پایان نامه با کلمات کلیدی □، سبقت، خیر،، بله،

دانلود پایان نامه ارشد

خیر، به هیچ وجه
1
2
3
4
5
6
7
بله، خیلی زیاد
6- خانواده از من میخواهد در چنین شرایطی سبقت غیرمجاز را بگیرم.
خیر، به هیچ وجه
1
2
3
4
5
6
7
بله، خیلی زیاد
7- برای من در چنین شرایطی سبقت غیرمجاز گرفتن ……
لذت‌بخش است
1
2
3
4
5
6
7
ناخوشايند است

8- برای من در چنین شرایطی سبقت غیرمجاز گرفتن….
کاملا هیجانانگیز است
1
2
3
4
5
6
7

کاملا بدون هیجان است

9- من میخواهم در یک ماه آینده در چنین شرایطی سبقت غیرمجاز را بگیرم.
خیر، به هیچ وجه
1
2
3
4
5
6
7
بله، خیلی زیاد
10- از نظر من در چنین شرایطی سبقت غیرمجاز گرفتن …..
کاملاً مفید است
1
2
3
4
5
6
7
کاملاً بیفایده است
11- در چنین شرایطی سبقت غیرمجاز نگرفتن در من احساس گناه ايجاد مي‌کند.
خیر، به هیچ وجه
1
2
3
4
5
6
7
بله، خیلی زیاد
12- خانواده من در چنین شرایطی سبقت غیرمجاز را …
کاملاً تاييد میکنند
1
2
3
4
5
6
7
کاملاً رد مي‌کنند
13- خانواده من در چنین شرایطی سبقت غیرمجاز میگیرند.

هرگز

1
2
3
4
5
6
7
همیشه
14- دوستان من در چنین شرایطی سبقت غیرمجاز می گیرند.
هرگز

1
2
3
4
5
6
7
همیشه

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ)
پاسخ دهنده گرامی با زدن ضربدر (×) مشخص نمایید که هر یک از موارد زیر تا چه اندازه برای شما اتفاق افتاده است. قضاوت خود را بر پایه آنچه که در مورد رانندگی خود خاطر میآورید، بگذارید و با صداقت به همه سوالات پاسخ دهید. تا چه اندازه هر یک از موارد زیر برای شما اتفاق میافتد.

1. هنگام استفاده از دنده عقب به چیزی برخورد میکنید که آن را قبلا ندیدهاید.
□ هرگز □ خیلی کم □ کم □ برخی اوقات □ زیاد □ تقریباً همیشه
2. شما قصد دارید به مقصد “الف” رانندگی کنید، اما ناگهان متوجه میشوید که در حال رفتن به مقصد “ب” هستید.
□ هرگز □ خیلی کم □ کم □ برخی اوقات □ زیاد □ تقریباً همیشه
3. هنگام نزدیک شدن به چهارراه یا میدان، درخطی نامناسب برای ادامه مسیرتان قرار میگیرید.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی and، of، the، driving Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد امنیت انرژی، ایران و چین، نفت و گاز، اقتصاد انرژی