پایان نامه با کلمات کلیدی مهریه عندالمطالبه، مهریه عندالاستطاعه، اسناد و املاک

دانلود پایان نامه ارشد

زمان پرداخت مهريه بطور دقيق مشخص نشده و موكول به زمان مطالبه زوجه شده است و پرداخت مهر تا زمان مطالبة زوجه به تأخير مي افتد.
2-4-3 : انواع شرط عندالاستطاعه در مهريه :
ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﻪ ‫دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد :
اول : شرط ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪي ﻣﻄﻠﻖ : ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺣﺼﻮل اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ، زوج ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪ را ﺑﭙﺮدازد و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﻜﻢ ﻏﺎﺻﺐ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اين حالت نيازي به مطالبه زوجه براي دريافت مهريه نخواهد بود.دوم : ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪي ﻋﻨﺪاﻻﺳـﺘﻄﺎﻋﻪ : ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﺼﻮل اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ زن، ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﻳـﺪ مهريه را ﺑﭙـﺮدازد و فقط با استطاعت پيدا كردن زوجه پرداخت بر او واجب نمي شود و بعد از آن زوجه هر زمان بخواهد همانند مهريه عندالمطالبه مي تواند مهريه را طلب كند ولي اگر طلب نكرد و دوباره مرد معسر از پرداخت شد نمي تواند تا زمان استطاعت مهريه را بگيرد و بر مرد هم ايرادي از اين جهت نيست كه چرا در زمان تمكن مهريه را نداده است.
2-4-4 : عندالاستطاعه بعنوان شرط ضمن نكاح
عبارت «عندالاستطاعه» از قدیم در قباله های نکاح به عنوان شرط درج گردیده است. در عرف شایع حقوقدانان نیز عبارت مزبور در قالب شرط ضمن نکاح یا شرط ضمن مهریه طرح مي گردد126. سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با عنایت به همین شهرت در بخشنامه صادره خود مقرر می دارد: «ﺳﺮدﻓﺘﺮان ازدواج ﻣﻜﻠﻒاﻧـﺪ در ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاي ﺻﻴﻐﻪ ﻋﻘﺪ و درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ زوﺟﻴﻦ در ﻧﺤﻮة ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳـﻪ ﺑﺮﻋﻨﺪاﻻﺳـﺘﻄﺎﻋﻪي ﻣـﺎﻟﻲ زوج ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘـﺪ درج و ﺑـﻪ اﻣـﻀﺎي زوﺟـﻴﻦ ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ »127.
2-4-5 : دليل مخالفين طرح عندالاستطاعه بودن مهريه
ﭼﻮن از ﺟﻬﺎﺗﻲ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺷﺮط ﺑﻪ ﺿﺮر زوﺟﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻲﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺟﻞ ﺑﺮاي ﻣﻬﺮﻳﻪ داﻧﺴﺖ و اﻳﻦ ﻳﻚ ﺷﺮط ﺿﻤﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳـﻘﻮط ﺣـﻖ ﺣـﺒﺲ زن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و زوﺟﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﺣﺒﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﻤﺎﻳـﺪ زوج ﺑـﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ128. آن ﻫﻢ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪي ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﻧﻪ ﺣﺼﻮل اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ زوﺟـﻪ، ﺣـﺎل در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ زوﺟﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﻲ زوج ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸود ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ دﻳﻮن ﺑﺮ ذﻣﻪي وي ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﻞ داراﻳﻲ ﻣﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد129.
2-4-6 : دليل موافقين طرح عندالاستطاعه بودن مهريه
مهريه در عرف امروز ما بيشتر از جنبة نحله و معيار صدق و راستي شوهر نسبت به زن خارج شده و ممكن است بدلايل ديگري مطالبه شود. برخي از زنان با مطالبه مهريه قصد فشار آوردن به مرد و تحميل خواسته اي از او را دارند و براي اينان مهريه ابزاري است براي رسيدن به مراد و مقصود، شايد راهكار برخي از مدافعان حقوق زنان كه مي گويند با حذف ماده 1105 ق.م و رياست شوهر در خانواده ميزان مهريه نيز تا حد بسياري كاهش خواهد يافت و زنان نيز به آن راضي خواهند بود130، به همين دليل باشد كه آنها مهريه را وسيله اي مي دانند براي اعمال قدرت از سوي زنان، اين امكان هم وجود دارد كه درصد زيادي از زنان به قصد كلاهبرداري با مهريه هاي سنگين ازدواج كرده و بلافاصله بعد از عقد خواهان مهريه خود مي شوند، در اين ميان مردي كه با اغفال از جانب زني با او ازدواج كرده، يا قادر به پرداخت مهريه نبوده و يا هم در صورت توانايي پرداخت، بخش عظيمي از سرمايه خود را كه حاصل تلاش و زحمت عمرش بوده از دست مي دهد. ﻃﺮﻓﺪاران درج ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﺑﻮدن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ در ﺳﻨﺪ ازدواج، ﻧﺤﻮه ي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮاي ﻣﻬﺮﻳﻪ و اﺑﺰار ﻗﺮار دادن آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪاي ﺑﺮاي ﻣﺠﺒﻮرﻛﺮدن ﻣﺮد ﺑـﻪ ﻃـﻼق و ﻣﺘﺰﻟـﺰل ﻛـﺮدن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدن ﺟﻤﻊ زﻳﺎدي از ﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آنها ﻫﻨﻮز وارد زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﺸﺘﺮك خود نشده اند را دﻻﻳﻠﻲ ﺑﺮ ﻋﻘﻴﺪه ي ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻲداﻧﻨﺪ.
2-5 : تفاوت عندالمطالبه بودن پرداخت با شرط عندالاستطاعه بودن آن
2-5-1 : ماهيت عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن پرداخت
‫ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒـﻪ در ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﺑـﺎ ﻋﻨﺪاﻻﺳـﺘﻄﺎﻋﻪ ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎي زﻳـﺎدي دارﻧـﺪ. در ﻣﻬﺮﻳـﻪي ‫ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎ دﻳﻨﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻓﻌﻠﻴﺖ داﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻟﺰام زوج ﺑﺮ ﭘﺮداﺧـﺖ آن ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﻣﻬﺮﻳﻪي ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﻠﻴﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺣـﺼﻮل اﺳـﺘﻄﺎﻋﺖ ﻓﻌﻠﻴـﺖ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ و زوج ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﭙﺮدازد و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪي زوﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. مالکیت زوجه بر مهریه وقتی که شرط استطاعت در آن لحاظ می شود مشروط به زمانی هست که زوج مستطیع گردد يعني لحظه مالکیت زوجه بر مهریه لحظه مستطیع شدن زوج می باشد نه لحظه عقد، در صورتی که زوج استطاعت لازم جهت پرداخت مهریه را نداشته باشد هیچ مالکیتی برای زوجه در مهریه ایجاد نمی گردد در حالي كه در مهريه عندالمطالبه با وقوع عقد نكاح زوجه مالك مهريه مي شود. در مواردی که مهریه بر ذمه زوج مستقر می شود به محض وقوع عقد نکاح زوجه از زوج مهریه خود را طلبکار می شود. اما در صورتیکه شرط استطاعت لحاظ شود طلبکار بودن زوجه در مقابل زوج به مستطیع شدن زوج موکول است .
2-5-2 : بار اثبات در شرط عندالمطالبه با شرط عندالاستطاعه
ﺗﻔﺎوت دﻳﮕﺮي ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ ‫دو ﺷﺮط دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ بار اثبات مطالبه در دین عندالمطالبه با زوجه است همچنين ﺑﺎر اﺛﺒﺎت اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ زوج در ﻣﻬﺮﻳﻪي ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ‫زوﺟﻪ اﺳﺖ و اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ادﻋﺎ را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در ﺷـﺮط ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒـﻪ ﺑـﻮدن، زوج ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ادﻟﻪاي ﻛﻪ ﻣﻲآورد اﻋﺴﺎرش را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. عمده تاثیر تعیین مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه در همین بار است . در ﻣﺎده 651 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ آﻣـﺪه ‫اﺳﺖ: « اﮔﺮ ﺑﺮاي اداي ﻗﺮض ﺑﻪ وﺟﻪ ﻣﻠﺰﻣﻲ اﺟﻠﻲ ﻣﻌـﻴﻦ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﻘـﺮض ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻗﺒـﻞ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺪت ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ». ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻳﻦ ﻣﺎده و آﻧﭽﻪ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴـﻪ ‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻋﻘﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻘﺮض ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫـﺪ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻃﻠـﺐ ﺧـﻮد را ‫از ﻣﺪﻳﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﻮن، زوج ﺑﺎﺷﺪ و زوﺟﻪ ﻛـﻪ ﻣﻬﺮﻳـﻪاش را از او ﻃﻠﺒﻜـﺎر ‫اﺳﺖ، آن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ زوج ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﻬﺪة دﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪه و آن را ادا ﻧﻤﺎﻳﺪ131.
2-5-3 : امكان بازداشت زوج در صورت امتناع از پرداخت
امکان اجرای مادة (2) قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت زوج مدیون بر اساس درخواست زوجه در مورد مهریه عندالاستطاعه عملاً محقق نمی‌گردد. زیرا مطابق این ماده جواز بازداشت زوج در صورتی محقق می شود که ثابت شود، علی‌رغم استطاعت و مطالبة زوجه، زوج از پرداخت امتناع می‌کند. در واقع استطاعت از طریق معرفی اموال زوج، ثابت می‌شود. در این صورت مطابق مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی امکان درخواست بازداشت زوج مدیون وجود ندارد؛ زیرا این ماده شرط درخواست بازداشت زوج را عدم دسترسی به اموال محکوم‌علیه مقرر نموده است، در این ماده آمده «…. چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.» اما در مورد مهریه عندالمطالبه در ماده 2 آمده: « همانند دین حال یا دین مؤجل حال شده در صورت پیدا شدن اموال در دسترس زوج از محل آن استیفاء دین می‎شود و در غیر این صورت بنا به تقاضای زوجه، زوج مدیون چنانچه معسر نباشد تا استیفاء مهریه بازداشت می‌شود.» بنابراین اثبات اعسار می تواند مانع بازداشت زوج گردد.
2-6 : نحوة مطالبه مهريه در صورتي كه مهريه عندالمطالبه باشد
ﺑﺎ اﻣﺘﻨﺎع زوج از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ، زوﺟﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳنة دادرﺳﻲ زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﻘﺪﻳﻢ دادﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. دادﮔﺎه در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع زوج و درﺧﻮاﺳﺖ زوﺟـﻪ او را ﺣﺒﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ او را ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ دﻳـﻨﺶ اﺟﺒـﺎر ﻛﺮده ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ ﺣـﺒﺲ ﺟﻨﺒـة ﺷﺮﻋﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ داﺷـﺘﻪ132 و ﻋﻘﻴﺪه ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ : در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﺎزات ﺣـﺒﺲ ﺑـﺮاي زوج درﺻـﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﭼﻮن ﺟﺮﻣﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﺪه، رﻳﺸﻪ ﻓﻘﻬﻲ ﻧﺪارد؛ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ، ﭼﻮن ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ ‫وﻗﻮع ﻋﻘﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ دﻳﻦ ﺑﺮذﻣـﻪي زوج ﻣـﻲآﻳـﺪ و ﻓﺮﻗـﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ دﻳـﻮن ﻧﺪاﺷـﺘﻪ، ﻟـﺬا ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ دﻳﻮن ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻣﺤﺒﻮس ﻣﻲﺷﻮد، در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺒﻮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺗـﺎ ‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻋﺴﺎرش ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد133.
2-6-1 : ثبوت ﺣﻜﻢ اﻋﺴﺎر زوج
ثبوت ﺣﻜﻢ اﻋﺴﺎر در ﺻﻮرﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ زوج دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋـﺴﺎر ﺧﻮد را ﺑـﻪ دادﮔـﺎه رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ دادﮔﺎه ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﻣـﻮرد اﻋـﺴﺎرش ﺻـﺪور رأي ﻧﻤﺎﻳـﺪ.
2-6-2 : اقسام اعسار و احكام آنها :
اﻋﺴﺎر ﻫﻢ دو ﻧﻮع اﺳﺖ؛ اﻋﺴﺎر ﻣﻄﻠﻖ و اﻋﺴﺎر ﻧﺴﺒﻲ. در اعسار مطلق ، ﺛﺒﻮت ﻋﺪم اﻣﻜـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ از ﺟﺎﻧـﺐ ﻣﺪﻳﻮن اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ ، ﭘﺲ ﺑﺎ ﺛﺒﻮت اﻋـﺴﺎر، زوج آزاد ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. ولي در اﻋﺴﺎر ﻧـﺴﺒﻲ ﺑﺮﺧﻼف اﻋﺴﺎر مطلق، ﻣﻌﺴﺮ ﻓﻘﻂ اﻵن ﻗـﺎدر ﺑـه ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﻴـﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﻌﺪاً ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ. پس در صورتي كه اعسار نسبي ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 652 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: «در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﺣـﺎﻛﻢ ﻣﻄـﺎﺑﻖ اوﺿـﺎع و اﺣـﻮال ﺑـﺮاي ﻣﻘﺘﺮض ﻣﻬﻠﺖ ﻳﺎ اﻗﺴﺎط ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ» ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻗﺴﻂ ﺑﻨﺪي ﻣـﻲﺷـﻮد و ﺷـﻮﻫﺮ ﻣﻜﻠّﻒ ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ آن ﺑﺼﻮرت اﻗﺴﺎط ﻣﻲﺷﻮد.
2-6-3 : ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﻬﺮﻳﻪ در حكم اعسار نسبي
ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﻬﺮﻳﻪ، در اعسار نسبي درآﻣﺪ ﻣﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺮدي ﻛﻪ ﻣﺘﺄﻫـﻞ اﺳـﺖ يعني زوجه دارد 4/1 درآﻣﺪش و ﺑﺮاي ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺮد 3/1 آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. اﮔـﺮ ﻫﻢ ﻣﻴـﺰان درآﻣـﺪ ﻣﺮد ‫ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻴﺰان آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
2-6-4 : انتقادات وارد بر صدور حكم اعسار توسط دادگاه ها
‫ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد اﻋﺴﺎر زوج ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻗﻴﻖ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻓﺮدي را ﻛـﻪ ‫ﻣﻜﻨﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارد را ﻣﻌﺴﺮ اﻋﻼم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از اﻳﻦ راه ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻗﺴﻂ ﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮد و حقوق زن و مهريه او بدون دليل پرداخت نمي شود ولي اگر دادگاه ها روش هاي بهتري براي تحقيقات و اطلاع از مكنت مالي زوج بكار بگيرند زوج قادر به مخفي كردن اموال خود و نپرداختن مهريه زوجه نخواهد شد .
2-6-5 : انتقادات وارد بر قسط بندي حكم اعسار
در ﺧـﻮد ‫ﻗﺴﻂ ﺑﻨﺪي ﻫﻢ اﺷﻜﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد دارد، از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺪارد و ﻣﻤﻜـﻦ ‫اﺳﺖ ﻣﺮدي ﻛﻪ ﻣﺎه اول ﺑﺪﻫﻲاش را ﭘﺮداﺧﺘﻪ، ﻣﺎه دوم ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﺎز زوﺟﻪاي ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧـﺪ ﻛـﻪ ‫ﺑﺮاي اﺣﻘﺎق ﺣﻘﺶ ﺑﺎﻳﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن زﻳـﺎدي از وﻗـﺘﺶ را در راﻫﺮوﻫـﺎي ‫دادﮔﺎه ﺳﭙﺮي ﻛﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻛﺜﺮ ﻣﺮدان ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺮﻓﻨﺪي ﺑﺮاي ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳـﻪ و ‫در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣـﺴﻴﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺬﺷـﺘﻪ از اﻳـﻦ ﺑﻌـﺪ از اﺛﺒﺎت اﻋـﺴﺎر زوج ‫در دادﮔﺎه وي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺑﺪﻫﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﻜـﻴﻦ از ﺟﺎﻧـﺐ زوﺟـﻪ وي ﻧﺎﺷـﺰه ‫ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺸﻮز ﻫﻢ از ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻘﻮط ﻧﻔﻘﻪ ﺷﻤﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد134.
2-6-6 : نظر فقها در مورد اعسار
ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ هستند ﻛﻪ اﻋﺴﺎر را ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ135. ﻋﺪه اي ﻫﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪﻳﻦﮔﻮﻧﻪ دﻟﻴﻞ آورده اﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣـﻮرد ﺑـﻪ ﺣﻜـﻢ ﻗـﺎﻧﻮن ‫ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣؤﺟﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﻳﮋه اﻳﻦ ﻧﻈﺮ در ﻣﻬﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳـﻨﮕﻴﻦ ‫راﻳﺞ ﻣﻨﻄﻘﻲﺗﺮ اﺳﺖ و زوﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ‫ﻛﻨﺪ136. اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻘﻴﻬﺎن و اﻧﺪﻳـﺸﻤﻨﺪان ﺣﻘـﻮق اﺳـﻼﻣﻲ ‫ﺛﺒﻮت اﻋﺴﺎر را ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ و ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ: درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣـﺎﻟﺘﻲ مطالبه ﻣﻬﺮ از زوج اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺣـﻖ ﺣـﺒﺲ ﻣﻼزﻣـﻪ ﻧﺪارد137.
2-6-7 : اعسار و مشكلات در پرداخت مهر
در هنگام طلاق مردان به دو دليل به اعسار متوسل مي شوند : دليل اول اينكه: واقعاً معسرند و وجه يا مالي براي پرداخت بدهي خود ندارند و دليل دوم اينكه: معسر نيستند، ليكن تظاهر به اعسار ميكنند و اموال خود را بنام ديگران مي كنند، اين مردان هر چند با شاهد مي توانند اعسار خود را ثابت كنند و از پرداخت يكجاي مهر فرار كنند، ولي در موارد ترديد و عدم يقين قاضي مبتني بر اعسار واقعي زوج بهتر است اقساط با روش قابل قبولي تقسيط شود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ضمن عقد، شرط ضمن عقد، صحت معامله Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی احوال شخصیه، عقد ازدواج، ضمن عقد