پایان نامه با کلمات کلیدی گردشگری تاریخی، اولویت بندی، گردشگری طبیعی، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

فرمول 4-2

(ARC/INFO7.2.1/Help)
قدرت جذب گردشگاههای هر بخش در قسمت پیوست الف قبلا مشخص شده است. محاسبه ی فواصل هر کدام نیز از طریق محیط Arc view (در بخش تحلیل همسایگی)صورت گرفت. قسمت محاسبه ی فرمولها نیز از طریق فایل Exele صورت می گیرد.
4-4-6 مدل اثر متقابل فضایی(Spatial Interaction) و عملیات همپوشی لایه ها
مدلسازی اثر متقابل فضایی، مبتنی بر این فرض است که در موقع انتخاب بین نقاط و مراکز گردشگری ، گردشگران برای مکانها و مراکز جذاب (با قدرت جذب بیشتر) اولویتی را قرار می دهند و تمام موارد دیگر را یکسان در نظر می گیرند. همچنین موقعی که این گردشگاهها قدرت جذب مشابهی داشته باشند، قابل دسترسی ترین را انتخاب خواهند کرد.(مقوله ی ارتباطات و محورهای گردشگری) این مدل جریانات هزینه را در بین نقاط مبدأ و مقصد مبتنی بر دو فرضیۀ اصلی اختصاصی می دهد:
• اول اینکه میزان جریان بین نقطۀ مبدأ (تقاضا) و نقطۀ مقصد (عرضه) متناسب با قدرت جذب آن نقطه در مقایسه با نقاط مقصد دیگری باشد.
• دوم اینکه میزان جریان بین نقطۀ مبدأ و نقطۀ مقصد متناسب با قابلیت دسترسی آن نقطه در مقایسه با تمام نقاط مقصد دیگر خواهد بود.
برای برقراری ارتباط متقابل فضایی همان گونه که قبلا عنوان شد، سه ویژگی بایستی برقرار باشد:
1) کامل بودن (Complementarity): موجود بودن شرط برقراری ارتباط متقابل فضایی (نقصان در یک محل و مازاد در محل دیگر).
2) قابلیت انتقال (Transferability) : با افزایش فاصله کاهش می یابد.
3) عدم وجود فرصت مداخله (Intervening Opportunity): بین دو موقعیتی که ارتباط ما بین آن دو برقرار خواهد شد، فرصت مداخله ای موجود نباشد. به عبارت دیگر، فرصت مداخله در صورتی مانع برقراری ارتباط متقابل فضایی بین دو نقطه خواهد شد که نیازهای یکی از موقعیت ها مرتفع شود.(با افزایش فاصله احتمال وجود مداخله زیاد می شود.)
بنابراین برای برقراری ارتباط متقابل فضایی بین گردشگاههای شهرستان کاشان، با توجه به مدل های قبلی که به کار بردیم باید مشخص نماییم که هر کدام از گردشگاههای تاریخی-فرهنگی، طبیعی و مذهبی در کدام قسمت ها شاخص هستند و اولویت بندی آنها به چه صورتی است.
بنابراین با توجه به تحلیل هایی که در مراحل قبلی صورت می گیرد و جمع بندی آنها و اولویت بندی جاذبه های گردشگری به تفکیک نوع جاذبه، در گام بعد با توجه به محورهای ارتباطی و همپوشی آنها با لایه های گردشگری می توان به تحلیل و تعیین محورهای جاذب گردشگری با توجه به سه شرط فوق برای برقراری اثر متقابل فضایی پرداخت.

4-4-7 مدلسازی هندسی شبکه
همان گونه که قبلا در فصل سوم بیان کردیم، برای تشکیل یک Geometric Networkباید ابتدا SOURCE و SINKیا به عبارتی منابع و مصرف کننده های ما مشخص شوند.
بنابراین عوارضی که در Data Set ما غیر قابل استفاده در شبکه هستند با انتخاب گزینه ی Unvailable در پنجره ای نمایش داده می شوند، که قابل بازنگری می باشد.
لازم به ذکر است که عوارض ما از نوع پیچیده بوده و حداقل دارای دو 47junction در ابتدا و انتهایشان می باشند و می توانند به junction های دیگر در طول مسیرشان متصل گردند .
در مورد انتخاب نوع جریان شبکه چون جریان ما به صورت رفت و برگشت می باشد ،گزینه ی دوم(Indeter minate Flow) را که جهت جریان ناشناخته است را بر می گزینیم.
در مرحله اول، مرکز جاذبه ی هر بخش به عنوان همان(SOURCE)انتخاب می شود وسایر گردشگاههای به عنوان مصرف کننده (SINK)معرفی می شوند. پس از آن هر کدام از گردشگاهها نیز بر حسب نوع جاذبه باید ارتباط یا عدم ارتباطشان بررسی شود. مثلا مکانهای اقامتی یا تفریحی می توانند با گردشگاههای از نوع طبیعی یا مذهبی ویا حتی تاریخی-فرهنگی برحسب نیاز جامعه ی گردشگر به استراحت یا صرف غذا، ارتباط متقابل برقرار کنند.
این تحلیل در واقع نمایی دیگر از تحلیل نهایی ما می باشد و شبکه ی پیوندهای نهایی حاصل از نتایج تحلیل های قبلی را به تصویر می کشد.

4-5 ساير يافته هاي پژوهش (نتايج فرعي پژوهش)

فصل پنج : نتايج پژوهش و ارائه پيشنهادهاي كاربردي

5-1 مقدمه
در فرایند تحقیق علمی، محقق برای دستیابی به نتایج مورد نظر خود، مراحل مختلفی را طی می کند. اما، آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته،مرحله ی نتیجه گیری می باشد. تحقیقاتی که فاقد نتیجه گیری باشند را نمی توان به عنوان تحقیق علمی به حساب آورد. آنچه که محقق از ابتدا تا انتهای تحقیق به دنبال دستیابی به آن می باشد، در واقع رسیدن به مرحله ی نهایی تحقیق، یعنی مرحله ی نتیجه گیری می باشد. این مرحله به چندین دلیل حایز اهمیت می باشد: همه ی نتایج تحقیق در این قسمت مشخص می شوند، این قسمت خلاصه ای از یافته ها و ایده های کل فرایند علمی تحقیق میباشد.حاصل تحقیق آن چیزی است که در نتیجه گیری بدست می آید. اگر همه ی بخشها و مراحل تحقیق، دقیق و بدون اشکال انجام شوند، اما نتیجه گیری صحیح انجام نشود، حاصل همه ی مراحل مختلف، به هدر خواهد رفت. در بسیاری از موارد نیز نتیجه گیری مناسب می تواند، ضعفهای مراحل دیگر تحقیق را جبران کند.
در فصول قبل ، مراحل مختلف تحقیق ارایه شدند. در این فصل نیز نتایج و یافته های حاصل از این تحقیق تبیین شده و در نهایت پیشنهاداتی در ارتباط با تحقیق انجام شده، ارایه گردیده است.

5-2 بيان مسئله (براساس چارچوب فصل اول)
گردشگری به مفهوم امروزی آن سابقه ای به قدمت انقلاب صنعتی دارد و روند رو به تزاید آن از انقلاب صنعتی تا انقلاب اطلاعات در سده ی بیست و یکم مباحث بسیاری را پیرامون خود پدید آورده است(جوان و سقایی، 109:1383) .گردشگری و گذران اوقات فراغت به شیوه ای جدید، پدیده ای پیامدی و همزمان جزء جدایی ناپذیر جامعه ی صنعتی و حلقه ای مهم در بازتولید آن است.(مومنی،15:1387). امروزه فعالیت گردشگری به عنوان بخش چهارم فعالیت های انسان پس از کشاورزی، صنعت و خدمات محسوب می شود و بنا بر پیش بینی ها در سال 2020 به عنوان سودآورترین صنعت جهان در خواهد آمد(نجفی کانی و دیگران،122:1387) از نظر اقتصادی برای بسیاری از ملت ها به عنوان سودآورترین کالای صادراتی(Higgins-DesbiollesT 2006:1192) محسوب می شود و در تقویت بنیان های اقتصادی جوامع نقش حائز اهمیتی دارد(کاظمی،81:1387). این در حالی است که شهرستان کاشان، از اهمیت بسزایی در جذب توریسم برخوردار است .کاشان یکی از کهن ترین شهرستانهای ایران است و با تاریخی چند هزار ساله یکی از نخستین مراکز تمدن بشری بوده است.این شهرستان ، از قابلیت بالایی در زمینه ی جذب گردشگر، بخصوص گردشگری تاریخی فرهنگی و طبیعی برخورداراست ولی آن گونه که شایسته است از این قابلیت استفاده نمی کند. بنابراین ،چنانچه محورهای ارتباطی این گردشگاهها ، به طور صحیح شناسایی و تحلیل شوند ،گامی موثر در تجدید حیات صنعت گردشگری شهرستان کاشان و توفیق آتی آن خواهد بود.

5-3 توصيف روشهاي بكار گرفته شده، بيان نتايج حاصل به تفكيك هر پرسش و فرضيه يا به شكل كلي.
5-3-1 نتایج نهایی حاصل از تحلیل های مکانی-فعالیتی براساس نقشه های توصیفی وضعیت گردشگری (بر اساس سه عارضه نقطه، خط و پلیگون)

با توجه به نتایج تحلیل های حاصل از نقشه های توصیفی وضعیت گردشگری (بر اساس سه عارضه نقطه، خط و پلیگون)، میتوان نتیجه گیری کلی زیر را بیان کرد:
• نخستین هدف ما که تعیین مکان های گردشگری و تاسیسات اقامتی شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تاریخی فرهنگی وطبیعی با استفاده از GIS بود، تحقق یافت. علاوه بر این جاذبه ها ،جاذبه های مذهبی و تاسیسات اقامتی تفریحی نیز مکان یابی شدند.
• با توجه به نقشه های پیشین، مشخص است که شهرستان کاشان از قابلیت بالایی در زمینه ی جذب گردشگر ، بخصوص گردشگری تاریخی فرهنگی وطبیعی برخورداراست.
– جهت تحقق هدف دوم،که تعیین مسیرهای گردشگری شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تاریخی فرهنگی وطبیعی با استفاده از GIS است،نتایج زیر حاصل شد:
• تراکم نقاط در بخش مرکزی(کاشان) نسبت به سه بخش دیگر بیشتر می باشد. همچنین این نقاط به صورت فشرده تقریبا در محدوده ی مشخصی متراکم اند. فعالیت های شاخص در بخش مرکزی(کاشان)، تاریخی-فرهنگی و مذهبی می باشد.همچنین بیشتر تاسیسات اقامتی تفریحی، در این بخش متمرکز شده اند.
بنابراین مسیر اصلی گردشگری تاریخی فرهنگی در بخش مرکزی کاشان قرار می گیرد. همچنین با توجه به دسترسی مناسب به تاسیسات اقامتی تفریحی، مسیرهای ویژه ای در زمینه ی استراحت و اقامت می تواند در این محدوده ی مرکزی مدنظر قرار گیرد.
• تراکم خطوط در بخش قمصر نسبت به سه بخش دیگر بیشتر می باشد. بعد از آن به ترتیب نیاسرو برزک قرار می گیرند. بنابراین محورهای گردشگری طبیعی را می توان در امتداد این خطوط آبراهه ها تعیین کرد.
• تراکم پلیگونها در بخش نیاسر نسبت به سه بخش دیگر بیشتر می باشد. بعد از آن به ترتیب قمصر،برزک و نهایتا کاشان قرار می گیرند. جاذبه های طبیعی به ترتیب کثرت در نیاسر،قمصر، برزک و نهایتا به صورت بسیارمحدودی در کاشان به چشم می خورند. لذا محورهای گردشگری طبیعی را به ترتیب اولویت فوق، می توان مشخص نمود.

5-3-2 نتایج حاصل ازتحلیل با استفاده از عملیات همسایگی:
تحلیل با استفاده از عملیات همسایگی، یکی از تحلیل های ساده ی سیستم های اطلاعات جغرافیایی می باشد، که در مدت زمان کوتاه قابل انجام است. در این تحلیل با مقایسه ی تعداد و نوع عوارض گردشگری در هر شعاع همسایگی مشخص، می توان به مقایسه ی چهار بخش شهرستان کاشان پرداخت.
نقشه ی شماره ی 5- 1 دوایر ترسیمی به مرکز جاذبه ی هر بخش، با شعاعهای 1و12 و20 و30 کیلومتر را نشان می دهد.
نمودارهای صفحات بعد، تعداد کل مکانهای گردشگری هر بخش بر حسب فاصله ی همسایگی، را نشان می دهند. همچنین بر حسب کثرت نوع جاذبه های هر بخش، نمودار آن نیز بر حسب فاصله ی همسایگی ترسیم شده است.

نقشه ی شماره ی 5- 1 دوایر ترسیمی به مرکز جاذبه ی چهار بخش شهرستان کاشان

نمودار شماره ی 5-1 : رابطه ی فاصله از مرکز جاذبه ی هر بخش شهرستان کاشان و تعداد کل مکان های گردشگری

با مقایسه ی نمودار های رابطه ی فاصله از مرکز جاذبه ی هر بخش و تعداد کل مکان های گردشگری، می توان به این نتایج رسید :
– کل عوارض گردشگری در بخش نیاسر نسبت به سه بخش دیگر بیشتر است. پس از آن به ترتیب کاشان، قمصر و برزک قرار می گیرند.
– طول شعاع، بیانگر میزان پراکندگی یا به عبارتی فاصله ی همسایگی ها است. همان گونه که از نمودار 5-1 مشخص است، در فاصله ی 12-1 کیلومتری، بیشترین مکانهای گردشگری قرار دارد، بنابر این عمده ی گردشگاههای شهرستان کاشان را با طی فاصله ی کمتر از 12 کیلومتر تا مرکزجاذبه، می توان پیمود. در واقع، عمده ی مکانهای گردشگری شهرستان کاشان، در همسایگی کمتر از 12کیلومتری، قرار گرفته اند.

نمودار شماره ی 5-2 : رابطه ی فاصله از مرکز جاذبه ی هر بخش شهرستان کاشان و تعداد مکان های گردشگری تاریخی-فرهنگی

– جهت تحقق هدف دوم،که تعیین مسیرهای گردشگری شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تاریخی فرهنگی وطبیعی با استفاده از GIS است،نتایج زیر حاصل شد :
– با توجه به نمودار 5-2 ، عمده ی گردشگاههای بخش مرکزی کاشان، از نوع تاریخی-فرهنگی هستند و در همسایگی کمتر از 12کیلومتری قرار دارند.در واقع بخش مرکزی کاشان،از نظر تعدادگردشگاهها ، جایگاه نخست گردشگری تاریخی-فرهنگی را به خود اختصاص می دهد.پس از آن نیاسر و سپس برزک قرار می گیرد.
– بنابراین در تعیین مسیرهای گردشگری تاریخی فرهنگی شهرستان کاشان، مسیر اصلی مربوط به بخش مرکزی کاشان می باشد، پس از آن نیاسر و سپس برزک قرار می گیرد.

نمودار شماره ی 5-3 : رابطه ی فاصله از مرکز جاذبه ی هر بخش شهرستان کاشان و تعداد مکان های اقامتی-تفریحی
– نمودار 5-3 نیز بیانگر آن است که در فاصله ی کمتر از 12 کیلومتر، دسترسی به مکانهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حمل و نقل، میراث فرهنگی، جاذبه های طبیعی، سلسله مراتبی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی گردشگری مذهبی، گردشگری طبیعی، گردشگری تاریخی، جاذبه های گردشگری