پایان نامه با کلمات کلیدی گردشگری مذهبی، گردشگری طبیعی، گردشگری تاریخی، جاذبه های گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

اقامتی-تفریحی(مانند هتلها و پارکها)در بخش مرکزی کاشان، مناسب تر از سایر بخش ها است.بعد از آن قمصر و نیاسر قرار می گیرند.

نمودار شماره ی 5-4 : رابطه ی فاصله از مرکز جاذبه ی هر بخش شهرستان کاشان و تعداد مکان های گردشگری مذهبی
– نمودار شماره ی 5-4 بیانگر آن است که، بیشتر گردشگاههای مذهبی در بخش کاشان و در فاصله ی کمتر از 12 کیلومتر قرار دارد. بعد از آن برزک و قمصر تقریبا در سطحی یکسان از نظر تعداد و فاصله قرار دارند.
البته لازم به تذکر است که با توجه به تفاوت درجه ی اهمیت گردشگاههای مذهبی نسبت به یک سری شاخص هایی که از سوی زائران حایز اهمیت بیشتری است مانند میزان مقبولیت مذهبی ،میزان بازدیدو… ، تعدادگردشگاههای مذهبی، به تنهایی گویای رتبه ی نهایی نبوده و نتایج حاصل از تعیین وزن و رتبه و قابلیت دسترسی و …باید ،در نتیجه گیری نهایی ما دخیل شوند.

نمودار شماره ی 5-5 : رابطه ی فاصله از مرکز جاذبه ی هر بخش شهرستان کاشان و تعداد مکان های گردشگری طبیعی
جهت تحقق هدف دوم،که تعیین مسیرهای گردشگری شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تاریخی فرهنگی وطبیعی با استفاده از GIS است،نتایج زیر حاصل شد :
– با توجه به نمودار 5-5 عمده ی گردشگاههای بخش نیاسردر فاصله ی کمتر از 12 کیلومتری و از نوع طبیعی هستند و در مقایسه با سه بخش دیگر،بخش نیاسر دارای بالاترین جاذبه ی طبیعی گردشگری می باشد.

– در فاصله ی کمتر از12 کیلومتر، قمصر بعد از نیاسر، رتبه ی دوم جاذبه های طبیعی گردشگری را به خود اختصاص می دهدو پس از آن بخش برزک قرار می گیرد. بخش مرکزی کاشان نیز تقریبا از گردشگری طبیعی بهره ای ندارد.
– بنابراین در تعیین مسیرهای گردشگری طبیعی شهرستان کاشان، مسیر اصلی مربوط به بخش نیاسر می باشد، پس از آن بخش قمصر و سپس برزک قرار می گیرد.

در مرحله ی بعد ، فاصله ی مرکز جاذبه ی هر بخش از هر کدام از جاذبه های گردشگری به تفکیک نوع تاریخی-فرهنگی ، طبیعی، مذهبی وتفریحی-اقامتی بدست آمد.جداول پیوست شماره (ح) گویای این مطلب است. همچنین نقشه ی شماره ی 5-1 نیز می تواند در این قیاس به ما کمک کند.
جهت تحقق هدف سوم، که تعیین و تحلیل شبکه ی پیوندهای بین این مکانهای گردشگری در محدوده ی شهرستان بود، نتایج زیر حاصل شد:
– این فواصل( فاصله ی مرکز جاذبه ی هر بخش از هر کدام از جاذبه های گردشگری به تفکیک نوع) ،بیانگر آن است که فشردگی گردشگاهها در بخش مرکزی کاشان نسبت به سایر بخش ها بیشتر است و گردشگاهها فاصله ی کمی نسبت به یکدیگر و مرکز جاذبه دارا می باشند.
بعد از آن به سمت جنوب شرقی این بخش ،گردشگاهها به تدریج پراکنده می شوند.
• بنابراین شبکه ی پیوندهای بین گردشگاههای بخش مرکزی کاشان اکثرا به صورت فشرده و نزدیک به یکدیگر می باشد.
– پس از آن بخش نیاسر نسبت به دو بخش دیگرنحوه ی قرارگیری گردشگاههای متراکم تری دارد. این تراکم بیشتر در امتداد دو مسیل شمالی و جنوبی رودخانه که از غرب به شرق جریان دارد، قرار گرفته است.
• بنابراین شبکه ی پیوندهای بین گردشگاههای بخش نیاسر، بیشتر در امتداد دو مسیل شمالی و جنوبی رودخانه که از غرب به شرق جریان دارد و یا در فاصله ی بین این دو مسیل واقع شده است.
– در بخش قمصر نیز، در امتداد دو رودخانه ی بن رود-سررود با جهت جنوبی- شمالی گردشگاهها (با پراکندگی و فاصله ی بیشتری نسبت به مرکز و در مقایسه با دو بخش کاشان و نیاسر) قرار گرفته اند.
• لذا شبکه ی ی پیوندهای بین گردشگاههای بخش قمصر نیز با پراکندگی و فاصله ی بیشتری نسبت به مرکز ، در امتداد دو رودخانه ی بن رود-سررود با جهت جنوبی- شمالی قرار گرفته اند.
– شبکه ی ی پیوندهای بین گردشگاههای بخش برزک نیز، اکثرا در فاصله ی 2 تا 4 کیلومتری و در سمت شرق قرار گرفته اند.

5-3-3 نتایج حاصل ازتحلیل قابلیت دسترسی
بعد ازتعیین قدرت جذب هر کدام از گردشگاهها و محاسبات مربوط به فرمول قابلیت دسترسی، مقادیراولیه ای که برای هر کدام از بخشها برحسب نوع جاذبه بدست آمد به صورت زیر می باشد.
جدول شماره ی 5-1:گردشگری مذهبی به تفکیک تعداد گردشگاههای مذهبی،مجموع قدرت جذب و قابلیت دسترسی درهر مرکز جاذبه
بخش
نوع جاذبه ی گردشگری
تعداد گردشگاهها
مجموع قدرت جذب بر حسب نوع جاذبه
قابلیت دسترسی در
مرکز جاذبه (1/km^2)
کاشان
گردشگری مذهبی
12
20
3.887132574
نیاسر
گردشگری مذهبی
4
20
0.162658726
برزک
گردشگری مذهبی
7
8
0.46179573
قمصر
گردشگری مذهبی
6
9
0.349568298

جدول شماره ی 5- 2 : گردشگری مذهبی به تفکیک تعداد گردشگاههای مذهبی،مجموع قدرت جذب ، قابلیت دسترسی درهر مرکز جاذبه ورتبه ی گردشگری
بخش
نوع جاذبه ی گردشگری
تعداد گردشگاهها
مجموع قدرت جذب بر حسب نوع جاذبه
قابلیت دسترسی در
مرکز جاذبه (1/km^2)
رتبه
کاشان
گردشگری مذهبی
12
20
887132574/3
2
نیاسر
گردشگری مذهبی
4
20
036379574/4
1
برزک
گردشگری مذهبی
7
8
0.46179573

3
قمصر
گردشگری مذهبی
6
9
0.349568298

4

• با توجه به جدول شماره ی 5- 2 ،رتبه ی گردشگاههای مذهبی هر بخش مشخص شد.
نقشه ی شماره ی 5-2 محدوده های هم پوشش گردشگری مذهبی چهار بخش شهرستان کاشان را برحسب اولویت نشان می دهد.

نقشه ی شماره ی 5- 2 محدوده های هم پوشش گردشگری مذهبی چهار بخش شهرستان کاشان برحسب اولویت
جدول شماره ی 5-3 : گردشگری تاریخی- فرهنگی به تفکیک تعداد گردشگاههای
تاریخی-فرهنگی،مجموع قدرت جذب و قابلیت دسترسی درهر مرکز جاذبه ورتبه ی گردشگری
بخش
نوع جاذبه ی گردشگری
تعداد گردشگاهها
مجموع قدرت جذب بر حسب نوع جاذبه
قابلیت دسترسی در
مرکز جاذبه (1/km^2)
رتبه
کاشان
گردشگری تاریخی- فرهنگی
18
69
14.30198532

1
نیاسر
گردشگری تاریخی- فرهنگی
7
20
0.859315857

2
برزک
گردشگری تاریخی- فرهنگی
4
4
0.241708388

3
قمصر
گردشگری تاریخی- فرهنگی
2
4
0.144200467

4

• با توجه به نتایج جدول فوق، نقشه ی شماره ی 5-3 تدوین گردید که محدوده های هم پوشش گردشگری تاریخی فرهنگی چهار بخش شهرستان کاشان را برحسب اولویت نشان می دهد.

نقشه ی شماره ی 5- 3 محدوده های هم پوشش گردشگری تاریخی فرهنگی چهار بخش شهرستان کاشان برحسب اولویت
جدول شماره ی 5-4 : گردشگری اقامتی تفریحی به تفکیک تعداد مکانهای اقامتی تفریحی،مجموع قدرت جذب و قابلیت دسترسی درهر مرکز جاذبه ورتبه ی گردشگری

بخش
نوع جاذبه ی گردشگری
تعداد گردشگاهها
مجموع قدرت جذب بر حسب نوع جاذبه
قابلیت دسترسی در
مرکز جاذبه (1/km^2)
رتبه
کاشان
گردشگری اقامتی تفریحی
18
60
13.62946838

1
نیاسر
گردشگری اقامتی تفریحی
10
33
1.655320409

3
قمصر
گردشگری اقامتی تفریحی
14
49
2.352191526

2

• با توجه به نتایج جدول فوق، نقشه ی شماره ی 5-4 تدوین گردید که محدوده های هم پوشش گردشگری اقامتی تفریحی چهار بخش شهرستان کاشان را برحسب اولویت نشان می دهد.

نقشه ی شماره ی 5- 4 : محدوده های هم پوشش گردشگری اقامتی تفریحی بخش های شهرستان کاشان برحسب اولویت

جدول شماره ی 5-5 : گردشگری طبیعی به تفکیک تعداد گردشگاههای طبیعی ،مجموع قدرت جذب و قابلیت دسترسی درهر مرکز جاذبه ورتبه ی گردشگری
بخش
نوع جاذبه ی گردشگری
تعداد گردشگاهها
مجموع قدرت جذب بر حسب نوع جاذبه
قابلیت دسترسی در
مرکز جاذبه (1/km^2)
رتبه
کاشان
گردشگری طبیعی
3
4
0.102245279
4
نیاسر
گردشگری طبیعی
79
98
14.24863604

1
برزک
گردشگری طبیعی
9
9
1.179395751

3
قمصر
گردشگری طبیعی
45
49
1.569920422

2

– با توجه به نتایج جدول فوق، نقشه ی شماره ی 5-5 تدوین گردید که محدوده های هم پوشش گردشگری طبیعی چهار بخش شهرستان کاشان را برحسب اولویت نشان می دهد.

نقشه ی شماره ی 5- 5 : محدوده های هم پوشش گردشگری طبیعی چهار بخش شهرستان کاشان برحسب اولویت
– همان گونه که از جدول شماره ی 5-5 مشخص است، قمصر رتبه ی دوم گردشگری طبیعی را به خود اختصاص می دهد ولی نکته ی حائز اهمیت این است که بخش قمصر از قابلیت دسترسی مناسبی برخوردار نیست و گردشگاههای طبیعی در فواصل مختلف قرار گرفته اند. همان گونه که در تحلیل فاصله نیز مشخص شد نحوه ی پراکنش گردشگاههای طبیعی بخش قمصر، بیشتر در امتداد دو رودخانه ی بن رود-سررود با جهت جنوبی- شمالی می باشد.
– با توجه به پراکندگی جهت دار گردشگاههای طبیعی بخش قمصر که موجب شده از قابلیت دسترسی پایینی برخوردار باشد ترجیح داده می شود، به جای اضافه کردن مرکز جاذبه ،از محورهای مشخص گردشگری که در امتداد رودها هستند استفاده شود.
• بنابراین علاوه بر تحقق هدف دوم،که تعیین مسیرهای گردشگری شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تاریخی فرهنگی وطبیعی با استفاده از GIS است،اولویت بندی مسیرهای گردشگری مذهبی و اقامتی تفریحی نیز مشخص شد:
– در تعیین مسیرهای گردشگری مذهبی شهرستان کاشان، مسیر اصلی مربوط به بخش نیاسر می باشد، پس از آن بخش مرکزی کاشان،بخش برزک و نهایتا بخش قمصر قرار می گیرد.
– در تعیین مسیرهای گردشگاههای اقامتی تفریحی شهرستان کاشان، مسیر اصلی مربوط به بخش مرکزی کاشان می باشد، پس از آن ، بخش قمصر و بعد بخش نیاسر قرار می گیرد.

– در پاسخ به سوال 1_ که” آیا شهرستان کاشان آنگونه که شایسته است از قابلیت های گردشگری خود استفاده می کند؟ ” با توجه به نتایج حاصل از تعداد گردشگاهها و مجموع وزنهای حاصل از آنها باید گفت: شهرستان کاشان قابلیت بالایی در زمینه ی جذب گردشگران به خصوص گردشگران تاریخی فرهنگی و طبیعی دارد ولی مجموع وزنهای حاصل از هر کدام از گردشگاهها {برای تعیین وزن مکانهای گردشگری سه شاخص (میراث فرهنگی”ثبت ملی اثر”، تعداد مراجعه به جاذبه و دسترسی به خدمات جانبی )را در نظر می گیریم، سپس با توجه به موارد فوق و نظر سنجی و وزن دهی هر کدام از گردشگاهها توسط چند نفر از کارشناسان میراث فرهنگی کاشان(این ارزش گذاری با حداقل 1 و حداکثر 10 مشخص می شود) میانگین وزنی هر کدام از گردشگاهها را تعیین می کنیم}، مقدار چشم گیری نبود. جدول زیر گویای این مطلب می باشد.

جدول شماره ی 6-5 : انواع جاذبه های گردشگری به تفکیک تعداد گردشگاهها و مجموع قدرت
نوع جاذبه ی گردشگری
تعداد گردشگاهها
مجموع قدرت جذب بر حسب نوع جاذبه
گردشگری مذهبی
29
57
گردشگری تاریخی- فرهنگی
31
97
گردشگری اقامتی تفریحی
42
142
گردشگری طبیعی
136
160
مجموع
238
456

همان گونه که مشخص است از 238 مکان گردشگری به تفکیک مذهبی، تاریخی فرهنگی، اقامتی تفریحی و طبیعی، به قدرت جذبی برابر456 رسیدیم، که بسیار ناچیز است. یعنی متوسط ضریب قدرت جذبی برابر با 2 که در مقایسه با مقدار نهایی10 بسیار ناچیز می باشد.
بنابراین در کل باید نتیجه گفت که شهرستان کاشان آنگونه که شایسته است از قابلیت های گردشگری خود استفاده نمی کند .

5-3-4 نتایج حاصل از مدل سطح جاذبه
علاوه بر چهار مرکز جاذبه ی اصلی هر بخش ،مرکز جاذبه ی زیر نیز اضافه شد :
– مرکز جاذبه ی مذهبی بخش نیاسر با مرکزیت (3,764,918 و 505,277)
این مرکز جاذبه ی جدید به همراه مراکز قبلی، در نقشه های بعدی قابل مشاهده است.
نحوه ی محاسبات مجدد ،در قسمت پیوست شماره ی (ز) مشخص شده است.
بنابراین برای تحقق هدف دوم،که” تعیین مسیرهای گردشگری شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تاریخی فرهنگی وطبیعی با استفاده از GIS است”، مبدا یا مقصد این مسیرها(به عبارتی نقطه های اصلی شروع یا پایان مسیرها) توسط مدل سطح جاذبه مشخص شد. این نقاط علاوه بر اینکه جهت تعیین مسیرهای گردشگری ضروری هستند جهت تحقق هدف سوم ما که ” تعیین و تحلیل شبکه ی پیوندهای بین این مکانهای گردشگری در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی گردشگری تاریخی، اولویت بندی، گردشگری طبیعی، مصرف کننده Next Entries منبع پایان نامه درمورد نظام حقوقی، حقوق خصوصی، قراردادهای دولتی، حقوق عمومی