پایان نامه با کلمات کلیدی نظام حقوقی، جبران خسارت، مطالبه خسارت، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

در حین ورود کشتی به بندر مذکور در فوق اجاره کنندگان خود را از قرارداد آزاد دیدند و از بارگیری امتناع کردند و چنین حکم داده شد که اجاره کنندگان مجاز بودند تا خود را از قرارداد آزاد ببینند دادگاه اعلام کرد اینکه در یک قرارداد اجاره ،شرط خاصی به عنوان شرط مهم تلقی گردد که در نتیجه عدم اجرای آن طرف دیگر مجاز به کنار گذاردن قرارداد گردد و آن را پایان یافته تلقی کند یا اینکه این شرط صرفا به عنوان توافقی است که درباره جبران خسارت بوسیله اقامه دعوا می باشد بستگی به قصد طرفین دارد که این قصد در هر مورد ویژه از شروط قراردادی و موضوع قراردادی که مقصود طرفین است بدست می آید.200 بنابراین صرف اعلام طرفین مبنی بر اینکه شرطی مهم یا غیر مهم باشد کافی برای جریان اثر هر یک از شروط مذکور نخواهد بود به عبارت دیگر ممکن است شرطی به عنوان شرط مهم در قرارداد ذکر شود ولی دادگاه با توجه به موضوع و قرارداد و اوضاع و احوال پیرامون آن ،شرط را غیر مهم تلقی کند یا اینکه شرطی در قرارداد غیر مهم ذکر شود ولی دادگاه با توجه به موضوع قرارداد و آثار نقض و اوضاع و احوال پیرامون، آن را مهم تلقی کند.201
بند 3 ماده 11 قانون بیع کالای انگلیس ضمانت اجرای نقض شرط مهم در قرارداد را ایجاد حق برای طرف مقابل مبنی بر کنار گذاشتن قرارداد دانسته است.202
ب-نقض شرط غیر مهم (فرعی)
شرط غیر مهم شرطی است که با در نظر گرفتن قصد و توافق طرفین همچنین با در نظر گرفتن میزان اهمیت و خطیر بودن نقض آن غیر مهم تشخیص داد شود.203 ضمانت اجرای نقض شرط غیر مهم این است که به طرف متضرر از عدم اجرای چنین شرطی حق مطالبه خسارت را می دهد یعنی شخصی که متعهد به اجرای شرط غیر مهم در قراردادی می باشد در صورتی که از اجرای آن شرط امتناع کند طرف مقابل حق دارد خسارت ناشی از عدم اقدام طرف متخلف را مطالبه کند. بنابراین در صورت نقض چنین شرطی آنچه قابل مطالبه است خسارت می باشد و طرف متضرر حق کنار گذاشتن قرارداد را ندارد.204
ماهیت شرط غیر مهم در دعوای (Bettini)علیه Gye بیان شد در این دعوا Bettini که مدیر اپرای سلطنتی ایتالیا در لندن با Gye قراردادی برای استفاده انحصاری خدماتش به عنوان خواننده اپرا و کنسرت ها برای سه ماه منعقد کرد. او علاوه بر امور دیگر تعهد کرد که حداقل شش روز قبل از نامزدی اش برای تمرین در لندن باشد. اما فقط دو روز از آن به لندن رسید بنابراین از عمل کردن بر طبق قرارداد کوتاهی کرد و Bettini علیه او طرح دعوا کرد. دادگاه حکم داد که با توجه به مدت قرارداد و ماهیت اجراهای ارائه شد، شرط تمرین در قرارداد جنبه اساسی ندارد، شرط مذکور شرط مهم نبوده و غیر مهم می باشد و نقض آن Gye را مجاز نمی کند که قرارداد را خاتمه دهد و معقول است که در دعوای فوق هرگونه نقض شرط مربوطه به تمرین که منجر به خسارت می شود بوسیله پرداخت خسارت جبران گردد205. بند 3 ماده 11 قانون بیع کالای انگلیس206 مصوب 1979 ضمانت اجرای نقض یک شرط غیر مهم را ایجاد حق مطالبه خسارت می داند.
ج-نقض شرط بینابین (Intermediiate or Innominate)
لازم به ذکر است که علاوه بر شروط مهم و غیر مهم شرط دیگری نیز در نظام حقوقی انگلیس وجود دارد که شروط بینابین207 یا شروط میانی نام دارند که در آنها صریحا مشخص نیست که این شروط مهم می باشند یا غیر مهم. بلکه بایستی از نظر قضایی و توسط دادگاه در پرتو قرارداد به عنوان یک کل و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال پیرامون آن تفسیر شوند تا مشخص شود که آیا به اساس قرارداد تاثیرگذار می باشند یا نه و به این دلیل باب کنارگذاردن قرارداد برای طرف متضرر به این اعتبار که آنها شرط مهم می باشند و یا اینکه آنها شرط کم اهمیت بوده و بنابراین نقض آنها فقط حق مطالبه خسارت را می دهد.208 باز می باشد به عنوان مثال چنانچه در قرارداد مقرر شده باشد اگر کالا دارای فلان کیفیت نباشد خریدار بتواند آن را رد کند در اینجا این شرط ،یک شرط اصلی است در عین حال در اغلب قراردادها تعیین اینکه قصد طرفین از درج یک شرط خاص در قرارداد چه بوده است مشکل است لذا در چنین مواردی تشخیص شروط اصلی از شروط فرعی مبتنی بر میزان و جدیت قصور متعهد در انجام تعهد می باشد. جایی که نقض شرط به حدی مهم است که ملزم کردن متخلف به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت غیرمعقولانه می باشد در اینجا شرط مذکور ،اصلی تلقی خواهد شد.209 در مقابل جایی که نقض شرط یاد شده ،زیاد جدی نیست در اینجا چون جبران خسارت راه حل مناسبی است لذا تحت عنوان شروط فرعی دسته بندی شده اند.210
گفتار سوم: موضع اصول حقوق قراردادهای اروپا211
در این قسمت به طور اجمالی موضع اصول حقوقی قراردادهای اروپا را در خصوص نقض اساسی تعهد که به اعتبار عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا قابلیت استفاده در این کشور را دارا می باشد مورد بررسی قرار می دهیم. اصول حقوق قراردادهای اروپا حق فسخ قرارداد را توسط یکی از طرفین به هنگام نقض اساسی تعهد به رسمیت شناخته است به موجب بند 1 ماده 301/9 این اصول؛ «یک طرف قرارداد در صورتی می تواند قرارداد خود را با طرف دیگر فسخ کند که عدم اجرای تعهد توسط طرف مقابل اساسی باشد» در تعریف نقض یا عدم اجرای اساسی هم ماده 103/8 اصول حقوق قرارداد اروپا عدم اجرای تعهد را در موارد زیر اساسی تلقی کرده است: در صورتی که
الف)رعایت دقیق تعهد جزء اساس قرارداد باشد و یا این که
ب)عدم اجرا به طور اساسی طرف متضرر را از آنچه او مستحق بوده و طبق قرارداد انتظار آن را داشته باشد محروم سازد مگر اینکه طرف مقابل نمی توانست پیش بینی کند یا اینکه به طور معقول آن نتیجه قابل پیش بینی نبود و یا این که
ج)عدم اجرا به عمد صورت گرفته و برای طرف متضرر این باور را فراهم کند که او نمی تواند به اجرای آتی طرف دیگر اتکا کند. مثال بند الف موردی است که اجرای قراردادی که در زمان معیین مطلوب و مقصود بوده در موعد مقرر به عمل نیاید.212 و مثال بند «ب» موردی است که فروشنده از تسلیم کالا یا خریدار از تحویل ثمن امتناع می کند و مثال مورد »ج» جایی است که در قرارداد فروش کالا که بایستی در موعد معینی بدست خریدار برسد یا اینکه کالا در موعد مقرر در بندر محل بارگیری بوده ولی فروشنده به عمد دستور می دهد که با چند روز تأخیر در کشتی خریدار بارگیری شود و این تأخیر وضعیتی را بوجود می آورد که خریدار نمی تواند به وصول کالا در موعد مقرر و معین در قرارداد اتکا کند.
ملاحظه می شود که این اصول نیز همانند حقوق انگلیس امکان فسخ مستقیم قرارداد به واسطه خودداری متعهد از اجرای تعهدات اصلی را مورد شناسایی قرار داده است. از این گذشته در این اصول امکان فسخ قرارداد در صورتیکه نقض و عدم اجرای اساسی قرارداد قابل پیش بینی باشد نیز پیش بینی شده است.213
مبحث سوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجراهای آن در حقوق آمریکا
در این مبحث نیز به مفهوم تخلف در تعهدات حقوق ایالات متحده آمریکا و ضمانت اجراهای آن و همچنین به دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مصوب 1980 در خصوص مورد می پردازیم.
گفتار اول: تخلف در تعهد
1-مفهوم تخلف در تعهد
در خصوص مفهوم تخلف در تعهد آنچه در نظام حقوقی انگلیس آوردیم در این مورد نیز جاری بوده از این رو از آوردن مجدد آن خودداری می کنیم.
2-اقسام تخلف در تعهد
در نظام حقوقی آمریکا نیز تعهدات به تعهدات اصلی و فرعی تقسیم می شوند که به تخلف از این تعهدات و ضمانت اجراهای آن در مباحث بعد می پردازیم.
الف)تخلف در تعهدات اصلی
همچنانکه در بحث تقسیم تعهد در نظام حقوقی آمریکا آوردیم برخی از تعهدات در قراردادها هدف اصلی طرفین بوده بنابراین از اهمیت خاصی برخوردارند. برای مثال در عقد بیع تعهدات اصلی طرفین در نظام حقوقی آمریکا به شرح زیر است: فروشنده مکلف است که به عنوان تعهد اصلی در مرحله اول مالکیت کالا را منتقل کند و در مرحله دوم کالا را به مشتری تسلیم نماید در مقابل خریدار نیز مکلف است که به عنوان تعهد اصلی کالاهای تسلیم شده را تحویل بگیرد و ثمن مقرر را بپردازد.214 بنابراین هر گاه یکی از طرفین از اجرای تعهدات خود به ترتیب فوق خودداری کند تخلف در تعهد اصلی محقق می گردد که در بخش مربوط به ضمانت اجرای تخلف در تعهدات ،شیوه های مقابله طرف متضرر با چنین اقدامی را بررسی خواهیم کرد.
ب)تخلف در تعهدات فرعی
همچنانکه در تقسیم بندی تعهد به تعهدات اصلی و فرعی در نظام حقوقی آمریکا گفتیم ،قانون متحد الشکل تجاری ایالات متحده شروطی مثل فروش کالا به شرط داشتن وصف خاص با شرط کیفیت تجاری داشتن کالا یا مناسب بودن برای هدف خاص را شرط غیر مهم215 تلقی گردیده که این امر کاملا مخالف با قانون بیع کالای انگلیس است، در این قسمت اضافه می کنیم که در هر موردی که فروش کالا با یکی از شروط مذکور در فوق مورد نظر طرفین قرارداد باشد و مشروط علیه از اجرای شرط تخلف کند در این صورت تخلف در تعهد فرعی محقق خواهد گردید که ضمانت اجرای این تخلف در بخش بعدی مورد بررسی قرار می گیرد
گفتار دوم: ضمانت اجراهای مقرر تخلف در تعهد در حقوق آمریکا
در خصوص ضمانت اجراهای مقرر در مورد تخلف در تعهدات باید بگوییم که در نظام حقوقی آمریکا قراردادی که بین طرفین به عمل می آید می تواند مطلق و بدون شرط باشد.216 همچنین قرارداد ممکن است به صورت مشروط باشد که خود این قرارداد مشروط هم حسب این که شرط مندرج در آن شرط غیر مهم217 باشد یا شرط مهم218، حسب مورد ضمانت اجراهای متفاوتی را در فرض تخلف به دنبال خواهند داشت.
1-قراردادهای غیر مشروط
در فرضی که قراردادی مطلق و بدون شرط باشد هر یک از طرفین موظف به اجرای فوری تعهدات خود می باشند و کوتاهی هر یک از طرفین از اجرای تعهد تخلف در تعهد محسوب می شود.219 این تخلف موجب بوجود آمدن سبب اقامه دعوا می گردد منتها در صورتی حق فسخ قرارداد را به طرف مقابل خواهد داد که این نقض(تخلف) اساسی باشد220 مثل اینکه در قرارداد فروش خانه ای به ثمن معین مورد توافق قرار گیرد و یکی از طرفین از انجام تعهد خود امتناع کند در این صورت طرف مقابل با استناد به تخلف طرف مقابل حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. لیکن باید توجه داشت که مفهوم نقض(تخلف) اساسی می رساند که نقض غیر اساسی مجوز فسخ محسوب نمی گردد همچنین در فرض نقض اساسی هم اختیار امر با متعهدله خواهد بود که هم می تواند قرارداد را فسخ کند و هم اینکه او می تواند با عدم فسخ قرارداد، اجرای تعهد به همراه جبران خسارت ناشی از تخلف یا نقض را نیز مطالبه کند.221

2-قراردادهای مشروط
علاوه بر اینکه کوتاهی هر یک از طرفین از اجرای تعهدات حاصل از قرارداد، تخلف یا نقض محسوب شده و سبب اقامه دعوا را بوجود می آورد، در فرضی که شرط ضمن قراردادی خواه این شرط فرعی باشد یا اصلی، مورد نقض قرار می گیرد نیز نقض قرارداد حاصل شده و سبب اقامه دعوا را بوجود می آورند.222 به عبارت دیگر نقض قرارداد هم در مورد کوتاهی از اجرای تعهدات اصلی حاصل از قرارداد و هم در مورد کوتاهی از تعهدات حاصل از شروط ضمن قرارداد، محقق شده و سبب اقامه دعوا را فراهم می آورد. همچنانکه در فوق ذکر شد شروط قرارداد به مهم و غیر مهم یا اصلی و فرعی تقسیم می شوند که حسب اینکه مورد نقض شرط مهم در قرارداد باشد یا شرط غیر مهم ،ضمانت اجرا نیز فرق خواهد کرد که به ترتیب بررسی می کنیم.
الف-تخلف در شرط مهم 223
شروط مهم بر اساس زمانی که واقعه مشروط در ارتباط با تعهد بایستی واقع شود به شروط مقدم224 ،همزمان225 و موخر226 تقسیم شده اند؛ یک شرط مهم اقدام یا واقعه ای است (غیر از گذشت زمان) که جزء در مواردی که عذری وجود داشته باشد بایستی قبل از اینکه اجرای قرارداد لازم باشد واقع شود. یک شرط مهم اقدام یا رویدادی است که تعهد را مشروط یا محدود میکند. چنین شرطی بایسنی قبل از اینکه یک متعهد وظیفه بالفعل نسبت به اجرا داشته باشد محقق شود فرض کنید که شما تعهد می کنید، اتومبیل خود را به 3000 دلار به من بفروشید و من تعهد می کنم که اتومبیل شما را به شرط اینکه بتوانم 2000 دلار وام به دست آورم بخرم. زمانی که من وام را به دست می آورم، تعهد من برای پرداخت به شما

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی جبران خسارت، تعهدات قراردادی، نظام حقوقی، متصدی حمل Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نقض قرارداد، نظام حقوقی، جبران خسارت، مطالبه خسارت