پایان نامه با کلمات کلیدی کشورهای توسعه یافته، مدیریت کلاس، ارزش های مشترک

دانلود پایان نامه ارشد

و پیشینه عملی

مقدمه :
در سازمانها مهمترین رکنی که برای رسیدن به هدفها تأثیرگذار است «مدیریت» است. مدیر به عنوان نمایندهی رسمی سازمان به منظور ایجاد هماهنگی و افزایش اثربخشی در رأس آن قرار میگیرد و مؤفقیت سازمان در تحقق هدفها در گرو چگونگی اعمال مدیریت او است. توفیق در ایفای نقش و انجام این مسئولیت سنگین بیش از هر چیز به توانمندی و اثربخشی مدیران مربوط است. اثربخشی مدیران نیز، اساساً به شایستگی، مهارت، سطح دانش، بینش و تواناییهای آنها بستگی دارد و به دلیل اهمیت این عوامل در موفقیت مدیران، جستجوی پیگیر و تلاشی مستمر به منظور یافتن و تربیت کسانی که دارای این نوع از شایستگیها، تواناییها و مهارتها باشند که آنها را به مدیرانی مؤثر و رهبرای مفید تبدیل کند در جریان است. آن چه در ادامهی مطالب این فصل آورده شده است نیز در راستای اشاره به موارد فوق میباشد. در انتها نیز سعی گردیده است به پژوهشهای انجام یافته در این خصوص پرداخته شود.

بخش اول: پیشینهی نظری
2-1. تعاريف مديريت از ديدگاه صاحب نظران
مديريت از نظر لغوي يعني اداره كردن و مدير اسم فـــاعل از مصدر اداره، به معني اداره كننده است. به عبارتي مدير يعني گرداننده و مديريت يعني گرداندن يك سازمان در جهت اهداف آن. معمولاً واژهی مديريت با معاني مختلف به كار برده مي شود. به عنوان مثال، گاهي ممكن است مديريت به فرايندي اشاره داشته باشد كه مديران در جهت تحقق اهداف سازماني آن را پي گيري مي كنند(پرداختچي،1372: 8 -7).
تعاريف مديريت از لحاظ ابعادي كه مورد توجه و تأكيد قرار گرفته اند:
الف) در بعضي از تعاريف مديريت، تعامل افراد مورد تأكيد قرار گرفته است:
• مديريت عبارت است از انجام دادن كارها بوسيله ديگران (علاقه بند به نقل از فالت،1380 : 10)؛
• مديريت يعني كار كردن با افراد و بوسيله افراد و گروه ها براي تحقق اهداف سازماني (علاقه بند، به نقل از هرسي ولانچارد،1380 :10)؛
• مديريت يك فرايند اجتماعي است كه يك سلسله اقداماتي را كه به تحقق اهداف منجر مي شود را شامل مي گردد و اين اقدامات اساساً متوجه روابط بين افراد است( آگاروال به نقل از پرداختچي،1372: 9)
ب) در برخي از تعاريف هماهنگي مورد توجه و تأكيد واقع شده است:
• فراگرد هماهنگ سازي فعاليت فردي و گروهي در جهت هدفهاي گروهي (دانلي و همكاران به نقل از علاقه بند، 1380 : 10).
• هماهنگ سازي منابع انساني و مادي در جهت تحقق هدفها (كاست ورزنزويك به نقل از علاقه بند،1380: 10).
• مديـــريت يعني هماهنگي همه منابع و امكانات از طريق فـــراگردهاي برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و كنترل به نحوي كه اهداف تعيين شده برآورده شود(گريفين، نقل از علاقه بند، 1380 : 10).

ج) تعاريفي كه به وظايف يا كاركردهاي مديريت تأكيد بيشتري دارند:
• مديريت فراگرد برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و كنترل فعاليت هاي اعضاي سازمان و استفاده از همه منابع سازماني براي دست يابي به هدف هاي سازمان است.(علاقه بند، 1383 :14)
• مديريت فراگرد برنامه ريزي، سازماندهي، كارگزيني، فرماندهي، هماهنگي، گزارش دهي و بودجه بندي است (لوتر گيوليك به نقل از الواني، 1372 : 9).
د) در بعضي تعاريف بر تصميم گيري تأكيد خاصي شده است:
• مديريت فــراگرد تبديل اطلاعات به عمل مي باشد اين فــراگرد تغيير و تبديل را تصميم گيري مي نمائيم (فورستر به نقل از پرداختچي، 1372 :9)
• مديريت با تصميم گيري مترادف بوده و فعاليت و رفتار سازماني شبكه پيچيده اي از فراگردهاي تصميم گيري است (سايمون به نقل از علاقه بند، 1380: 16).
• مديريت يعني تصميمگيري و اين وظيفه مهم ترين و اصلي ترين نقش مديريت است( الواني،1372، :10)
• تهیه تدارک و اتخاذ شیوه های لازم برای ایجاد محیطی که آموزش و یادگیری بتواند در آن اتفاق افتد ( اچستون و گال، نقل از بهرنگی،1380 : 78).

2-2. پيشينه و تاريخچهی مديريت
2-2-1. اصول بنیادی مدیریت:
1- مدیریت در مورد موجودات انسانی می باشد. کار مدیر این است که افراد را قادر سازد به انجام کار بپردازند، قوت های افراد را اثربخش سازد و ضعف های ایشان را کنار بگذارد.
2- چون مدیریت به انسجام افراد در یک فعالیت مشترک می پردازد ، عمیقاً به فرهنگ وابسته است. آنچه مدیران در ژاپن، انگلستان، برزیل و آمریکا انجام می دهند، دقیقاً شبیه هم هستند. چگونگی انجام کار است که می تواند کاملا متفاوت باشد. به همین دلیل یکی از چالش های اصلی که مدیران در کشورهای توسعه یافته با آن روبرو می شوند، این است که بخشی از سنت ها، تاریخ و فرهنگی را که در آن هستند، پیدا کرده و شناسایی نمایند تا بتوانند به عنوان آجرهای بنای مدیریت خود از آنها استفاده کنند.
3- هر سازمانی نیازمند تعهد به اهداف عمومی و ارزش های مشترک است. بدون چنین تعهدی سازمانی وجود نخواهد داشت.سازمان باید اهداف روشن،ساده و وحدت بخشی داشته باشد. ماموریت اصلی سازمان باید به اندازه کافی روشن، عمومی و قابل تصدیق و تایید باشد. مقاصدی که تجلی بخش آن اهداف هستند باید روشن، عمومی ، قابل تصدیق و تایید باشند.
4- مدیران باید سازمان و اعضای آن را قادر سازند که به موازات نیازها و تغییر فرصت ها رشد کرده و توسعه یابند. هر سازمانی یک موسسه یادگیری و آموزش است. تربیت و رشد در همه سطوح برقرار گردد.
5- هر سازمانی مرکب از افرادی با مهارت ها و دانش های مختلفی است که انواع کارهای بسیار متفاوتی را انجام می دهند. باید مبتنی بر ارتباطات و مسئولیت های فردی باشند. همهی اعضا نیاز دارند که به هدفی که در پیش دارند فکر کنند و مطمئن گردند که همکاران آنها آن هدف را می شناسند و درک می نمایند.
6- نه تعداد برونداد و نه رده پایین بودن به خودی خود ملاک مناسبی برای ارزیابی عملکرد مدیریت و سازمان نمی باشد.
7- مهم ترین چیزی که باید در مورد هر سازمانی به یاد داشت این است که نتایج تنها در خارج (سازمان) وجود دارند. نتیجه یک کسب و کاری رضایت مشتری است.( دراکر،1390 : 61).
مدیران عامل دگردیسی هستند. نیروی کار را در کشورهای توسعه یافته از حالت کارگران دستی به کارگران دانشور تحصیل کرده تبدیل نموده است. این کار با بکارگیری دانش کار تحقیق یافته است. مدیریت تلاش انسان را از همه جهات در یک سازمان واحدی بهم پیوند می دهد و در نتیجه یک عملکرد اجتماعی نوین می گردد.اصول و کاربرد مدیریتی که برای اثربخشی همه سازمان های جامعه مهم است (دراکر،1390: 61).

2-2-2. سیری در تاریخچه مدیریت:
➢ مديريت با مفهوم غيرعلمي در جامعهی بشري سابقه اي ديرين دارد. بشر نخستين براي تهيه خوراك، پوشاك، پناهگاه و مانند اينها مجبور بوده تا به عوامل زمان، مكان، امكانات، همكاري و هماهنگي با ديگران توجه نمايد. لذا اين باور كه مديريت اساساً پديده اي نو است و خواستگاه آن را بايد در اروپا و آمريكا جستجو كرد، نمي تواند مورد قبول باشد؛ چرا كه مديريت يكي از پديده هايي است كه جامعهی بشري از آغاز پيدايش با آن روبرو بوده است.(احمدی، 1378).
➢ يكي از كهن ترين نوشته هاي بشري را مي توان در آثار سومريان ملاحظه نمود. اين قوم در 5000 سال پيش از ميلاد از روش هاي مديريت براي اداره و كنترل منابع مالي پرستشگاههاي خود كه از راه سيستم گسترده ماليات اداره مي شد، استفاده مي كـــردند و به ثبت و ضبط عملكرد مالي پرستشگاه هاي خود مي پرداختند.
➢ در سال هاي 1700 ـ 2000 قبل از ميلاد به قوانين حمورابي بر مي خوريم كه يكي از قديمي ترين قوانين دنيا است، كه نحوهی تفكر بابليان را درباره مديريت نشان مي دهد. جملات زير قسمتي از قوانين حمورابي است درباره حداقل دستمزد: «اگر كسي كارگر كشاورزي استخدام كند بايد حداقل 8 گوس سالانه به او بپردازد» ( احمدي، 1378 : 15).
➢ ايرانيان نيز در ارائهی شيوه هاي مديريت، فلسفهی ادارهی افراد، كشورداري در تاريخ جامعهی بشري سهم عمده اي دارند. در حدود 600 سال پيش از ميلاد كوروش پادشاه هخامنشي اصل برنامه ريزي، تعيين دقيق وظايف افراد، چگونگي تدوين فرمان ها و اهميت و ارزش روابط انساني را مطرح كرد. از قول گزنفون، آمده است كه: «فرماندهان لشكر كوروش در حاليكه به سوي چادرهاي خود مي رفتند، نزد خود فكر مي كردند كه كوروش چه حافظه قوي دارد و چگونه فرمانهاي خود را به افرادي كه در جاهاي مختلف سپاه قرار دارند ابلاغ مي كند و هر يك را به نام مي خواند. كوروش معتقد است كه در حالي كه هر صنعت گري تمام ابزارهاي كار خود را مي شناسد، اين حماقت فرمانده است كه تمام افراد تحت فرماندهي خود را كه لزوماً بايد از آنها به عنوان ابزاري به هنگام تصرف يك قلعه، نگهباني و پاسداري، دلگرم نمودن سربازان و ايجاد رعب و وحشت در صفوف دشمن استفاده كند، نشناسد». ( احمدي، 1378 : 17).
خلاصه اينكه دانش مديريت نوين ريشه در انديشه ها، تجربه ها و نوشته هاي پيشينياني دارد كه در اين راه همت گماشته اند و تكوين و تكميل مديريت امروزي مديون تلاش هاي آنهاست. مطمئناً با پيرايش و بهسازي هر كدام از نظريه ها، مي توان به تئوري هاي جديد دست يافت كه مكمل نظريه هاي قبلي باشند. سير تكوين و تكميل انديشه هاي مديريت به طور خلاصه در جدول زير منعكس شده است.

جدول (2-1): خلاصه سير تكوين و تكميل انديشه هاي مديريت( احمدي، 1378 : 18)
سال تقريب
نكات يا آثار برجسته
مبتكر يا پيشگامان
5000 قبل . م
روش هاي اداره افراد بيشمار براي مأموريت هاي بزرگ همچون ساختن اهرام
مصري ها
5000 قبل . م
ثبت و ضبط عملكرد مالي پرستشگاهها و كنترل منابع مالي از راه سيستم ماليات
سومري ها
2700 قبل . م
آثاري درباره مديريت به گونه نصيحت پدر به فرزند همچون كتاب فرامين پناه هوتپ كه توسط يكي از وزراي شاه ايس نوشته شده است
مصري ها
1100 قبل . م
توجه به سيستمهاي برنامه ريزي، سازماندهي ـ كنترل
چو ـ چيني
500 قبل . م
توجه به سازماندهي، برنامه ريزي، كنترل، رهبري و اصل تخصص
منسيوس
658 ميلادي
گزينش و انتصاب كارگزاران صالح براي انجام امور، نظارت و ارزيابي كاركنان، برقراري روابط انساني، ارائه الگوهاي مطلوب و بيان ويژگيهاي رفتار كارگزاران
حضرت علي (ع)
900 ميلادي
ارائه فهرستي از خصوصيات رهبر
ابونصرفارابي
1799 ميلادي
استفاده از حسابداري، قيمت تمام شده و كنترل كيفيت ، تشخيص حيطه نظارت مديريت
الي ويتني
1835 ميلادي
تشخيص و بحث در مورد اهميت نسبي وظايف مديريت
مارشال لافلين
1901 ميلادي
سيستم مزاياي شغلي، گرايش انساني نسبت به كاركنان، نمودارهاي گانت، مسئوليت نسبت به آموزش كاركنان بيان شرايط دلخواه كار و تأثيرات روانشناختي بر كارگر
هنري گانت
1911 ميلادي
اصول مديريت علمي، ابداع و كاربرد روشهاي حركت سنجي و زمان سنجي، تأكيد روي تحقيقات علمي، استاندارها، برنامه ريزي و كنترل
تيلور
1954 ميلادي
مديريت بر مبناي هدف
پيتر دراكر
1960 ميلادي
بيان تئوري x و y مديريت
داگلاس مك گريگور
1961 ميلادي
تجزيه و تحليل تطبيقي سازمانها، طبقه بندي سازمانها بر مبناي مكانيزمهاي اعمال شده براي منزلت كاركنان
آميتاي انزيوني
1970 ميلادي
شبكه مديريت
رابرت بليك
1970 ميلادي
توسعه نرم افزارهاي متعدد كامپيوتري براي حل مسائل مديريتي در مؤسسات .
پيش بيني و مديريت پروژه
صاحب نظران مديريت و سازندگان كامپيوتر

2-3. نظریه های عمومی مدیریت:
اعمال مدیریت در سطوح اولیه سازمان ها و توجه به کمیت و افزایش بازدهی و رعایت مقررات و آئین نامه های اجرایی، قوانین استخدام و سلسله مراتب اداری ، اختیار و قدرت قانونی و قابلیت های حرفه ای، از ویژگی های برجسته مدیریت کلاسیک ( بوروکراسی، اداری و علمی) به شمار می رود (تورانی،1390: 29).
ماکس وبر ، فایول، و فردریک تیلور پدر مدیریت علمی جهان ، سهم و نقش به سزایی در شکل گیری و تحقق مدیریت کلاسیک داشته اند. هر یک ویژگی هایی را برای نظریه های خود مطرح کرده اند.به رغم دور بودن مکانی این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نظام آموزشی، پست های سازمانی، نهادهای اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت کلاس، هدف گذاری، روابط انسانی