پایان نامه با کلمات کلیدی مکان یابی، حمل و نقل، محدودیت ها، مدل سازی

دانلود پایان نامه ارشد

جذب آن نسبت به سطوح تجاری دیگر تعیین می کنند. این مدل نیز موانع منطقی را در نظر نمی گیرند و از طریق دقت وجود داده های رقبا، محدود می شوند. علاوه بر این مدلهای جاذبه اساساً الگوریتمهای پیچیده تری می باشد که ممکن است برای تحلیل گران کم تجربه مفید نباشد. (Lbid,10,14).

2-7-7 تجزیه وتحلیل سطوح تجاری و خدماتی با استفاده از تابع نزدیکی و یا با فرینگ
نزدیکی معیاری است در مورد فاصله بین عوارض . این معیار معمولا” با واحد طول اندازه گیری می شود . اما با واحدهای دیگری نظیر زمان سفر و غیره نیز می تواند اندازه گیری شود . برای اندازه گیری نزدیکی چهار پارامتر باید مشخص کردند : (آرونوف،1375،24)
1) موقعیت هدف ( مثلا” هدف ( مثلا” یک جاده ، بیمارستان و یا یک پارک ) ،
2) یک واحد اندازه گیری ( مثل فاصله به متر و زمان سفر به دقیقه ) ،
3) تابعی برای محاسبه میزان نزدیکی ( مثل فاصله به خط مستقیم و یا زمان سفر ) و
4) منطقه مورد مطالعه .
تجزیه و تحلیل سطوح تجاری و خدماتی با استفاده از تابع نزدیکی مبتنی بر شکل زیر می باشد

شکل 2-1 تقاضا با و بدون هزینه حمل و نقل برای یک مشتری که در فاصله D از یک مرکز خدماتی قرار داد . که در این شکل ، 1P قیمت کالا nds+1p میزان هزینه حمل و نقل به اضافه قیمت کالا 1p میزان تقاضا می باشد.
مزیت این مدل در این است که فاصله ی بین عوارض و وضعیت مابین آنها را به خوبی مشخص می سازد.
معایب این مدل در این است ، که تجزیه و تحلیل های پیچیده تر ممکن است نیاز به محاسبه مقادیر مربوط به مقدار زیادی نقطه داشته باشند و همچنین ممکن است شامل عملیات انطباق لایه ای مختلف باشد.
(همان،25) .
2-7-8 تجزیه و تحلیل منطقه تجاری و خدماتی با استفاده از چند ضلعی های تیسن
پولیگونهای تیسن و یا ورونی تعریف کننده مناطق منحصر به فرد نفوذ و یا تأثیر در اطراف مجموعه ای از نقاط می باشد . داده های حاصل از اندازه گیری میزان باران معمولا” به این طریق تجزیه و تحلیل می شوند این روش در واقع روشی است برای ایجاد چند ضلعی ها از روی نقاط ، با فرض اینکه بهترین اطلاعات برای مکانهایی که در آنها مشاهداتی وجود ندارند ، مقدار نزدیکترین نقطه مشاهده شده به آن داده می شود شکل زیر نشان دهنده چگونگی استفاده از پولیگونهای تیسن برای ایجاد سطوح خدماتی و تجاری برای هر مرکز می باشد. (همان،26).

شکل 2-2 مراحل ایجاد چند ضلعی های تیسن را از روی نقاط نمونه نشان می دهد .(الف) موقعیت نقاط ، (ب) نقاط به همدیگر وصل شده و مثلث هایی را ایجاد می کنند .(پ) عمود منصف خطوط پیدا می شود . (ت) مثلث ها حذف می شوند .
پولیگونهای تیسن برای نشان دادن مناطقی که مصرف کنندگان بایستی فواصل غیر ضروری زیادی را بپیمانید مفید می باشد .عیب این مدل نیز در این است که موانع منطقی از قبیل رودخانه ها ، اتوبانها و غیره را در نظر نمی گیرد . مزیت این مدل در این است که بر خلاف مدل حریم سازی ، سطوح خدماتی ایجاد شده همپوشی ندارند (همان،29-27).
2-7-9 تجزیه و تحلیل سطوح تجاری و خدماتی با استفاده از عملیات همسایگی
عملیات همسایگی ، مشخصات مناطقی که یک موقعیت خاص را در بر گرفته اند ، ارزیابی می نماید . هر نوع عملیات همسایگی حداقل نیاز به مشخصات سه پارامتر اساسی دارد :
1) یک یا چند موقعیت به عنوان هدف 2) مشخصاتی از همسایگی هر یک از هدف ها 3) تابعی که بر روی عناصر داخل آن همسایگی عمل نماید .
عملیات همسایگی بویژه برای ارزیابی مشخصه یک منطقه محلی مفید می باشند .
ایراد این مدل در این است که اگر شعاعهای همسایگی به درستی انتخاب نشوند، مشخصات مناطق داخل محدوده، به درستی ارزیابی نمی شوند.
(همان،32-30).

2-7-10 عملیات همپوشی لایه ها
عملیات انطباق و یا همپوشی لایه ها به صورت منطقی و حسابی قسمتی از اتمام بسته های نرم افزاری GIS می باشد . انطباق ریاضی عملیاتی نظیر جمع ، تفریق و تقسیم و ضرب مقادیر موجود در یکی از داده ها با مقادیر مربوط در لایه دیگری می باشد . انطباق شامل یافتن آن مناطق است که در آنها مجموعه ای از شرایط صادق باشد .
2-7-11 نقشه فشار :
نقشه فشار اولین بار در ترکیب باIS G برای ارزیابی استفاده از فضاهای پارکینگ مورد استفاده قرار گرفت ( رتیسما ون اک ، 1990،64) .
این دیدگاه مبتنی بر این فرض است که چه تعدادی از افراد می خواهند اتومبیلشان را پارک کنند و چه مقدار فضای پارکینگ در یک فاصله پیاده روی معقول وجود دارند ، که نتیجه آن شناسایی مناطقی با نقصان کمبود فضای پارکینگ می باشد . این روش می تواند برا ی تسهیلات و خدمات دیگر نیز به کار برده شود . فشار سپس می تواند به صورت تعداد مشتریان موردنیاز یک فروشگاه جدید مبتنی بر تخصیص سهم نسبی تفسیر و تعبیر شود .
(Ritsema ,2000,54) .
2-7-12 قابلیت دسترسی :
قابلیت دسترسی از طریق توزیع فضایی مراکز بالقوه ، سهولت رسیدن به هر مقصد و میزان کیفیت و نقش فعالیتهای یافت شده درآنجا تعیین می شود . در زمینه قابلیت دسترسی ، هزینه سفر و انتخاب مقصد مسائل اساسی می باشد . میزان قابلیت دسترسی تحت تأثیر دو عنصر می باشد : عنصر حمل و نقل و عنصر فعالیت ( انگیزه یا جذب ) . عنصر حمل و نقل منعکس کنننده سهولت سفر بین نقاط موجود در فضا می باشد و از طریق نقش و کیفیت خدمات ارائه شده با سیستم حمل و نقل تعیین می شود و با فاصله سفر ، هزینه سفر و زمان سفر اندازه گیری می شود و عنصر فعالیت منعکس کننده توزیع فضایی فعالیت ها می باشد . این توزیع ازطریق میزان و موقعیت فعالیتهای مختلف مشخص می شود . عنصر فعالیت جذب یک مرکز ( مقصد سفر ) نامیده شود . (ARC/INFO7.2.1/Help)
2-7-13 مدل های تخصیص – مکان یابی
مدلسازی تخصیص – مکان یابی جدید نمی باشد . تحقیق در زمینه تئوری این مفهوم در طول دهه های 70-1960 به خاطر پیشرفت در زمینه علوم کامپیوتری صورت گرفت. (Lbid,9,10) تخصیص ، برنامه ای در محیط شبکه است که تحلیل های اختصاصی منابع را انجام می دهد این برنامه نزدیکترین مراکز ( حداقل هزینه سفر ) را برای هر اتصال در شبکه پیدا می کند برای نمونه تخصیص را می توان برای یافتن نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی به هر خیابان شهر و یا مشخص کردن نزدیکترین مدرسه به هر دانش آموز مورد استفاده قرار داد .
مدلسازی تخصیص مبتنی بر این فرض است که منطقه پیرامون یک مرکز به صورت شبکه ای از عوارض خطی می باشند این عوارض خطی ، موقعیت مسیرهای حمل و نقل را شناسایی کرده و مشخص میسازند که این موقعیت ها چگونه به همدیگر مرتبط می شوند و این واقعیت را منعکس میسازند که حمل و نقل منابع بر روی مسیرهای از پیش تعریف شده صورت می گرد(Lbid, 11,13) .
مدلهای تخصیص – مکان یابی به صورت زیر می باشند :
1-مدل حداقل فاصله
2- مدل حداکثر تراکم
3- مدل حداقل فاصله توان دار
4- مدل حداقل فاصله ( دارای محدودیت )
5- مدل حداکثر پوشش
6- مدل حداکثر پوشش ( دارای محدودیت )

1- مدل حداقل فاصله
در این مدل هدف به حداقل رساندن هزینه های حمل و نقل می باشد . موقعیت مراکز خدماتی بایستی به گونه ای تعیین شود که مجموع فواصل وزنی ( فاصله ای که به تعداد ساکنان ضرب می شود ) طی شده به حداقل برسد . برای این منظور بایستی ا زمدل حداقل فاصله استفاده کرد
محدودیت های ( اجبارهای ) اعمال شده در این مدل به صورت زیر می باشند :
– فقط تعداد خاصی از تسهیلات ،p مکان یابی خواهند شد.
– هر گاه تقاضا به نزدیکترین مرکز خدماتی سفر خواهد کرد . (Lbid,14)
2- مدل حداکثر تراکم
این مدل برای تعیین مکان مراکز خدماتی در نزدیکی مراکز جمعیتی به کار برده می شود . در این مدل تراکم مشتری نسبت به کاهش تعداد مشتریان در الویت قرار می گیرد . این مدل در جستجوی تراکم مطلوب مشتری در یک شعاع مورد نظر می باشد . برای انجام چنین کاری ، مدل فرض می کند که فرصت ارتباط متقابل بین مراکز خدماتی و مصرف کنندگان به صورت خطی با افزایش فاصله کاهش می یابد.(Lbid,16)
. محدودیت های موجود در این مدل به صورت زیر می باشد :
– فقط تعداد خاصی از مراکز ، p ، مکان یابی خواهند شد
– هر نقطه تقاضا به نزدیکترین مرکز سفر خواهد کرد
– تراکم تقاضا در یک مرکز خدماتی به طور خطی با افزایش فاصله افت پیدا می کند ..
3- مدل حداقل فاصله توان دار
در این مدل هدف ، به حداقل رساندن تابع فاصله توان دار تجمعی ( مربعی ، مکعبی و غیره ) می باشد . محدودیت های موجود در این مدل به صورت زیر می باشند :
– فقط تعداد خاصی از مراکز ،p مکان یابی خواهند شد .
– هر نقطه تقاضا به نزدکترین مرکز خدماتی سفر خواهد کرد .
بر خلاف مدل حداکثر تراکم ، این مدل مرکز خدماتی را به سوی نقاط تقاضایی که دورتر واقع شده اند می کشاند . بالا بودن مقدار نمای فاصله باعث می شود که اثرات فاصله اغراق آمیزتر شود . (Lbid,19,20)
4- مدل حداقل فاصله ( محدودیت دار )
در این مدل ، هدف مشابه با مساله حداقل فاصله میباشد : یعنی تعیین موقعیت تعدادی از مراکز خدماتی،p می باشد تا اینکه مجموع فاصله پیموده شده به حداقل برسد .
در این مدل ، محدودیت ها به صورت زیر می باشند :
– فقط تعداد خاصی از مراکز خدماتی ، مکان یابی خواهد شد .
– هر گره تقاضا به نزدیکترین مرکز خدماتی اش سفر خواهد کرد .
– هیچ نقطه تقاضایی به دورتر از فاصله مشخص شده نخواهد رفت .
– محدودیت فاصله با قرار دادن جریمه ها بر مقادیر فاصله در موقعی که نقطه تقاضا در بیرون ا زآستانه فاصله باشد ، اعمال می شود . (Lbid,21,22)
5- مدل حداکثر پوشش :
هدف این مدل ، به حداکثر رساندن مقدار مشتریانی است که در یک فاصله مورد نظر زندگی می کنند این مدل به شناسایی مراکز جمعیتی نیاز ندارد . هدف این مدل تخصیص مشتریان زیاد تا حد ممکن می باشد.(Lbid,23)
محدودیت های این مدل به صورت زیر می باشد :
– فقط تعداد خاصی از مراکز خدماتی مکان یابی خواهند شد .
– هر نقطه تقاضا به نزدیکترین مرکز خدماتی اش سفر خواهد کرد .
– یک نقطه تقاضای جمعیتی مورد نظر در صورتی تحت پوشش قرار خواهد گرفت که در آستانه فاصله ای یا زمانی مرکز خدماتی مشخص واقع شود .
این مدل به نام ، مساله مکان یابی به حداکثر رساندن پوشش (PLCM ) می باشد . (Lbid,26)
6- مدل حداکثر پوشش ( محدودیت دار )
هدف این مدل ، تعیین تعداد ثابتی از مراکز خدماتی به منظور به حداکثر رساندن جمعیت تحت پوشش در آستانه فاصله ای می باشد که تضمین سازد حداکثر جمعیت تحت پوشش در یک فاصله بیشتری واقع شوند .محدودیت های این مدل به صورت زیر می باشند :
– فقط تعداد خاصی ازمراکز خدماتی مکان یابی خواهند شد
– هر نقطه تقاضا به نزدیکترین مرکز خدماتی اش سفر خواهد کرد .
– هر نقطه تقاضای پوشانده نشده در صورتی در محدوده نزدیکی واقع می شود که در آستانه فاصله دوم ( آستانه بزرگتر ) باشد .
در این مدل دو آستانه فاصله ای وجود دارد . در اولین آستانه فاصله ای ، نقاط تقاضای کمتری وجود دارند اما در آستانه دوم تمام نقاط تقاضا وجود دارند .
در ادبیات تخصیص – مکان یابی این مدل به نام MCLP همراه با محدودیت های نزدیکی اجباری می باشد . (Lbid,27,28)
نکته ی بسیار حایز اهمیت در مورد مدلهای تخصیص- مکان یابی این است که هیچکدام از این مدلها، تعداد بهینه مراکز خدماتی را تعیین نمی کنند. تعداد مطلوب قبلا” بایستی تعیین شود و به عنوان پارامتری در مدل گنجانده شود.
2-7-14 مدلسازی هندسی شبکه
Geometric Network یا مدل سازی هندسی شبکه ، مجموعه ای از عوارض (شامل Edge ,junction ,…)) می باشد که با عوارض خود دارای ارتباط بوده و از قوانین پیوستگی به منظور نمایش و مدل سازی هندسی شبکه تبعیت می نماید. شبکه های توزیع آب و فاضلاب، برق، گاز ، سیستم آتش نشانی، خدمات تلفن، شبکه های جریان آب، جریان رودخانه ها و… نمونه هایی از مدل سازی و کاربرد تحلیل شبکه در Geometric Network می باشد. (سنجری،1390، 211)

2-7 نتیجه گیری
گردشگری فعالیتی است با ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و سیاسی به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رگرسیون، خرده فروشی، توسعه روستا، توسعه منطقه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی توسعه گردشگری، تحلیل شبکه، محیط GIS، توسعه روستا