پایان نامه با کلمات کلیدی گردشگری طبیعی، گردشگری تاریخی، جاذبه های طبیعی، گردشگری مذهبی

دانلود پایان نامه ارشد

محدوده ی شهرستان بود ” نیز لازمند .

5-3-5 نتایج حاصل از مدل اثر متقابل فضایی:
برای بیان نتایج حاصل از مدل اثر متقابل فضایی، ابتدا باید نتایج کلی حاصل از تحلیل های قبلی را جمع بندی نماییم و مشخص کنیم که اهداف ما تا چه اندازه تحقق یافته و سوالات ما به جواب رسیده است؟ پس از آن برای تکمیل این موارد نتایج حاصل از مدل اثر متقابل فضایی را به کارمی بریم.
– جمع بندی نتایج کلی حاصل از تحلیل های قبلی:

1) با توجه به نتایج تحلیل های حاصل از نقشه های توصیفی وضعیت گردشگری (بر اساس سه عارضه نقطه، خط و پلیگون)، نخستین هدف ما که تعیین مکان های گردشگری و تاسیسات اقامتی شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تاریخی فرهنگی وطبیعی با استفاده از GIS بود، تحقق یافت. علاوه بر این جاذبه ها ،جاذبه های مذهبی و تاسیسات اقامتی تفریحی نیز مکان یابی شدند.
2) با توجه به نتایج حاصل از مدل سطح جاذبه ، چهار مرکز جاذبه ی اصلی برای هر بخش مشخص شد. علاوه بر آن یک مرکز جاذبه ی مذهبی نیز برای بخش نیاسر در محدوده ی مشهد اردهال جداگانه در نظر گرفته شد.
3) همچنین با توجه به نتایج حاصل از تحلیل همسایگی و محاسبه ی فواصل، مشخص شدکه فشردگی گردشگاهها در بخش مرکزی کاشان نسبت به سایر بخش ها بیشتر است و گردشگاهها فاصله ی کمی نسبت به یکدیگر و مرکز جاذبه دارا می باشند. بعد از آن به سمت جنوب شرقی این بخش ،گردشگاهها به تدریج پراکنده می شوند. بنابراین شبکه ی پیوندهای بین گردشگاههای بخش مرکزی کاشان اکثرا به صورت فشرده و نزدیک به یکدیگر می باشد.
– پس از آن بخش نیاسر نسبت به دو بخش دیگرنحوه ی قرارگیری گردشگاههای متراکم تری دارد. این تراکم بیشتر در امتداد دو مسیل شمالی و جنوبی رودخانه که از غرب به شرق جریان دارد، قرار گرفته است.
بنابراین شبکه ی پیوندهای بین گردشگاههای بخش نیاسر، بیشتر در امتداد دو مسیل شمالی و جنوبی رودخانه که از غرب به شرق جریان دارد و یا در فاصله ی بین این دو مسیل واقع شده است.
– در بخش قمصر نیز، در امتداد دو رودخانه ی بن رود-سررود با جهت جنوبی- شمالی گردشگاهها (با پراکندگی و فاصله ی بیشتری نسبت به مرکز و در مقایسه با دو بخش کاشان و نیاسر) قرار گرفته اند.
لذا شبکه ی ی پیوندهای بین گردشگاههای بخش قمصر نیز با پراکندگی و فاصله ی بیشتری نسبت به مرکز ، در امتداد دو رودخانه ی بن رود-سررود با جهت جنوبی- شمالی قرار گرفته اند.
– شبکه ی ی پیوندهای بین گردشگاههای بخش برزک نیز، اکثرا در فاصله ی 2 تا 4 کیلومتری و در سمت شرق قرار گرفته اند.

4) با توجه به نتایج حاصل از تحلیل با استفاده از عملیات همسایگی وتحلیل قابلیت دسترسی ، مشخص شد که عمده ی گردشگاههای بخش مرکزی کاشان، از نوع تاریخی-فرهنگی هستند و در همسایگی کمتر از 12کیلومتری قرار دارند. در واقع بخش مرکزی کاشان،از نظر تعدادگردشگاهها و قدرت جذب وقابلیت دسترسی ، جایگاه نخست گردشگری تاریخی-فرهنگی را به خود اختصاص می دهد.پس از آن نیاسر و سپس برزک قرار می گیرد. بنابراین در تعیین مسیرهای گردشگری تاریخی فرهنگی شهرستان کاشان، مسیر اصلی مربوط به بخش مرکزی کاشان می باشد، پس از آن نیاسر و سپس برزک قرار می گیرد.نقشه ی شماره ی 5-6 گویای این مطلب است.

نقشه ی شماره ی 5- 6 : محورهای جاذب تاریخی فرهنگی چهار بخش شهرستان کاشان برحسب اولویت
– عمده ی گردشگاههای بخش نیاسردر فاصله ی کمتر از 12 کیلومتری و از نوع طبیعی هستند و در مقایسه با سه بخش دیگر،بخش نیاسر از نظر تعدادگردشگاهها و قدرت جذب وقابلیت دسترسی ، جایگاه نخست گردشگری طبیعی را به خود اختصاص می دهد.
– در فاصله ی کمتر از12 کیلومتر، قمصر بعد از نیاسر، رتبه ی دوم جاذبه های طبیعی گردشگری را به خود اختصاص می دهد. با توجه به پراکندگی جهت دار گردشگاههای طبیعی بخش قمصر که موجب شده از قابلیت دسترسی پایینی برخوردار باشد ترجیح می دهیم به جای اضافه کردن مرکز جاذبه ،از محورهای مشخص گردشگری که در امتداد رودها هستند استفاده نماییم.
– پس از قمصر، بخش برزک قرار می گیرد. بخش مرکزی کاشان نیز تقریبا از گردشگری طبیعی بهره ای ندارد.
– بنابراین در تعیین مسیرهای گردشگری طبیعی شهرستان کاشان، مسیر اصلی مربوط به بخش نیاسر می باشد، پس از آن بخش قمصر و سپس برزک قرار می گیرد.
– نقشه ی شماره ی 5- 7 محورهای جاذب طبیعی چهار بخش شهرستان کاشان را برحسب اولویت نشان می دهد.

نقشه ی شماره ی 5- 7 : محورهای جاذب طبیعی چهار بخش شهرستان کاشان برحسب اولویت
– در تعیین مسیرهای گردشگری مذهبی شهرستان کاشان، از نظر تعدادگردشگاهها و قدرت جذب وقابلیت دسترسی ،مسیر اصلی مربوط به بخش نیاسر می باشد، پس از آن بخش مرکزی کاشان،بخش برزک و نهایتا بخش قمصر قرار می گیرد. نقشه ی شماره ی 5-8 گویای این مطلب است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی گردشگری تاریخی، اولویت بندی، گردشگری طبیعی، مصرف کننده Next Entries منبع پایان نامه درمورد نظام حقوقی، حقوق خصوصی، قراردادهای دولتی، حقوق عمومی