پایان نامه با کلمات کلیدی گزارشگری مالی، صورتهای مالی، مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه ارشد

کار خالص داراییهای شرکت فرعی،در صورتهای مالی تلفیقی به ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل گزارش می شود.این در حالی است که هزینه استهلاک این داراییها در صورتهای مالی جداگانه شرکت فرعی بر اساس بهای تمام شده گزارش شده است اما در صورتهای مالی تلفیقی باید بر اساس ارزش منصفانه ارائه شود.بنابراین در تعدیلات دسته دوم تفاوت بین ارزش منصفانه و مبلغ دفتری این داراییها طی عمر مفید آنها مستهلک می شود.
ج)حذف مانده حسابها و معاملات درون گروهی
مانده حسابها و معاملات درون گروهی شامل فروش،هزینه،سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معملات درون گروهی،درآمد سود سهام و غیره است.ایم مانده حسابها و معاملات درون گروهی با این استدلال حذف می شوندکه یک شخصیت اقتصادی واحد کالایی را به خود نمی فروشد. یا از خود خریداری نمی کند و یا اینکه از خود طلب ندارد یا بدهی به خود ندارد.لذا اینگونه معاملات مانده های درون گروهی، باید در صورتهای مالی تلفیقی حذف شوند. معاملات درون گروهی ممکن است منتج به سود یا زیانی گردد که در مبلغ دفتری داراییهای گروه،نظیر موجودی مواد و کالا و داراییهای ثابت مشهود، منظور می شود.در مورد آن بخش از داراییها که در تاریخ ترازنامه همچنان در تملک واحدهای تجاری مشمول تلفیق است،سود یا زیان ثبت شده در صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری عملا برای گروه به عنوان یک مجموعه، تحقق نیافته است زیرا هیچ گونه افزایش یا کاهش در خالص داراییهای گروه واقع نمی شود.سود یا زیان با فروش داراییها به اشخاص خارج از گروه یا مصرف یا استفاده از آنها تحقق می یابد. بنابراین اینگونه سودها و زیانها، از نتایج عملیات و مبلغ دفتری داراییهای گروه حذف می شود. سود یا زیان تحقق نیلفته باید بطور کامل حذف شود، حتی اگر واحد تجاری فرعی دارای سهامدار اقلیت باشد.
د)شناسایی سهم اقلیت از سود خالص و سود انباشته پس از تاریخ تحصیل
تلفیق شرکت اصلی و واحد فرعی آن که بطور کامل تحت تملک است با تلفیق واحد فرعی که کمتر از 100 درصد آن در تملک شرکت اصلی است، تفاوت دارد. تفاوت آنها در وجود سهم اقلیت می باشد. سهم اقلیت یا سهم فاقد کنترل، واژه ای است که در مورد ادعای سایر سهامداران به جزء واحد تجاری اصلی(سهم دارای کنترل)نسبت به سود یا زیان و خالص داراییهای واحد تجاری فرعی،بکار می رود.سهم اقلیت از سود یا زیان خالص شرکت فرعی، در ذیل صورت سود و زیان تلفیقی،و سهم اقلیت از خالص داراییهای واحد تجاری فرعی،در ترازنامه تلفیقی ارائه می شود.

گفتار سوم: مروری برتحقیقات گذشته مرتبط با موضوع پژوهش
2-21) رابطه بین اقلام صورتهای مالی و مالیات بر درآمد شرکتها :
تحقیقات نسبتا جامعی در مورد رابطه بین تغیییر اقلام و ساختارهای صورتهای مالی با میزان مالیات بر درآمد شرکتها انجام شده است. از آن جمله ایزدی نیا و رسائیان(1387)به بررسی ساختار سرمایه و مالیات بر درآمد شرکتها در ایران پرداختند نتایج این تحقیق بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین ساختار سرمایه و مالیات شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
– یکی دیگر از مواردی که در تهیه صورتهای مالی مورد توجه قرار می گیرد مسئله محافظه کاری است و می توان اشاره کرد که، مالیات در کنار سایر عوامل قراردادی،حقوقی و قوانین و مقررات حسابداری علتی برای محافظه کاری است.خدامی پور و ترک زاده(1390)به بررسی تاثیر مالیات بر محافظه کاری در گزارشگری مالی و همچنین مربوط بودن اطلاعات حسابداری پرداختند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد که شرکتهایی که خالص جریان نقد عملیاتی آنها بسیار بزرگتر از درآمد مشمول مالیات آنهاست، محافظه کاری بیشتری نسبت به سایر شرکتها دارند، اما در مورد شرکتهایی که خالص جریان نقد عملیاتی آنها بسیار کوچکتر از درآمد مشمول مالیات آنهاست، نمی توان گفت که محافظه کاری کمتری نسبت به سایر شرکتها دارند. علاوه بر این یافته های پژوهش نشان می دهد که مالیات نه تنها مربوط بودن اطلاعات حسابداری را که شرکتها ارائه می کنند کاهش نمی دهد، بلکه باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات نیز می گردد.
– یکی از استانداردهای بین المللی حسابداری که تاثیر بسزایی در کیفیت گزارشگری مالی دارد استاندارد حسابداری مالیات بر درآمدشماره 12 است. نبود این استاندارد در مجموعه استانداردهای حسابداری ایران موجب انحراف صورتهای مالی می شود، چرا که این استاندارد ابزاری برای تفکیک اندازه های حسابداری مالی از اندازه های قوانین مالیاتی و تخصیص تفاوت این اندازه ها به ادوار مالی دوره عمر مبادلاتی که باعث ایجاد این تفاوت شده اند، فراهم می کند.در حال حاضر درایران، گزارشگری مالیاتی بر مبنای استاندارد بین المللی حسابداری آن وجود ندارد و تمامی اقدامات فعلی در حد اجرای ماده 272 قانون مالیات ها و خارج از چهارچوب گزارشگری مالی و بطور مستقل انجام و ملاحظه می گردد. وجود بحران های مالی در شرکتهایی چون ورلدکام، انرون، زیراکس سبب شد موضوع شفافیت صورتهای مالی بعنوان یک پدیده مورد لزوم و ضرورت بازار، سهم اهمیتی بیشتری را بخود اختصاص دهد.عدم هماهنگی بین حسابداری مالی و قوانین مالیاتی نیز فرصتی را برای مدیران فراهم آورد تا بتوانند درآمد دفتری و یا سود مشمول مالیات را دستکاری نمایند.تخلفات ناشی از فرار مالیاتی، خلا بین مالیات واقعی و مالیات پرداخت شده در کاهش شفافیت گزارشگری مالی بی تاثیر نبوده است.در گزارشگری مالیاتی سهم دولت از منافع بنگاه از طریق سود حسابداری قابل قبول ممیز مالیاتی به همراه برخی تعدیلات محاسبه می شود. در واقع این فرآیند بطور غیرمستقیم می تواند مهر تائیدی بر سود حسابداری گزارشگری مالی باشد یعنی در صورت پذیرش گزارش مالیاتی توسط مراجع مالیاتی، طبیعتا اعتبار ویژه ای به گزارشات مالی بخشیده می شود. با این وجود نقش نهادهای قانون گذار در الزامی کردن افشای اطلاعات و افزایش شفافیت برجسته تر از گذشته می شود. گرچه اطلاعات کامل در بهترین شرایط نیاز به الزامات قانونی دارد.
– فانگ جاوو(2006) Fung jaooدر پژوهشی به این نتیجه رسیدند که قوانین مالیاتی ناگزیر بر عمل حسابداری اثر می گذارد و حسابداری به عنوان یک فن دارای اصول و ضوابط خاص خویش است که تحت تاثیر قوانین مالیاتی قرار گرفته است.این تاثیر پذیری به گونه ای باید باشد که به ایجاد یک ثبات رویه منتهی گردد.
طالب نیا و همکاران (1389)در مطالعه ای با تاکید بر موضوع شفافیت گزارشگری مالی، به بررسی ارتباط آن با گزارشگری مالیاتی پرداخته است.نتایج پژوهش بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی بوده است، بطوریکه در صورت تهیه گزارشگری مالیاتی به ضمیمه گزارشگری مالی، شفافیت گزارشگری مالی تا حدود زیادی تامین خواهد شد.
نوذری(1378) در مطالعه خود با عنوان بررسی تطبیقی بین قانون مالیات های مستقیم کشور با استانداردهای بین المللی حسابداری ، به بررسی کارائی نظام مالیاتی کشور در خصوص تخصیص بهینه منابع مالی شرکتها و نقش تدوین استانداردهای ملی سازگار با قانون مالیات ها و استانداردهای بین المللی در شفافیت اطلاعاتی لازم برای تخصیص بهینه منابع مالی به شرکتها پرداخت و نتیجه پژوهش وی حاکی از آن است که در حال حاضر نظام مالیاتی قانون مالیات های مستقیم سبب تخصیص بهینه منابع مالی در شرکتها نمی شود، و ضرورت تدوین استانداردهای ملی بر پایه استانداردهای بین المللی که ویژگی سازگاری با قوانین مالیاتی را دارا باشد احساس می شود. در این صورت موجبات شفافیت اطلاعاتی لازم برای تخصیص بهینه مالی در شرکتها فراهم می شود .
– سعیدی و کلامی(1387) به بررسی تاثیر قانون مالیات بر درآمد بر میزان مالیات بر درآمد، سود خالص، سود انباشته و میزان سرمایه گذاری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته های تحقیق بیانگر تغییر محسوس در میزان مالیات بر درآمد و سرمایه گذاری شرکت های تولیدی در سال های بعد از تغییر قانون مالیات های مستقیم نسبت به سال های قبل از تغییر قانون مالیات های مستقیم، می باشد.
– مانوس و همکاران (2007) Manos,Murinde,Green به بررسی اهرم و گروههای تجاری پرداختند. نتایج آنها نشان داد که تصمیمات اهرم شرکت های عضو گروه تجاری با شرکتهای مستقل تفاوت معنی داری دارد.
2-22) شرکتهای عضو گروه تجاری درون یک کشور:
شواهد دیگر و تحقیقات اخیر نشان می دهد که حتی شرکتهای عضو گروه تجاری درون یک کشور نیز، با انتقال سود بین اعضای گروه، نرخ موثر مالیات خود را کاهش می دهند(اسچولس و همکاران 2002،گراملیچ و همکاران2004).انتقال سود بین اعضای گروه تجاری ممکن است منجر به حداقل سازی مالیات شود، زیرا قوانین مالیاتی با سود و زیان شرکتها به صورت نامتقارن برخورد می کند. به این صورت که اگر نتیجه عملیات شرکت در پایان یک سال مالی، سود باشد شرکت مزبور باید مالیات بر سود خود را پرداخت کند اما اگر نتیجه عملیات شرکت در پایان یک سال مالی، زیان باشد دولت چیزی به عنوان مالیات زیان به شرکت پرداخت نمی کند(بیوسلینگ و دلف2006).درست است که قوانین مالیاتی زیان های سال قبل را برای تعیین مالیات سال بعد در نظر می گیرند اما این کمبود را از بین نمی برد(بیوسلینگ و دلف2006). منظور از کمبود این است که اگر شرکت مالیات بر زیان خود را در سال قبل از دولت دریافت می کرد، می توانست با وجه دریافتی از دولت بازده کسب کند، اما با توجه به قوانین مالیاتی، شرکتها فقط می توانند زیانهای سال های قبل را در پرداخت مالیات سالهای بعد لحاظ کنند. از این جهت دو یا چند شرکت عضو گروه تجاری که دارای وضعیت مالیاتی متفاوت هستند، می توانند مالیات کل خود را با انتقال سود از شرکتهای سودآور به شرکتهای زیانده ،کاهش دهند(بیوسلینگ و دلف2006).
– بیوسلینگ و دلف (2006) به بررسی نرخ موثر مالیات در شرکتهای عضو گروه تجاری و شرکتهای مستقل بورس اوراق بهادار بلژیک پرداختند. یافته های تحقیق آنها نشان داد که شرکتهای عضو گروه تجاری در بلژیک نسبت به شرکت های مستقل نرخ موثر مالیاتی پایین تری دارند و همچنین دریافتند که یک ارتباط مثبت بین سود قبل از مالیات و نرخ موثر مالیاتی در بین شرکتهای مستقل وجود دارد.
-گست و همکاران (2012) Paul m. Guest ‚Dylan p. suther landبه بررسی تاثیر وابستگی به گروه تجاری بر عملکرد شرکتها پرداختند. نتایج این بررسی نشان می دهد که شرکتهای تابعه وابسته به گروه عملکرد نسبتا خوبی دارند. و این مقاله به بررسی نقش مهمی که گروههای تجاری در اصلاحات و توسعه چین بازی می کند می پردازد.
– خانا و یافه( 2007) ، مارکت و همکاران( 2005) Khanna and yafeh ‚ Morck et al چکیده ای مفید از عملکرد گروههای تجاری را ارائه کردند. یک پرسش کلیدی آنها پاسخ به این سوال است ؛ که آیا گروههای تجاری ممکن است به عنوان یک الگوی کامل و یا یک مزاحم بنظر برسند.به عنوان مثال تحت شرایط مشخص گروههای تجاری ممکن است مزایایی را برای شرکتها عضو تامین کنند از جمله کاهش هزینه های مشترک ، و نیز این فرضیه وجود دارد که گروهها بنگاههای بی اعتباری را که در بازار پدیدار شده اند با جبران نواقص موجود در آنها از نظر منابع مالی ، نیروی کار و محصولات پوشش می دهند. همچنین گروهها به آسان شدن مبادله ارز که از طریق بازارهای محلی اتفاق نمی افتد کمک می کنند، و یک نقش مثبت در توسعه شرکتها از طریق کاهش هزینه معاملات بازی می کنند. از سوی دیگر تعدادی از ویژگی های منفی نیز مربوط به وابستگی به گروههای تجاری می باشد که غالبا به قدرت انحصاری، سرگرمی به فعالیت های سفته بازی و وابستگی به رژیم سرمایه گرایی مربوط است.
– لاپرتا و همکاران (1991)، مارکت و همکاران(2005) La porta et al 1999‚Morcket et al ریسک بالا و سرمایه اندک یکی دیگر از ویژگی های منفی گروهایی است که در ساختار هرمی توسعه پیدا می کنند.
– لاپرتا و همکاران (1991) ) La porta et al 1999چنین ساختاری (ساختار هرمی در گروه)به شرکت برتر یا سرگروه اجازه می دهد که تعدادی از شرکتها را بدون داشتن سرمایه متناسب سرمایه گذاری شده کنترل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی صورتهای مالی، دارایی ها، صاحبان سهام Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی فرار مالیاتی، حاکمیت شرکتی، سود مشمول مالیات