پایان نامه با کلمات کلیدی نرخ بهره، تسهیلات بانکی، تسهیلات بانک، بوروکراسی

دانلود پایان نامه ارشد

متغیره بعمل می‎آید و سپس با استفاده از روشهای آماری استنباطی، تحلیل دو متغیره صورت می گیرد و رابطه بین متغیرهای مهم و فرضیه های تحقیق مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرند.

مدل تحلیلی تحقیق:

الف- تجزیه و تحلیل در سطح توصیف (تحلیل یک متغیره)
– وضع فعالیت طرحها
وضع فعالیت طرحهای مورد بررسی به لحاظ فعال بودن و یا نیمه فعال بودن و یا غیرفعال بودن به شرح جدول زیر می باشد که نشان می دهد اکثر طرحهایی که مورد مطالعه قرار گرفتند در حال حاضر فعال نمی باشند.
جدول شماره 1 وضع فعالیت طرحها
درصد
وضع فعالیت
30
فعال
27
نیمه فعال
43
غیرفعال

شکل سرمایه گذاری:
شکل سرمایه گذاری از جهت انفرادی و یا گروهی بودن (مشارکتی) مورد بررسی قرار گرفت که در اغلب نمونه های مورد بررسی بصورت فردی سرمایه گذاری صورت گرفته است. جدول زیر قابل مشاهده است که نشان می دهد تعداد سرمایه گذاری گروهی و مشارکتی بویژه در شهرکهای صنعتی پایین تر از سرمایه گذاری فردی است.
جدول شماره 2 شکل سرمایه گذاری
درصد
شکل سرمایه گذاری
31
انفرادی
19
گروهی (مشارکتی)

بخش فعالیت طرحها :
زمینه فعالیت طرحهای مورد مطالعه بیشتر در بخش صنعت می باشد که با توجه به اینکه اکثر نمونه های مورد مصاحبه از شهرکهای صنعتی بوده، فراوانی بیشتر طرحهای صنعتی نسبت به طرحهای بخش کشاورزی و خدمات، دور از انتظار نمی باشد.
درصد
زمینه فعالیت در یکی از بخشهای اصلی اقتصاد
71
صنعت
21
کشاورزی
8
خدمات

جدول شماره 3 زمینه فعالیت طرحها

اشتغالزایی طرحها :
طرحهای مورد بررسی به لحاظ میزان اشتغالزایی مورد مطالعه قرار گرفت که میانگین تعداد شاغلین آنها برابر 5/15 می باشد و میانگین اشتغالزایی طرحهای صنعتی بیشتر از طرحهای کشاورزی و خدمات می باشد که حاکی از اهمیت طرحهای صنعتی در اشتغالزایی بیشتر می‎باشد.
جدول شماره 4 میزان اشتغالزایی طرحها
میانگین اشتغال کل طرحها
میانگین اشتغال
بخش خدمات
5/15
7/19
صنعت
5/15
6/5
کشاورزی
5/15
5/4
خدمات

سرمایه گذاری طرحها:
مبلغ سرمایه گذاری در نمونه های مورد مطالعه برابر است با حداقل 7 و حداکثر 720 و میانگین برابر 5/121 میلیون تومان می باشد و میانگین سرمایه گذاری در طرحهای بخش صنعت بیشتر از بخش کشاورزی و خدمات بوده است که با توجه به میزان اشتغالزایی بیشتر آن نسبت به بخش کشاورزی و خدمات، نتیجه می شود، طرحهای صنعتی سرمایه بر بوده اند.
جدول شماره 5 میزان سرمایه گذاری طرحها
میانگین اشتغال کل طرحها
میانگین سرمایه گذاری به تفکیک بخشها
بخش
5/621 میلیون تومان
81/826 میلیون تومان
صنعت
5/421 میلیون تومان
78/524 میلیون تومان
کشاورزی
5/221 میلیون تومان
200میلیون تومان
خدمات

سهم سرمایه گذاری در طرحها :
نحوة سرمایه گذاری توسط خود مجریان طرح و مشارکت بانکها به صورت جدول زیر می باشد که نشان می دهد میانگین سرمایه گذاری توسط صاحبان طرح و مشارکت بانکها از طریق پرداخت تسهیلات حدود نصف به نصف می باشد و در واقع میزان خود اتکایی مجریان طرح به لحاظ میزان سرمایه گذاری کمتر از 50 درصد می باشد و در مابقی وابسته به وامهای بانکی و شرایط آن می باشند.
جدول شماره 6 نحوة سرمایه گذاری طرحها
میانگین کل سرمایه گذاری طرحها
میانگین سرمایه گذاری توسط تسهیلات بانکی
میانگین سرمایه گذاری توسط صاحبان طرحها
1264000000 ریال
3000000000ریال
7264000000ریال

هزینه پیش بینی نشده :
هزینه های جنبی و پیش بینی نشده در طرحها چشم گیر است. نتایج بررسی از نمونه در جدول زیر نشان می دهد که هزینه های جنبی و پیش بینی نشده ناشی از تورم و عدم ثبات اقتصادی و اجتماعی و دوندگیهای طولانی اجرای طرحها و غیره بیش از یک چهارم کل سرمایه گذاری طرحها می باشد.
جدول شماره 7 هزینه های پیش بینی نشده طرحها
میانگین
عنوان هزینه ها
1200000000ریال
2400000000ریال
3700000000ریال
هزینه های پیش ینی نشده و جنبی
هزینه های پیش بینی شده
هزینه هایی که عملاً صورت گرفته است

قرض از اشخاص :
میزان قرضی که مجریان طرحها بعلت عدم مکفی بودن تسهیلات بانکی و میزان بالای هزینه های پیش بینی نشده و زمان طولانی بودن اجرای طرحها و غیره از مؤسسات غیر اعتباری و غیررسمی یعنی از اشخاص می گیرند از عوامل عمده در تهدید و تضعیف و حتی رکود طرحها می باشد. از نتایج بررسی نمونه ها جدول زیر نشان می دهد که میزان قرض از اشخاص بیش از 11 درصد کل سرمایه گذاری طرحها را شامل می شود و بیش از 43 درصد هزینه های پیش بینی نشده از طریق قرض از دیگران با بهره بالا تأمین می شود.
جدول شماره 8 میزان قرض از اشخاص
میانگین
عنوان هزینه ها
550000000ریال
120000000ریال
8000000000 ریال
هزینه های قرض از اشخاص
هزینه های پیش بینی نشده
هزینه هایی که عملاً صورت گرفته است

زمان بازپرداخت وامها:
مدت وام های بانکی طبق جدول زیر از نتایج نمونه های مورد بررسی، حداقل 1 و حداکثر 10 ساله می باشد که میانگین مدت بازپرداخت وام های دریافتی از مؤسسات اعتباری برابر 5 ساله می باشد که در واقع کوتاه و یا میان مدت می باشد که صاحبان طرحها در بازپرداخت آن شدیداً مشکل دارند.

جدول شماره 9 مدت تسهیلات بانکی
میانگین مدت بازپرداخت
حداکثر مدت بازپرداخت
حداقل مدت بازپرداخت
5 ساله
10 ساله
1 ساله

بهره وام:
نرخ بهره تسهیلات بانکی براساس نمونه های مورد بررسی طبق جدول زیر، حداقل 4 درصد و حداکثر 30 درصد و بطور متوسط برابر 17/14 درصد می باشد که در مقایسه با جوامع پیشرفته، درصد بهره وامهای بانکی به کارهای تولیدی و مولد و اشتغالزا با عنایت به مدت محدود بازپرداخت وامها و هزینه های جانبی در اخذ وام و نرخ تورم و غیره بسیار بالا می باشد.
جدول شماره 10 نرخ بهره تسهیلات بانکی
میانگین نرخ وام بانکی
حداکثر نرخ بهره وام بانکی
حداقل بهره وام بانکی
7/14 درصد
30 درصد
4 درصد

بهره قرض:
نرخ بهره قرض از اشخاص که صاحبان اجرای طرحها بعلت مکفی نبودن تسهیلات بانکی و هزینه های بالای جنبی و پیش بینی نشده و شرایط سخت اخذ وام از بانکها و غیره مجبور به دریافت از منابع غیر بانکی و اعتباری غیررسمی یعنی اشخاص و بازار آزاد می شوند، رقم بالایی بوده و تهدید جدی برای رکود طرحها و سرمایه گذاری می باشد. جدول زیر نشان می‎دهد میانگین بهره قرض از اشخاص نزدیک به دو برابر نرخ بهره وام بانکی است.
جدول شماره 11-نرخ بهره قرض از اشخاص
میانگین نرخ بهره قرض از اشخاص
حداکثر نرخ بهره قرض از اشخاص
حداقل نرخ بهره قرض از اشخاص
6/23 درصد
25 درصد
20 درصد

بازپرداخت وام:
بازپرداخت بدهی بانک توسط صاحبان طرحها براساس بررسی نمونه های مورد پژوهش طبق جدول زیر رقم بسیار ناچیزی می باشد که میانگین بازپرداخت بدهی های بانک صرفاً حدود 11 درصد میانگین تسهیلات پرداخت شده به سرمایه گذاران می باشد که گویای مشکل بازپرداخت وامهای بانکی از طرف مجریان طرحها علارغم سخت گیریهای شدید بانکها نسبت به تضمین بازپرداخت وامها از قبیل اخذ وثیقه ملکی و ضامن معتبر و غیره می باشد. بعبارت دیگر تسهیلات اعطای بانکها به مجریان طرحها کمتر در راستای موفقیت طرحها به نحوی که قادر به بازپرداخت طلب بانکها باشد، بوده است.

جدول شماره 12 وضعیت بازپرداخت وام بانکی
60 درصدکل سرمایه گذاری ها
میانگین اخذ وام از بانکها جهت سرمایه گذاری
45درصدباز پرداخت شده
میانگین بازپرداخت بدهی سرمایه گذاری به بانکها

زمان اجرای طرح:
زمان اجرای طرحها براساس نمونه هایی که مورد بررسی قرار گرفته است بسیار قابل توجه می باشد. بطوریکه زمانی که عملاً برای اجرای طرحها تا مرحله بهره برداری صرف شده است. بیش از 5/2 برابر زمانی است که قابل اجرای طرح، توسط صاحبان اجرای پیش بینی شده است و نشانگر مسیر طولانی اجرای طرحها به دلایل بوروکراسیهای زمان بر و هزینه بر در اخذ مجوزها و تسهیلات و غیره می باشد و زمان بر بودن اجرای طرحها باعث فدا شدن و حتی نابودی طرحها در مسیر پرشتات و هلاک کننده تورم می شود عملاً هزینه های سرمایه گذاری را بالا می برد.
جدول شماره 13 زمان اجرای طرحها
میانگین
حداکثر
حداقل
زمان اجرای طرح
15/10
36 ماه
2 ماه
طبق پیش بینی
25 ماه
120 ماه
4 ماه
عملاً صرف شده

مدت فعالیت :
مدت فعالیت طرحها از زمان بهره برداری رسیدن و آغاز به کار طرحها، در موردهای بررسی شده، تنها حدود 61 درصد از مدت آغاز بهره برداری را شامل می شود و طرحها در مابقی مدت در حالت رکود بوده اند، جدول ذیل قابل مشاهده و توجه است.
جدول شماره 14 وضعیت مدت فعال بودن طرحهای به بهره برداری رسیده
میانگین
حداکثر
حداقل
زمان اجرای طرح
6/34 ماه
156 ماه
1 ماه
از آغاز بهره برداری
2/21 ماه
120 ماه
1 ماه
مدت فعال بودن

هزینه های اداری :
هزینه های اداری و بوروکراسی اجرای طرحها توسط صاحبان طرحها براساس مطالعه صورت گرفته طبق جدول زیر بیش از 12 درصد از هزینه های پیش بینی نشده و جنبی را به خود اختصاص داده است که رقم قابل توجهی است و ناشی از کارهای زمان بر و هزینه بر اجرای طرحها می باشد که سرمایه گذاران به ناچار متحمل آن می شوند که حدود 5/3 درصد کل سرمایه گذاری را دربرمی گیرد که می تواند کل سرمایة بسیاری از طرحهای کوچک و اشتغالزا باشد.
جدول شماره 15 هزینه های بوروکراسی طرحها
میانگین
حداکثر
حداقل
زمان اجرای طرح
17میلیون تومان
35میلیون تومان
10میلیون تومان
هزینه‌های اداری

مراجعه به ادارات:
مراجعه سرمایه گذاران و مجریان طرحها به ادارات جهت اخذ مجوزها و تأییدیه و تسهیلات و غیره در نمونه های مورد بررسی طبق جدول زیر می باشد که نشانگر سختی اخذ موافقت ها و حمایتها از طرحها می باشد. بطوریکه در بسیاری از مواقع موجب دلسردی و خودداری سرمایه گذاران جهت اجرای طرح می باشد.
جدول شماره 16 مراجعه به ادارات و مؤسسات
میانگین
مراجعه مجریان طرح
8/111 دفعه
مراجعه به ادارات و مؤسسات
2/7 اداره
ادارات و مؤسساتی که مراجعه شده است

زمان کارهای اداری :
زمان صرف شده برای انجام کارهای اداری براساس مطالعه بر روی نمونه های مورد پژوهش طبق جدول زیر، بیش از 68 درصد کل زمان صرف شده برای اجرای طرحها و بیش از 173 درصد زمان لازم طبق پیش بینی برای اجرای طرحها می باشد با این وضع نتیجه گرفته می شود که بیشترین زمان اجرای طرحها صرف کارهای بوروکراسی می شود و تنها حدود 32 درصد زمان صرف اجرای خود طرح می شود.
جدول شماره 17 زمان صرف شده برای کارهای اداری
میانگین
حداکثر
حداقل
زمان صرف شده
1/17 ماه
78 ماه
2 ماه
کارهای اداری

موفقیت سرمایه گذاران:
میزان موفقیت سرمایه گذاران و مجریان طرحها از دیدگاه خودشان در نمونه های مورد بررسی بیشتر در گزینه های تا حدودی موفق و کمتر موفق می باشد در واقع صاحبان طرحها خود را زیاد موفق نمی بینند.

جدول شماره 18 میزان موفقیت سرمایه گذاران
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان موفقیت
0
4
14
32
6
18
26
درصد

امکانات مکمل :
وجود امکانات صنایع مکمل و مورد نیاز طرحها و حدود دسترسی سرمایه گذاران به آن در موردهای مطالعه شده به شرح جدول ذیل است که نشانگر دسترسی مجریان طرحها در حد متوسط به امکانات مذکور می باشد.
جدول شماره 19 میزان دسترسی به صنایع مکمل طرحها
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
حدود دسترسی
0
4
20
35
24
22
0
درصد

امکانات تکنولوژی :
برخورداری از علم و فن و تکنولوژی مورد نیاز طرحها در نمونه های مورد بررسی در حد متوسط و به بالا مشاهده می شود و جدول زیر نشان می دهد که از این جهت نیز سرمایه گذاران مشکل کمتری دارند.
جدول شماره 20 برخورداری از علم و فن
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان برخورداری از علم و فن
2
6
28
38
16
10
0
درصد

امکانات حمل و نقل :
دسترسی به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی صاحب نظران، جامعه آماری، آلفرد مارشال، بوروکراسی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بهره مندی، میزان برخورداری، میزان استفاده، تسهیلات بانکی