پایان نامه با کلمات کلیدی پیش آزمون، خودکارآمدی، اهمال کاری تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

دلاور پور (1386) ، به فارسی ترجمه شده و اعتبار و روایی آن به ترتیب 61/0 و 88/0 به دست آمده است. در پژوهش دهقان (1387 ، به نقل از مطیعی و همکاران 1392) پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ 82/0 شده است. این مقیاس با پرسشنامه افسردگی بک ، مقیاس شناخت های غیر منطقی الیس ، مقیاس عزت نفس روزنبرگ و مقیاس اجتناب روزانه همبستگی معناداری دارد (سولومون ، روثبلوم ، 1984).

روش اجرای پژوهش
برای اجرای این پژوهش 2 دبیرستان در دسترس انتخاب شد پس از هماهنگی با مسئولین 2 دبیرستان مراحل زیر انجام شد:
1- تدوین برنامه و آماده‌سازی ابزار مناسب سنجش و آموزش.
2- نمونه‌گیری برای تعیین 2 گروه آزمایش و کنترل به‌صورت دردسترس بود بدین صورت که گروه آزمایش در یک دبیرستان و گروه کنترل در دیگری بود.
3- اجرای پیش‌آزمون بر روی هر 2 گروه آزمایش و کنترل.
4- برگزاری 10 جلسه کارگاه آموزشی برای گروه آزمایش.
5- با اتمام جلسات گروه آزمایش پس یک هفته از هر 2 گروه (آزمایش و کنترل) پس‌آزمون به عمل آمد.
6- سنجش اثربخشی کارگاه از گروه آزمایش بعد از 2 ماه (پیگیری)

جدول 1-3.شرح مختصری از جلسات آموزش خودکارآمدی
جلسه
اهداف جلسات
اول
معارفه، اجرای پیش آزمون ، بیان مقررات گروهی و اهداف
دوم
آشنایی با مفاهیم اصلی خودکارآمدی، آشنایی با ویژگی های افرادی که خودکارآمدی بالایی دارند
سوم
آشنایی با فرآیند رشد خودکارآمدی، تقویت خودکارآمدی و آگاهی از ویژگی های مثبت خود
چهارم
آگاهی نسبت به اهمیت و لزوم تعیین هدف ، ویژگیهای اهداف مناسب و توانمندسازی در تعیین هدف
پنجم
آشنایی با یک فرد موفق
ششم
آشنایی با مفهوم استرس و عوامل مقابله ای آن و تصویر سازی ذهنی ، توانمندسازی در زمینه خودآرام سازی
هفتم
آگاهی با علائم خلق منفی و افسردگی ، توانمندسازی در زمینه مبارزه با افکار خودآیند منفی
هشتم
آشنایی و توانمند سازی در زمینه خودکارآمدی تحصیلی
نهم
آشنایی دانش آموزان در زمینه مدیریت زمان ، توانمندسازی جهت تنظیم وقت
دهم
اختتامیه جلسات مداخله ای خودکارآمدی و اجرای پس آزمون

روش تحلیل یافته‌ها
در این روش پژوهش برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده می‌شود که در سطح آمار توصیفی از جدول میانگین و انحراف معیار و ترسیم نمودار استفاده می‌شود. با توجه به اینکه طرح پژوهش، طرح آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد؛ و در سطح آمار استنباطی پس از بررسی مفروضات آماری از تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد.

مقدمه
در این فصل به ارائه و بررسی نتایج به‌دست‌آمده از پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل بر اساس فرضیه‌های پژوهش پرداخته‌شده است. بر این اساس در ابتدا با استفاده از روش‌های آمار توصیفی، اقدام به توصیف دقیق داده‌های پژوهشی گردیده است و پس‌ازآن پیش‌فرض‌های آماری لازم برای اجرای تحلیل کوواریانس بررسی‌شده‌اند. در خاتمه نیز از روش‌های آمار استنباطی «تحلیل کوواریانس» برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌های پژوهش استفاده‌شده است.

تحلیل توصیفی یافته های پژوهش
در این بخش ابتدا توصیفی آماری از شاخص‌ها و متغیرها به‌عمل‌آمده، سپس تفاوت احتمالی گروه‌ها در مراحل مختلف سنجش موردبررسی قرار می‌گیرد. بر این اساس میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد مختلف اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل گزارش می‌شود.

آماره های توصیفی و متغیر های جمعیت شناختی

جدول 1-4. آماره های توصیفی متغیر اهمال کاری و مولفه های مربوط به آن به تفکیک گروه ها
بیشینه
کمینه
واریانس
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
آزمون
گروه
شاخص آماری
00/19
00/4
35/17
16/4
06/11
15
پیش آزمون
کنترل
آماده شدن برای امتحان
00/19
00/3
23/20
49/4
66/10
15
پس آزمون

00/12
00/3
49/7
73/2
93/6
15
پیش آزمون
آزمایش

00/7
00/1
63/3
90/1
73/3
15
پس آزمون

00/7
00/1
83/3
95/1
13/4
15
پیگیری

00/19
00/3
92/20
57/4
73/11
15
پیش آزمون
کنترل
آماده کردن تکالیف درسی

00/17
00/6
45/13
66/3
20/11
15
پس آزمون

00/16
00/6
35/12
51/3
73/9
15
پیش آزمون
آزمایش

00/12
00/3
85/6
61/2
00/6
15
پس آزمون

00/12
00/4
55/6
55/2
86/7
15
پیگیری

00/21
00/6
41/18
29/4
53/11
15
پیش آزمون
کنترل
آماده کردن پرژوه های کلاسی
00/20
00/4
38/19
40/4
33/11
15
پس آزمون

00/12
00/2
60/10
25/3
20/7
15
پیش آزمون
آزمایش

00/8
00/1
97/4
22/2
60/4
15
پس آزمون

00/8
00/1
41/3
84/1
13/5
15
پیگیری

00/74
00/30
21/172
12/13
93/49
15
پیش آزمون
کنترل
اهمال کاری به طور کلی
00/73
00/26
55/178
36/13
53/48
15
پس آزمون

00/56
00/20
49/66
15/8
73/39
15
پیش آزمون
آزمایش

00/39
00/13
63/36
05/6
93/26
15
پس آزمون

00/35
00/15
82/29
46/5
40/29
15
پیگیری

نمودار1-4. نمودار میانگین پیش آزمون پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل پژوهش و پیگیری مربوط به گروه آزمایش
اطلاعات توصیفی میزان اهمال کاری در جدول(1-4) به تفکیک پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل و پیگیری گروه آزمایش ارائه شده است. همچنان که ملاحظه می شود میانگین گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، نسبت به پیش آزمون کاهش نشان می دهد. همچنین جدول (1-4) اطلاعات توصیفی میزان اهمال کاری و مؤلفه های آن را به تفکیک پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل و نیز کل افراد نمونه نشان می دهد. همچنان که ملاحظه می شود میانگین گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، نسبت به پیش آزمون در تمامی مؤلفه های اهمال کاری کاهش نشان می دهد.

تحلیل آماری فرضیات پژوهش:
آمار استنباطی بخش اصلی تحلیل آماری را در بر می‌گیرد، در این پژوهش، اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی و مؤلفه های آن مورد بررسی قرار گرفته است و فرضیه ها مطابق با موضوع پژوهش طراحی شده است که برای سنجش آنها از آزمون‌ آماری تحلیل کواریانس استفاده شده است.

فرضیات آزمون آماری
در بکار گیری روش آماری، ابتدا با استفاده از آزمونهای آماری چون کولموگروف- اسمیرنوف111 و آزمون لوین112 نرمال بودن داده ها مورد آزمون قرار گرفت تا نوع آزمون آماری(پارامتری،غیرپارامتری) مورد استفاده مشخص می گردد.
جدول 2-4. آزمون کولوموگروف-اسمیرنوف تک نمونه ای برای متغیر های حاضر در پژوهش در پس آزمونها
شاخص آماری
Z
P
سطح معنی داری دو دامنه
آماده شدن برای امتحان
89/0
39/0
05/0
آماده شدن برای تکالیف
93/0
34/0

آماده کردن طرح های پروهشی
79/0
54/0

اهمال کاری به طور کلی
89/0
39/0

با توجه به جدول (2-4 )از آنجایی که معنی داری به دست آمده برای دو متغیر اصلی و مؤلفه های آنها بزرگتر از سطح 05/0 می باشد داده های این پژوهش نرمال است و برای تحلیل آنها می توان از آزمون های پارامتریک استفاده کرد.
جدول 3-4. آزمون لوین برای همگنی واریانس متغیرهای حاضر در پژوهش در پس آزمون ها
شاخص آماری
F
df1
df2
p
سطح معنی داری دو دامنه
آماده شدن برای امتحان
99/1
1
28
16/0
05/0
آماده شدن برای تکالیف
019/0
1
28
89/0

آماده کردن طرح های پروهشی
32/0
1
28
98/0

اهمال کاری تحصیلی به طور کلی
46/0
1
28
50/0

طبق جدول (3-4 )همان گونه که مشاهده می شود فرض تساوی واریانس ها برای همه متغیر ها برقرار است ( P≥0.05).

جدول 4-4: نتایج تحلیل واریانس برای یکسان بودن شیب خط رگرسیون

مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
آماره F
سطح معناداری
تعامل گروه و پیش آزمون اهمال کاری در امتحان
23/54
2
11/27
95/1
18/0
تعامل گروه و پیش آزمون اهمال کاری در تکالیف
94/61
2
94/30
17/1
14/0
تعامل گروه و پیش آزمون اهمال کاری در تکالیف
59/48
2
29/24
22/1
25/0
تعامل گروه و پیش آزمون اهمال کاری به طور کلی
43/86
2
21/43
17/2
38/0
همان طور که در جدول (4-4 )ملاحظه می شود آماره F، برای تعامل گروه و پیش آزمون در سطح 05/0 معنادار نمی باشد. این نتایج به معنای آن است که تفاوت معناداری میان ضرایب مشاهده نمی گردد در نتیجه فرض همگنی ضرایب برقرار است.

فرضیه اصلی : آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان موثر است.
برای آزمون این فرضیه از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شده است که در جدول4-4 قابل مشاهده است.
جدول 5-4. نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان
متغیر
شاخص آماری
SS
Df
MS
F
معنی داری
اندازه اثر
اهمال کاری تحصیلی
پیش آزمون
40/2686
1
40/2686
31/222
001/0
89/0

گروه
19/943
1
1/943
05/78
001/0
74/0

خطا
26/326
27
08/12

کل
00/49226

نتایج جدول (5-4 )نشان می دهد، باحذف تاثیر متغیر پیش آزمون و با توجه به ضریب F محاسبه شده (05/87)، مشاهده می شود که بین میانگین های تعدیل شده نمرات اهمال کاری تحصیلی شرکت کنندگان برحسب عضویت گروهی«آزمایش و کنترل» در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده می شود(P<0.01).بنابراین با توجه به نتایج جدول(5-4) نتیجه گرفته می شود که فرض صفر رد شده و استفاده از آموزش خودکارآمدی در شرکت کنندگان گروه آزمایشی موجب کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان شده است. فرضیه فرعی اول:آموزش خودکارآمدی برکاهش اهمال کاری«آماده شدن برای امتحان»موثر است.
جدول6-4. نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده شدن برای امتحان
متغیر
شاخص آماری
SS
Df
MS
F
معنی داری
اندازه اثر
آماده شدن برای امتحان
پیش آزمون
12/181
1
12/181
93/31
001/0
54/0

گروه
80/43
1
80/43
72/7
010/0
22/0

خطا
14/153
27
67/5

کل
00/2250
30

نتایج جدول (6-4) نشان می دهد، باحذف تاثیر متغیر پیش آزمون و با توجه به ضریب F محاسبه شده (72/7) ، مشاهده می شود که بین میانگین های تعدیل شده نمرات آماده شدن برای امتحان شرکت کنندگان برحسب عضویت گروهی«آزمایش و کنترل» در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده می شود(P<0.01).بنابراین با توجه به نتایج جدول(6-4) نتیجه گرفته می شود که فرض صفر رد می شود. به این معنی که استفاده از آموزش خودکارآمدی در شرکت کنندگان گروه آزمایش به نسبت گروه کنترل تاثیر بیشتری بر کاهش آماده کردن برای امتحان دانش آموزان داشته است. فرضیه فرعی دوم: آموزش خودکارآمدی برکاهش اهمال کاری «آماده کردن تکالیف» موثر است.
جدول7-4.نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده کردن تکالیف دانش آموزان
متغیر
شاخص آماری
SS
Df
MS
F
معنی داری
اندازه اثر
آماده کردن تکالیف
پیش آزمون
79/177
1
79/177
03/45
001/0
62/0

گروه
74/110
1
74/110
04/28
001/0
51/0

خطا
60/106
27
94/3

کل
00/2706
30

همچنین نتایج جدول (7-4) نشان می دهد، باحذف تاثیر متغیر پیش آزمون و با توجه به ضریب F محاسبه شده، مشاهده می شود که بین میانگین های تعدیل شده بعد آماده کردن تکالیف شرکت کنندگان برحسب عضویت گروهی«آزمایش و کنترل» در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده می شود(P<0.01).طبق این یافته فرضیه فرعی دوم تایید می شود. بنابراین نتیجه گرفته می شود که استفاده از آموزش خودکارآمدی در شرکت کنندگان گروه آزمایش به نسبت گروه کنترل تاثیر بیشتری بر انجام تکالیف دانش آموزان داشته است. فرضیه فرعی سوم: آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری «آماده کردن پژوهش های کلاسی» موثر است.
جدول8-4. نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده کردن پژوهش های کلاسی دانش آموزان
متغیر
شاخص آماری
SS
Df
MS
F
معنی داری
اندازه اثر
آماده کردن پژوهش های کلاسی
پیش آزمون
66/240
1
66/240
62/22
001/0
59/0

گروه
63/99
1
63/99
27/19
001/0
41/0

خطا
56/139
27
16/5

کل
00/2585
30

نتایج جدول (8-4) نشان می دهد، باحذف تاثیر متغیر پیش آزمون و با توجه به ضریب F محاسبه شده (27/19) ، مشاهده می شود که بین میانگین های تعدیل شده نمرات آماده شدن برای امتحان شرکت کنندگان برحسب عضویت گروهی«آزمایش و کنترل» در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده می شود(P<0.01).بنابراین با توجه به نتایج جدول(8-4) نتیجه گرفته می شود که فرض صفر رد می شود. به این معنی که استفاده از آموزش خودکارآمدی در شرکت کنندگان گروه آزمایشی به نسبت گروه کنترل تاثیر بیشتری بر کاهش اهمال کاری آماده کردن پژوهش های کلاسی دانش آموزان داشته است. به منظوربررسی اثربخشی خودکارآمدی براهمال کاری و مؤلفه های آن از آزمون t وابسته استفاده شده است.
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
T
درجه آزادی
سطح معنی داری
آماده شدن برای امتحان
40/0-
73/0
10/2-
14
054/0
آماده کردن تکالیف
86/1-
79/3
90/1-
14
078/0
آماده کردن طرح های پژوهشی
53/-
19/2
93/0-
14
36/0
اهمال کاری به طور کلی
53/0
35/3
61/0
14
54/0
جدول 9-4 پیگیری آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری و مؤلفه های آن از آزمون t وابسته نتایج حاصل در ادامه آمده است
با توجه به نتايج جدول (9-4) ، مقدار t بدست آمده در کاهش اهمال کاری برای اماده شدن برای امتحان با درجه آزادي 14، برابر با 10/2- مي باشد كه از ميزان ارزش بحراني t ، با درجه آزادي 14 کمتر بوده و درسطح 05/0 معني دار نمی باشد. از اين رو فرضيه صفر تأیید و تفاوت معناداری میان نمرات پس آزمون و پیگیری در مؤلفه کاهش اهمال کاری برای آماده شدن برای امتحان وجود ندارد، بر همين اساس مي توان نتیجه گرفت که آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده شدن برای امتحان به عنوان یکی از مؤلفه های اهمال کاری تحصیلی در پیگیری اثر بخش می باشد.
با توجه به نتايج جدول (9-4) ، مقدار t بدست آمده در کاهش اهماکل کاری برای آماده کردن تکالیف با درجه آزادي 14، برابر با 90/1- مي باشد كه از ميزان ارزش بحراني t ، با درجه آزادي 14 کمتر بوده و درسطح 05/0 معني دار نمی باشد. از اين رو فرضيه صفر تأیید و تفاوت معناداری میان نمرات پس آزمون و پیگیری در مؤلفه کاهش اهمال کاری برای آماده کردن تکالیف وجود ندارد، بر همين اساس مي توان نتیجه گرفت که آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده کردن تکالیف درسی به عنوان یکی از مؤلفه های اهمال کاری تحصیلی در پیگیری اثر بخش می باشد.
با توجه به نتايج جدول (9-4)، مقدار t بدست آمده در کاهش اهمال کاری برای آماده کردن طرح های پژوهشی با درجه آزادي 14، برابر با 93/0- مي باشد كه از ميزان ارزش بحراني t ، با درجه آزادي 14 کمتر بوده و درسطح 05/0 معني دار نمی باشد. از اين رو فرضيه صفر تأیید و تفاوت معناداری میان نمرات پس آزمون و پیگیری در مؤلفه کاهش اهمال کاری برای اماده کردن طرح های پژوهشی وجود ندارد، بر همين اساس مي توان نتیجه گرفت که آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری اماده کردن طره های پژوهشی به عنوان یکی از مؤلفه های اهمال کاری تحصیلی در پیگیری اثر بخش می باشد.
با توجه به نتايج جدول (9-4)، مقدار t بدست آمده در کاهش اهمال کاری تحصیلی به طور کلی با درجه آزادي 14، برابر با 61/0 مي باشد كه از ميزان ارزش بحراني t ، با درجه آزادي 14 کمتر بوده و درسطح 05/0 معني دار نمی باشد. از اين رو فرضيه صفر تأیید و تفاوت معناداری میان نمرات پس آزمون و پیگیری در مؤلفه کاهش اهمال کاری تحصیلی به طور کلی وجود ندارد، بر همين اساس مي توان نتیجه گرفت که آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری تحصیلی به طور کلی در پیگیری اثر بخش می باشد.

فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه
در این فصل ابتدا خلاصه پژوهش مطرح می‏شود و پس‌ازآن یافته‏های پژوهش در ارتباط فرضیه‏های پژوهش مرور می‏گردد. همچنین یافته‏های تحقیق با نتایج تحقیقات قبلی مقایسه می‏شود و به بحث در مورد آن‏ها پرداخته می‏شود و درنهایت پیشنهادها و محدودیت‏های پژوهش ارائه می‏گردد.

بررسی فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش: آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان موثر است.
نتایج تحلیل کوواریانس گزارش‌شده در فصل چهارم نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در اهمال کاری تحصیلی و مؤلفه‌های آن تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p). بدین معنا آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری تحصیلی مؤثر بوده است.
نتایج پژوهش حاضر را می‌توان با نتایج پژوهش‌های استيل( 2007) ؛ والتر( 2003)؛ فراری(2001)؛‌‌ هاول ، واتسون ،پول ، برو113( 2006)؛ بالکیس و دورو( 2007) همخوان دانست.
فاتحی، يونس (1390) در پژوهشی با عنوان بررسی شيوع اهمال كاری تحصيلی و ارتباط آن با خودكارآمدی تحصيلی و عادت های مطالعه در دانش آموزان مقطع متوسطه ، به این نتایج رسید که 42 درصد از تغییرات مشاهده شده در اهمال‌کاری تحصیلی دانش آموزان مربوط به تفاوت در خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه آن ها می باشد. بعلاوه بین اهمال‌کاری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان همبستگی معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، بین اهمال‌کاری تحصیلی و عادت های مطالعه دانش آموزان رابطه معکوس و معناداری وجود داشت. افزون بر این، نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه دانش آموزان همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد. در کل نتایج نشان داد که دانش آموزانی که از خودکارآمدی تحصیلی بیشتر و عادت های مطالعه بهتری برخوردار بودند، اهمال‌کاری تحصیلی کمتری را گزارش کردند و بالعکس، دانش آموزانی که خودکارآمدی تحصیلی کمتر و عادت های مطالعه نامناسبی داشتند، اهمال‌کاری تحصیلی بیشتری نیز داشتند.
شمس الاحراری و همکاران (1389) در پژوهش خود به تاثیر آموزش مهاتهای غلبه بر سهل انگاری بر سهل انگاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی پرداخته که نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای غلبه بر سهل انگاری باعث کاهش سهل انگاری و نیز افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش شده است.
سیمیاریان و همکاران (1390) در پژوهشی به ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ‫دﺧﺘﺮ ﭘﺎﯾﻪ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ، که نتاﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ‫ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ 99 درﺻﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
باورهای منفی فرد در مورد توانایی‌‌های خود و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اهمال کاری تحصیلی، خودتنظیمی، خودکارآمدی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی خودکارآمدی، آموزش خودکارآمدی، اضطراب امتحان