پایان نامه با کلمات کلیدی نظام آموزشی، پست های سازمانی، نهادهای اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

است؛ یعنی کار کردن با مردم در مقابل کار کردن با اشیاء . مهارت انسانی مستلزم آن است که مدیر اعتماد به نفس داشته باشد، به دیگران اعتماد کند، به عقاید، احساسات و ارزش های آنها احترام بگذارد، آنان را درک کند و بتواند محیط امن برای جلب مشارکت دیگران فراهم سازد. مهارت انسانی وجه مشترک سطوح مختلف مدیریت است؛ مدیر آموزشی باید دارای مجموعه قابل توجهی از مهارت های انسانی باشد؛ از طرفی کنش و واکنش متقابل با مردم و حساسیت نسبت به انگیزه ها، انتظارات و رفتارهای آنان کمک می کنند تا شخص به مرور بتواند علل و عوامل شکل دهنده رفتار افراد انسان را درک کرده ، راه و رسم کار کردن با مردم و اثرگذاری بر رفتار آنها را بیاموزد. همه این موارد به مهارت ادراکی مربوط می شود. مدیر آموزشی برای اینکه بتواند محیط آموزشی را بشناسد، روابط متقابل میان عوامل مختلف را درک کند، اولویت های آموزشی را تشخیص دهد، تصمیمات موثر اتخاذ کند و با اقدامات خود بهترین نتیجه را عاید نظام آموزشی سازد، باید از مهارت ادراکی قابل ملاحظه ای برخوردار باشد(خدادی و حسومی، 1391).
از آنجایی که آموزش و پروش از مهم ترین نهادهای اجتماعی به حساب می آید، بنابراین، کیفیت فعالیت های سایر نهادها به میزان زیادی به چگونگی عملکرد آن بستگی دارد. مفهوم عملکرد، با كارایي و اثربخشي تعریف شده است؛ چون اثربخشي بيانگر ميزان دستيابي به اهداف است و كارایي به این موضوع اشاره دارد كه منابع از نظر اقتصادي، چگونه براي كسب هدف به کار رفته اند، مي توان آنها را دو بّعد مهم عملکرد دانست؛ از این رو، عملکرد تابعي از كارایي و اثربخشي فعاليت های صورت گرفته است. برای اینکه مدیریت آموزشی به کارایی و اثربخشی نظام آموزشی منجر شود، توجه به مهارت های سه گانهی مدیران امری اجتناب ناپذیر است؛ لیکن نتایج برخی پژوهش های صورت گرفته در این زمینه حکایت از وجود کمبودها و مشکلات گوناگون دارد. چنانکه دلخوش کسمایی(1381)، در پژوهشی به بررسی رابطه مهارت های سه گانه مدیران دبیرستان های شهر تهران پرداخته و به این نتیجه رسید که مهارت های یاد شده برای مدیران در انجام بهتر وظایف جهت نیل به اثربخشی مدارس ضروری است و بین مهارت های سه گانه مدیران با اثربخشی رابطهی مثبت معنی داری برقرار است. افشاری و همکاران(1389)، در بررسی مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور به این نتیجه رسیدند که بین مهارت های سه گانهی مدیران تفاوت معنی دار وجود دارد و اولویت این مهارت ها برای مدیران به ترتیب شامل مهارت انسانی، ادراکی و فنی است. پژوهش های بیگدلی(1380) و سیدشجاع(1385)، مؤید آن است که نیازمندی مدیران در زمینهی مهارت های مدیریتی به ترتیب مهارت فنی، ادراکی و انسانی است. خدادی و حسومی(1391) نیز در بررسی رابطهی بین میزان مهارت های سه گانهی مدیران با اثربخشی آنان از نظر دبیران دبیرستان های دخترانه شهر ساری، به این نتیجه رسیدند که مدیران در هر سه مهارت نیاز به آموزش دارند، به ویژه توجه به مهارت فنی و انسانی مدیران امری ضروری می باشد. در ضمن بین مهارت های سه گانهی مدیران و اثربخشی آنها رابطهی مثبت و معنی دار وجود دارد. هاسکو(2006)، مهارت های مورد نیاز برای رهبری را از ملزومات اصلی کار تیمی بیان کرده است. پنت و باروندی(2008) در پژوهشی بر لزوم اهمیت آموزش دانشگاهی مهارت های انسانی و فنی برای مدیران پروژه صحه گذاشتند. سامباسیوان و همکاران(2009) در پژوهشی نشان دادند که قابلیت های شخصی و مهارت های مدیریتی، ارتباط مثبتی با مهارت های شناخت فرصت ها دارد.
با عنایت به مطالب ذکر شده، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا در میزان اثربخشی و کارایی مدیران انتخابی و انتصابی آموزش و پرورش با توجه به مهارت های سه گانه آنها تفاوتی وجود دارد؟

1-2. اهمیت و ضرورت مسأله:
صلاحيت مديران از نظر مهارت هاي مديريتي يكي از عوامل استمرار موفقيت در هر سازماني است. اثربخشي و كارايي مديران، مستلزم داشتن مهارت هاي مديريتي است كه با به كارگيري آنها در موقعيت ها و جايگاه هاي مختلف سازماني مي توان به اين اهداف نائل شد(میرسپاسی،1370، نقل از افشاری وهمکاران، 1389).
آموزش هاي رسمي مدارس، همچون ساير مراكز آموزش رسمي، با در اختيار داشتن مديران، مربيان، تجهيزات و امكانات به دنبال تحقق هدف هاي آموزشي و پرورشی خود هستند .اما بي شك تحقق اهداف، مستلزم هدفگذاري دقيق، برنامه ريزي تحصيلاتي، سازماندهي صحيح و در نهايت اجراي مؤثر برنامه هاي آموزشي است كه اين همه در گرو مهارت مديران است. به عبارت ديگر مي توان گفت كه تحقق هدف هاي آموزشي و پرورشی رابطهی نزديكي با اثر بخشي دارد و اثر بخشي مديران نيز به ميزان دانش و مهارت آنان بستگي دارد. لذا، مديران وقتي مي توانند به وظايف خود به نحو احسن عمل نمايند كه از دانش و مهارت مديريتي به اندازهی كافي برخوردار باشند. كارايي و اثر بخشي هر سازمان تا حد قابل ملاحظه اي به نحوهي مديريتي و كاربرد دقيق و مؤثر منابع انساني بستگي دارد و مدارس نيز از اين امر مستثني نيستند؛ چرا كه دانش آموزان در حقيقيت منابع انساني هستند كه خواهان محيطي سالم و پذيراي تكاپوهاي سازنده مي باشند. بنابراين، مديران آموزشی بايد به دانش و بينش لازم براي مواجه شدن و حل مشكلات محیط های آموزشی مجهز شوند(خدادی و حسومی، 1391).
در چند دههی اخير ، نقش و اهميت مديريت بیش از پیش آشكار شده است. از طرف ديگر ، آموزش يكي از اركان توسعهی كشور و آموزش و پرورش است. لذا، جا دارد با انجام اين پژوهش و سایر پژوهش های مشابه ، نقش دانش و مهارت های مديران آموزشی در فراهمآوري موقعيت آموزشی مناسب در مدارس روشن شود تا از اين طريق اقدامي در راستاي بهبود وضعيت مديريت آموزشي در مراكز آموزشي انجام گرفته باشد.

1-3. اهداف تحقیق:
1-3-1. اهداف كلي:
هدف كلي اين تحقيق عبارت است از:
بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران و مسئولین انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش با توجه به مهارت های مدیریتی( انسانی – فنی- ادراکی) آنها؛
1-3-2. اهداف اختصاصی:
1- تعیین مهارت های انسانی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛
2- تعیین مهارت های ادراکی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛
3- تعیین مهارت های فنی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛
4- تعیین اثربخشی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛
5- تعیین کارایی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛
6- مقایسه مهارت های سه گانهی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛
7- مقایسه اثربخشی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛
8- مقایسه کارایی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛

1-4. سوال های تحقیق:
1-4-1. سوال های اصلی تحقیق:
1-مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان مهارت های سه گانه ی مدیریتی برخوردار هستند؟
2-مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان اثربخشی برخوردار هستند؟
3- مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان کارایی برخوردار هستند؟
4-آیا بین مدیران انتخابی و انتصابی با توجه به مهارت های سه گانه و اثربخشی و کارایی تفاوت معنی دار وجود دارد؟

1-4-2. سوالهای اختصاصی تحقیق:
1- مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان مهارت های انسانی برخوردار هستند؟
2- مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان مهارت های ادراکی برخوردار هستند؟
3- مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان مهارت های فنی برخوردار هستند؟
4- مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان اثربخشی برخوردار هستند؟
5- مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان کارایی برخوردار هستند؟
6- آیا از دیدگاه افراد نمونهی آماری بر حسب جنسیت، بین مدیران انتصابی و انتخابی با توجه به مهارتهای سه گانهی مدیریتی آنها تفاوت معنی دار وجود دارد؟
7- آیا از دیدگاه افراد نمونهی آماری بر حسب جنسیت، بین مدیران انتصابی و انتخابی با توجه به اثربخشی آنها تفاوت معنی دار وجود دارد؟
8- آیا از دیدگاه افراد نمونهی آماری بر حسب جنسیت، بین مدیران انتصابی و انتخابی با توجه به کارایی آنها تفاوت معنی دار وجود دارد؟

1-5. تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
متغيرهاي اصلی اين تحقيق عبارت از اثربخشی و كارائي مديران و مهارت های سه گانه شامل: مهارت ادراكي، مهارت انساني و مهارت های فنی در امور گوناگون آموزشي و پرورشي می باشد که تعاریف مفهومی و عملیاتی آنها به صورت زیر است.

الف) تعاریف مفهومی:
• اثربخشی: به اعتقاد گریفین(2009)، اثربخشی عبارت است از اتخاذ تصمیمات صحیح و انجام موفقیت آمیز آنها. همچنین وی عنوان می کند که اثربخشی یعنی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده است.
• کارایی: رابینز(2005)، معتقد است که کارایی به رابطهی بین درونداد و برونداد اشاره دارد که در پی به حداقل رساندن منابع مصرف شده و هزینه هاست.
• مهارت های سه گانه مدیریتی: مهارت مدیریتی به مهارت هایی گفته می شود که به وسیلهی آن شخص در وجود خود امکان به حرکت در آوردن اجزاء یک مجموعه را برای حرکت متناسب همه اجزاء به سوی اهداف تعیین شده فراهم می آورد. کاتز لازمهی مديريت اثربخش را دارا بودن مهارت های سه گانهی، ادراكي، انساني و فني مي داند.
– مهارت فنی: یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که لازمهی آن ورزیدگی در به کار بردن ابزار و فنون ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است(علاقه بند، 1362: 186).
– مهارت انسانی: یعنی داشتن توانایی و قدرت به کارگیری افراد سازمان و شرکت خود مدیر به منزله عضوی از گروه برای انجام فعالیت های مشترک و هماهنگ و ایجاد تلاش و کوشش های جمعی برای نیل به اهداف سازمان(علاقه بند، 1362: 186).
– مهارت ادراکی: عبارت از توانایی درک مشکلات سازمان همراه با جزئیات تشکیل دهندهی آن در موقعیتی مرتبط (سیدعباس زاده ، 1374: 35).
• مدیران انتصابی: به دسته ای از مدیران که مطابق با دستورالعمل شرایط احراز پست های سازمانی از طرف مسئولین رده بالای آموزش و پروش منصوب می شوند، اطلاق می شود.( رونق، 1391).
• مدیران انتخابی: به دسته ای از مدیران که مطابق با شرایط احراز پست های سازمانی برای خدمت در ردههای گوناگون مدیریتی معرفی و با رأی و نظر افراد ذیصلاح و ذینفع انتخاب می شود، گفته می شود (رونق، 1391).

ب) تعاریف عملیاتی:
• اثربخشی: برای سنجش متغیر مذکور از پرسشنامه ای شامل چهار بخش و 28 سنجه( سنجههای 48 تا 75)، اسنفاده شده است؛ مولفه های مربوط به اثربخشی عبارتند از: انطباق، یگانگی، حقظ الگو و کسب هدف که هر کدام با 7 گویه مورد ارزیابی قرار می گیرند؛ لذا ، اثربخشی مدیران نمونه ی آماری نمره است که از پاسخ سنجه های پرسشنامهی نظرسنجی بدست می آورند.
• کارایی: برای ارزیابی کارایی مدیران از پرسشنامه ای حاوی 23 سنجه(سنجههای76 تا98)، استفاده شده است؛ بر این اساس، کارایی مدیران نمره است که آنها از پاسخ به سنجه های پرسشنامه فوق کسب می کنند.
• مهارت فنی: در تحقیق حاضر، برای سنجش این متغیر از 11 سنجه (سنجههای 37 تا 47)، در پرسشنامهی نظرسنجی استفاده شده است؛ لذا مهارت فنی، نمره ای است که افراد نمونهی آماری از پاسخ به سنجه های پرسشنامهی مذکور کسب می کنند.
• مهارت انسانی: برای سنجش این متغیر از 17 سنجه (سنجههای 1 تا 17 )، در پرسشنامهی نظرسنجی استفاده شده است؛ بنابراین، مهارت انسانی، نمره ای است که افراد نمونهی آماری از پاسخ به سنجه های پرسشنامهی نظرسنجی کسب می کنند.
• مهارت ادراکی: برای سنجش این متغیر از 19 سنجه (سنجههای 18 تا 36 )، در پرسشنامهی نظرسنجی استفاده شده است؛ بنابراین، مهارت ادراکی، نمره ای است که افراد نمونهی آماری از پاسخ به سنجههای پرسشنامهی نظرسنجی کسب می کنند.

فصل دوم
مبانی نظری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی توزیع فراوانی، عملکرد مدیران، مدل مفهومی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کشورهای توسعه یافته، مدیریت کلاس، ارزش های مشترک