پایان نامه با کلمات کلیدی کتابداران، کاهش استرس، سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

گرفته شد که:
– تحقيقات داخلي درباره سلامت سازماني در سال‌هاي اخير افزايش داشته در صورتي که تحقيقات خارجي در ‌اين زمينه داراي قدمت بيشتري مي باشد.
– اين تحقيقات جنبه‌هاي مختلف تاثير سلامت سازماني بر عوامل مختلف را نشان مي‌دهد.
– تحقيقات سلامت سازماني بعضا تنها بر روي يکي از مولفه‌ها، يا مدلي خاص، و يا مولفه‌هاي هوي و ميسکل بوده است ولي مولفه‌هاي سلامت سازماني از نظر مايلز کمتر مورد بررسي قرار گرفته است .
– تحقيقات تا کنون در دانشگاه‌ها و ادارات انجام شده است ولي هنوز در محيط کتابخانه‌ها صورت نگرفته بوده و اين نشان دهنده لزوم پرداختن به اين مورد مي‌باشد.
– در زمينه موضوعي ‌اين پايان نامه مهارت‌هاي مديريت زمان، سلامت رواني، کارآفريني، هويت کارکنان، کيفيت محيط کار، اثربخشي سازماني، خلاقيت و کاهش استرس بررسي شده ولي در زمينه سلامت سازماني در کتابخانه‌ها تحقيقي مشاهده نشده و بيشتر در مراکز آموزشي و ادارات، غير از مراکز اطلاع رساني پژوهش‌هايي انجام شده است.

فصل سوم
روش شناسي پژوهش

مقدمه
از آن جا که فصل سوم هر پژوهش، به بررسي روش‌هاي اجرايي آن اختصاص دارد، در اين فصل محقق به معرفي روش مورد استفاده در انجام تحقيق حاضر مي‌پردازد. سپس جامعه آماري، روش نمونه گيري، و حجم نمونه توضيح داده خواهد شد. در ادامه به معرفي ابزار اندازه‌گيري و تعيين روايي و پايايي آن پرداخته مي‌شود و در نهايت شيوه جمع آوري و روش‌هاي آماري تجزيه و تحليل اطلاعات معرفي خواهد شد.

3-1. روش پژوهش
با توجه به اين که هدف پژوهش حاضر تعيين ميزان کاربرد مولفه‌هاي سلامت سازماني در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان است، روش تحقيق توصيفي132 مورد استفاده قرار مي‌گيرد. زيرا هدف آن توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات ‌يک موقعيت ‌يا ‌يک موضوع است.
همچنين روش تحقيق حاضر، پيمايشي133 است؛ زيرا به منظور جمع آوري اطلاعات درباره اين موضوع که گروهي از مردم چه مي‌دانند ‌يا چه فکر مي‌کنند و ‌يا چه کاري انجام مي‌دهند اجرا مي‌شود (دلاور، 1383، ص141).

3-2. جامعه پژوهش
هدف اساسي هر تحقيق کشف قوانين و اصول کلي حاکم بر‌يک جامعه آماري است. جامعه عبارت است از تعدادي عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل داراي‌ يک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتي است که ميان همه عناصر جامعه آماري مشترک و متمايزکننده جامعه آماري از ساير جوامع مي‌باشد (شعباني و سعادت، 1388، ص66).
جامعه آماري در اين پژوهش کليه کتابداران کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان در سال 1392-1393 شامل 158 نفر مي باشد.

3-3. برآورد حجم نمونه
در‌اين پژوهش به دليل مشخص نبودن واريانس جامعه آماري، پيش برآورد واريانس نمونه از طريق‌ يک مطالعه مقدماتي، ضرورت داشت. لذا ‌يک نمونه 30 نفري از کتابداران كتابخانه‌هاي عمومي شهرداري اصفهان به صورت تصادفي انتخاب و پرسشنامه بين آنان توزيع گرديد. پس از استخراج داده‌هاي مربوط به پاسخ‌هاي گروه مزبور و پيش برآورد واريانس، با در نظر گرفتن دقت احتمالي مطلوب و ضريب اطمينان 95/0، حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونهگيري عمومي کوکران134 برآورد شد (نادري و سيف نراقي، 1388، ص115).

= حجم نمونه؛
= حجم جامعه؛
= 96/1 در سطح اطمينان 95 درصد؛
= برآورد واريانس؛
= دقت احتمالي مطلوب.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سبک تفکر، سلامت روان، استان اصفهان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نقشه راه، اداره کل ورزش و جوانان، سابقه خدمت