پایان نامه با کلمات کلیدی نیروی کار، بهره وری نیروی کار، نیروی انسانی، بهره وری سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

اصلی………………………………………………………………………………………………………………69
3-8-2- کارتهای امتیاز دهی رایج…………………………………………………………………………………………………………71
3-8-3- دلایل استفاده از شاخص اقتصاددانایی بانک جهانی………………………………………………………………….74
3-8-4- مزایای شاخص بانک جهانی……………………………………………………………………………………………………….74
3-8-5- روش محاسبه شاخص بانک جهانی……………………………………………………………………………………………75
3-9- محاسبه شاخصهای اقتصاددانایی محوردراستانهای ایران…………………………………………………………..76
3-10- روش محاسبه شاخص اقتصاددانایی محور…………………………………………………………………………………..79
3-11- روش محاسبه ذخیره سرمایه……………………………………………………………………………………………………….81
3-12- روش محاسبه نیروی کار………………………………………………………………………………………………………………82
3-13- شاخص های بهره وری………………………………………………………………………………………………………………….83
3-13-1- شاخص بهره وری نیروی کار……………………………………………………………………………………………………84
3-13-2- شاخص بهره وری سرمایه………………………………………………………………………………………………………..84
3-14- روشهای اندازه گیری بهره وری…………………………………………………………………………………………………….84
3-14-1- روش غیر پارامتری…………………………………………………………………………………………………………………..84
3-14-1-1- روش حسابداری رشد………………………………………………………………………………………………………….85
3-14-1-2- روش شاخص عددی……………………………………………………………………………………………………………85
3-14-2- روش پارامتری…………………………………………………………………………………………………………………………86
3-15- جمع بندی و نتیجه گیری فصل سوم………………………………………………………………………………………….87
3-16- منابع فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………..87
فصل4:تصریح مدل و تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..90
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………91
4-2- الگوی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..92
4-3- روش برآورد مدل…………………………………………………………………………………………………………………………….93
4-3-1- روش پانل ديتا …………………………………………………………………………………………………………………………..94
4-3-2- مزاياي روش Pooling Data………………………………………………………………………………………………….94
4-3-3- مدل كلي Pooling Data……………………………………………………………………………………………………..95
4-3-4- روش‌هاي تخمين مدل Pooling Data…………………………………………………………………………………97
4-4- تصریح الگوی اقتصاد سنجي…………………………………………………………………………………………………………..98
4-4-1- تجزیه و تحلیل اثر شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کاراستانهای کشور…………..98
4-4-1-1 – آزمونF……………………………………………………………………………………………………………………………..99
4-4-1-2 – آزمون هاسمن: انتخاب بين اثرات ثابت يا تصادفی……………………………………………………………100
4-4-1-3- برآورد مدل مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………..101
4-4-2- تحلیل اثرابعاد شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کار استانهای کشور…………….105
4-5- جمع بندی و نتیجه گیری فصل چهارم………………………………………………………………………………………107
4-6- منابع فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………107
فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..109
5-1- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….110
5-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….112
5-2-1-پیشنهادات اصلی……………………………………………………………………………………………………………………….112
5-2-2- پیشنهادات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………..113
منابع و مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………….115
پیوست الف………………………………………………………………………………………………………………………………………………123
پیوست ب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 3-1- شاخص اقتصاددانایی APEC……………………………………………………………………………………………..65
جدول3-2- شاخصهای معرفی شده توسط کمیسیون اروپا برای مطالعه اقتصاد مبتنی بر دانش…………68
جدول 3-3- متغیرهای مدل کارت امتیاز دهی اصلی بانک جهانی………………………………………………………….70
جدول 3-4- متغیرهای مدل کارت امتیاز دهی رایج بانک جهانی……………………………………………………………71
جدول3-5- متغیرهای منتخب شاخص اقتصاددانایی محور بانک جهانی…………………………………………………76
جدول3-6- شاخص اقتصاددانایی محور در هر یک از استانهای کشوردر سالهای 1379-1386………..78
جدول 4-1- مدل اقتصادی برآورد تاثیر شاخص اقتصاددانایی محور بهره وری نیروی کار استانهای ایران(مدل خطی)…………………………………………………………………………………………………………………………………….102
جدول 4-2- مدل اقتصادی برآورد تاثیر شاخص اقتصاددانایی محور بهره وری نیروی کار استانهای ایران(مدل غیر خطی)………………………………………………………………………………………………………………………….103

فهرست شکلها/تصاویر

عنوان صفحه
شکل2-1- سیر تطور اقتصاد جهانی………………………………………………………………………………………………………….40
شکل3-1- چگونگی فرايندهاي توليد دانش، توزيع دانش، انتقال و کار برد آن……………………………………….62

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار2-1- ویژگیهای اصلی تحقق اقتصاددانایی محور…………………………………………………………………………30
نمودار2-2- اقتصاد نوین و عملکرد کالاهای دیجیتالی……………………………………………………………………………..34
نمودار2-3- اقتصاد نوین بر محور دانش یا اقتصاد بی وزن ……………………………………………………………………..35

فصل اول

کلیات تحقیق

1- 1 – مقدمه

از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، علم و دانش به عنوان موتور محرک اقتصادی نقشهای بسیار متفاوتی را در جامعه ایفا می کند و مبنای تمامی تحولات و پیشرفتهای بشری به شمار می آید، نیروی انسانی بابهره گیری از نیروهای مولدی که در خود برای حل خلاقانه مسأله سراغ دارد با ریسک پذیری و تحمل قابل توجه قادر می باشند با زیرکی، ظرافت و سرعت هرچه تمامتر تهدید ها و تنگناهای محیطی را در جامعه به فرصت تبدیل نمایند و در شرایط سخت نظیر بیکاری بسیار بالا، کمبود ارز، تورم، جنگ و … فرصتهای جدیدی را کشف و از آنها به نفع خود و جامعه بهره برداری کنند. بسیاری از نیروی انسانی برای تولید محصولات جدید و روشهای نوین تولید وارد بازارمی شوند.
دانش ما را در خصوص امکان عملی و تکنیکی تولید بسیاری از محصولات توانمند می سازد. بهبود سلیقه مصرف کنندگان نهایی و نیز بهینه سازی نحوه تأمین منابع لازم، تولید محصولات و خدمات متنوع را ارتقاء می دهند و در نهایت بهره وری را به دلیل افزای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، سیستان و بلوچستان Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نیروی کار، بهره وری نیروی کار، توسعه اقتصادی، افزایش بهره وری