پایان نامه با کلمات کلیدی نااطمینانی، نااطمینانی اقتصاد کلان، پانل پویا، اثرات ثابت

دانلود پایان نامه ارشد

ت تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………159
2-5-1- مدل اول برای حالت تئوری ایستا…………………………………………………………………………………………………………….159
2-5-2- مدل اول برای حالت تئوری پویا……………………………………………………………………………………………………………..160
2-5-3- مدل دوم برای حالت تئوری ایستا…………………………………………………………………………………………………………..160
2-5-4- مدل دوم برای حالت تئوری پویا…………………………………………………………………………………………………………….160
2-5-5- مدل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..161
2-5-6- مدل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..162
2-6- خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….165
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….167
3-2- طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….168
3-2-1- نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….168
3-2-1-1- روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………169
3-2-2- نحوه جمع‌آوری داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………..169
3-2-3- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….170
3-2-4- روش‌های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………170
3-3- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………171
3-3-1- متغیرهای ویژه شرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………171
3-3-2- نااطمینانی اقتصاد کلان……………………………………………………………………………………………………………………………172
3-3-2-1- نحوه ساخت پروکسی برای متغیر نااطمینانی اقتصاد کلان ……………………………………………………………………..172
3-3-2-2- آزمون ضریب لاگرانژ…………………………………………………………………………………………………………………………173
3-3-3- نااطمینانی خاص شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………175
3-3-3-2- نحوه ساخت پروکسی برای متغیر نااطمینانی خاص شرکت…………………………………………………………………….175
3-3-4- کسری یا مازاد مالی ………………………………………………………………………………………………………………………………176
3-3-5- متغیرهای مجازی…………………………………………………………………………………………………………………………………..178
3-3-6-نیمه‌عمر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………180
3-4- مدل‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….180
3-4-1- مدل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………….181
3-4-2- مدل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………182
3-4-3- مدل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..182
3-4-3-1- حالت اول………………………………………………………………………………………………………………………………………..183
3-4-3-2- حالت دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………..183
3-4-3-3- حالت سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………….184
3-4-4- مدل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..185
3-4-4-1- مرحله اول………………………………………………………………………………………………………………………………………..186
3-4-4-2- مرحله دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………..186
3-4-4-3- مرحله سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………….187
3-5- روش آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………..191
3-5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..191
3-5-2- انواع داده‌ها در اقتصادسنجی……………………………………………………………………………………………………………………191
3-5-2-1- داده‌های سری زمانی………………………………………………………………………………………………………………………….191
3-5-2-2- داده‌های مقطعی ………………………………………………………………………………………………………………………………192
3-5-2-3- داده‌ها از نوع پانل………………………………………………………………………………………………………………………………192
3-5-3- پانل دیتا …………………………………………………………………………………………………………………………………………….193
3-5-3-1- مزایای داده‌های پانل…………………………………………………………………………………………………………………………194
3-5-3-2- مدل اثرات ثابت………………………………………………………………………………………………………………………………..195
3-5-3-3- روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم‌یافته………………………………………………………………………………………………196
3-5-3-4- آزمون‌های معناداری روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم‌یافته…………………………………………………………………204

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
4-1- تخمین متغیرهای نااطمینانی مدل…………………………………………………………………………………………………………………208
4-1-1- برآورد نااطمینانی خاص شرکت………………………………………………………………………………………………………………208
4-1-2- برآورد نااطمینانی اقتصاد کلان…………………………………………………………………………………………………………………209
4-1-2-1- آزمون مانای مدل GARCH………………………………………………………………………………………………………………..210
4-1-2-2- آزمون ضريب لاگرانژ (LM) ……………………………………………………………………………………………………………..210
4-1-2-3- تخمین شاخص نوسانات با استفاده از مدل GARCH…………………………………………………………………………….211
4-2- آماره توصیفی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………………212
4-3- آزمون داده‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………213
4-3-1- آزمون مانای داده‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………213
4-3-2- آزمون هم‌پوشانی داده‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..214
4-4- آزمون مدل‌های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سرمایه در گردش، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بدهی بلندمدت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نااطمینانی، بازدهی سهام، نااطمینانی اقتصاد کلان، ساختار سرمایه