پایان نامه با کلمات کلیدی پرخاشگری، وضعیت تأهل، جامعه آماری، سطح تحصیلات

دانلود پایان نامه ارشد

خشونت:…………………………………………………………………………………………………………………………47
4-4 سوالات تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
فصل پنجم: خلاصه پژوهش و بحث و نتیجه گیری:…………………………………………………………………………………………………….55
5-1 خلاصه تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
5-2 نتایج تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
5-2-1نتایج توصیفی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
5-2-2یافته های استنباطی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
5-3بحث و نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
5-4جمع بندی:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
5-5محدودیت های غیرقابل کنترل:…………………………………………………………………………………………………………………………………62
5-6 پیشنهادات:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………62
5-6-1پیشنهادات برخاسته از تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………………..62
پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………………………………………….63
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………67
فهرست جداول
جدول3-1- نتایج آماری بدست آمده از مطالعه مقدماتی…………………………………………………………………………………………..34
جدول3-2- مولفه ها و تعداد سوالات پرسشنامه پرخاشگری…………………………………………………………………………………….37
جدول3-4- میزان آلفای بدست آمده برای هر یک از شاخص های تحقیق…………………………………………………………..39
جدول4-1- توصیف وضعیت تأهل آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………….41
جدول 4-2- توصیف سن آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………………………….42
جدول 4-3- توصیف سطح تحصیلات آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………………..43
جدول 4-4- توصیف سطح شغل آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………………………44
جدول 4-5- توصیف درآمد ماهیانه آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………..45
جدول 4-6- موثرترین رسانه در دامن زدن به خشونت……………………………………………………………………………………………..46
جدول 4-7- توصیف نمرات رفتار خشونت آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………..46
جدول 4-8- توصیف نمرات گرایش به خشونت………………………………………………………………………………………………………….47
جدول 4-9- مقایسه ارتباط وضعیت تأهل با رفتار خشونت آمیز…………………………………………………………………………….47
جدول 4-10 مقایسه ارتباط وضعیت تأهل با گرایش به خشونت…………………………………………………………………………..48
جدول 4-11- مقایسه ارتباط شغل با رفتار خشونت آمیز………………………………………………………………………………………..48
جدول 4-12- مقایسه ارتباط شغل با گرایش به خشونت………………………………………………………………………………………..49
جدول 4-13- مقایسه ارتباط سن با گرایش به خشونت………………………………………………………………………………………….49
جدول 4-14- مقایسه ارتباط سن با رفتار خشونت آمیز………………………………………………………………………………………….50
جدول 4-15- مقایسه ارتباط تحصیلات با رفتار خشونت آمیز………………………………………………………………………………50
جدول 4-16- مقایسه ارتباط تحصیلات با گرایش به خشونت………………………………………………………………………………51
جدول 4-17- مقایسه ارتباط رسانه با گرایش به خشونت……………………………………………………………………………………..51
جدول 4-18- مقایسه ارتباط رسانه با گرایش به خشونت……………………………………………………………………………………..52
جدول 4-19- مقایسه ارتباط رفتار خشونت آمیز با گرایش به خشونت……………………………………………………………..52
جدول 4-20- مقایسه ارتباط رفتار خشونت آمیز با جونامطلوب ورزشگاه………………………………………………………….53
جدول 4-21 مقایسه ارتباط گرایش به خشونت با جونامطلوب ورزشگاه…………………………………………………………….53
جدول 4-22 مقایسه ارتباط درآمد با رفتار خشونت آمیز……………………………………………………………………………………….54
جدول 4-23 مقایسه ارتباط درآمد با گرایش به خشونت……………………………………………………………………………………….54

چکیده:
هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه علل پرخاشگری تماشاگران فوتبال شهرآورد بزرگ تهران در سال های 86 و92 (از دیدگاه تماشاگران) بود. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق، تماشاگران هفتاد و ششمین دربی پرسپولیس- استقلال بود، که در استادیوم آزادی تهران حضور یافتند، به عنوان نمونه در دسترس در نظر گرفته شدند و جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامشخص استفاده شد. به منظور گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته اکبری خرم(1386) استفاده شد. پرسشنامه مذکور پس از تعیین روایی صوری و محتوایی توسط اساتید و متخصصان و پایایی آن ها با استفاده از روش کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.. داده های حاصله با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل آزمون خی دو استقلال و آزمون اسپیرمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون سوالات نشان داد که بین رفتارخشونت آمیز با گرایش به خشونت، گرایش به خشونت با وضعیت شغل و هم چنین بین گرایش به خشونت و جو نامطلوب ورزشگاه رابطه معناداری وجود دارد و هم چنین انگیزش بین رفتار خشونت آمیز و گرایش به خشونت با وضعیت تأهل، وضعیت درآمد، میزان تحصلیلات، موثًرترین رسانه و هم چنین بین رفتار خشونت آمیز با وضعیت شغل و جو نامطلوب ورزشگاه ارتباط معناداری وجود ندارد.

1-1مقدمه:
امروزه شاهد رشد و تحول عظیمی در جهان هستیم که از آن جمله جابجا شدن رکوردها در رشته های مختلف ورزشی است. با گسترش حرفه ای گری در ورزش، برنامه ریزان و مسئولین دنیای ورزش به دنبال آن هستند تا از آخرین دستاوردهای علمی و عملی بهره جویند. سال های زیادی است که ورزش از حالت سنتی خود خاج شده و اگر ملتی در این مبارزه علمی از قافله عقب بماند در جهان ورزش حرف برای گفتن ندارد.
بدیهی است که تمامی اعمال بشری از دو جنبه فیزیولوژیکی و روانی قابل بررسی است و با توجه به نقشی که جنبه های روانی در اعمال و رفتار بشر دارند، اهمیت دادن به مباحث روان شناسی از ارزش و اعتبار ویژه ای برخوردار است رحیمی،(1388).
یکی از مسائل مهمی که توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده است، بررسی و تبیین پرخاشگری در ورزش است. در این زمینه انجمن بین المللی روانشناسی ورزشی منشا و عواقب اعمال پرخاشگری و خشونت را که در اغلب ورزش ها معمول شده، مورد بررسی قرار داده است. این انجمن اقداماتی را به منظور به حداقل رساندن چنین رفتارهایی در ورزش توصیه نموده و ورزشکاران جوان را به اجرای بازی های جوانمردانه تشویق و ترغیب می نماید (رحمتی، 1381).
دست زدن به رفتارهای پرخاشگرانه و تخریبی هواداران باشگاهها در ورزشگاه یا خارج از آن، پس از شکست یا پیروزی تیم مورد علاقه از آن حکایت دارد که در کشور ما شرایطی ایجاد نشده است تا هیجانات دوره جوانی راه طبیعی خود را طی نماید. در خصوص علت شناسی و شناخت علل و عوامل موثر در شکل گیری ناهنجارهای رفتاری ذکر این نکته ضرورت دارد که در جامعه ما به بسیاری از نیازهای نسل جوان پاسخ مثبت داده نشده است، به همین خاطر جوانان خشم حاصله از ناکامی در دسترسی به فرصت های تحصیلی، اشتغال، ازدواج و تشکیل خانواده را برون فکنی کرده و به سوی دیگران و یا محیط پیرامونی پرتاپ می کنند و به ناهنجاری های رفتاری، پرخاشگری و رفتارهای تخریبی در ورزشگاه و یا خارج از آن دست می زنند. بررسی های انجام شده حاکی از آن است که تماشاگران فوتبال رفتارهای خشون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی پرخاشگری، تحلیل داده، تربیت بدنی، خشونت و پرخاشگری Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی پرخاشگری، خشونت و پرخاشگری، فعالیت های ورزشی، نقش اجتماعی