پایان نامه با کلمات کلیدی ویژگی های مدیران، پیش داوری، بورس اوراق بهادار، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

های عواید توسط مدیریت داشته باشند و هیچ گونه تاثیر مهم و چشمگیری بر پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت ندارند.
9
اقدامات اجرایی و اثرات این اقدامات در تنظیم اوراق بهادار: شواهد تجربی از پیش بینی عواید توسط مدیریت.
سانگ و جی
2012
اگردرآمد سالانه ی شرکتهای فهرست شده، پیش بینی شود که از میزان اولیه مشخص آن فراتر رود، شرکتها باید پیش بینی مدیریت انجام دهند.
10
ارتباط درآمد قبل از پیش بینی های مدیریت و پاسخ تحلیل گر به پیش بینی های فعلی مدیریت.
ویلیامز
1996
پیش بینی های غلط یا گمراه کننده توسط مدیریت به شهرت شرکتهای فهرست شده آسیب می رساند.

فصل سوم:
روش اجرای تحقیق

3 – 1– مقدمه
هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزاء، موضوع تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است (امیری خوریه،1392).
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش تحقیق، ویژگی‌های تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع‌آوری داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

3 – 2- روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر طبقه‌بندی بر مبنای هدف،‌ از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در این زمینه خاص است. هم‌چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق توصیفی- همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیرهاست. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می‌باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها مورد نظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته ودر پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی بر اساس داده‌های تاریخی می‌باشد. بنابراین می‌توان آنرا از نوع پس رویدادی طبقه‌بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می‌پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این تحقیق می‌باشد.

3–3- قلمرو تحقيق
قلمرو هر پژوهش در 3 زمينه قلمرو موضوعي، مكاني و زماني قابل بررسي است تا بتوان داده‏ها را در چارچوب اين قلمروها جمع‏آوري و تجزيه و تحليل نمود كه به اين شرح مي‏باشد:

3-3-1- قلمرو موضوعي
اين پژوهش از لحاظ قلمرو موضوعي و علمي در حوزه تاثیر ویژگی های مدیران مستقل بر پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت و تاثیر توازن مالکیت بر رابطه های مذکور در شركت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

3-3-2- قلمرو مكاني
موضوع پژوهش از لحاظ قلمرو مكاني در محدوده شركت‏هاي غیر مالی (تولیدی) پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‏باشد.

3-3-3- قلمرو زماني
اين تحقيق محدود به دوره زماني از ابتداي سال 1389الي انتهاي سال 1391 مي‏باشد.

3 –4 – جامعه و نمونه آماری
با استفاده از بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم‌افزارهای سهام مانند نرم‌افزار ره‌آورد نوین، داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می‌شود.جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری این تحقیق شامل شرکتهای خودروسازی و سیمان (49 شرکت) می‌باشد که دارای شرایط زیر بوده‌اند:
1) پایان سال مالی آن‌ها 29/12 باشند.
2) حداقل 100 روز کاری معامله داشته‌اند.
3) تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار قرار دهند.

3 – 5- روش گردآوری داده‌ها
جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق مورد نیاز از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. در این روش، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای که شامل کتاب، مجلات، پایان‌نامه‌ها، مقالات و اینترنت، مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می‌گیرد.

3 –6- ابزار گردآوری داده‌ها
با استفاده از بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهاردار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم‌افزارهای سهام مانند نرم‌افزار ره‌آورد نوین، داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می‌شود.
3 –7- فرضيه های تحقيق
فرضیه اصلی 1 :بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی 1:در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی 2:در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه اصلی 2: بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی 3:در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی 4:در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

3 – 8- مدل تحقیق و شیوه اندازه‌گیری متغیرها
3 – 8 – 1 – مدل مفهومی فرضیه‌های تحقیق

توازن کمتر مالکیت

شکل 3-1- در حالت توازن کمتر مالکیت

توازن بیشتر مالکیت

شکل 3-2- در حالت توازن بیشتر مالکیت

3 –8 –2– مدل های آماری تحقیق
از آنجايي که BIAS (پيش‌داوري در مورد پیش بینی عواید توسط مدیریت) و FE (درستي پيش‌بيني عواید توسط مدیریت) متغيرهاي پيوسته هستند، در اين پژوهش از رگرسيون چندگانه و مدل های زیر به ترتيب دنبال خواهد شد.
مدل(1)
BIAS_it=α_0+α_1 OUT_it+α_2 CPA_it+α_3 〖REPUT〗_it+α_4 〖COMPEN〗_it+α_5 〖UE〗_it+α_6 〖ROA〗_it+α_7 〖MONTH〗_it 〖+α〗_8 〖SIZE〗_it+ε_(i,t)

مدل (2)
FE_it=α_0+α_1 OUT_it+α_2 CPA_it+α_3 〖REPUT〗_it+α_4 〖COMPEN〗_it+α_5 〖UE〗_it+α_6 〖ROA〗_it+α_7 〖MONTH〗_it 〖+α〗_8 〖SIZE〗_it+ε_(i,t)

3 –8 –3- شیوه اندازه‌گیری متغیرها
3 –8 –3 – 1- متغیرهای وابسته

3 –8 –3– 2- متغیرهای مستقل

OUT= درصد مدیران مستقل در هیأت مدیره
اعضای موظف هیأت مدیره+ اعضای غیرموظف هیأت مدیره= کل اعضای هیأت مدیره

COMPEN=اگر پاداش اعضاي هيأت مديره بيشتر از ميزان متوسط صنعت باشد مساوي است با يک و در غير اين صورت صفر مي‌باشد.
متوسط صنعت= جمع پاداش شرکت های بررسی شده تقسیم بر تعداد شرکت های بررسی شده.
CPA= اگر شرکت حداقل يک مدير مستقل با مدرک ليسانس حسابداري داشته باشد مساوي است با يک در غير اين صورت صفر مي‌باشد.
توازن مالکیت= توازن مالکيت با استفاده از نمره Z طبقه‌بندي خواهد شد، که مساوي با سهام‌هاي نگه داشته شده توسط بزرگترين سهامدار تقسيم بر مجموع سهام‌هاي نگه داشته شده توسط دومين تا پنجمين سهامدار بزرگ است. اگر نمره Z بزرگتر از حد متوسط صنعت همان سال نباشد، به گروه توازن بالاتر مالکيت در غير اين صورت به گروه توازن پائين‌تر مالکيت اختصاص داده مي‌شود.
متوسط صنعت= جمع سهام های شرکت های موجود در صنعت مورد نظر تقسیم بر تعداد شرکت های موجود در صنعت مورد نظر.

3– 8–3– 3- متغیرهای کنترلی
MONTH= اگر پيش‌بيني‌هاي عوايد(EPS ) شرکت قبل از پايان سال مالي انجام شود مساوي يک، اگر پيش‌بيني يک ماه بعد از پايان سال مالي (فروردين) انجام شود مساوي با 2 و اگر پيش‌بيني‌ها بين ارديبهشت و تيرماه انجام شود مساوي 3 است.

اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها)

3 -9- تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع‌آوری داده‌ها محقق باید آن‌ها را دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل نماید، آنگاه به آزمون فرضیه‌هایی بپردازد که تا این مرحله تحقیق او را یاری کرده‌اند، تا پاسخی برای پرسش‌های تحقیق بیابد. تجزیه و تحلیل داده‌ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌های گردآوری شده به طرق مختلف خلاصه، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرآیند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می‌شوند و روش‌های گوناگون آماری نقش به سزایی در استنتاج‌ها به عهده دارند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق در مرحله اول، داده‌ها به لحاظ توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. این بخش، شامل آماره‌های مرکزیت و پراکندگی داده‌هاست. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون مقطعی به روش حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. تمامی آزمون‌ها به وسیله نرم‌افزارهای آماری Eviews 7 انجام شده‌اند.

3- 9 – 1 – تخمين مدل‌هاي رگرسیون با داده‌هاي پنل
براي برآورد الگوهاي رگرسيون خطي دو متغيره و چند متغيره معمولاً از روش كمترين مجذورات معمولي37 كه به اختصار با OLS نشان داده می‌شود، استفاده می‌گردد. اين روش داراي ويژگي‌های مطلوب آماري مانند بدون تورش بودن، بهترين برآوردكننده خطي بدون تورش يا BLUE بودن را دارا مي باشد. اما براي رفع مشكلاتي همچون خود همبستگي جملات پسماند و ناهمساني واريانس از روش كمترين مجذورات تعميم گرفته، يعني 38GLS استفاده می‌شود.
از ويژگي‌های مهم روش GLS رفع مشكلاتي همچون خود همبستگي و ناهمساني واريانس می‌باشد به همين دليل در اين تحقيق در صورت لزوم از اين روش استفاده شود.
روش GLSاقدام به موزون نمودن متغيرهاي الگوي مدل رگرسيون می‌نمايد. به همين دليل روش مذكور را روش كمترين مجذورات موزون(Weighted LS یا WLS) مي‌نامند(اشرف زاده و مهرگان،1387).

3 – 9– 1-1- مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی)
بالتاگی مزایای استفاده از داده‌های تابلویی نسبت به داده‌های مقطعی یا سری زمانی را چنین بر می‌شمارد:
1- از آنجا که داده‌های تابلویی به افراد، بنگاه‌ها، ایالات، کشورها و از این قبیل واحدها طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می‌شود. تکنیک‌های تخمین با داده‌های تابلویی، همانگونه که نشان خواهیم داد می‌توانند این ناهمسانی واریانس را با متغیرهای تکی و خاص مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند.
2- با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، داده‌های تابلویی با اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر،همخطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتری را ارائه می‌دهند.
3- با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده‌های تابلویی به منظور مطالعه پویای تغییرات، مناسب‌تر و بهترند.
4- داده‌های تابلویی تاثیراتی را که نمی‌توان به سادگی در داده‌های مقطعی وسری زمانی مشاهده کرد، بهتر نشان می‌دهند.
5- داده‌های تابلویی محقق را قادر می‌سازند تا مدل‌های رفتاری پیچیده را بهتر مطالعه کنند.
6- داده‌های تابلویی با ارائه داده برای هزاران واحد، می‌تواند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه‌ها(به صورت تجمعی و کلی) حاصل شود، حداقل سازند.
به طور کلی باید گفت داده‌های تجربی را به شکلی غنی می‌سازد که در صورت استفاده از داده‌های سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد.

3-9-1-2 -آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا
3 – 9 -1 – 2-1- آزمون چاو (آزمون F)
در مورد داده‌های ترکیبی ابتدا آزمون F(آزمون چاو) به منظور انتخاب شیوه تخمین مدل از بین دو راهکار Pooling

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، کارایی فنی، هیئت مدیره، مدیریت سود Next Entries منابع مقاله درمورد قراردادهای نفتی، تامین مالی، توازن منافع، تعدیل قرارداد