پایان نامه با کلمات کلیدی کیفیت زندگی، انحراف معیار، تصویر ذهنی، عوامل فردی

دانلود پایان نامه ارشد

ن مسئله که از دست دادن مو یکی از عوارض درمان های کمکی بخصوص شیمی درمانی بوده و معمولا به مدت 2-3 هفته پس از درمان ادامه دارد و موها مجددا در طی 8 هفته پس از آخرین درمان رشد می کنند(23)، و از آنجایی که حداقل 2 ماه (8 هفته) از اتمام شیمی درمانی واحدهای مورد پژوهش در این مطالعه می گذشت (28-2 ماه)، هیچ یک از واحدهای مورد پژوهش در زمان مطالعه طی هفته گذشته ریزش مو را ذکر نکرده اند.
پس از پایان نمونه گیری داده هاي پرسشنامه جهت تجزيه وتحليل آماري کد گذاری و در نرم افزارآماريSPSS نسخه 16وارد شدند. به منظور دسته بندی و خلاصه کردن داده ها از آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و جداول توزیع فراوانی استفاده شد.
ابتدا با استفاده از آزمون کولموگرو اسمیرنو111، توزیع نرمال داده ها ارزیابی شد. جهت بررسی ارتباط عوامل مرتبط فردی-اجتماعی و مرتبط با بیماری با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و اختصاصی و تصویر ذهنی با توجه به توزیع نرمال داده ها ، ارتباطات تک متغیره از طریق آزمون های تی تست و آنالیز واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی پیرسون تعیین شد. سطح معنی داری در همه آزمون ها 05/0>P در نظر گرفته شد.
سپس کلیه متغیرهایی که براساس آزمون های آماری ذکر شده سطح معنی داری 05/0P< داشتند وارد مدل رگرسیون خطی چندگانه شدند.
بنابراین جهت دستیابی به اهداف 1 تا 3 این پژوهش که عبارتست از تعیین تصویرذهنی از جسم خویش و کیفیت زندگی(مرتبط با سلامت و اختصاصی) زنان مبتلا به سرطان پستان از روشهای آمار توصیفی (برآورد فراوانی، درصد، محاسبه میانگین، انحراف معیار و میانه) استفاده شد. برای هدفهای 4 تا 9 این پژوهش که عبارتست از تعیین عوامل مرتبط با تصویر ذهنی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان و ارتباط ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی روشهای آمار توصیفی (برآورد فراوانی، درصد، محاسبه میانگین، انحراف معیار و میانه) و استنباطی (آزمون تی تست، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه به روش stepwise) مورد استفاده قرار گرفت.

ملاحظات اخلاقي :
دراين پژوهش پژوهشگر بارعايت نكات اخلاقي زير مطالعه را انجام مي دهد:
از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی گیلان و کمیته اخلاق مجوز اجرای پژوهش کسب شد.
پژوهشگر خود را به محیط های پژوهش (مراكز آموزشي درماني رازی و مرکز انکولوژی گیلان) معرفی کرد.
هدف از انجام پژوهش براي نمونه های پژوهش توضيح داده شد.
كليه واحدهاي پژوهش براي شركت درپژوهش آزاد بوده و با رضایت در آن شرکت کردند.
به واحدهاي پژوهش درمورد بي نام و محرمانه بودن پرسشنامه ها اطلاع داده شد.
نتایج پژوهش در اختیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و محیط های پژوهش قرار داده شد.

یافته های پژوهش :
در این فصل یافته های پژوهش پس از تجزیه و تحلیل آماری با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، در قالب 15 جدول تدوین گردیده است.
جدول شماره 1 : توزیع واحدهای پژوهش برحسب برخی از عوامل فردی اجتماعی
جدول شماره 2 : توزیع واحدهای پژوهش برحسب برخی از عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی
جدول شماره 3 : میانگین امتیازات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت واحدهای پژوهش در حیطه های مختلف
جدول شماره 4 : میانگین امتیازات کیفیت زندگی اختصاصی واحدهای پژوهش در حیطه های مختلف
جدول شماره 5 : میانگین امتیازات تصویر ذهنی واحدهای پژوهش
جدول شماره 6 : ارتباط برخی از عوامل فردی اجتماعی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت واحدهای پژوهش
جدول شماره 7 : ارتباط برخی از عوامل فردی اجتماعی با کیفیت زندگی اختصاصی واحدهای پژوهش
جدول شماره 8 : ارتباط برخی از عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت واحدهای پژوهش
جدول شماره 9 : ارتباط برخی از عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی با کیفیت زندگی اختصاصی واحدهای پژوهش
جدول شماره 10 : برآورد ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت واحدهای پژوهش
جدول شماره 11 : برآورد ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی اختصاصی واحدهای پژوهش
جدول شماره 12 : ارتباط برخی از عوامل فردی اجتماعی با تصویر ذهنی واحدهای پژوهش
جدول شماره 13 : ارتباط برخی از عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی با تصویر ذهنی واحدهای پژوهش
جدول شماره 14 : برآورد ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط با تصویر ذهنی واحدهای پژوهش
جدول شماره 15 : ارتباط ˜کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و ˜کیفیت زندگی اختصاصی با تصویر ذهنی

جدول شماره 1 : توزیع واحدهای پژوهش برحسب برخی از عوامل فردی اجتماعی

فراوانی
عوامل فردی- اجتماعی
تعداد
درصد
سن (سال)
50 ≥
92
1/54

50 <
78
9/45

جمع
170
100
میانگین و انحراف معیار
04/10± 67/50
وضعیت تاهل
متاهل
139
8/81

غیر متاهل
31
2/18

جمع
170
100
تحصیلات
بی سواد و سواد خواندن و نوشتن
63
37

زیر دیپلم و دیپلم
96
5/56

دانشگاهی
11
5/6

جمع
170
100
شغل
خانه دار
148
1/87

کارمند
15
8/8

سایر (کشاورز و آزاد)
7
1/4

جمع
170
100
محل سکونت
شهر
136
80

روستا
34
20

جمع
170
100
وضعیت مسکن
شخصی
142
5/83

استیجاری
28
5/16

جمع
170
100

ادامه جدول شماره 1 :

فراوانی
عوامل فردی- اجتماعی
تعداد
درصد
متوسط در آمد ماهیانه خانوار (تومان)
600000 ≥
122
8/71

600000 <
48
2/28

جمع
170
100
میانگین و انحراف معیار
53/230005 ± 82/577058
بیمه بهداشتی
بله
168
8/98

خیر
2
2/1

جمع
170
100
نوع بیمه بهداشتی
تامین اجتماعی
82
8/48

خدمات درمانی
45
8/26

روستایی
25
9/14

سایر
16
5/9

جمع
168
100
بیمه تکمیلی
بله
35
6/20

خیر
135
4/79

جمع
170
100

جدول فوق نشان می دهد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش (1/54%) در گروه سنی کمتر و مساوی 50 سال (محدوده 82-28 سال)، (8/81%) متاهل، (5/56%) زیر دیپلم و دیپلم، (1/87%) خانه دار، (80%) ساکن شهر، (5/83%) دارای منزل شخصی، (8/71%) با متوسط درآمد ماهیانه کمتر و مساوی 600000 تومان (محدوده 2500000-100000 تومان)، (8/98%) دارای بیمه بهداشتی، (8/48 %) استفاده از بیمه تامین اجتماعی، (4/79%) بدون بیمه تکمیلی بودند.

جدول شماره 2 : توزیع واحدهای پژوهش بر حسب برخی از عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی

فراوانی
عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی
تعداد
درصد
سابقه ابتلا به توده خوش خیم
بله
1
6/0

خیر
169
4/99

جمع
170
100
سابقه خانوادگی سرطان پستان
بله
33
4/19

خیر
137
6/80

جمع
170
100
سابقه بیماری مزمن
بله
73
9/42

خیر
97
1/57

جمع
170
100
تعداد بیماری مزمن
یک بیماری
34
6/46

دو بیماری
19
26

بیش از دو بیماری
20
4/27

جمع
73
100
سابقه جراحی دستگاه تناسلی
بله
17
10

خیر
153
90

جمع
170
100
نوع جراحی دستگاه تناسلی
هیسترکتومی
13
5/76

پولیپ و توبکتومی
4
5/23

جمع
17
100

ادامه جدول شماره 2 :

فراوانی
عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی
تعداد
درصد
نوع جراحی پستان
ماستکتومی
117
8/68

جراحی نگهدارنده پستان
53
2/31

جمع
170
100
مدت تشخیص بیماری (سال)
2 ≥
95
9/55

2 <
75
1/44

جمع
170
100
میانگین وانحراف معیار
86/0 ± 92/1
طول مدت پس از جراحی (سال)
2 ≥
104
2/61

2 <
66
8/38

جمع
170
100
میانگین وانحراف معیار
75/0 ± 71/1
تعداد دوره های شیمی درمانی
7 ≥
82
2/48

7 <
88
8/51

جمع
170
100
میانگین وانحراف معیار
1/1 ± 01/7
مدت اتمام شیمی درمانی (سال)
1 ≥
76
7/44

1 <
94
3/55

جمع
170
100
میانگین وانحراف معیار
69/0 ± 27/1

ادامه جدول شماره 2 :

فراوانی
عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی
تعداد
درصد
تعداد جلسات رادیوتراپی

30 ≥
49
8/28

30 <
121
2/71

جمع
170
100
میانگین وانحراف معیار
9/2 ± 78/31
مدت اتمام رادیوتراپی (سال)
1 ≥
90
9/52

1 <
80
1/47

جمع
170
100
میانگین وانحراف معیار
73/0 ± 06/1

جدول فوق نشان می دهد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش (4/99%) بدون سابقه ابتلا به توده خوش خیم، (6/80%) بدون سابقه خانوادگی سرطان پستان، (1/57%) بدون سابقه بیماری مزمن، (6/46%) از زنان با سابقه بیماری مزمن تنها یک بیماری مزمن داشته، (90%) بدون سابقه جراحی دستگاه تناسلی، (5/76%) هیسترکتومی، (8/68%) ماستکتومی شدند، (9/55%) کمتر و مساوی دو سال از مدت تشخیص بیماری (محدوده 48-5/6 ماه) ، (2/61%) کمتر و مساوی 2 سال از جراحی (محدوده 37-5/5 ماه) ، (3/55%) بیشتر از یکسال از شیمی درمانی (محدوده 28-2 ماه) و (9/52 %) کمتر و مساوی یکسال از رادیوتراپی شان (محدوده 24-5/0 ماه) گذشته بود، (8/51%) بیشتر از 7 بار تحت شیمی درمانی (محدوده 10-4) و (2/71%) بیش از 30 جلسه تحت رادیوتراپی (محدوده 40-20) قرار گرفتند.

جدول شماره 3 : میانگین امتیازات ابعاد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت واحدهای پژوهش

ابعاد
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
فاصله اطمینان 95 %

حدپایین
حدبالا
سلامت جسمی
86/53
45/12
13
81
97/51
74/55
سلامت روانی
05/41
06/12
13
75
23/39
88/42
ارتباطات اجتماعی
36/55
52/10
31
88
77/53
96/56
سلامت محیط
26/50
16/9
25
75
87/48
65/51
دو سوال کلی کیفیت زندگی
32/46
84/15
13
75
92/43
72/46
˜کیفیت زندگی کلی
65/48
07/9
25
75
27/47
02/50

جدول فوق نشان می دهد که میانگین نمره کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، در بعد سلامت روان نسبت به سایر ابعاد کیفیت زندگی پایین تر بود (06/12± 05/41).

جدول شماره 4 : میانگین امتیازات ابعاد کیفیت زندگی اختصاصی واحدهای پژوهش

ابعاد
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
فاصله اطمینان 95 %

حدپایین
حدبالا
تصویر ذهنی
عملکرد جنسی
لذت جنسی
دورنمای آینده

مقیاس عملکردی
77/68
72/68
40/55
96/21

62/61
42/21
20/19
06/19
53/23

76/12
67/16
33/33
33/33
0

33/33
100
100
100
100

100
53/65
82/65
20/52
40/18

69/59
02/72
63/71
59/58
52/25

55/63
عوارض جانبی درمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سرطان پستان، کیفیت زندگی، تصویر ذهنی، شیمی درمانی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، نقض حقوق، اصل استقلال، شخص ثالث