پایان نامه با کلمات کلیدی پرخاشگری، خشونت و پرخاشگری، پایگاه اقتصادی، روزنامه نگاران

دانلود پایان نامه ارشد

خشونت واقعی آمیخته می شود. برای اکثر تماشاگران و حامیان تیم ها آنچنان که گمان برده می شود، هیجانخواهی قبل یا بعد از مسابقه فوتبال به معنای اوباشگری نیست و تنها در صورت وجود برخی سیستمها از جمله سیاستگذاری تهاجمی پلیس به سمت تماشاگران و اوباشگرانی که رفتار خشنی دارند ممکن است خشونت به تندی بیشتری بگراید و به خشونت واقعی تبدیل شود. همچنین آرمسترانگ پی برد که گروه بلیدز به عنوان یک گروه حقیقی از انواع گروه های اوباشگران به خوبی سازمان نیافته است و در واقع به نظر می رسد درجه و میزان سازماندهی اجتماعی به کار گرفته شده در اوباشگری فوتبال در مناطق مختلف و طبق معیارهای فرهنگ های گوناگون تفاوت هایی داشته باشد. به تعبیر آرمسترانگ و هاریس اوباشگران از جمله گروه های بی سر محسوب می شوند (اسپایچ، 2006).
بدین معنا که اکثرا سازمان نیافته بوده و رهبر و سرپرستی ندارد و بصورت خودجوش اقدام به رفترهای خشونت آمیز و مخرب می نمایند. در نظریه انسان شناختی آرمسترانگ و هاریس توجه زیادی به طبقه اجتماعی شده است. به نظر آن ها اعضای گروه بلیدز از یک پیش زمینه اجتماعی اوباشگری برخوردارند، زیرا جذابیت های آنان به عنوان یک درام اجتماعی از فرقی است که برای کسب احساس تعلق، رقابت و پیشرفت وجهه کسب کرده اند، در نتیجه برای ارمسترانگ و هاریس اوباشگری و رفتارهای معطوف به وندالیسم، به بهترین وجه ممکن از طریق مطالعات قوم نگارانه درک پیشینه زندگی شان (بیوگرافی) و از طریق باز شناسی ساختار حاکم بر این گروه ها قابل شناسایی می باشند (چستر، 2001). در واقع به نظر آنها ثقهسبرای شناخت خشونت و رفتار خشونت آمیز، تحلیل پیشینی از ماهیت انگیزش های بسیار پیچیده ضروری است (قاسمی و همکاران، 1388). در این دیدگاه برشناسایی گروه های متفاوتی از اوباشگری تاکید می شود. آن ها مرزبندی آشکاری بین خشونت واقعی و نمادین قائل می شوند. خشونت واقعی کنشی است که منظور از انجام آن ایراد آسیب فیزیکی به شخص یا اشخاص دیگر است، در حالی که خشونت نمادین شامل تهدید به وارد ساختن آسیب فیزیکی است. به اعتقاد این پژوهشگران هدف اوباشگران خشونت واقعی نیست و این افراداگر چه دارای پتانسیل خشونت هستند اما تنها یک نوع از خشونت که امروزه سطح پایینی دارد و بین سایر گروه های محروم جامعه نیز وجود دارداز آنان بروز می کند ( رحمتی، 1382).

2-3 پیشینه تحقیقات:
2-3-1 پیشینه تحقیقات ایرانی:
علیرضا محسنی تبریزی (1374) در تحقیقی در مورد وندالیسم در شهر تهران با کاربرد روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه هدایت شده به این نتیجه رسید که احساس بی هنجاری، اجحاف، اختلال در روابط وشرایط خانوادگی و آموزشی رضایت فرد از زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد و متقابلا احساس انتقام جویی و در نهایت گرایش به خشونت و وندالیسم را در فرد تقویت می کند.
عنبری (1381) به علت بررسی خشونت تماشاگرایی در ورزش فوتبال به این نتیجه رسید که مهمترین متغییرهای که بیشترین تاثیر را بر خشونت تماشاگران فوتبال داشته به ترتیب احساسی بودن رفتار، تیم گرایی، جماعت بودن تماشاگران، کینه توزی و سن می باشند که با توجه ویژگی های تماشاگران و فضای حاکم بر کنشهای آن ها در ورزشگاه عوامل موثر بر خشونت بیشتر در ارتباط مستقیم با خود تماشاگران بوده است.
محمد جهانفر (1381) در تحقیقی با عنوان خشونت در فوتبال قابل پیشگیری هست هیجان آفرینی ورزش فوتبال را با عواملی همچون ارتقاء فرهنگ عمومی و وسایل ارتباط جمعی، اشتغال جوانان و ایجاد زمینه های تفریح هیجان زا و مطلوب سازی نحوه بروز هیجان در دوره جوانی در ارتباط می بیند.
صدیق سروستانی (1381) در پژوهشی با عنوان درگیری های حواشی فوتبال به این نتیجه رسید که حوادث و اتفاقاتی که پس از مسابقات مهم ورزشی روی می دهد نه غیره طبیعی و ناخوشایند نیست بلکه حتی موجب فعالیت فکری و عملی تعداد کثیری از جوانان می شود و البته عواملی چون تبلیغات و تحریکات رسانه ها، لمپن سازی و لمپن خواهی رسانه ای و بت ساختن بازیکنان و سوء مدیریت بیست وچند ساله مدیران را از عوامل آشوب های درون و برون ورزشگاهی قلمداد می کند.
رحمتی (1382) در پژوهشی با عنوان بررسی پرخاشگری و خشونت در ورزش فوتبال، به این نتیجه رسید که نتیجه مسابقه و حرکات خشونت آمیز بازیکنان در جریان بازی مهمترین عامل در بروز پرخاشگری کلامی می باشد. متغیرهای سن، میزان کنترل و نظارت خانواد و پایگاه اقتصادی، اجتماعی تاثیری منفی بر گرایش طرفداران تیم های فوتبال به رفتار پرخاشجویانه و خشونت آمیز دارد. همچنین متغیرهای سابقه دعوا و نزاع، تنش و ناکامی در فعالیت های تحصیلی و آموزشی، مصرف سیگار، سابقه تنش در محیط خانواده، سابقه رفتار مجرمانه، داشتن دوستان و همسالان سابقه کیفری و جنایی و عزیمت جمعی و گروهی به ورزشگاه و ناسازگاری انتظارات ارزشی و راه های تحقق آنها داری تاثیر مستقیمی بر ارتکاب رفتارهای پرخاشجویانه و خشونت آمیز ورزشی هوادارن تیم های استقلال و پرسپولیس می باشد.
وحید ذوالاکتاف (1383) در دو تحقیق جداگانه تحت عناوین “مدیریت تجمع خیابانی پس از تماشای تلویزیونی فوتبال” و نیز “مدیریت تماشاگران و کنترل اوباشگری در ورزش فوتبال” نتیجه می گیرد که حوادث فوق تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله: واکنش در مقابل بسته بودن فضای سیاسی و فقدان آزادی های اجتماعی و تضعیف روحیه ملی گرایی، عکس العمل نسبت به تحریک نیروهای انتظامی و امنیتی، نبود برنامه های فراغتی مناسب برای جوانان و تحریک رسانه های ضد انقلاب می باشد.
محمد کاظمی وهمکاران (1386) در تحقیقی را عنوان بررسی علل آشوب تماشاگران فوتبال پس از شهرآورد بزرگ ایران (از دیدگاه هواداران) به این نتیجه رسیدند که از بین متغییرهای گوناگون اثر گذار بر خشونت تماشاگران، سن، تحصیلات، و وضعیت اقتصادی اجتماعی، رابطه معکوس و معنی دار و عوامل محیطی رابطه مستقیم معنی دار با بروز خشونت دارد؛ در مقابل وضعیت تاهل شغل تماشاگران رابطه معنی داری با بروز خشونت ندارد.
نور علی وند (1386) مهم ترین عوامل اثرگذار بر رفتارهای اوباشگرانه تماشاگران را هیجان طلبی، گروه همسالان و تحریک پذیری مطبوعات ورزشی معرفی کرده است.
رمضانی نژاد وهمکاران (1390)، در تحقیقی با عنوان تحلیل عاملی متغیرهای بروز خشونت در تماشاگران از دیدگاه داوران فوتبال ایران، به این نتایج دست یافتند که از دیدگاه داوران، به ترتیب، هشت عامل مدیریت امکانات و خدمات، هیجان رسانه ای، نتیجه گرایی، مدیریت مکانی و زمانی مسابقات، رفتار اعضای تیم، نوع داوری، رفتار مربی و داور و حساسیت اجتماعی و سابقه رقابت نقش اساسی در بروز پرخاشگری تماشاگران دارند.
گودرزی (1390) جان ویلیامز و همکاران در تحقیقی آشوب گری ها، در گیری و اغتشاشات مرتبط با فوتبال را بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند که این معضل اجتماعی، تحت تاثیر عواملی چون عصیانگری جوانان، بیکاری، پرخاشگری مردان، خطاهای بازی و داوری، مشروب خواری و دودستگی های اجتماعی است.
گودرزی (1390) نستور کوراکیس از پژوهش گران دانشگاه آتن، به این نتیجه رسید که بیشتر هواداران خشونت طلب یونان مجرد و به طور میانگین 20 سال سن دارند.بسیاری از آنها پایگاه اقتصادی – اجتماعی پایینی دارند و بر اساس آمار موجود بیشتر در خانواده های از هم گسیخته پرورش یافته اند و مشکلات تحصیلی عدیده ای دارند. همچنین، به لحاظ شغلی نیز درصد بالایی از آنها بیکارند. به اعتقاد گوراکیس نگرش منفی به هواداران تیم رقیب، اشتباهات داوری، نگرش تحریک بانگیز پلیس به تماشاگران، تحریگات ورزشی روزنامه نگاران ورزشی، و کسب شهرت و اعتبار از مهم ترین عوامل موثر بر خشونت گرایی هواداران تیم هایی ورزشی است.
سلطان حسینی و همکاران (1391) در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل بروز خشونت در تماشاگران فوتبال استان آذربايجان شرقي به این نتایج رسیدند که محیط ورزشگاه، نوع قضاوت داور، پخش زنده مسابقات، نوع رفتار بازیکنان و مربیان و انتظار تماشاگران بر نتیجه بروز خشونت نقش دارد، ولی زمان برگذاری مسابقات تاثیری در بروز ناهنجاری ها وخشونت نداشته است.

2-3- 2 پیشینه تحقیقات خارجی:
کوراکیس ( 2004 ) در تحقیقی به عنوان خشونت در فوتبال فقط یک معزل انگلیسی نیست، به بررسی خشونت های مرتبط در ورزشگاهای آتن پرداخت به اعتقاد او نگرش منفی به هواداران، تیم رقیب، اشتباهات داوری، نگرش تحریک پذیر پلیس به تماشاگران، تحریکات روزنامه نگاران ورزشی کسب شهرت و اعتبار از مهم ترین عوامل موثر به خشونت گرایی هوادارن تیم های ورزشی می باشد
كليفورد استوت و جف پيرسون از محققان دانشگاه ليورپول انگلستان در سالهاي ( 2003 و 2006 ) در پژوهشهاي خود درخصوص عوامل موثر بر اوباشگري و خشونت در ورزش فوتبال، مجموعه پژوهشهايي با عناوين زير را به انجام رسانيدند
– اوباشگري
– قوانين تحريم، تناسب و مقررات عمومي برقراري نظم در فوتبال
– مطالبات پليس و كنترل هواداران انگليس فوتبال در يورو 2
آنها در اين مطالعات به بررسي رابطه بين عملكرد نيروي انتظامي در كنترل نظم و برقراري امنيت ورزشگاه و ميزان اوباشگري و خشونت در استاديوم هاي ورزشي پرداختند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه رفتار نيروي انتظامي و پليس در قبال تماشاگران، در بروز اوباشگري نقش بسيار مهم و تعيين كننده اي دارد، زيرا هم مي تواند هواداران را از صحنه آشوب ودرگيري دور كند و هم مي تواند تحريك كننده آنها باشد. در واقع آنها فراتر از هر متغير و عوامل دارد، زيرا هم مي تواند هواداران را از صحنه آشوب ودرگيري دور كند و هم مي تواند تحريك كننده آنها باشد. در واقع آنها فراتر از هر متغير و عوامل ديگري به نقش پليس ونيروي انتظامي در شكل گيري و بروز رفتارهاي خشونت آميز هواداران فوتبال توجه كرده اند
رامون اسپایچ (2006)، از دانشگاه آمستردام هلند، در تحقیقی به این نتیجه رسید که اوباشگری و رفتارهای وندالیستیک تماشاگران فوتبال تحت تاثیر شش عامل اصلی شکل می گیرد، که شامل هیجان زدگی و برانگیختگی هیجانی خوشایند، ایجاد هویت مردانه وخشن، هویت یابی های منطقه ای و محلی، مدیریت فردی و جمعی شهرت، ایجاد احساس همبستگی و تعلق، و قدرت و خودمختاری می باشد.

پیپا گرانج و جان اچ کر (2010) در تحقیقی با عنوان پرخاشگری فیزیکی در فوتبال استرالیا به این نتیجه رسیدند که؛ تجزیه و تحلیل قیاسی توصیف های متعدد از پرخاشگری که می تواند به عنوان نمونه هایی از بازی قدرت، و پرخاشگری خشم تقسیم بندی شود را نشان داد اما تنها دو نمونه از پرخاشگری هیجان مشخص شد. تفاوت در درک و تجربه شرکت کنندگان بین تحریم (بازی) و پرخاشگری (قدرت، خشم و هیجان)، از جمله اعمال تهدید و مقابله به مثل، شناسایی شدند.

2-4 جمع بندی:
خشونت ورزشی چیست و چه عواملی در بروز آن موثر هستند؟ این پرسش چند است که ذهن دست اندارکاران، مقامات ورزشی و نیز اندیشمندان علوم اجتماعی را به خود مشغول کرده است. فقدان صراحت کافی در مورد توصیف و تحلیل عملکرد و استنباط طرفداران و تماشاگران ورزش فوتبال سبب بروز پاره ای سردرگمی ها در بحث راجع به خشونت و پرخاشگری شده است. رفتار طرفداران و تماشاگران را در برخی موارد به دلیل ارتباط با ایجاد وضعیتها و شرایط پرخاشجویانه می توان به عنوان رفتار تهدید آمیز تلقی کرد. پرخاشگری و خشونت مفاهیمی نسبتا متفاوت و دشوار هستند و به نظر می رسد سردرگمی در فهم و درک خشونت تماشاگران به سبب اغتشاش مفهومی در واژه های خشونت و پرخاشگری است. گاهی از واژ پرخاشگری برای توصیف رفتار عصبی خشونت آمیز با نیت صدمه زدن به دیگری یا آسیب وارد کردن به اموال و داراییها استفاده می شود. در این بخش پس از تبیین فضای مفهومی خشونت و چرخاشگری ادبیات نظری مربوط به خشونت و پرخاشگری در تماشاگران فوتبال مورد بررسی قرار گرفت. افزون بر این با نگاهی به مطالعات پیشین که از جنبه های نظری و تجربی مبادرات به بررسی موضوع مورد مطالعه کرده اند. در نهایت چارچوب نظری رساله حاضر مطرح شد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کنترل اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، زندگی روزمره، کارکردگرایی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد یافته های پژوهش، تحلیل اطلاعات، منابع معتبر، زبان فارسی