پایان نامه با کلمات کلیدی نااطمینانی، بازدهی سهام، نااطمینانی اقتصاد کلان، ساختار سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..214
4-4-1- آزمون مدل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………..214
4-4-1-1- تخمین مدل اول ………………………………………………………………………………………………………………………………215
4-4-2- آزمون مدل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….219
4-4-3- آزمون مدل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….222
4-4-3-1- مرحله‌ی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………..223
4-4-3-2- مرحله‌ی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….225
4-4-3-3- مرحله‌ی سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………226
4-4-4- آزمون مدل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………231
4-4-4-1 مرحله‌ی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………….232
4-4-4-2- مرحله‌ی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….233
4-4-4-3- مرحله‌ی سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………236

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..244
5-2- تحلیل یافته‌ها و نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….245
5-2-1- بررسی مدل اول و دوم…………………………………………………………………………………………………………………………..245
5-2-3- بررسی مدل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………..249
5-2-3-1- حالت اول………………………………………………………………………………………………………………………………………..249
5-2-3-2- حالت دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………..250
5-2-3-3- حالت سوم: بررسی سرعت تعدیلات…………………………………………………………………………………………………..251
5-2-3-4- بررسی مدل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………….252
5-3- محدودیت‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………259
5-4- پیشنهاد‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….260
5-4-1- پیشنهاد‌های کاربردی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………260
5-4-2- پیشنهاد‌های برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………………….260
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….261
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………274
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….302

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 2-1 بازدهی سهام الف در طول سال‌های 1373 تا 1382…………………………………………………………………………………86
جدول 2-2 متوسط قدر مطلق انحرافات بازدهی سهام الف………………………………………………………………………………………..87
جدول 2-3 متوسط مجذور انحرافات (واریانس) بازدهی سهام الف……………………………………………………………………………88
جدول 2-4 محاسبه‌ی کوواریانس (ارقام به درصد)………………………………………………………………………………………………….90
جدول 2-5 نرخ‌های بازدهی کمتر از میانگین……………………………………………………………………………………………………………91
جدول 2-6 نتیجه‌ی محاسبات بر اساس شاخص‌های پراکندگی مختلف سهم الف مثال 5-2…………………………………………92
جدول 2-7 تابع توزیع احتمالات نرخ بازدهی سهام الف در شرایط مختلف اقتصادی………………………………………………….. 93
جدول 2-8 ضریب اهمیت گروه‌های اصلی سبد اقلام……………………………………………………………………………………………….98
جدول 2-9 اقلام زیر گروه خوراکی و آشامیدنی……………………………………………………………………………………………………….99
جدول 2-10 شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)………………………………….101
جدول 2-11 شکل خلاصه فرضیه‌های فرعی برای مدل سوم برای حالت بالاتر از اهرم هدف………………………………………133
جدول 2-12 شکل خلاصه فرضیه‌های فرعی برای مدل سوم برای حالت پایین‌تر از اهرم هدف……………………………………134
جدول 2-13 شکل خلاصه فرضیه‌های فرعی برای مدل چهارم برای حالت کسری مالی………………………………………………135
جدول 2-14 شکل خلاصه فرضیه‌های فرعی برای مدل چهارم برای حالت مازاد مالی…………………………………………………136
جدول 3-2 نحوه محاسبه سرعت در شرایط بالاتر از و پایین‌تر از اهرم هدف در سطوح مختلف نااطمینانی……………………165
جدول 3-3 نحوه محاسبه سرعت در شرایط مازاد مالی، بالاتر از و پایین‌تر از اهرم هدف در سطوح مختلف نااطمینانی…..168
جدول 3-4 نحوه محاسبه سرعت در شرایط مازاد مالی، بالاتر از و پایین‌تر از اهرم هدف در سطوح مختلف نااطمینانی……169
جدول 3-5 نحوه وارد کردن اطلاعات در روش پانل حالت دوم……………………………………………………………………………….171
جدول 3-6 نحوه وارد کردن اطلاعات در روش پانل حالت اول……………………………………………………………………………….172
جدول 4-1 آزمون اتورگرسیون نسبت فروش به دارایی…………………………………………………………………………………………..187
جدول 4 -2 نتایج آزمون مانای نرخ تورم………………………………………………………………………………………………………………188
جدول 4-3 نتايج آزمون ضريب لاگرانژ…………………………………………………………………………………………………………………189
جدول 4-4 معادله میانگین گارچ…………………………………………………………………………………………………………………………..189
جدول 4-5 معادله واریانس گارچ…………………………………………………………………………………………………………………………190
جدول 4 -6 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………191
جدول 4-7 نتایج آزمون شین و پسران برای سنجش مانای متغیرها…………………………………………………………………………..191
جدول 4-8 تخمین مدل اول، اثر مستقیم نااطمینانی بر ساختار سرمایه حالت ایستا………………………………………………………193
جدول 4-9 آزمون معناداری مدل اول……………………………………………………………………………………………………………………193
جدول 4-10 آزمون اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر نسبت اهرم به روش GMM……………………………195
جدول 4-11 آزمون آرلانو و باند………………………………………………………………………………………………………………………….195
جدول 4-12 آزمون سارگان…………………………………………………………………………………………………………………………………196
جدول 4-13 تخمین مدل دوم، اثر غیرمستقیم نااطمینانی بر ساختار سرمایه حالت ایستا……………………………………………….197
جدول 4-14 آزمون معناداری مدل دوم………………………………………………………………………………………………………………….197
جدول 4-15 آزمون اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت از کانال سودآوری بر نسبت اهرم به روش GMM..198
جدول 4-16 آزمون آرلانو و باند………………………………………………………………………………………………………………………….199
جدول 4-17 آزمون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نااطمینانی، نااطمینانی اقتصاد کلان، پانل پویا، اثرات ثابت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ساختار سرمایه، نااطمینانی، نسبت بدهی، ورشکستگی