پایان نامه با کلمات کلیدی کیفیت زندگی، سرطان پستان، تصویر ذهنی، شیمی درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

اموگرافي تفاوت آماري معني داري وجود داشت. يعني زنان ماستكتومي شده در مقايسه با زنان كانديد ماموگرافي خلق ضعيف تر و ˜کیفیت زندگی پایین تری داشتند. مقايسه ميانگين نمره ابعاد كيفيت زندگي نیز در دو گروه نشان داد که بين نمره بعد جسمی (03/0=p) و نمره بعد روحي-رواني ˜کیفیت زندگی (03/0=p) در دو گروه تفاوت آماري معني داري وجود دارد. بطور کلی می توان گفت که تغییر در تصویر ذهنی به دنبال ماستکتومی یک امر اجتناب ناپذیر بوده که در شکل نامطلوب خود می تواند احتمال اختلالات خلقی و به دنبال آن تاثیر بر ˜کیفیت زندگی این بیماران را افزایش دهد(17).
با پیشرفت درمان های پزشکی و افزایش بقای بیماران با سرطان پستان توجه به کیفیت زندگی و تصویر ذهنی این بیماران و تغییرات ایجاد شده ناشی از بیماری و درمان آن بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد. براین اساس رابین و همکارانش89 مطالعه ای تحت عنوان پیشگویی کننده های کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام دادند که هدف این مطالعه بررسی عوامل دموگرافیک و بالینی موثر بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان می باشد.
این مطالعه یک بررسی مقطعی روی 73 زن با تشخیص سرطان پستان در بخش سرپایی پستان بیمارستان (HCPA)90 در طی سال 2003-2004 انجام گرفت. معیار ورود به این مطالعه سن 18-65 سال، سرطان پستان مرحله 3-1 بود، و معیار خروج بیماری پیشرفته و غیر قابل درمان و امکان زنده ماندن کمتر از 6 ماه بود. این مطالعه توسط کمیته اخلاق در پژوهش تائید شد و از بیماران فرم رضایت نامه دریافت گردید.
داده ها با استفاده از فرم داده های بالینی و دموگرافیک، —پرسشنامه ˜کیفیت زندگی و —پرسشنامه افسردگی بک (BDI)91 جمع آوری شد. ابزار WHOQOL-BREF شامل 26 سوال، که دو سال اول روی ˜کیفیت زندگی کلی تمرکز داشته و 24 سوال دیگر به چهار حیطه جسمی، روانی، محیط و اجتماعی مرتبط می باشد. محدوده نمره از 0 تا 100 در هر حیطه می باشد، که نمره بالاتر نشانه ˜کیفیت زندگی بهتر است. پرسشنامه افسردگی بک نیز شامل 21 سوال با مقیاس0 تا 3 می باشد که امتیاز زیر 10 نشانه عدم وجود افسردگی، 10-18 افسردگی خفیف و 19-29 افسردگی متوسط و بالای 30 افسردگی شدید می باشد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از میانگین و انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون، تی تست و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. متغیرها در سه گروه قرار گرفتند. گروه 1 شامل سن و تحصیلات، گروه 2 مرحله بندی، زمان تشخیص، ماستکتومی و شیمی درمانی، گروه 3 نشانه های افسردگی بود. برای بررسی این گروه ها رگرسیون خطی چند متغیره انجام شد.
نتایج به دست آمده حاکی از این بود اکثریت در مرحله II بیماری و تحت شیمی درمانی بودند، بیشتر از نیمی از بیماران تحت ماستکتومی قرار نگرفتند. نشانه های افسردگی در 48 درصد بیماران دیده شد. میانگین امتیازات ˜کیفیت زندگی در حیطه جسمی 1/20± 5/62، حیطه روانی17± 6/66، حیطه ارتباطات اجتماعی3/17 ±2/73، حیطه محیط 8/11±4/63، و ˜کیفیت زندگی کلی 8/18±2/65 بود. رگرسیون خطی چندگانه روی متغیرها هیچ ارتباط آماری معنی داری را در میان متغیرهای دموگرافیک، مرحله بندی، زمان تشخیص، شیمی درمانی و حیطه های ˜کیفیت زندگی نشان نداد. اما بیماران تحت ماستکتومی امتیاز ˜کیفیت زندگی کمتری را در حیطه جسمی (002/0=P) و روانی (02/0=P) نشان دادند. نشانه های افسردگی بررسی شده هم بطور معنی داری با امتیاز ˜کیفیت زندگی در همه حیطه ها ارتباط داشت.
بطور کلی از یافته های مهم این مطالعه تاثیر نشانه های افسردگی و جراحی ماستکتومی روی ˜کیفیت زندگی می باشد. این یافته ها می تواند ناشی از تغییرات ایجاد شده در بدن و در نتیجه روی تصویر از خود و عزت نفس باشد، براین اساس بررسی و کنترل این عوارض و مشکلات باید یکی از مراقبت های اولیه کارکنان مراقبت سلامت باشد (53).
زندگی با سرطان، تنش روانی شدیدی می باشد و توانایی بیمار جهت سازگاری با چنین تنشی در روند بهبود بیماری تعیین کننده است. از سویی در مطالعات بیان شده است که تاثیرات روانی و جسمی ناشی از آن در زنان جوان مبتلا به این بیمار تاثیر بسزایی در زندگی شخصی و اجتماعی شان دارد. بر همین اساس دوباشی و همکاران92 مطالعه ای تحت عنوان کیفیت زندگی در میان زنان جوان مبتلا به سرطان پستان انجام دادند. هدف این مطالعه تعیین عوامل اجتماعی دموگرافیک، پزشکی و روانی مرتبط با کیفیت زندگی و تعیین تاثیر درمان نگهدارنده پستان و ماستکتومی روی کیفیت زندگی می باشد.
پرونده پزشکی 100 بیمار مبتلا به سرطان پستان 35 سال و کمتر، با تومور مرحله 3-1 که حداقل 18 ماه دوره پیگیری را کامل کرده بودند، از سال 1994 تا 2005 در موسسه مراقبت سرطان در هند وارد مطالعه شد. سپس از طریق نامه یا تلفن از بیماران درخواست شد که برای یک بررسی به کلینیک سرطان پستان مراجعه نمایند، تا پس از گرفتن رضایت نامه پرسشنامه کیفیت زندگی را تکمیل کنند. بسته به مرحله بیماری افراد تحت جراحی یا شیمی درمانی قرار گرفتند. همه بیماران درمان هورمونی دریافت کردند و برداشتن تخمدان نیز به آنان پیشنهاد گردید. کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه EORTCQLQ-C30 دارای چند زیر مجموعه عملکردی، علایم، سلامت عمومی و بررسی اثرات مالی و نشانه های عمومی و پرسشنامه EORTC BR23 با 3 مقیاس عملکردی و 4 مقیاس علایم ناشی از درمان بررسی شد. بعلاوه مسائل مربوط به یائسگی و اختلال جنسی هم بررسی شد. پرسشنامه ها توسط کل 51 بیماری که به کلینک مراجعه کردند تکمیل گردید. توسط آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه تحلیل شد.
میانگین سنی بیماران در زمان تشخیص 30 سال و در زمان آنالیز ˜کیفیت زندگی 35 سال بود. اکثریت دارای تحصیلات ابتدایی، متاهل، بدون سابقه خانوادگی سرطان، در مرحله2بیماری بودند. همه بیماران تحت جراحی و از این میان 35 درصد جراحی نگهدارنده پستان انجام داده و 1/43 درصد بیماران نیز سالپینگو-اوفرکتومی انجام دادند. 6/17 درصد بیمار شیمی درمانی منجر به آمنوره و1/43 درصد بیماران قاعدگی داشتند. در مورد کیفیت زندگی میانگین امتیاز وضعیت سلامت کلی 93/77 بود. امتیازات حیطه های عملکردی بالا و در محدوده80-89 ، امتیازات عملکرد جنسی، لذت جنسی و دور نمای آینده پایین و در محدوده 58-72 و امتیاز علایم درمان پایین و در محدوده 5-20 بوده، فقط امتیاز مالی از قسمت نشانه ها با امتیاز 5/40 در حد بالایی بود. آنالیز داده ها نشان داد که عملکرد جنسی، لذت جنسی و وضعیت سلامت کلی در گروه تحت ماستکتومی در مقایسه با BCS بهتر است. نشانه های بازو بطور معنی داری در گروه BCS بالاتر می باشد (027/0=P). همچنین در گروه تحت BCS درد موضعی کمی بالاتر، و مشکلات مالی بیشتری دیده شد. علت فشار مالی بالا در این گروه می تواند به علت طول درمان و هزینه بالای آن نسبت به ماستکتومی باشد. در گروه تحت ماستکتومی ترس از عود بیشتری نیز دیده شد، که می تواند به این علت باشد که بیماران تحت ماستکتومی احساس می کنند که بیماری پیشرفته تری داشته و در نتیجه امکان عود بیشتری نیز خواهند داشت. عملکرد جنسی و لذت جنسی در بیمارانی که تخمدان آنان حفظ شده بود، بطور معنی داری بهتر بود. وضعیت سلامت کلی در هر دو گروه حفظ تخمدان یا برداشتن تخمدان مشابه بود. میانگین مدت پیگیری 33/5 سال بود، امتیازات عاطفی و تصویر ذهنی در کسانی که بیش از 6 سال پیگیری داشتند نسبت به افراد با پیگیری 5 سال یا کمتر پایین تر بود، ولی سایر موارد در دو گروه یکسان بود.
بطور کلی می توان دلیل پایین بودن کیفیت زندگی در گروه تحت BCS را وجود نشانه های بازو بیشتر و درد دانست. همچنین BCS تصویر ذهنی این بیماران را بهبود نداد، که در این زمینه سایر مطالعات نیز نتایج متناقصی را نشان داده اند (30).
در ارتباط با تاثیر روش های جراحی مانند ماستکتومی روی کیفیت زندگی و تصویر ذهنی زنان براندبرگ و همکاران93 در سوئد تحقیقی را با عنوان بررسی واکنش های روانی، کیفیت زندگی و تصویر ذهنی بعد از ماستکتومی دوطرفه پروفیلاکسی (BPM)94 در زنان با خطر بالای سرطان پستان انجام دادند. این مطالعه آینده نگر به صورت پیگیری یک ساله روی 98 زن بستری تحت BPM در فاصله اکتبر1997تا دسامبر 2005 در بیمارستان کارولینسکا انجام گرفت.(4 زن به علت عدم شرکت در مشاوره، 1زن با تخصص روانپزشکی، 1زن به دلیل مسائل خانوادگی، 1زن با تشخیص روانی و 1زن با سرطان تخمدان از مطالعه خارج شدند.) در نهایت 90 زن در مطالعه شرکت کردند. خطر ابتلا به سرطان پستان براساس سابقه خانوادگی و تست ژنتیک تائید شد، در ضمن زنان با تشخیص سرطان پستان از مطالعه خارج می شدند. اطلاعات لازم درباره تاثیر احتمالی BPM روی تمایلات جنسی، تصویر ذهنی به شرکت کنندگان ارائه شد و پس از کسب رضایت از شرکت کنندگان پرسشنامه ها قبل، 6 تا 12 ماه پس از جراحی برایشان فرستاده شد. همچنین 6حیطه ای مرتبط با بازسازی پستان شامل تغییرات زندگی، زن بودن95، موقعیت های صمیمی، فعالیت های جسمی، فعالیت های اجتماعی و توانایی برای کار کردن طی مصاحبه ای از زنان تحت عمل بازسازی پستان پس از ماستکتومی جمع آوری شد. از شرکت کنندگان در پرسشنامه پس از عمل در باره وسعت تغییراتی که پس از BPM انتظار دارند پرسیده شد که همه عبارات آن از 1 (بسیار منفی) تا 7 (بسیار مثبت) امتیاز دهی شدند. پرسشنامه فعالیت جنسی96 (SAQ) شامل 10 آیتم با سه زیر گروه (لذت ، ناراحتی و عادت) می باشد که طبق مقاله اصلی امتیاز دهی می شود. مقیاس تصویر ذهنی از جسم خویش97 (BIS) شامل 10 آیتم بود که از 0(اصلا) تا 3( خیلی زیاد) امتیازدهی شد. از نظر پایایی ضریب آلفا کرونباخ BIS هم برابر 85/0 بود. مقیاس افسردگی و اضطراب بیمارستانی98 (HAD) شامل 14 آیتم بود (7 آیتم مربوط به اضطراب و 7 آیتم افسردگی است.) که بین 0-3 امتیازدهی می شود. در هر زیر گروه امتیاز کلی 0-21 است که امتیاز زیر 8 نرمال ، 8-10 احتمال موارد بالینی و11 و بالای آن موارد بالینی است. همچنین فرم SF-36 در 8 حیطه (عملکرد جسمی، محدودیت نقشی، مرتبط با مشکلات جسمی، محدودیت نقشی مرتبط با مشکلات عاطفی، درد، سلامت عمومی، عملکرد اجتماعی، انرژی و خوب بودن عاطفی) استفاده شد. میانگین امتیازات حیطه ها 100-0 بود که امتیاز بالاتر عملکرد بهتر را نشان می داد. داده ها بوسیله روشهای آمارتوصیفی، تی تست، ویلکاکسون و آنوا تجزیه و تحلیل شد و سطح معنی داری 0.1 = P قرار داده شد.
یافته ها نشان داد که (90%) زنان قبل از جراحی ،(79%) 6ماه بعد از BPM و (72%) 1سال بعد از عمل پرسشنامه ها را تکمیل کردند. در تاثیر جراحی روی 6 حیطه زندگی ارتباط معنی داری بین 3 زمان بررسی وجود نداشت.
در بررسی تصویر ذهنی از جسم خویش نیز ارتباط معناداری بین سه مرحله بررسی پیدا نشد. از نظر جنسی در بررسی نخست قبل از عمل 62%، شش ماه پس از عمل 77% و 1سال پس از عمل 79% فعالیت جنسی را بیان کردند. لذت بطور معناداری از بررسی قبل از عمل تا 1سال پس از عمل کاهش یافته بود. در بررسی اضطراب و افسردگی بیماران، اضطراب در طی 1 سال کاهش یافته بود و ارتباط معنی داری برای افسردگی پیدا نشد. قبل از جراحی 18% زنان نمره 8-10 را در زیر گروه اضطراب (موارد احتمالی بالینی) و 18% نمره بالای 10 (موارد بالینی) را نشان دادند و همچنین تفاوتی بین کیفیت زندگی در سه مرحله بررسی وجود ندارد.
به طور کلی این پژوهش نشان داد هیچ اثر منفی روی اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی یافت نشد. فعالیت اجتماعی و اضطراب بهبود پیدا کرد، همچنین تاثیر منفی روی فعالیت جنسی و تصویر ذهنی از جسم خویش را گزارش نکردند. یکی از محدودیت های تحقیق تعداد کم نمونه ها بود که توانایی تعیین ارتباط معنی دار را محدود ساخته بود. به این منظور مقایسه بین گروهی از زنان که به تمام پرسشنامه ها پاسخ داده بودند با گروه دیگر انجام گرفت که تفاوت کمی پیدا شد (40).
درمان جراحی برای سرطان پستان ممکن است منجر به تغییرات وسیعی در تصویرذهنی در ارتباط با از دست دادن بخشی از بدن، تغییر در ظاهر فیزیکی، حس جذابیت ، زن بودن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سرطان پستان، کیفیت زندگی، شیمی درمانی، عوامل خطر Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سرطان پستان، تصویر ذهنی، عملکرد جنسی، کیفیت زندگی