پایان نامه با کلمات کلیدی نمونهبرداري، بررسي، قابليت

دانلود پایان نامه ارشد

نمونهبرداري ميپردازيم.
3-12-11-1- تعيين حجم نمونه:
در اين روش برخلاف روش نمونهبرداري خوشهاي منطقه مورد بررسي را به گونهاي تقسيم بندي ميکنيم که در هر طبقه کمترين تفاوت و بين طبقات بيشترين تفاوتها مشاهده شود و بنابرين براي بخش مرکزي آبدانان با توجه به عوامل حياتي چهارگانهاي که در بخش نمونهبرداري خوشهاي معرفي شد. بخش مرکزي آبدانان را به چهار طبقه زير تقسيم بندي ميکنيم(شکل3-5) .
-نزديکي به ايل راه
– نزديکي به چشمه آب شيرين
– نزديکي به ارتفاعات صعب العبور
– نزديکي به مراتع سرسبز
3-13-2- اطلاعات بهدست آمده براي بررسيهاي بعدي:
همانطور که از تعريف و نحوه اجراي روش نمونهبرداري طبقهبندي شده در بخش مرکزي آبدانان مشخص است اين روش بر کمترين تفاوت درون طبقات و بيشترين تفاوت بين آنها تأکيد دارد، بههمين دليل در يک طبقه معمولا واحدهاي نمونهبرداري همگني قرار دارند که بنا به دلايل مشابه وحياتياي همانند وجود راه ارتباطي ،آب شيرين يا مراتع سرسبز گرد هم آمده و طبقات مختلفي را ايجاد کردهاند. اين خاصيت منحصر به فرد نمونهبرداري طبقهبندي شده براي بررسي منطقهاي بسيار ارزشمند است زيرا گستردگي منطقه باعث ميشود آب و هواي و اقليم متنوعي بر منطقه حکمفرما شود و در نتيجه اين تفاوتها طيفي از منابع حياتي و معيشتي بهجود آيد و محلهاي مختلف قابليتهاي زيستي متنوعي پيدا کنند که اين امر موجب ميشود در يک دوره خاص يا در دوره هاي مختلف اين محلها کاربري هاي مختلفي از جمله استقرار توسط يک گروه دامپرور-کوچنشين داشتهباشند که در فصول مختلف سال بنابر تغيير آب و هوا از از اين طبقات به عنوان استقرارهاي فصلي خود استفاده ميکنند. با اين تفاسير بهنظر مي رسد، نمونه برداري طبقه بندي شده به علت تمرکز بر عوامل تأثيرگذار بر شکل گيري محوطهها و و طبقهبندي کل منطقه در داخل اين طبقات و تحت سيطره اين عوامل، به ازاي هزينه مشخص ميتواند کارآمدترين روش در تعيين الگوي استقراري منطقهاي باشد که خود يکي از مهمترين اهداف بررسي منطقهاي است.
3-13-کاربرد نمونهبرداري در بررسيهاي کوچک مقياس (محوطهاي)
با توجه به مطالعات انجام شده در محوطههاي مختلفي که در بررسي بخش مرکزي آبدانان بهدست آمدند، بهنظر ميرسد بهترين روش نمونهبرداري محوطهاي نمونه برداري آماري سيستماتيک يا طبقهبندي شده و يا ترکيبي از اين دو باشد زيرا در روش نمونه برداري سيستماتيک برخلاف تمام روشهاي ديگر نقاط مختلف محوطه مورد بررسي قرار ميگيرد و در صورت وجود نقاطي در محوطه و يا تپه با کارکردهاي مختلف اين نقاط شناسايي و کارايي و نحوه استقرار محوطه مشخص ميشود و روش نمونهبرداري با طبقهبندي نيز از آنجا که وِيژگيهاي فرهنگي و يا زيست محيطي(مولر17، 1972: 81) محوطه را مورد توجه قرار ميدهد ميتواند با تغييراتي که در محوطهها صورت ميگيرد مرتبط باشد و به بهترين وجه جوابگوي نيازها و اهداف پژوهش در محوطههاي منفرد باشند . اين تغييرات ميتوانند شکندهاي توپولوژي – مسطح بودن يا تغيير شيب بين قسمت بالا و پايين تپهها- باشند که احتمالا مرز بين قلعهها يا مناطق، منطقه مسکوني و صنعتي … را نشان ميدهد و يا اين که اجزاء اصلي محوطههايي باشد که از نظر دورههاي فرهنگي متفاوت هستند (باننينگ،2002: 115).
3-14-کاربرد نمونهبرداري در انتخاب داده و تاريخگذاري محوطهها
يکي ديگر از کاربردهاي مهم نمونهبرداري انتخاب مناسب داده و تاريخ گذاري محوطهها بر اساس اين دادهها است. بهعنوان مثال دربررسي محوطه گورستاني کونهکل در بخش مرکزي آبدانان که به صورت سيستماتيک مورد بررسي قرار گرفت، بدون توجه به حجم نمونه وبا حذف نمونههاي تکراري تنها 20 قطعه سفال براي تعيين تاريخ محوطه انتخاب شد . با توجه به اين تعداد سفال دوره زماني مفرغ جديد تا آهن براي محوطه در نظر گرفته شد. روش نمونهبرداري که در کونهکل براي تحليل سفال تاريخگذاري منطقه بهکار گرفته شده روشي است که بر بيشترين تفاوتهاي ساختاري داده تمرکز دارد ودر ادبيات نمونهبرداري، نمونهبرداري خوشهاي ناميده ميشود

3-15- جمع بندي کلي
بهطور کلي مهمترين عاملي که يک باستانشناس را مجبور ميکند بهجاي روش مطمئن و کارآمد بررسي پيمايشي فشرده محوطه به بررسي با نمونهبرداري بپردازد مسئله کاهش هزينهها – هزينههاي مالي ، صرف کمترين زمان و بهکارگيري کمترين نيروي انساني- است اما مسئلهاي که در اين رابطه براي باستانشناس وجود دارد انتخاب مناسبترين و کارآمدترين روش است بهگونهاي که روش مورد نظر جوابگوي سؤال پژوهش و اهداف تحقيقاتي پژوهشگر باشد.
در طي اين فصل روشهاي مختلف نمونهبرداري آماري، معايب و مزاياي هر روش مطرح و کاربرد آن براي بررسيهاي باستانشناسي شرح داده شد. بنابراين بهنظر ميرسد باستانشناس با توجه به استراتژي نمونهبرداري، هدف بررسي، امکانات موجود و ويژگيهاي خاص روشهاي نمونهبرداري، ميتواند دست به انتخاب يک روش بهينه براي بررسي منطقه و يا محوطه مورد نظر خود بزند. بدين ترتيب زماني که باستانشناس در نظر دارد که طي يک دستورالعمل منظم تمام منطقه را مورد بررسي قرار دهد در غياب توان لازم براي انجام بررسي پيمايشي فشرده بهترين روش نمونهبرداري سيستماتيک است. اين روش مستلزم استفاده از چهارچوبهاي نمونهبرداري شامل شبکهها يا برشهاي عرضي است که تمام سطح محل بررسي را پوشش دهد پس بديهي است که استفاده از اين روش در بررسيهاي کوچک مقياس بسيار مناسب و به صرفه خواهد بود. در مقابل زماني که باستانشناس در نظر دارد که با توجه به وِيژگيهاي زيست محيطي، فرهنگي يا تنوعات خاص موجود در محل بررسي، يک محوطه تک و يا يک منطقه بزرگ را مورد بررسي قرار دهد استفاده از نمونهبرداري با طبقات مناسبترين روش است. نمونهبرداري خوشهاي مناسبترين روش در رابطه با هزينه و بودجه تحقيق است زيرا در اين روش واحدهاي نمونه برداري طوري انتخاب ميشوند که هم نزديک به هم بوده و هزينه نقل و انتقال و رفت و آمد به حداقل برسد و هم تنوعات زيست محيطي و ديگر تنوعات و عوامل مورد بررسي در بيشترين مقدار خود باشند.

شکل3-1: نقشه جغرافيايي استان ايلام

شکل3-2- نقشه توپوگرافي منطقه مرکزي آبدانان بررسي شده به روش نمونهبرداري و پيمايشي فشرده

شکل3-3- نقشه توپوگرافي منطقه مرکزي آبدانان بررسي شده به روش نمونهبرداري تصادفي ساده

شکل3-4-نقشه توپوگرافي منطقه مرکزي آبدانان بررسي شده به روش نمونهبرداري سيستماتيک

شکل3-5- نقشه توپوگرافي منطقه مرکزي آبدانان بررسي شده به روش نمونهبرداري با احتمال متغيير

شکل3-6- نقشه توپوگرافي منطقه مرکزي آبدانان بررسي شده به روش نمونهبرداري خوشهاي

رديف
شماره
نام محوطه
کد بررسي
نوع محوطه
دوره فرهنگي مشهود
طول جغرافيايي
( S ‎‏ 38)
عرض جغرافيايي
ارتفاع( از سطح آبهاي آزاد). متر

ملاحظات
1
محوطه شماره 1
تپه انجيره(Tappeh Anjireh)
A B 001
تپه
پارت
704456
3662349
1341
قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را دارد.
2
محوطه شماره 2
گيژَه( گيجَه) (Gijah)
A B 002
شهرک ( تک دوره اي)
ساساني
707635
3659976
1226
قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را دارد.
3
محوطه شماره 3
گنداب (Gand?b)
A B 003
گورستان
اسلامي متاخر
711249
3658793
1232
قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را ندارد.
4
محوطه شماره 4
سَرگَراو (Sar Gar?w)
A B 004
تک دوره اي
پارت
711861
3659707
1272
قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را ندارد.
5
محوطه شماره 5
سَلمانان (Salm?n?n)
A B 005
گورستان
پيش از تاريخ(آهن)
700121
3666286
1182
قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را ندارد.
6
محوطه شماره 6
چينز 1 ‎(Chinaz 1)‎
A B 006
گورستان
پيش از تاريخ(آهن)
701162
3665721
1135
قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را ندارد.
7
محوطه شماره 7
چينز 2 (Chinaz 2)‎
A B 007
گورستان
پيش از تاريخ(آهن)
701377
3665636
1147
قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را ندارد.
8
محوطه شماره 8
تلخه دول 1 ‎(Talkheh Doul 1)‎
A B 008
تک دوره اي
پيش از تاريخ(آهن)
706347
3662854
1311
قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را ندارد.
9
محوطه شماره 9
تلخه دول 2 ‎(Talkheh Doul 2)‎
A B 009
تک دوره اي
پارت
705472
3632992
1359
قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را ندارد.

جدول 3- 14- جدول فهرست محوطههاي شناسايي شده به همراه ويژگيهاي ، مختصات و ادوار فرهنگي شان

رديف
شماره
نام محوطه
کد بررسي
نوع محوطه
دوره فرهنگي مشهود
طول جغرافيايي ( S ‎‏ 38)
عرض جغرافيايي
ارتفاع( از سطح آبهاي آزاد). متر
ملاحظات
10
محوطه شماره 10
قلعه جوق (Qaleh Jouq)
A B 010
گورستان؟
پيش از تاريخ(آهن)
697601
3656640
862
قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را ندارد.
11
محوطه شماره 11
وِرازان (Ver?z?n)
A B 011
گورستان؟
پيش از تاريخ(آهن)
698259
3657900
886
قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را ندارد.
12
محوطه شماره 12
گَراو(Gar?w)
A B 012
گورستان
پيش از تاريخ(آهن)
709046
3647922
1015
قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را ندارد.
13
محوطه شماره 13
پشت گرده(Posht-e- Gerdah)
A B 013
گورستان
اسلامي متاخر
709773
36477401
1030
قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را ندارد
14
محوطه شماره 14
کونه کل 1 (Kouna kal 1)
A B 014
گورستان
پيش از تاريخ (مفرغ وآهن)
707045
3648412
963
قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را ندارد
15
محوطه شماره 15
کونه کل 2 (Kouna kal 2)
A B 015
گورستان
اسلامي متاخر
706883
3648388
960
قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را ندارد
16
محوطه شماره 16
طاق سر قدح (Taq-e- Sar Qadah)
A B 016
گورستان
اسلامي متاخر
707464
3651925
896
قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را ندارد
17
محوطه شماره 17
بابا طِيار (B?b? Tey?r)
A B 017
شهرک ( تک دوره اي)
ساساني
697398
3665470
1367
قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را دارد
18
محوطه شماره 18
کني شيرين (Kani Shirin)
A B 018
بنا
ساساني
699930
3664528
1215
قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را ندارد
19
محوطه شماره 19
بهشت علي (Behesht-e-Ali)
A B 019
بنا
ساساني ـ اسلامي؟
703344
3662534
1358
قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را ندارد
جدول 3- 15- جدول فهرست محوطه هاي شناسايي شده به همراه ويژگيهاي، مختصات و ادوار فرهنگي شان

فصل چهارم:

کاربرد آمار توصيفي در پژوهشهاي باستانشناسي

4-1-1-مقدمه:
در رشتههاي علوم انساني و از جمله باستانشناسي معمولا با حجم انبوهي از دادههاي نابساماني روبهرو هستيم که هدف از مطالعهي آنها ترسيم رفتار جمعي دادهها است. دادهها در علوم انساني مانند روانشناسي ، جامعهشناسي و کلا علوم رفتاري، انسان هستند. اما در باستانشناسي، هر آنچه که برجاي مانده از انسان و در ارتباط با او است، داده محسوب ميشود و هدف از جمعآوري داده بازسازي جوامع گذشته بر اساس يافتههاي مادي است. بنابرين مشخص است که مطالعه دقيق و اصولي اين دادهها تا چه اندازه ميتواند در بازسازي گذشتهي انسان مؤثر باشد. و چون آنچه که در بازسازي گذشته انسان و جوامع انساني مورد توجه قرار ميگيرد رفتارها و حرکتهاي جمعي است آمار توصيفي به بهترين شکل ميتواند در رسيدن به اين هدف پژوهشگر را ياري کند. زيرا آمار توصيفي شاخهاي از آمار است که با تغيير زبان توصيف از کلمه به عدد، به سادهسازي و خلاصه کردن ويژگيهاي مورد مطالعه ميپردازد و يک مجموعه با اعضاي زياد را را کاملا بيطرفانه و بدون هيچگونه داوري توصيف ميکند. اهميت روش توصيفي آمار در اين است که بدون توجه به ويژگيهاي فردي اعضاء به شناخت پديدههاي جمعياي ميپردازد که به خاطر تنوع و گستردگي اجزاء شناخت مستقيم و فردي آنها غيرممکن است(دکالت، 1370: 3-1). آمار اين کار را به کمک روشهاي زير انجام ميدهد(زارعي، 1382: 39).

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بررسي، نمونهبرداري، مرکزي Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی فراواني، نسبي، تراکمي