پایان نامه با کلمات کلیدی میزان آشنایی، دوره کارشناسی، آزمون فرضیه، رفتار حرفه ای

دانلود پایان نامه ارشد

گردآوری پرسشنامه های تکمیل شده، اطلاعات پرسشنامه در نرم افزار Excel وارد شده و به منظور آزمون فرضیه ها و مقایسه میانگین دو جامعه و معنی دار بودن اختلاف مانگین جامعه ها از آزمون من-ویتنی25 و آماره Z استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحليل دادهها و استخراج نتایج پژوهش، نرمافزارspss به کار گرفته شده است.
3-11-1 آمار ناپارامتریک26
آمار استنباطي به دو گروه تقسيم مي‌شود:
آمار پارامتريك
آمار پارامتريك به فرض‌هايي نظير حداقل فاصله‌اي بودن مقياس‌ها توزيع نرمال نمره‌ها، و يكسان بودن واريانس جامعه‌ها نياز دارد.
آمار ناپارامتريك
آمار ناپارامتريك به فرض‌هاي آمار پارامتریک نياز ندارد و فرض‌هاي آنها بر پايه مقياس‌هاي اندازه‌گيري سطوح پايين‌تري نظير مقياس‌هاي اسمي ورتبه‌اي قرار دارد.
در صورتی که توزیع نرمال باشد از آزمون های پارامتریک استفاده می شود زیرا در توزیع نرمال توان آزمون بیشتر است و نتیجه آزمون از یک نمونه به نمونه دیگر تفاوت نمی کند، اما در جمعیت های با توزیع غیرنرمال و کوچک از آزمون های ناپارامتریک استفاده می شود. آزمون های ناپارامتریک درباره توزیع های جامعه و واریانس آن فرض خاصی نمی کند.
دلائل استفاده از آزمون های ناپارامتریک به صورت زیر است:
توزیع داده ها نرمال نباشد
اختلاف پراکندگی زیاد باشد
اندازه نمونه کم باشد ( حسینی، 1383)

3-11-2 آزمون من- ویتنی
زمانی که در یک پژوهش هدف مقایسه یک متغیر در دو گروه متفاوت است و درصورت عدم برقراری فرض نرمال بودن داده ها می توان از آزمون ناپارامتریک من-ویتنی برای مقایسه دو گروه مستقل استفاده کرد. در تحلیل  نتایج آزمون من-ویتنی می‌توان گفت که چنان‌چه سطح معنی‌داری کم‌تر از میزان خطا باشد، وجود تفاوت بین دو نمونه استنباط می‌شود. از آن‌جا که این آزمون معمولا در سطح خطای ۵ درصد در نظر گرفته می‌شود، برای رسیدن به این نتیجه باید سطح معنی‌داری کم‌تر از ۰.۰۵ باشد. شرایط استفاده از آزمون من-ویتنی به صورت زیر می باشد:
ناپارامتری
آمار ناپارامتريك به فرض‌هاي آمار پارامتریک نياز ندارد و فرض‌هاي آنها بر پايه مقياس‌هاي اندازه‌گيري سطوح پايين‌تري نظير مقياس‌هاي اسمي ورتبه‌اي قرار دارد.
دو نمونه مستقل
وقتی نمونه گیری ها در دو یا چند جامع متفاوت و یا در یک جامعه اما در زمانهای گوناگون و با شرایط مختلف، انجام شده باشند این نمونه ها را مستقل می گویند
مقیاس رتبه ای
این مقیاس همان مقیاس اسمی است که به طبقه بندی نامگذاری و علاوه بر آن مرتب نمودن طبقات می پردازد. در این مقیاس اعداد صرفا به منظور رتبه بندی به کار برده می شوند. مقیاس ترتیبی به منظور مرتب کردن افراد یا اشیا از بالاترین به پایین ترین ( بر اساس ویژگی های اندازه گیری ) به کار برده می شوند. اعداد به کار رفته در آن بیان کننده کیفیت هستند
این آزمون متناظر با آزمون t دو نمونه مستقل است.
عدم نرمال بودن توزیع داده ها (حسینی، 1383)

3-12- خلاصه فصل سوم
پژوهشگر پس از تبیین و تنظیم موضوع، باید روش پژوهش خود را انتخاب کند. انتخاب مناسب ترین روش پژوهش، جهت دستیابی به نتایج واقعی و مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است. در این فصل روش شناختی پژوهش ارائه گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، كاربردي و از نظر ماهيت از نوع توصیفی- همبستگی است. پژوهش حاضر مبتني بر شش فرضيه عنوان شده در فصل مي باشد. تعداد 400 پرسشنامه جهت آزمون فرضيه ها توزیع گرديد. جهت آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون من-ویتنی و آماره Z استفاده گرديده است. در فصل بعد فرضيه هاي پژوهش در قالب فرض هاي آماري با استفاده از روش هاي آماري بيان شده در فصل حاضر مورد آزمون قرار مي گيرند و با توجه به نتايج به دست آمده نسبت به رد شدن و يا رد نشدن فرضيه هاي پژوهش تصميم گيري خواهد شد.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل دادهها

4- 1- مقدمه
در فصل سوم به معرفی فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مورد نیاز برای آزمون آنها، جامعه آماری، نحوه انتخاب نمونه‌ها و گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرداخته شد، تا بتوان تجزیه وتحلیل را انجام داد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها ابتدا آمار توصیفی شامل میانگین، دامنه و میانه برای پاسخ های هر سوال محاسبه شده و سپس بوسیله آمار استنباطی کار پردازش اعداد انجام شده تا زمینه برقراری روابط بین داده‌ها و انجام تحلیل‌های علمی به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم شود. برای اینکار روشهای آماری در استنتاج‌ها و تعمیم نتایج نقش بسزایی بر عهده دارند.
در اين فصل ابتدا آمار توصيفي ارائه شده است، در ادامه، با استفاده از آمار استنباطی اقدام به انجام آزمون آماری من – ویتنی گردیده است و در نهایت به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته شده است.

4-2- متغيرهای پژوهش
نوع متغیرهای پژوهش در جدول 4-1 اورده شده است:

جدول 4-1: متغيرهاي پژوهش
عنوان
نوع متغیر
اخلاق حسابداری
وابسته
درستکاری و بی طرفی
مستقل
رازداری
مستقل
صلاحیت و مراقبت حرفه ای
مستقل
استقلال عمل
مستقل
رعایت رفتار حرفه ای
مستقل
التزام اصول و ضوابط
مستقل

4-3 – آمار توصيفی
در ابتدا آمارهای توصیفی را بررسی شده است. آمارهای توصیفی به صورت زیر هستند:
الف) میانگین27:
رایج ترین اندازه مرکزی میانگین حسابی است که میانگین جامعه را براورد می کند.البته باید توجه داشت میانگین نسبت به مقادیر بسیارکوچک و بسیار بزرگ حساس است و درصورتی معتبر است که مقدار واریانس کم باشد.
ب) میانه28:
میانه نقطه میانی توزیع است. به عبارت دیگر نقطه ای است که نیمی از مشاهدات از آن کمتر و نیمی از مشاهدات از آن بیشتر است. میانه در مقابل اثر مقادیر بسیارکوچک و بسیار بزرگ استوار است.
میانه نقطه میانی داده های مرتب شده است.
ج) دامنه29:
تفاوت بزرگترین و کوچک ترین مقادیر در نمونه است.

جدول 4-2: آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش
آماره توصیفی
میانگین
دامنه
میانه
تعداد
189
189
189
189
189
189
متغیرهای پژوهش
سوال
سال اول
سال آخر
سال اول
سال آخر
سال اول
سال آخر
درستکاری و بی طرفی
1
3.3
3.47
3
3
3
3

2
4.36
4.4
2
2
5
5

3
3.24
3.23
3
3
3
3

4
2.07
2.08
5
4
2
2
رازداری
5
4.09
4.1
2
2
4
4

6
2.3
3.23
4
3
2
3

7
3.31
3.21
4
4
3
3
صلاحیت و مراقبت حرفه ای
8
4.62
4.51
4
4
5
5

9
4.05
3.95
2
4
4
4
استقلال
10
4.13
3.94
3
3
5
5

11
4.13
3.94
3
3
5
5

12
3.13
3.51
3
3
3
4
رعایت رفتار حرفه ای
13
3.72
3.71
3
3
4
4

14
3.17
3.15
3
3
3
3

15
3.33
3.33
3
3
3
3
التزام به اصول و ضوابط حر فه ای
16
2.25
2.37
4
4
2
2

17
3.88
4.03
4
4
4
4
منبع: یافته های پژوهش

با توجه به مقادیر جدول 4-2 که اطلاعات آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را طي سال هاي مختلف نشان می‌دهد می‌توان نتیجه گرفت در تمامی متغیرها پراکندگی متوسطی وجود دارد که این موضوع را می‌توان از روی مقدار پارامتر پراکندگی دامنه استنباط کــرد، همچنین از روی فاصله پارامترهای مرکزی میانگین و میانه می‌توان متقارن بودن یا نبودن متغیر را نتیجه گرفت که همه متغیرها دارای تقارن نسبی هستند.

4-4- تحلیل روایی پرسشنامه
همانطو که در فصل 3 نیز اشاره شد در علوم انسانی و رفتاری بیشتر پژوهش ها بر اساس پرسشنامه صورت می گیرد. موضوع کنترل کیفیت نتایج یک پرسشنامه دامنه وسیعی از موضوعات مختلف را در بر می گیرد. اگر پرسشنامه را مانند یک آزمون فرض کنیم، می توان گفت یک آزمون خوب باید از ویژگی های مطلوبی مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد تا به نتایج درستی منجر شود. در بین این ویژگی ها روائی و پایائی از اهمیت بیشتری برخوردارند. به منظور حصول اطمینان از روایی پرسشنامه، سوالهای پرسشنامه با نظر متخصصان و صاحبنظران در چند مرحله اصلاح و نهایی شد.

4-5- تحلیل پایایی پرسشنامه
منظور از اعتبار آزمون، دقت اندازه گيري و ثبات و پايايي آن است. معمول ترین روش ضريب آلفاي كرونباخ مقداري بين صفر و يك مي باشد كه هر چه مقدار آنها به عدد يك نزديكتر باشد نشان دهنده مناسب بودن (روا بودن) ابزار تحقيق است .
با محاسبه این ضریب می توان دریافت که تا چه حد برداشت پاسخگویان از سولات یکسان بوده است. اساس این ضریب نیز بر پایه طیف ها یا مقیاس هاست. در واقع ضریب آلفای کرونباخ از جمله روشهای تعیین پایائی آزمون با تاکید بر همسانی درونی است. باتوجه به اینکه مقدار ضریب پایایی پرسشنامه برای 17 سوال 0.78 می باشد و این ضریب بیشتر از 0.70 است پایایی پرسشنامه تایید می گردد. جدول مربوط به نتیجه فوق در پیوست شماره (2) قابل مشاهده می باشد.

4-6- آمار استنباطی
در این بخش به آزمون فرضیه‌های پژوهش پرداخته می‌شود. فرضیه‌‌ها به صورت زیر هستند:
فرضیه اول: ” میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص “درستکاری و بی طرفی” بیشتر است.”
فرضیه دوم: ” میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” رازداری ” بیشتر است. “
فرضیه سوم: ” میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” صلاحيت و مراقبت حرفه اي ” بیشتر است.”
فرضیه چهارم: ” میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” استقلال عمل ” بیشتر است.”
فرضیه پنجم: ” میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” رعایت رفتار حرفه اي ” بیشتر است.”
فرضیه ششم: ” میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” التزام اصول و ضوابط حرفه اي ” بیشتر است.”
برای آزمون فرضیه ها ابتدا به بررسی نرمال بودن داده ها پرداخته و سپس مقایسه پاسخ ها میان آقایان و خانم ها انجام می شود و در نهایت با استفاده از آزمون رتبه ای من – ویتنی آزمون فرضیه های پژوهش انجام می پذیرد. آزمون های فوق به صورت ذیل انجام می پذیرد:

4-6-1- آزمون نرمال بودن:
به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون های مختلفی استفاده می شود. در اینجا از آزمون ناپارامتریک کالماگورف- اسمیرانف یک نمونه ای 30 استفاده شده است. در جدول 3-4، آزمون نرمال بودن برای هر سوال انجام شده است:

جدول 4-3: نتایج آزمون نرمال بودن
متغیرهای پژوهش
سوال
آماره کالماگورف- اسمیرانف
p-value
درستکاری و بی طرفی
1
0.215
0.0001

2
0.202
0.0001

3
0.226
0.0001

4
0.235
0.0001
رازداری
5
0.233
0.0001

6
0.211
0.0001

7
0.200
0.0001
صلاحیت و مراقبت حرفه ای
8
0.187
0.0001
ادامه جدول 4-3: نتایج آزمون نرمال بودن
متغیرهای پژوهش
سوال
آماره کالماگورف- اسمیرانف
p-value
صلاحیت و مراقبت حرفه ای
9
0.203
0.0001
استقلال
10
0.258
0.0001

11
0.248
0.0001

12
0.211
0.0001
رعایت رفتار حرفه ای
13
0.217
0.0001

14
0.213
0.0001

15
0.249
0.0001
التزام به اصول و ضوابط حرفه ای
16
0.188
0.0001

17
0.163
0.0001
منبع: محاسبات پژوهش
با توجه به اینکه سطح معنی داری تمام سوالات کمتر از 0.05 میباشد بنابراین هیچ یک از سوالات دارای توزیع نرمال نبوده و بنابرین از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده می شود. جداول مربوط به نتايج فوق در پيوست شماره (3) قابل مشاهده مي باشند.

4-6-2- آزمون مقایسه میان پاسخ های خانم ها و آقایان
باتوجه به اینکه سوالات مابین دوگروه خانم ها و آقایان تقسیم گردید به منظور بررسی تاثیر جنسیت در نتایج پژوهش اقدام به مقایسه پاسخ های خانم هاو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حسابداران، اخلاق حرفه‌ای، نظام ارزشی، منافع عمومی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سطح معنادار، آزمون فرضیه، رفتار حرفه ای، سطح معنی داری