پایان نامه با کلمات کلیدی نادرشاه افشار، مقام معظم رهبری، امیرالمومنین، زبان عربی

دانلود پایان نامه ارشد

جمله رابعه در شربت ترياق.36
وي در اين رساله انواع ترياق [طبي] و كيفيت اختيار و تمييز خوب از بد آن را نيز متذكر شده است. 37
آغاز: «فايده در سبب تركيب ترياق و اجزاء او مشتمل است بر سه جزء»
انجام: «پس مجموع هزار و سيصد و هفتاد و چهار مثقال باشد و اين وزن كه شيخ مقرر مي‌فرمايد به نسخه سابق موافق آيد چنانكه گذشت»
ضميمه: نسخه مذيل است به 2 برگ حاوي يك فايده جالب و خواندني در بيان مبدع، مكمّل و مظهر محاسن ترياق.
نستعليق 31 و 32 سطري، كاتب: جلال‌الدين محمد بن احمد دادائي، تاريخ تحرير: 993ق. (به قرينه مجموعه)، كاغذ: نخودي آهارمهره دولت‌آبادي، 7 گ 5/22×5/12، عناوين به شنگرف، جلد: تيماج قهوه‌اي با عطف ميشن عنابي، اهدايي مقام معظم رهبری در مهر 1386.

تریاق فاروق(5081) (عربی)
کتاب مفصّلی است مشتمل بر 25 باب در شرح کیفیت ساختن تریاق فاروق Thebaic electuary و بیان خواص طبی آن براساس اقوال فحول علمای علوم گیاهی و اطبای متقدّم از قبیل دیسقوریدوس و جالینوس و رازی و ابن سینا و ابن جلجل و ابن بیطار و ابن جمیع و ابن سمحون و ابن ماسویه و ابن التلمیذ و ابن الصوری و غافقی و اسحق بن عمران و زهراوی و غیره 38.
نام مؤلف با فحص بلیغی که در نسخه بعمل آمده مع الاسف معلوم نشد، امّا از قراری که در یک موضع
در اواخر کتاب ابن الصّوری را(رشیدالّدین بن ابی الفضل بن علی، متولد در سنه 573 و متوفی در
639) از معاصرین خود ذکر می‌کند پس معلوم می‌شود از این فقره که مؤلف از اطبا و علمای نیمه دوم
قرن ششم و نیمه اول قرن هفتم بوده است، و ما بجهت این که از این کتاب که علی العجاله مجهول
آغاز: «بسمله… جعل بدنه اشرف الابدان و الهمه… و نبات حیوان والصلوۀ… سید ولد عدنان الخ»
انجام موجود: «اذ کان فی لطیف ماذرا و بدیع».
نسخ، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر قرن هشتم، کاغذ حنائی، عناوین ابواب بشنگرف، 21س، 303گ
17×31، جلد تیماج ضربی دورو، واقف نادرشاه افشار، تاریخ تحریر 1145.

تسهیل المنافع39(5052) (عربی)
تألیف ابراهیم بن عبدالرحمن بن ابی بکر الازرقی(-890؟ق.) مذکور در کشف الظنون ذیل حرف تاء است و مبتنی است در درجه اوّل کتاب الرّحمۀ تألیف حکیم المقری مهد الصّنبری و کتاب شفاء الاجسام تألیف جمال الدّین محمّد بن ابوالغیث الکرمانی (که در همه مواضیع از او به لفظ شیخنا تغبیر می¬کند) و پس از این دو در درجه دوم بر کتاب اللّقط از تآلیف ابن جوزی و کتاب برء السّاعه از تصانیف محمد بن زکریای رازی و شرح صحیح مسلم از محیی الدّین النووی و تفسیر بغوی و رساله حکیم ماردینی و غیره، و منقسم است بر پنج قسم 40
آغاز: «بسمله الحمدلله المتعالی عن الانداد المقدس عن الاضداد… اما بعد فان الطب علی عظم نفعه و قدره و علی شرفه و فخره و اشهر ذکره و فضله و ثبت فی الشرع اصله و شهد بصحته الکتاب و السنۀ و اجمع علی ذلک کافۀ الامۀ».
انجام: «و من همزات الشیاطین ان یحضرون و من نفثهم هذا الغلام او هذه الامۀ او هذه الدابۀ اصق(کذا) من حمل حلدا(کذا) انتهی، تم الکتاب».
نسخ سه دانگ خوش، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر قرن نهم و اوائل قرن دهم هجری، کاغذ مصری(اسیوط)، کتیبه بسفیداب محرر در زمینه زر ولاجورد، دارای یک شمسه کوچک ظریف در کنار کتیبه مستطیلی، جداول اوراق به لاجورد و سرخی، اندازه جدول 2/12×21، عناوین بخط ثلث بسیاهی و لاجورد و شنگرف، نسخه در سنه 1108 در ملکیت نعمۀ الله بن عبدالرحیم اللاهوری بوده و بموجب یادداشتی دیگر«ثم صار من خزانۀ مولانا… و خلیفۀ عصرنا امام الحق و واجب الطاعۀ علی الخلق امیرالمؤمنین و سید المسلمین الهادی الی الله محمد بن امیرالمؤمنین المهدی لدین الله… هدیۀ، من مالکه مملوک امیرالمومنین بتاریخ شهر[ذی] القعدۀ الحرام سنه 1109» و در یادداشتی دیگر«… پیشکش پادشاه والاجاه یمن که بتاریخ 8 شهر ربیع الثانی 1111 در کتابخانه جدیدی سرکار ابوابجمعست»، 19س، 195گ 21×30، جلد تیماج مشکی ساده، از سنه 1154 داخل عرض شده، واقف نادرشاه افشار، تاریخ وقف 1145.

تشریح الابدان=تشریح منصوری= التشریح بالتصویر41 (48741) ( فارسی)
مؤلف: منصور بن محمد بن احمد بن يوسف بن الياس شيرازي ( ـ 809 ق.)42
مختصري است در تشريح اعضاي بدن انسان در يك مقدمه، 5 مقاله و خاتمه: مقاله اول در عظام؛ دوم در اعصاب؛ سوم در عضلات؛ چهارم در اورده؛ پنجم در شرائين؛ خاتمه در ذكر اعضاي مركبه و جنين.
مؤلف كتاب را به نام «ضياءالدين پيرمحمد بهادرخان بن جهانگير بن تيمور گوركاني» (805-809 ق.) و يا «پير محمد بن محمد عمر شيخ تيمور» (796-812ق.) نگاشته و در 798 ق. به پايان رسانيده.
اين كتاب چندين مرتبه از جمله در تهران (1383ش.) به چاپ رسيده است.43
آغاز: «بسمله ، شکر وسپاس پادشاهی را سزد وحمد وثنای بی قیاس خالقی را رسد که درخلقت انسان دقایق حکمتش بی پایان وحقایق قدرتش برون از حد و بیان.»
انجام: «وهو یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی یفعل الله مایشاء بقدرته ویحکم ما یرید بمشیه سبحان الله العظیم.»
نسخ 19سطری، تاريخ تحرير :قرن 12ق.،کتابت شده بنام : پیرمحمد بهادرخان پسر جهانگیر پسر تیمور گورکانی ویا پیر محمد پسر محمد عمر شیخ تیمور(805-809ق.)، كاغذ : نخودی ،35گ22×15،حواشی اوراق دارای کلمات واصطلاحات طبی است ،مصدراست به یکبرگ در اصلاحات پزشکی ،اوراق رطوبت رسیده ،جلد:تیماج مشکی فرسوده ضربی،اهدایی کمال صادقی فیروز آبادی ،21/3/91.

تشريح الابدان= خلاصة التشريح (فارسي)(38244)
مؤلف: عبدالرزاق شاگرد قطب‌الدين محمد آدم.
خلاصه‌اي است در معرفي اندامها و اعضاي خارجي و داخلي بدن، مشتمل بر مقدمه و شش فصل و خاتمه: مقدمه در بيان اعضاء و تكوين آنها؛ فصل اول در تشريح عظام و غضروف‌ها؛ دوم در تشريح اعصاب؛ سوم در تشريح شرائين؛ چهارم در بيان اورده؛ پنجم در تشريح عضله؛ ششم در تشريح اعضاء مركبه؛ خاتمه در تكوين جنين. مؤلف رساله را به نام همايون بابري (937 ـ 963ق.) تأليف كرده است.44
آغاز: «بسمله. لطايف حمد و ثناء حكيمي را سزد كه بهر [بحصر] تشريح ابدان انسان و … انوار حكمتش چون روح در مجاري شرائين جاريست»
انجام: «و هوائيكه محيط است باو مقرر است و الله اعلم بسراير الامور»
نستعليق تحريري 15 سطري، تاريخ تحرير: قرن 14ق.، كاغذ: فستقي فرنگي، 88گ 21×13، روي برخي عبارات به مشكي خط كشيده شده، جلد: مقوا با عطف و گوشه ميشن قهوه‌اي، اهدايي در مهر 1386.

التّصحیح و التّوضیح45(5074) (عربی)
کتابی است مشتمل بر اوّلاً تصحیح الفاظ مغلق و عبارات و کلمات مبهم، و ثانیا توضیح معانی و مقاصد و اغراض غامض کتاب دوم قانون ابن سینا به بعد ، از تألیفات ضیاء بن بهاء الشّجاعی از اطبای قرن هشتم که آن را با به تقریر خود در مقدمه کتاب بعد از سنه 733 یعنی بعد از ایّام دولت«شهاب الدّولۀ و الدّین قتلغ تیمور» به شروح قانون از قطب الّدین رازی و فخرالدّین رازی و ابن النفیس(فقط یک جزو از اجزاء شرح این اخیر را در دست داشته) تألیف و بنام«ابی المظفر غیاث الدّولۀ و الدّین محمد سلطان بیردی بیک خان» موشّح نموده است .
آغاز: «بسمله الحمد لمبدع الجواهر القدسیۀ المؤلفۀ بالاجسام الحسیۀ من الابدان الانسیۀ ملهم النفوس من علم الکتاب غوامض العلوم المبراۀ عن الخطا المؤسسۀ علی الصواب منها علم الابدان المقدم علی علم الادیان بالطبع».
انجام: «و ملّکه فی الملک النواحی کلها بتدبیر ذی باس و رأی مسدّد» .
نسخ درشت، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر زمان حیات مؤلف، کاغذ نخودی، جداول اوراق بشنگرف و لاجورد(دو صفحه افتتاح به طلا و تحریر و لاجورد)، اندازه جدول 5/11×5/17، عناوین بشنگرف، جلد میشن زرشکی دو لا با جداول زرین، دارای دو سر لوح مستطیلی بطلا و کتیبه بسفیداب محرّر یکی در ورق اول و دیگری در ورق پنجم با نام ممدوح در هامش این ورق اخیر بقلم زر محرّر، صفحه ابتدا دارای شمسه طلا با کتیبه ایضا بسفیداب محرّر در سه سطر با این عبارت: «برسم خزانۀ السلطان المعظم و الخاقان الاعظم غیاث الدولۀ و الدین محمد سلطان بردی بیک خان خلد ملکه»، 31س، 60گ 17×24، وقفی نادرشاه افشار در سنه 1145.

تقديم الفواكه و تأخيرها علي الطعام (ترجمه ـ ) (41991) (فارسي)
مؤلف متن: ابوبكر محمد بن زكريا رازي ( ـ 313ق.) و مترجم شناخته شد.
ترجمه‌اي است روان از رساله «ترتيب اكل الفاكهة» رازي كه در آن به بيان اختلاف آراء اطباي قديم در باب تقديم تناول ميوه بر غذا و يا تأخير آن پرداخته است.46
آغاز: «بسمله. الحمدلله الذي اوصي علينا علم الابدان و الصلوة علي من دينه خير الاديان و علي عترته … بدانكه اختلاف كرده‌اند اطباء در تقديم در اكل فواكه بر طعام و اكل طعام بر فواكه فرقه‌اي مي‌گويند تقديم اكل»
انجام: «كسي كه عارف به قواي اينها باشد ممكن است كه استخراج مايحتاج بر حسب قانوني كه مذكور شد بكند و الله اعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب»
ضميمه: مذيل است به 32 برگ در چند فصل و چند نسخه:
فصل در انواع شيرهاي مشروبه و منافع و وقت استعمال آن؛ فصل در خواص و منافع ماء الجبن؛ چند نسخه پزشكي در درمان برخي بيماريها.
نستعليق تحريري مورب 17 سطري، كاتب: محمد ابراهيم بن محمد سعيد قمي، تاريخ تحرير: 1236ق. (به قرينه رساله قبلي)، كاغذ: نخودي آهارمهره، 6گ 15×10، جلد: تيماج قهوه‌اي يك لا، اهدايي مقام معظم رهبری در مهر 1386.

تقویم الابدان (ترجمه -)47 (32641) (فارسی)
مترجم: محمد اشرف بن شمس الدین محمد، طبیب(پزشک شاه سلیمان صفوی(1077-1105ق) .)
اصل کتاب به زبان عربی و از تصانیف ابوعلی یحیی بن عیسی بن علی بن جزله بغدادی(-493 ق.)
وضع کتاب بر نسق تقویم است از این جهت مطبوع افتاد و هر کس به مطالعه آن رغبت کند و مصنف این کتاب هر صفحه را به 4 جدول قسمت کرده و به نه خانه منشعب است درخانه اول نام مرض ، دردویم مزاج ، در سیم خوف سلامت ، درچهارم سبب ناخوشی ، درپنجم علامت ،درششم استفراغ ، در هفتم علاج ملوک وسلاطین ، درهشتم علاج فقرا ومساکین … ، درخانه نهم مداواتی که درعام بوده از صفحه 5 بر وضع فوق نویسنده وارد بحث می شود ودر 240صفحه مباحث فوق را شرح می‌دهد 48 . اخیراً تصحیح و چاپ شده است.49
آغاز: «بسمله ،سپاس وستایش آفریدگاری را که انسانرا بشرف نطق و مزیت عقل مشرف گردانید.»
انجام: «درجمله هرگاه که حالتی از حالات بدن از عادت طبیعی بگردد بیم مرض بود.»
نستعلیق 22سطری، كاتب: نامعلوم،تاريخ تحرير : قرن 11ق.، كاغذ : حنایی آهارمهره،93گ23×15،عناوین به سرخی ،زر ولاجورد، جداول به سرخی ، برخی اوراق دارای حاشیه ، حاشیه اوراق رطوبت رسیده و اوراق از شیرازه جداست، جلد:تیماج عنابی با نقوش بیضوی ضربی زنجیره ای ساده، وقفی محمد قاسم معاون اسلامی توسط همسر ایشان مرضیه سماورچی از مشهد ، دی 1384.

التلویح الی الاسرار التنقیح50 (عربی) (46523)
مؤلف: محمد بن محمد بن ابی نصر فخرالدین خجندی(قرن 8ق.)
مولف، کتابِ قانون ابن سینا درطب راکه یکی ازفضلا مختصر نموده بنام المکنون نام گذارده ، سپس وی کتاب المکنون را مختصر نموده و فواید غریبه ای را که شیخ الرئیس ذکر نموده بر این مختصر افزوده آن را «تنقیح المکنون من مباحث القانون» نام گزارده ،پس از آن خجندی کتاب تنقیح خود را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی، فتحعلی شاه قاجار، کریم خان زند