پایان نامه با کلمات کلیدی نااطمینانی، نااطمینانی اقتصاد کلان، سرعت تعدیل، ساختار سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

سطح پایین(1-)
-0.016640
0.015437
-1.07765
0.2814
مازاد مالی × اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح متوسط(1-)
0.003175
0.009729
0.326379
0.7442
مازاد مالی × اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح بالا(1-)
-0.210780
0.069211
-3.04548
0.0024
مازاد مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح صفر(1-)
0.017599
0.009557
1.841407
0.0658
مازاد مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح پایین(1-)
-0.000910
0.004361
-0.20927
0.8343
مازاد مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح متوسط(1-)
-0.00261
0.008957
-0.29156
0.7707
مازاد مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح بالا(1-)
0.121028
0.095934
1.261575
0.2074
کسری مالی × اهرم بالاتر از هدف
0.461891
0.152045
3.037861
0.0024
کسری مالی × اهرم پایین‌تر از هدف
0.156779
0.064944
2.414057
0.0159
کسری مالی × اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح صفر(1-)
0.045337
0.085165
0.532349
0.5946
کسری مالی × اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح پایین(1-)
-0.103400
0.071705
-1.44195
0.1496
کسری مالی × اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح متوسط(1-)
-0.070050
0.03672
-1.90762
0.0567
کسری مالی × اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح بالا(1-)
-0.001380
0.008656
-0.15975
0.8731
کسری مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح صفر(1-)
0.302540
0.062424
4.84657
0.0000
کسری مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح پایین(1-)
-0.020750
0.039809
-0.52122
0.6023
کسری مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح متوسط(1-)
-0.015230
0.026033
-0.58482
0.5588
کسری مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح بالا(1-)
-0.0055
0.001875
-2.93516
0.0034
کسری مالی × اهرم بالاتر از هدف×نااطمینانی اقتصاد کلان سطح صفر(1-)
0.013437
0.00592
2.269976
0.0234
کسری مالی × اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح پایین(1-)
0.014262
0.009899
1.440705
0.1499
کسری مالی × اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح متوسط(1-)
-0.007390
0.009200
-0.80314
0.4221
کسری مالی × اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح بالا(1-)
-0.059950
0.043810
-1.36835
0.1715
کسری مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح صفر(1-)
0.002206
0.004805
0.45908
0.6463
کسری مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح پایین(1-)
-0.003430
0.004193
-0.8178
0.4136
کسری مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح متوسط(1-)
-0.012260
0.007700
-1.59162
0.1117
کسری مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح بالا(1-)
-0.039980
0.038314
-1.04346
0.2970
جدول 4-35 آزمون اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت در سطوح مختلف بر روند تعدیل اهرم واقعی (بالاتر و پایین‌تر از اهرم هدف) شرکت در جهت اهرم هدف با در نظر گرفتن وضعیت مالی (کسری و مازاد مالی) شرکت به روش GMM

1- آزمون آرلانو و باند
همان‌گونه که در جدول زیر مشاهده می‌شود برآوردگر AR(1) در سطح خطا 99% دارای معناداری می‌باشد در صورتی که برآوردگر AR(2) معنادار نمی‌باشد. این امر نشان می‌دهد که جملات اختلال از نوع AR(1) بوده اما از نوع AR(2) نمی‌باشند پس جملات اختلال دارای توزیع یکنواخت و مستقل هستند.

آماره m
rho
SE(rho)
احتمال
AR(1)
-6.345970
-8.343210
1.314725
0.0000
AR(2)
0.349605
0.329944
0.943764
0.7266
جدول4-36 آزمون آرلانو و باند

2- آزمون سارگان
مقدار آماره آزمون سارگان نيز برابر با 41.69111 با ارزش احتمال 0.237 بیش از سطح خطا 10% بوده كه نشان می‌دهد فرضيه صفر مبني بر معتبر بودن متغيرهاي ابزاري تعریف‌شده در مدل رد نشده و لذا متغير ابزاري تعریف‌شده (مقدار وقفه دوم متغير نسبت اهرمی) متغير مناسبي براي برآورد مدل می‌باشد.

آماره J
درجه آزادی
احتمال
41.69111
83
0.2370
جدول4-37 آزمون سارگان
جداول تعدیل سرعت درون این بخش نشان می‌دهد که سرعت تعدیل ساختار سرمایه نامتقارن است و علت این عدم تقارن در سطوح مختلف نااطمینانی و شرایط اهرم واقعی نسبت به اهرم هدف گنجانده شده است. با استفاده از داده‌های جدول 4-30 ما سرعت تعدیل ساختار سرمایه را در چهار جدول برای حالت‌های مختلف به‌قرار زیر گزارش کرده‌ایم. جدول 4-33 با در نظر گرفتن سطوح مختلف نااطمینانی و سطوح اهرم واقعی بالاتر از هدف در حالتی که مازاد مالی داریم، جدول 4-34 با در نظر گرفتن سطوح مختلف نااطمینانی در سطح اهرم واقعی پایین‌تر از هدف در حالتی که مازاد مالی داریم، جدول 4-35 که در آن سطوح مختلف نااطمینانی در سطح اهرم بالاتر از هدف برای شرکت‌هایی که کسری مالی را تجربه می‌کنند و جدول 4-36 که با در نظر گرفتن سطوح متفاوت نااطمینانی برای شرکت‌هایی که اهرم واقعی پایین‌تر از هدف قرار دارند و در حال تجربه‌ی کسری مالی هستند، در انتهای این بخش گزارش می‌کنیم.
فرضیه:
فرض H_0: بین سرعت تعدیلات ساختار سرمایه به‌سوی نسبت اهرم هدف با در نظر گرفتن وضعیت مالی شرکت و تغییر نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکتی رابطه معناداری وجود ندارد.
فرض H_1: بین سرعت تعدیلات ساختار سرمایه به‌سوی نسبت اهرم هدف با در نظر گرفتن وضعیت مالی شرکت و تغییر نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.
تمام حالت‌های ارائه شده در جداول محاسبه‌ی سرعت اهرم واقعی به سمت اهرم هدف در سطح اطمینان 99% معنادار بوده است. پس فرض H_0 رد می‌شود پس بین سرعت تعدیلات ساختار سرمایه به سوی نسبت اهرم هدف با در نظر گرفتن وضعیت مالی شرکت و تغییر نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.

ب- محاسبه سرعت تعدیلات
1- مازاد مالی و اهرم بالاتر از هدف
با توجه به داده‌های جدول 4-33 در زمانی که شرکت دارای مازاد مالی می‌باشد و اهرم واقعی بالاتر از اهرم هدف را تجربه می‌کند، بالاترین سرعت زمانی رخ می‌دهد که نااطمینانی خاص شرکت میزان حداکثری خود را و نااطمینانی اقتصاد کلان میزان حداقلی خود را تجربه می‌کند. این سرعت برابر 01/89 % می‌باشد. حداقل سرعت تعدیل ساختار سرمایه برای زمانی رخ می‌دهد که نااطمینانی خاص شرکت حداقل و نااطمینانی اقتصاد کلان حداکثر مقدار خود را تجربه می‌کند میزان این نااطمینانی با توجه به جدول 4-33، 55/63 % می‌باشد. این حالت نشان می‌دهد در دوره‌هایی که شرکت‌ها مازاد مالی و اهرم بالاتر تجربه می‌کنند. با افزایش سطح نااطمینانی خاص شرکت میزان سرعت تعدیل ساختار سرمایه به‌طورکلی افزایش می‌یابد و با افزایش سطح نااطمینانی اقتصاد کلان میزان سرعت تعدیل ساختار سرمایه به‌طورکلی کاهش می‌یابد. یعنی افزایش سطح نااطمینانی خاص شرکت اثر تسریع کننده و نااطمینانی اقتصاد کلان اثر کاهنده دارد.

نااطمینانی خاص شرکت
نااطمینانی اقتصاد کلان
سرعت تعدیل
نیمه‌عمر
انحراف معیار پسماند
آماره t
احتمال
متغیرهای آزمون Wald
بالا
بالا
0.676229
0.614645
0.125771
5.376649
0.0000
c(2)+c(4)+c(9)+c(17)=0
بالا
متوسط
0.870374
0.339262
0.149132
5.836252
0.0000
c(2)+c(4)+c(9)+c(16)=0
بالا
پایین
0.890185
0.313789
0.148611
5.990026
0.0000
c(2)+c(4)+c(9)+c(15)=0
متوسط
بالا
0.643812
0.671461
0.107314
5.999329
0.0000
c(2)+c(4)+c(8)+c(17)=0
متوسط
متوسط
0.837957
0.380872
0.138518
6.049454
0.0000
c(2)+c(4)+c(8)+c(16)=0
متوسط
پایین
0.857768
0.355406
0.139350
6.155505
0.0000
c(2)+c(4)+c(8)+c(15)=0
پایین
بالا
0.635510
0.686790
0.088477
7.182746
0.0000
c(2)+c(4)+c(7)+c(17)=0
پایین
متوسط
0.829655
0.391624
0.119728
6.929527
0.0000
c(2)+c(4)+c(7)+c(16)=0
پایین
پایین
0.849466
0.366054
0.119157
7.128977
0.0000
c(2)+c(4)+c(7)+c(15)=0
صفر
صفر
0.677238
0.612949
0.17199
3.937667
0.0000
c(2)+c(4)+c(6)+c(14)=0
جدول 4-38 سرعت تعدیل اهرم هدف برای شرکت‌های بالاتر از اهرم هدف با در نظر گرفتن مازاد مالی شرکت و در سطوح متفاوت نااطمینانی

2- مازاد مالی و اهرم پایین‌تر از هدف
در جدول پیش رو، سرعت تعدیل ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های گزارش شده در وضعیت مازاد مالی و اهرم واقعی پایین‌تر از هدف قرار دارند. در سطح نااطمینانی صفر سرعت تعدیل ساختار سرمایه به سمت ساختار سرمایه هدف در حداقل مقدار خود قرار دارد که برابر 36/44 % است. در بین سطوح متفاوت نااطمینانی زمانی که سطح نااطمینانی اقتصاد کلان حداکثر و نااطمینانی خاص شرکت حداقل مقدار خود را تجربه می‌کند سرعت تعدیل ساختار سرمایه در بالاترین مقدار خود قرار دارد که برابر 01/63 % می‌باشد و در زمانی که نااطمینانی اقتصاد کلان حداقل و نااطمینانی خاص شرکت حداکثر مقدار خود را دارد، به‌جز زمانی که سطح نااطمینانی صفر است، مقدار حداقلی خود را تجربه می‌کند که برابر 08/47 % است. در این حالت متفاوت از حالت‌های دیگر افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت به‌طور همزمان باعث افزایش سرعت تعدیل ساختار سرمایه به سمت ساختار سرمایه هدف می‌شود.

نااطمینانی خاص شرکت
نااطمینانی اقتصاد کلان
سرعت تعدیل
نیمه‌عمر
انحراف معیار پسماند
آماره t
احتمال
متغیرهای آزمون Wald
بالا
بالا
0.594503
0.767909461
0.130306
4.562365
0.0000
C(2)+C(5)+C(13)+C(21)=0
بالا
متوسط
0.472562
1.083509808
0.104014
4.543250
0.0000
C(2)+C(5)+C(13)+C(20)=0
بالا
پایین
0.470863
1.088984000
0.103273
4.559419
0.0000
C(2)+C(5)+C(13)+C(19)=0
متوسط
بالا
0.618638
0.719027703
0.121946
5.073068
0.0000
C(2)+C(5)+C(12)+C(21)=0
متوسط
متوسط
0.496697
1.009590000
0.095722
5.188977
0.0000
C(2)+C(5)+C(12)+C(20)=0
متوسط
پایین
0.494998
1.014570250
0.094203
5.254568
0.0000
C(2)+C(5)+C(12)+C(19)=0
پایین
بالا
0.630117
0.696932542
0.122869
5.128387
0.0000
C(2)+C(5)+C(11)+C(21)=0
پایین
متوسط
0.508176
0.976767000
0.109485
4.641494
0.0000
C(2)+C(5)+C(11)+C(20)=0
پایین
پایین
0.506477
0.981536538
0.106852
4.740004
0.0000
C(2)+C(5)+C(11)+C(19)=0
صفر
صفر
0.443699
1.181945924
0.096624
4.592001
0.0000
C(2)+C(5)+C(10)+C(18)=0
جدول 4-39 سرعت تعدیل اهرم هدف برای شرکت‌های پایین‌تر از اهرم هدف با در نظر گرفتن مازاد مالی شرکت و در سطوح متفاوت نااطمینانی

3- کسری مالی و اهرم بالاتر از هدف
در جدول گزارش‌شده‌ی زیر، شرکت در وضعیت کسری مالی و اهرم واقعی بالاتر از اهرم هدف خود قرار دارد. بالاترین سرعت تعدیل ساختار سرمایه در این جدول زمانی است که سطح نااطمینانی صفر می‌باشد و مقدار آن در جدول گزارش‌شده‌ی زیر 46/65 % و بالاترین میزان سرعت زمانی که نااطمینانی سطوح متفاوت خود را نمایش می‌دهد، شرکت‌های مورد بررسی در سطح نااطمینانی خاص شرکت حداکثر و نااطمینانی اقتصاد کلان حداقل و این میزان 87/60 % را نشان می‌دهد. در دوره‌هایی که نااطمینانی اقتصاد کلان حداکثر و نااطمینانی خاص شرکت حداقل مقدار خود قرار دارد، سرعت تعدیل ساختار سرمایه به کمترین مقدار خود می‌رسد. با افزایش سطح نااطمینانی خاص شرکت میزان سرعت تعدیل ساختار سرمایه به طور کلی افزایش می‌یابد و با افزایش سطح نااطمینانی اقتصاد کلان میزان سرعت تعدیل ساختار سرمایه به‌طورکلی کاهش می‌یابد. پس سرعت تعدیل ساختار سرمایه در اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت به صورت نامتقارن اعمال شده است.

نااطمینانی خاص شرکت
نااطمینانی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نااطمینانی، سرعت تعدیل، نااطمینانی اقتصاد کلان، ساختار سرمایه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نااطمینانی، سرعت تعدیل، نااطمینانی اقتصاد کلان، ارزش بازار