پایان نامه با کلمات کلیدی کیفیت زندگی، سرطان پستان، تصویر ذهنی، سلامت زنان

دانلود پایان نامه ارشد

بیماری های همراه14و عوامل اجتماعی دموگرافیک شامل وضعیت تاهل، وضعیت زندگی، سطح تحصیلات و شغل تمرکز می کنند (43).
برخی از مطالعات نیز نشان داده اند که عوامل روانی هم علاوه بر متغیرهای اجتماعی دموگرافیک و مرتبط با بیماری می توانند پیش بینی کننده ˜کیفیت زندگی باشند (44 و 45). هم چنین عوامل مرتبط با ˜کیفیت زندگی را می توان به سه دسته عوامل مرتبط با سلامت عمومی، بیماری و درمان طبقه بندی نمود (46).
در مورد عوامل مرتبط با تصویر ذهنی نیز برخی از تحقیقات به نوع جراحی، رادیوتراپی، سن تشخیص سرطان، استرس های روانی و آسیب به ˜کیفیت زندگی اشاره می کنند. بطوریکه در برخی تحقیقات ارتباط آماری معنی داری بین تصویر ذهنی و نوع جراحی و وضعیت روانی بیماران وجود داشت و تصویر ذهنی در طی زمان نسبتا ثابت بود (47). در حالیکه در مطالعه ای دیگر تصویر ذهنی در بیماران تحت ماستکتومی در طی زمان بدتر شده بود، همچنین تحقیقات در زمینه ارتباط عوامل دموگرافیک مانند سن و وضعیت تاهل و … با تصویر ذهنی نیز به نتایج متناقضی دست یافتند (33و6).
با توجه به این که بیشتر مبتلایان به سرطان پستان در طی دوره درمانی خود یک روند تقریبا ثابتی را طی کرده و ابتدا جراحی شده و سپس تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی قرار می گیرند (31 و 33 و 40 و 43). در این دوره با مسائل روحی، روانی و جسمی بسیاری از تشخیص یک بیماری بدخیم، انجام جراحی روی پستان، تغییر در ظاهر پستان تا عوارض درمان های کمکی مواجهه می شوند که می تواند تغییراتی را روی تصویر ذهنی از جسم خویش و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان ایجاد نماید. اگرچه این تغییرات می توانند بسیار مهم و زیان بار باشند اما بررسی های کمی در ایران درباره تصویرذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از انجام جراحی و اتمام درمان های کمکی مانند شیمی درمانی و رادیوتراپی انجام شده و اگر چه جنبه های مختلف کیفیت زندگی در سراسر جهان و بخش های مختلف کشورمان بررسی شده است، اما با توجه به اینکه در مطالعات انجام شده نتایج متفاوتی گزارش شده، بیانگر آن است که کیفیت زندگی می تواند از عوامل مختلف محیطی، فرهنگی، قومی و نژادی، و حتی درک شخصی فرد از زندگی تاثیر پذیرد، از طرفی در بیشتر تحقیقات عمدتا به کیفیت زندگی این بیماران به تنهایی پرداخته می شود و بویژه به تفاوت کیفیت زندگی در رویه های جراحی سرطان پستان توجه می شود، و مطالعات کمی به بررسی تصویر ذهنی و کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آنها در زنان با سرطان پستان پرداخته است، و تاکنون نیز چنین مطالعه ای در استان گیلان انجام نشده است.
به همین دلیل پژوهشگر بر آن شد تا تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل مرتبط با تصویرذهنی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام دهد. تا براساس این یافته ها گامی آگاهانه و موثرتر در جهت برنامه ریزی مراقبت از بیماران برداشته شود. از طرفی بررسی، شناخت و اطلاع رسانی این عوامل به کارکنان بهداشتی درمانی به ارتقاء سطح سلامت و بهبود در زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان کمک می نماید.

اهداف پژوهش :

هدف كلي :
تعیین عوامل مرتبط با کیفیت زندگی و تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت در سال 91-1390

اهداف ويژه‌ :
تعیین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان
1-1) تعیین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان در حیطه سلامت جسمانی
2-1) تعیین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان در حیطه سلامت روانی
3-1) تعیین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان در حیطه روابط اجتماعی
4-1) تعیین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان در حیطه سلامت محیط
تعیین کیفیت زندگی اختصاصی زنان مبتلا به سرطان پستان
1-2) تعیین کیفیت زندگی اختصاصی زنان مبتلا به سرطان پستان در مقیاس عملکردی
2-2) تعیین کیفیت زندگی اختصاصی زنان مبتلا به سرطان پستان در مقیاس علایم
تعیین تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان
تعیین عوامل فردی-اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی (سلامت و اختصاصی) در زنان مبتلا به سرطان پستان
تعیین عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی مرتبط با کیفیت زندگی (سلامت و اختصاصی) در زنان مبتلا به سرطان پستان
تعیین عوامل فردی-اجتماعی مرتبط با تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان
تعیین عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی مرتبط با تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان
تعیین ارتباط کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و تصویرذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان
تعیین ارتباط کیفیت زندگی اختصاصی و تصویرذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان

سوالات پژوهش (باتوجه به اهداف) :

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان چقدر است؟
1-1) کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان در حیطه سلامت جسمانی چقدر است؟
2-1) کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان در حیطه سلامت روانی چقدر است؟
3-1) کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان در حیطه روابط اجتماعی چقدر است؟
4-1) کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان در حیطه سلامت محیط چقدر است؟
کیفیت زندگی اختصاصی زنان مبتلا به سرطان پستان چقدر است؟
1-2) کیفیت زندگی اختصاصی زنان مبتلا به سرطان پستان در مقیاس عملکردی چقدر است؟
2-2) کیفیت زندگی اختصاصی زنان مبتلا به سرطان پستان در مقیاس علایم چقدر است؟
تصویرذهنی ازجسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان چقدر است؟
عوامل فردی-اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی (سلامت و اختصاصی) در زنان مبتلا به سرطان پستان کدام اند؟
عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی مرتبط با کیفیت زندگی (سلامت و اختصاصی) در زنان مبتلا به سرطان پستان کدام اند؟
عوامل فردی-اجتماعی مرتبط با تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان کدام اند؟
عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی مرتبط با تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان کدام اند؟

فرضیات پژوهش:

فرضیه اول:
H0 = بین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و تصویر ذهنی ˜در زنان مبتلا به سرطان پستان ارتباط وجود ندارد.

فرضیه دوم:
H0 = بین کیفیت زندگی اختصاصی و تصویر ذهنی ˜در زنان مبتلا به سرطان پستان ارتباط وجود ندارد.
تعاریف نظری و عملی واژه های کلیدی

تعریف نظری ˜کیفیت زندگی :
سازمان جهانی بهداشت کیفیت زندگی را به عنوان درک افراد از وضعیت زندگی در زمینه فرهنگ و سیستم ارزشی که در آن زندگی می کنند و با اهداف، انتظارات، استاندارد ها و نگرانی هایشان مرتبط می باشد، تعریف کرده است (48). کیفیت زندگی یک مفهوم ذهنی چند بعدی است که سه جنبه مهم جسمی، روانی و اجتماعی را در برمی گیرد (49). به عبارت دیگر، کیفیت زندگی درک ذهنی از خوشحالی، احساس رضایت فرد از جنبه های مختلف زندگی می باشد (50).

تعریف عملی ˜کیفیت زندگی :
در این پژوهش منظور از کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان ˜کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و ˜کیفیت زندگی اختصاصی آنها می باشد.
منظور از ˜کیفیت زندگی مرتبط با سلامت میانگین امتیازاتی است که از پرسشنامه ˜کیفیت زندگی مرتبط با سلامت 26 آیتمی WHOQOL-BREF در چهار حیطه جسمانی، سلامت روان، روابط اجتماعی و سلامت محیط به دست می آید. که در هر حیطه امتیازی معادل 100-0 داده می شود که 0 نشانه بدترین و 100 بهترین وضعیت حیطه مورد نظر است.
منظور ازکیفیت زندگی اختصاصی میانگین امتیازاتی است که از پرسشنامه ˜کیفیت زندگی اختصاصی بیماران مبتلا به سرطان پستان 23 آیتمی EORTC QLQ-BR23 در 2حيطه عملكردي (عملكرد جنسي، لذت جنسي، تصویر بدنی و دورنمای آینده) و علائم (ناراحتي از ريزش مو، عوارض جانبي درمان، علائم بازو، علائم پستان) تعیین می گردد. که نمره دهي حيطه ها بین 100-0 می باشد. در مورد حيطه هاي عملكردي و نمره كلي كيفيت زندگي نمره بالاتر نشانگر وضعيت بهتر فرد بوده، ولي در حيطه هاي علائم و نشانه ها نمره بالاتر نشاندهنده بيشتر بودن علائم و مشكلات بيماري در فرد مي باشد.

تعریف نظری تصویر ذهنی از جسم خویش:
تصویر ذهنی از جسم خویش بخشی از درک از خود است که دارای چهار بخش تصویر ذهنی از جسم خویش ، اعتماد بنفس، نقش و هویت می باشد و در این میان تصویر ذهنی امری ذهنی است که شخص براساس ادراکات فعلی و گذشته خود در هر لحظه از بدن خود دارد، به عبارت دیگر تصویر ذهنی از جسم، تجربه روانی و اجتماعی فرد از بدن خود است که احساسات و نگرش های فرد نسبت به بدنش را شامل می شود (30). تصویر ذهنی مربوط به ارزیابی شناختی افراد از بدنشان می باشد(51).

تعریف عملی تصویر ذهنی از جسم خویش:
در این پژوهش منظور از تصویر ذهنی از جسم خویش در بیماران مبتلا به سرطان پستان میانگین امتیازاتی است که از پرسشنامه مقیاس استاندارد تصویر ذهنی ( (BIS10 آیتمی به دست می آید، امتیاز نهایی بین 0-30 می باشد، که امتیاز بالاتر نشانه اختلال بیشتر در BI می باشد. که این امتیاز به صورت میانگین و انحراف معیار ارائه می شود.

تعریف نظری عوامل فردی و اجتماعی :
ویژ گی های فردی و اجتماعی مجموعه ای از حالات، کیفیات و مشخصات به خصوصی است که یک فرد را از افراد دیگر متمایز می کند(52). عوامل فردی و اجتماعی بر طبق مطالعات شامل سن (15 و 16 و 53 و 54 و 55)، وضعیت تاهل (15 و 53 و 54 و 55)، مدرک تحصیلی(15 و 16 و 53)، شغل (16 و 21)، محل سکونت (26)، وضعیت مسکن (16)، درآمد ماهیانه خانواده (16 و 53 و 56)، بیمه بهداشتی(46)، بیمه تکمیلی (46) می باشد.

تعریف عملی عوامل فردی و اجتماعی :
در این پژوهش تعریف عملی عوامل فردی اجتماعی شامل همان تعریف نظری می باشد.

تعریف نظری عوامل مرتبط با بیماری/ سلامتی:
سلامت و بیماری مفاهیمی نسبی هستند، بدین معنی که وضعیت سلامت هر فرد علاوه بر وضعیت بیولوژیک با عوامل مختلف دیگری نیز مرتبط می باشد. این عوامل عبارتند از ژنتیک، سیستم های حمایتی، توانمندی های شناختی، محیط، سبک زندگی، مذهب، استانداردهای زندگی، اعمال و باورهای بهداشتی و تجارب قبلی سلامتی(46 و 57) . عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی بر طبق مطالعات شامل سابقه ابتلا به توده خوش خیم پستان (58 و59)، سابقه سرطان پستان در بستگان (12و60)، سابقه بیماری مزمن، نوع بیماری مزمن(46)، سابقه جراحی دستگاه تناسلی(59)، نوع جراحی دستگاه تناسلی (60)، طول مدت تشخیص بیماری سرطان پستان (60)، نوع جراحی روی پستان (15و35و5 و56)، طول مدت پس از جراحی (61)، تعداد دوره های شیمی درمانی (15و54)، طول مدت سپری شده پس از آخرین شیمی درمانی(62)، تعداد دوره های رادیوتراپی(35)، طول مدت سپری شده پس از آخرین رادیوتراپی (35) می باشد.

تعریف عملی عوامل مرتبط با بیماری/ سلامتی:
در این پژوهش تعریف عملی عوامل مرتبط با بیماری/ سلامتی شامل همان تعریف نظری می باشد.

پیش فرض :

سرطان پستان شايع ترين نوع سرطان در زنان محسوب می شود (17 و 18).
سرطان پستان علت مرگ زنان از سرطان در سراسر جهان می باشد (63).
تعداد بازماندگان از سرطان پستان به تعریف انجمن سرطان امریکا هر شخصی که 5 سال بعد از تشخیص زنده بماند در حال افزایش است (64).
˜کیفیت زندگی یک بررسی پیچیده چند بعدی از خوب بودن اجتماعی، روانی و جسمی افراد می باشد(33).
بيش از يك دهه است كه بررسي كيفيت زندگي به عنوان يك موضوع مهم در مراقبتهاي بهداشتي به ويژه در مطالعات بيماري هاي مزمن مطرح مي باشد (26).
کیفیت زندگی یک ساختار چند بعدی دارد که ابعاد مختلف عملکردی، اجتماعی ، روانی و عاطفی را مورد بررسی قرار می دهد(3) .
˜ کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان به صورت مرتبط با سلامت و اختصاصی قابل اندازه گیری است (46).
تصویر ذهنی ساختاری روانی چند بعدی و پیچیده می باشد (13 و 65).
تصویر ذهنی از جسم خویش در انسانها قاب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سرطان پستان، کیفیت زندگی، تصویر ذهنی، بیماران مبتلا Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سرطان پستان، کیفیت زندگی، تصویر ذهنی، عوامل خطر