پایان نامه با کلمات کلیدی هموارسازی سود، ساختار مالکیت، بازده مورد انتظار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

مي تواند ارزش اطلاعاتي سود را با انتقال اطلاعات خصوصي شركت به سهامداران و عموم بهبود بخشد (جيراپورن و همكاران 2008).
در تحقيق حاضر سعي بر اين است كه علاوه بر ارزيابي انواع هموارسازی سود در شركتهاي گروه صنایع شیمیایی و غذایی پذيرفته شده در بورس تهران، تاثير ساختار مالكيت بر نوع هموارسازی سود شركتها با استفاده از مباني نظري ، تئوري هاي موجود و با كمك داده هاي آماري مورد بررسي قرار مي گيرد.
اين تحقيق مي تواند به سهامداران و ساير استفاده كنندگان گروه صنايع شيميايي و مواد غذايي كه خواهان سود هموارتري مي باشند كمك كنند تا بتواند تاثير ساختار مالكيت را بر هموار سازي سود بهتر ارزيابي كنند. و بتوانند تصميم گيري مناسب تري را برنامه ريزي كنند.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
ساختار نظارت بر شركت ها از طريق نفوذ بزرگترين سهامدار كه به طور مستقيم يا غير مستقيم ، تاثيرات قابل ملاحظه اي بر تصميمات مديريت دارد توصيف مي شود. آثار موجود نشان مي دهند ساختار مالكيت، انگيزه هموارسازي سود را كاهش مي دهد اما فرصت و انگيزه اي براي كنترل سود ايجاد مي كند. بنابراين هدف اصلي از اين تحقيق تجزيه و تحليل اين مسئله است كه آيا ساختار مالكيت شركت كه با سه متغير مالكيت مديريتي، تمركز مالكيت و مالكيت نهادي اندازه گيري مي شود سبب افزايش و تشديد هموارســازي سود مي شود يا آنرا كاهش مي دهد. در تحقيقات گذشته بدون توجه به نوع فعاليت شركتها همه ي شركتهاي پذيرفته شده در بورس مورد مطالعه قرار گرفته اند اما در تحقيق حاضر بطور اخص تاثير ساختار مالكيت به صنايع شيميايي و مواد غذايي كه ساختار مالكيتي به مراتب پيچيده تر از ساير شركتها را دارا مي باشند پرداخته شده است.
سودآوري شركتها كه اغلب از طريق سود گزارش شده مورد بررسي قرار مي گيرد از جمله اطلاعات مهمي است كه هنگام تصميم گيري توسط افراد در نظر گرفته مي شود. تحليلگران مالي نيز عموما سود گزارش شده را به عنوان يك عامل برجسته در بررسي ها و قضاوتهاي خود مدنظر قرار مي دهند. در شركتهايي كه مالكيت در آن ها بسيار متمركز است اين ويژگي مي تواند بر مسئله هموار سازي سود تاثير بگذارد زيرا مالكيت بسيار متمركز ماهيت تئوري نمايندگي را مشخص مي كند .
در حقيقت در شركتهاي با مالكيت متمركز خطر بزرگي وجود دارد و آن اين است كه سهامداران غالب ممكن است از اين شرايط به نفع خود سوء استفاده كنند. نقش ساختار نظارت جمعي در گزارش هاي مالي اطمينان از صحت سيستم مالي و حفظ اعتبار گزارشات مالي مي باشد . مكانيسم هاي نظارت جمعي ساختاري سبب كاهش هموار سازي سود مي گردد زيرا كنترل موثري بر مديريت فرايند گزارش دهي مالي دارند.
برخي تحقيقات نشان مي دهند انگيزه مديريت از هموار سازي سود از طريق مكانيسم هاي نظارت جمعي كاهش مي يابد.
ساختار مالكيت يك شركت يك مكانيسم كنترل و مديريتي مهم بشمار مي رود، بنابراين داراي نقش كنترل در اعمال فشار بر وقوع هموار سازي سود مي باشد. آثار موجود نشان مي دهد كه ساختارهاي مالكيت متفاوت انگيزه هاي متفاوتي براي كنترل و نظارت بر مديريت يك شركت دارند. هموار سازي سود با انواع مختلف مالكيت مديريتي مي تواند اثر منفي بر هموار سازي سود داشته باشد يا در اثر سلب مالكيت تاثيرات مثبتي بر هموار سازي سود داشته باشد.
1-4 اهداف پژوهش
هدف کلی: بررسی تأثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموارسازی سود در صنايع شيميايي و مواد غذايي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زماني 1385- 1390 می باشد.

اهداف فرعي:
1- بررسی رابطه درصد مالکیت و هموارسازی سود
2- بررسی رابطه تمرکز مالکیت بالا در شرکت با هموارسازی سود
3- بررسی وجود مالکیت نهادی در شرکت با هموارسازی سود
1-5 قلمرو پژوهش
با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش از نظر زمانی و مکانی و موضوعی مورد توجه قرار گرفته است.
قلمرو موضوعی: بررسی تاثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموارسازی سود
قلمرو مکانی: برای قلمرو مکانی پژوهش شرکتهای صنایع شیمیایی و مواد غذایی بازار بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است.
قلمرو زمانی : پژوهش از سال 85 لغایت 90 می باشد.
1-6 کاربران پژوهش
کسانی که می توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند به شرح زیر می باشند :
– سرمایه گذاران در صنایع شیمیایی
– سرمایه گذاران در صنایع مواد غذایی
– تحلیل گران مالی
– کارگزاران
– مدیران واحدهای اقتصادی
– فعالان بازار سرمایه
– دانشجویان و پژوهشگران رشته های مالی

1-7 سوالات تحقیق:
سوال اصلی :
آيا ساختار مالكيت با هموار سازي سود در صنايع شيميايي و مواد غذايي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداري دارند؟
سوالات فرعي:
1-آيا مالكيت مديريتي با هموارسازي سود در شركتهاي صنايع شيميايي و مواد غذايي ارتباط معناداري دارد ؟
2-آيا تمركز مالكيت با هموارسازي سود در شركتهاي صنايع شيميايي و مواد غذايي ارتباط معناداري دارد؟
3-آيا مالكيت نهادي با هموارسازي سود در شركتهاي صنايع شيميايي و مواد غذايي ارتباط معناداري دارد؟
8-1 فرضيات‏ تحقیق:
فرضيه اصلي:
بين ساختار مالكيت و هموار سازي سود ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضيات فرعي:
فرضيه اول: بین درصد مالكيت مديريت در شركت و هموار سازی سود ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضيه دوم: بین تمركز مالكيت بالا در شركت وهموار سازی سود ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضيه سوم: بین مالكيت نهادي در شركت و هموار سازی سود ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
1-9 روش تحقیق
تحقيق حاضر به بررسی روابط بين متغیرها پرداخته و در پي اثبات وجود اين رابطه در شرايط كنوني براساس داده هاي تاريخي مي باشد. بنابراين مي توان آنرا از نوع پس رويدادي طبقه بندي نمود. در اينگونه تحقيقات، محقق به بررسي علت و معلول (متغير وابسته و متغير مستقل) پس از وقوع مي پردازد. در اين تحقيقات بين متغيرها يك رابطه آماري وجود دارد كه هدف بررسي اين رابطه مي باشد. براي بررسي ارتباط بين متغيرهاي تحقيق و آزمون فرضيات، از آزمون هاي همبستگي مبتني بر الگوهاي رگرسيوني استفاده مي شود. در اين تحقيق با توجه به اينكه روش تحقيق همبستگي است با استفاده از نرم افزار spss و مدل رگرسيون مطرح شده (مدل جونز و جونز اصلاح شده) آزمون فرضيه ها انجام و مورد تجزيه و تحليل قرار خواهند گرفت.
از نظر روش گردآوري داده هاي مورد نياز این تحقیق يك تحقيق توصيفي- همبستگي است. مباني نظري و تئوريك اين تحقيق ، بصورت كتابخانه اي و با استفاده از كتب و مقالات فارسي و لاتين جمع آوري شده داده هاي تحقيق و اطلاعات مالي مورد نياز پايان نامه هاي ارشد و دكتري و پايگاههاي اطلاعاتي مانند تدبير پرداز و ره آورد نوين و همچنين سايت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوري خواهد شد.
1-10جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه
بازه زماني اين پژوهش 5 سال، از سال 1385 تا 1390 و جامعه آماري اين پژوهش متشكل از تمام شركتهايي كه در گروه صنايع شيميايي و گروه صنايع مواد غذايي مي باشند است.
شركتهاي مورد بررسي باید سودده و به لحاظ افزايش قابليت مقايسه، دوره مالي آنها منتهي به پايان اسفند ماه باشد. همچنين طي بازه زماني ياد شده تغيير سال مالي نداشته باشند. و تمام اطلاعات مالي و غير مالي مورد نياز از جمله يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي در دسترس باشد. افزون بر اين توقف عمليات نداشته باشند.
1-11 واژگان
سود سهام: سود سهام عبارت از توزیع وجه نقد، دارایی های غیر نقد یا سهام شرکت بین سهامداران به تناسب تعداد سهام منتشره از هر گروه سهام.
هموارسازي سود: هموار سازي سود نوعي عمل آگاهانه است كه توسط مديريت و با استفاده از ابزارهاي خاصي در حسابداري جهت كاستن نوسانات در سود انجام مي گيرد. (Leopold.A.B)
ساختار مالکیت: ساختار مالکیت يا ترکيب سهامداري به معني نحوه توزیع سهام و حقوق مالکيت به لحاظ حق رأی و سرمایه به‌علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است. دو جنبه اساسي ساختار مالكيت شركت ها تركيب سهامداران و ميزان تمركز مالكيت بشمار مي رود. تركيب سهامداران از طريق چهار متغير:
مالكيت خارجي
مالكيت شركتي
مالكيت مديريتي
مالكيت نهادي
مالكيت خارجي: برابر درصد سهام نگه داري شده توسط خارجيها از كل سهام سرمايه شركت است كه شامل شركاي خارجي،موسسه هاي مالي خارجي،مليتهاي خارجي و غير مقيمهاي ايران است.
مالكيت شركتي: برابر درصد سهام نگه داري شده توسط اجزاي شركت هاي سهامي از كل سهام سرمايه مي باشد و شامل تمام انواع شركت هاي سهامي است.
مالكيت مديريتي: بيانگر درصد سهام نگهداري شده توسط اعضاي خانواده هيأت مديره است.
مالكيت نهادي: برابر درصد سهام نگهداري شده توسط شركت هاي دولتي و عمومي از كل سهام سرمايه است كه اين شركت ها شامل شركت هاي بيمه، موسسه هاي مالي، بانك ها، شركت هاي دولتي و ديگر اجزاي دولت است.

فصل دوم
ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه
تقريبا همه استفاده كنندگان برون سازماني در تلاش هستند به كمك اطلاعات مالي گزارش شده سود چند دوره آتي را پيش بيني كنند. بنابراين سرمايه گذاران با استفاده از اطلاعات مالي شركت ها بازده مورد انتظار خود را برآورد مي كنند. در ضمن سرمايه گذاران و مالكان در مقايسه با ساير شاخصهاي عملكرد اتكاي بيشتري بر روي اطلاعات مربوط به سود دارند از اين رو سود گزارش شده يكي از معيارهاي اصلي تعيين بازده مورد انتظار سرمايه گذاران است براي اينكه سود گزارش شده بتواند در ارزيابي عملكرد و توان سودآوري يك شركت به استفاده كنندگان كمك كند و سرمايه گذاران با اتكا به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد كنند ارائه اطلاعات بايد به نحوي باشد كه ارزيابي عملكرد گذشته را ممكن سازد و در سنجش توان سودآوري و پيش بيني فعاليت آتي موثر باشد.
بنابراين علاوه بر اينكه رقم سود گزارش شده براي سرمايه گذاران مهم است و بر تصميم هايي آنها اثر دارد، هموارسازی سود نيز به عنوان يكي از ابعاد سود مورد توجه خاص سرمايه گذارن است بازده مورد انتظار سرمايه گذاران تحت تاثير ريسك اطلاعات قرار دارد. ريسك اطلاعاتي بستگي به ميزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومي گزارش شده دارد. هرچه ميزان اطلاعات محرمانه بيشتر و دقت اطلاعات ارائه شده كمتر باشد بازده مورد انتظار سرمايه گذاران بالاتر خواهد بود. از آنجا كه تغييرات سود به عنوان شاخص ريسك اطلاعات حسابداري شناخته مي شود و با توجه اينكه ريسك اطلاعات از ميزان عدم دقت اطلاعات در اطلاعات ارائه شده و ناتواني اطلاعات موجود در برآورد بازده مورد انتظار ناشي مي شود، انتظار مي رود هر يك از ويژگي هاي كيفي سود كه از ديدگاه سرمايه گذاران نامطلوب باشد و ساختار مالكيت به ميزاني كه برآورد بازده مورد انتظار را با ابهام مواجه مي سازد بر هموارسازي سود تاثير بگذارد . در اين پژوهش تاثير ساختار مالکیت سرمایه بر هموارسازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی مورد بررسي قرار گرفته است.
دراین فصل عناوین سود سهام و سیاستهای تقسیم سود، هموارسازی سود( انواع و انگيزه هاي آن)، ساختار مالکیت ( مباني تئوري، حاكميت شركتي و مالكيت نهادي)، نقش بورس در رشد و توسعه اقتصاد به همراه مختصري از بورس تهران و در پایان پیشینه پژوهش در قالب دو مبحث داخلی و خارجی ارایه خواهد شد.
2-2 ساختار مالکیت
تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارائه شده و واژه های مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیتی برای این مفهوم به کار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام1 و حقوق مالکیت به لحاظ حق رای و سرمایه به علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام 2است.

ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی 3 و سهامداران بیرونی تعریف می شود . بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی4 و دولت از بخش های اصل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی هموار سازی، هموارسازی سود، تقسیم سود، هموار سازی سود Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعات، ارزش شرکت