پایان نامه با کلمات کلیدی هرزه نگاری، کودکان و نوجوان، جرایم سایبری

دانلود پایان نامه ارشد

هستند.115
مواردي كه مطرح شد، درباره هرزه نگاري در فضاي فيزيكي بود. تاپیش از تصويب قانون جرايم رايانه اي، قوانين مذكور مي توانست هرزه نگاری رايانه اي راتا حدي پوشش دهد، ولي خوشبختانه قانون جرايم رايانه اي در سال 1388تصويب شد. و ماده14 این قانون تحت عنوان جرايم عليه عفت و اخـلاق عمومي بدون ذكر عنوان ،هرزه نگاري رايانه اي اختصاص يافت كه به شرح ذيل است:
به موجب ماده 14 این قانون : « هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یـک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چـهل میلیون ریال یا
هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها وصور قبیحه باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا بطور سازمان‌ یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 4 ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی
کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
در حال حاضر، اين ماده عنصر قانوني هرزه نگاری رايانه اي است و بررسي عنصرمادي و رواني بر مبناي اين ماده خواهد بود . گفتني است قانون جرايم رايانه اي، هرزه نگاری را به طور مطلق آورده است و تفاوتي از لحاظ مجازات ميان هرزه نگاری بزرگسالان و كودكان قائل نشده است؛ اين در حالي است كه پيش نويس قانون در مواد15 و16، هرزه نگاری كودكان و بزرگسالان را از هم تفكيك كرده بود؛ همچنـين قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز مي كنند(مصوب 24/11/1372 واصلاحیه 19/10/1386) در بند “ب” تبصره 3 ماده 3 116در مورد هرزه نگاری كودكان شدت عمل بيشتري به خرج داده است.117
ب) عنصر مادی :
عنصر جرایم یا به صورت فعل محقق می شود یا به صورت ترک فعل و یا فعل ناشی از ترک فعل. باتوجه به ماده 14 قانون جرایم رایانه ای، عنصر مادی از طریق افعال ، انتشار ، توزیع ، تولید ، معامله ، ارسال ، ذخیره نمودن تحقق می یابد و شرایطی که قانون برای تحقق جرم لازم دانسته است اینکه آنچه مورد انتشار ، توزیع و …. قرار می گیرد ؛ مستهجن باشد . و این افعال توسط سیستم های رایانه ای و مخابراتی انجام گرفته باشد.118
– رفتار مجرمانه:
رفتار مجرمانه در این جرم طبق ماده فوق الذکر عبارت است از: تولید کردن، ارسال، منتشر کردن ،معامله کردن ویا تولید یا ذخیره یا نگهداری کردن به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت و محـتویات مستهجن از طریق
سیستم رایانه اى.
1) تولید کردن به معناى ساختن و ایجاد کردن محتویات مستهجن از طریق سیستم رایانه اى می باشد، اعم از اینکه به شکل واقعى یا به شکل فیلم بردارى شود مانند جایى که از یک آمیزش جنسى از رهگذر مونتاژ کردن تصاویر واقعى، در محیط سایبر، آمیزش جنسى دو نفر را نشان دهند. و غیرواقعى، مثل اینکه از طریق نقاشى یا تصاویرغیرواقعى باشد.
تولید کردن سى دى و نرم افزارها با محتویات هرزه و مستهجن هر چند در این قانون نیامده اســت، در قانون نحوه مجازات اشخاصى که در امور سمعى بصرى فعالیت هاى غیرمجاز می نمایند و نیز ماده 640 قانون مجازات اسلامى بیان شده است و هرزه نگاری بزرگسالان از این طریق نیز قابل مجازات است.
2) منتشر کردن به مـعناى انتشار دادن محـتویات هرزه مى باشد. گاهى این عمل در محیط سـایبر انجام می شـود و غالباً به این شـکل صورت مى گـیرد کـه محتویات هــرزه روى سایت به صـورت روی خط119 گذاشته شود و یا ممکن است محتویات هرزه به پست الکترونیک اشخاص فرستاده شود.گاهى هم این عمل در محیط واقعى و در مورد نرم افزارها انجام مى شود. انتشار در اینجا غالباً به معناى توزیع است.
3) توزيع يعني پراكندن و با انتشار در برخي موارد، به يك معني به كار مي رود، ولي اصولاًكاربرد توزيع در مواردي است كه عمل نشر يك عمليات هدفدار و مستمر براي توزيع كننده باشد؛مثل اينكه شخص از راه اينترنت محتويات مستهجن و مبتذل را به افراد ارسال و يا پخش كند يا از راه پيامك به موبايل افراد بفرستد ، ولي در انتشار ،صرف ارائه و نمايش حتي يك بار در فضاي مجازي كافي است.120
4) مورد معامله قرار دادن بدین معناست که محتویات مستهجن در محیط سـایبر مورد هر نوع معامله اعم
از بیع، اجاره و… قرار بگیرد.نکته قابل توجه اینکه طبق ماده 14 قانون مجازات جرایم رایانه ای، معامله باید در محیط سایبر انجام گیرد ،وگرنه عرضه براى معامله مشمول این قسمت ازمـاده نمى شود. همچنیـن ممکن
است معامله در سطح ملى انجام شـود و یا در سطح بین المـللى و فراملى انجام گیرد که غـالباً هم فرامـــلى
مى باشد.
همچنین عرضه و مورد معامله قرار دادن سى دى ها و نرم افزارهاى مستهجن منطبق با قانون نحوه مجازات اشخاصى که در امور سمعى – بصرى فعالیتهاى غیرمجاز مى کنند و قانون مجـازات اسلامى مى باشد.
5) ذخیره: در لغت به معني انباشتن است كه در اينجا به مفهوم ذخيره كردن محتويات مسـتهجن يامبتذل با سيستم هاي رايانه اي است.
6) به معني نگه داشتن محتويات مستهجن در فضاي مجازي است؛ مثل نگه داشتن آنها درپست الكترونيك، به شرط اينكه به قصد تجارت يا افساد باشد.121
– موضوع جرم:
موضوع جرم عبارت از محتویات مستهجن و هرزه مى باشد. مضمون محتویات مستهجن طبق تبصره ماده 14 قانون مجازات جرایم رایانه ای، به موارد زیرمحدود شده است: برهنگی کامل زن یامرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
– وسیله ارتکاب جرم:
جرایم موضوع ماده 14 ، جرایم رایانه اى و سایبرى است که از طریق رایانه ارتکاب مى یابد و علاوه بر خودِ
رایانه، نرم افزارهاى رایانه اى نیز مى تواند به عنوان وسیله ارتکاب جرم موضوع هرزه نگاری قرار بگیرد.
– نتیجه مجرمانه:
كليه مصاديق جرم هرزه نگاري از جمله در دسته جرايم مطـلق قرار دارند و در تحقق آن نيل به نتيجـه
خاص مورد توجه نمي باشد و ضرورتي ندارد حتماً افرادي به اين محتويات دست يابند .به عنوان مـثال، صرف بارگذاري تصاويرمستهجن در وبلاگ شخصي براي تحقق جرم انتشارآثارمستهـجن كفايت مي كندو نياز نيست اين تصاوير توسط يك كاربر دريافـت و يامشاهده شود. 122
ج) عنصر روانی :
در بحث عنصر روانی ، پنج موضوع بررسی می شود که عبارتند از :
1) علم به حکم ( که در تمام جرایم مفروض است .)
2) علم به موضوع (یعنی مرتکب بداند عملی که انجام می دهد جرم است و علم به موضوع نیاز به احراز دارد. )
3) سوء نیت عام ( سوء نیت عام قصد انجام فعل یا ترک فعل است و در واقع قصد انجام عنصرمادی جرم است.)
4) سوء نیت خاص ( قصد رسیدن به نتیجه است و بر اساس قصد رسیدن به نتیجه خاص ، جرم به مطلق و مقید تقسیم می شود. )
5) انگیزه(یا داعی که ذوق یا احساس درونی مرتکب است ومرتکب را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. عموما انگیزه در تحقق جرم تاثیری ندارد فقط ممکن است در شرایط خاص ، در میزان مجازات تاثیر داشـته باشد.)123
در حقوق جزا اصل بر عمدي بودن جرايم است.در مورد عنصر معنوی جرم هرزه نگاری باید بیان کرد که عمد، در انتشار ، توزیع ، تولید ، معامله و … محتویات مستهجن و مبتذل می باشد و در موردنگهداری و ذخیره نمودن علاوه بر عمد در نگهداری و ذخیره سازی ، قصد ارسال، انتشار و یا عنصر معنوی این جرم عمد، در تحریک، ترغیب، تطمیع، فریب، آموزش، تسهیل دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده است .
به طور خلاصه می توان گفت این دسته جرایم به دو دسته جرایم عمدی و جرایم مطلق تقسیم می شود، که در جرایم مطلق نیازی به قصد نتیجه نیست و قصد و عمد مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه کفایت می کند.
مبحث دوم : بزه دیدگان جرم هرزه نگاری
هرزه نگاری یکی از جرایم مرتبط با محتواست که در تقسیم بندی حقوق موضوعه، در زمره جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی قرار دارد.
هرزه نگاری در مفهوم عام به معــنای تصاویر و محتویاتی است که عمــدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شود، این موارد در قالب نمایش، ارائه، تولید و تجارت محتویات مستهجن است. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن جرم هرزه نگاری از حالت سنتی ، ابزار کارآمدی برای سو استفاده کنندگان جنسی پدید آمده است. این فناوری مدرن ارتباطی موجب شده است حجم سواستفاده چند برابر شود و تعداد دریافت کنندگان تصویر و نیز حجم تصاویر مبادله شده به صورت غیر قابل تصوری افزایش یابد.
بزه دیدگان این نوع جرایم را که عمدتا خانواده ها هستند، می توان به دو بخش تقسیم کرد: 1- کودکان و نوجوانان 2- بزرگسالان. بزه دیدگی کودکان و نوجوانان در شبکه های بین المللی (اینترنت) از مسائل مهم جرایم سایبری است.که هریک از این انواع بزه دیدگان در نوع خود جای بحث فراوانی دارد که در ذیل به آن خواهیم پرداخت.
این مبحث نیز به دو گفتار با عناوین، هرزه نگاری افراد بزرگسال و هرزه نگاری کودکان و نوجوانان پرداخته است.
گفتار اول : هرزه نگاری افراد بزرگسال
همان‌طور که می‌دانیم بزه‌دیدگان جرایم سایبری قربانیانی می‌باشند که یا بوسیله حضور شخصی خویش در فضای مجازی از حملات بزهکاران مورد ضرر مالی و روحی می شوند و یا بالعکس هیچگونه دخالتی در ایجاد حمله سایبری نداشته‌اند که به فراخور ویژگی‌های اجتماعی چون شغل مرتبط با فضای ‌سایبر که بزه‌دیده مدام با این فضا سروکار داشته باشد یا سن و تحصیلات و … که باعث می‌گردد بزهکاران سایبری هدف را شناسائی و مورد حمله قرار دهند.
تقسیم هرزه نگاری به کودک وبزرگسال یکی از رایج ترین تقسیم بندی هایی است که درمورد هرزه نگاری
وجود دارد . هرچند به نظر می رسد این تقسیم بندی توسط کشورهایی که هرزه نگاری را به رسمیت شناخته و قانونی دانسته اند ایجاد شده و فقط در چنین نظام های کیفری کاربرد دارد ؛ ولی می توان این تقسیم بندی را برای کشورهایی که هرزه نگاری را ممنوع نـمودند نیز از جهت اهمیت مراقبـت بیشتر از
کودکان و وضع مقررات حفاظتی سختگیرانه تر و دقیق تر مفید دانست .
اين يك واقعيت است كه مرتكبين جرایم سایبری، همانند گرگ‎ها يا ديگر درندگاني كه به گله‎هاي حيوانات حمله‎ مي‎كنند، به دنبال ضعيف‎ترين قرباني يا آنكه در ظاهر چنين است مي‎گردند. اما اين واقعيت را هم نمی‌توان كتمان كرد كه تمامي قربانيان از پيش انتخاب نشده‎اند و به اين دليل قرباني جرم قرار گرفته‎اند كه يك سري آسيب‎پذيري‎ها را از خود نشان داده‎اند. گاهي اوقات، فقط به اين دليل يك نفر قرباني جرم سايبر مي‎شود كه در زمان خاصي در موقعيت خاصي قرار گرفته است .124 در واقع در چنین مواردی فرد بدون آنکه خود در بزه‌دیدگی خویش مقصر باشد به جهت آنکه در مسیر بزهکاران قرار گرفته قربانی جرم گردیده است.
بزه دیدگی بزرگسال در جوامع امروزی به وفور دیده می شود. چه بزهی بالاتر از این که کانون خانواده ها سست می شود، اعتمادها از بین می رود و روابط زناشویی دستخوش تحول می شود. مردانی که با صور قبیحه آشنا می شوند، پای بندی به همسر را از دست می دهند و تنوع طلب می گردند. حتی ممـکن است زن ها نیز از این آفت دور نمانند و جایگاه خود را فراموش کنند.از این گذشته سو استفاده هایی که از عکس های افراد می شود منجر به اختلافات بسیار وسیع و جدایی ها می شود. چه بسا برخی از این سو استفاده ها موجب طلاق زوجین، ترک وطن، انصراف از دانشگاه و شغل شود و مشکلات عدیده ی دیگری را سبب گردد.
بدیهی است که هرزه نگاری به منزله ظلم است که نه تنها در دین در اخلاق نیز به شدت منع می گردد و حرام می باشد. ظلم به کودکانی که ضمیر پاک دارند و با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی هرزه نگاری، روابط جنسی، فضای مجازی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی هرزه نگاری، فضای مجازی، حقوق كودك