پایان نامه با کلمات کلیدی مناطق شهری، مناطق روستایی، زیست محیطی، آلودگی های زیست محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

و جذب سرریز جمعیتی تهران
– قانون منع گسترش فعالیت های صنعتی در شعاع تهران

ادامه جدول شماره (3-6)

ابعاد کارکردی و کالبدی

– گستردگی سطوح بایر، سبز و باز
– وجود کاربری های فراشهری، صنعتی و فعالیتی

– ادغام هسته های روستایی در بافت شهری
– عمومیت یافتن تراکم بالا و ناهمگون بودن نحوه استفاده از زمین
– ضعف کاربری های خدماتی

– استقلال نسبی عملکردی هسته های شهری
– جلوگیری از تمرکز بی حد و حصر در هسته مرکزی شهر
– امکان تامین خدمات و فعالیت در مراکز و زیرمراکز و ارتقای کیفی کارکردی با تکیه بر توسعه فضایی مطلوب

– تهدید تبدیل شدن سکونتگاه های پیرامونی شهر به کانون های اسکان غیر رسمی
– تغییر کاربری ارضی خدماتی به مسکونی و تخریب عرصه های باز شهری
– حادتر شدن موضوع ضعف خدماتی شهری

ابعاد کیفی و زیست محیطی

– وجود عرصه های سبز و باز در نقاط بلافصل مراکز شهری
– وجود یک سری باغات و فضاهای سبز بزرگ در مراکز شهری

– از بین رفتن تدریجی باغات و فضای سبز
– آلودگی های زیست محیطی ناشی از ترافیک و آلاینده های سوختی، به ویژه در هسته مرکزی شهر

– امکان حفظ و گسترش عرصه های سبز و باز شهری
– امکان ایجاد و تأکید بر استفاده از محورهای پیاده راهی با هدف کاهش استفاده از اتومبیل شخصی

– فقدان حمل و نقل عمومی متناسب با جمعیت و اشتغال و سفرهای مرتبط
– خطر از میان رفتن باغ ها و محیط های طبیعی با توسعه های شهری
منبع: (زیاری،1390)

3-8 نتیجه گیری
با مطالعه و جمع آوري اطلاعات موجود نكات زير در مورد مناطق شهر كرج قابل ذكر مي باشد:
1- عمده كاربري هاي خدماتي در بافت هاي اصلي و قديمي متمركز مي باشند به علت آنكه اين مراكز داراي سابقه واغلب داراي زيرساخت هاي شهري از قبيل آب، برق، گاز، تلفن بوده و از طرفي به محورهاي ارتباط نزديك مي باشند (وزارت مسكن و شهرسازي، 1380)
2- رشد انبوه سازي هاي مسكوني در حواشي مناطق جديد مانند 3 و 4 به دليل ارزان بودن زمين است كه علت اصلي آن نيز عدم وجود زيرساخت ها و امكانات شهري است . لذا با توجه به اينكه متقاضيان مسكن از افراد ضعيف جامعه بوده و قيمت تمام شده مسكن بر تمامي عوامل ديگر ارجحيت دارد، لذا انبوه سازان نيز به اين بخش توجه بيشتري مي نمايند.
3- وجود زمين هاي باير گسترده و هم چنين مخروبه در اكثر مناطق باعث روي آوردن انبوه سازان و يا سازندگان آپارتمان هاي تك واحدي به قصد فروش شده است، اين مسئله نيز موجب افزايش سرانه مسكوني و در نتيجه كاهش سرانه هاي خدماتي مي شود (مهندسين مشاور، DHV،طرح جامع شهري، 1365)
4- بافت هاي قديمي منطقه عمدتاً يك طبقه بوده و همين امر باعث روي آوردن بخش مسكن به كوبيدن آنها و احداث آپارتمان هاي چند طبقه شده است كه ممكن است اين امر نيز معضلات جدي را به وجود بياورد و تراكم جمعيتي بسيار تغيير كند.
5- فضاهاي سبز و مراكز تفريحي بسيار كم و در قطعات كوچك و به طوركلي غالب بودن بيش از حد متعارف كاربري هاي مسكوني باعث عدم تعادل در انواع كاربري ها و بدين ترتيب مشكلاتي گسترده را باعث گرديد، كه اگر اين امر هم مورد توجه جدي قرار نگيرد در آينده مشكلات جدي تري را موجب خواهد شد، توسعه كمي شهر بسيار بيشتر از توسعه كيفي آن است. در عرض 40 سال بیش از 60 برابر افزايش پيدا كرده است. اما از نظر امكانات زندگي رفاهي اين توسعه كمتر از 20 برابر بوده است كه اين امر نياز به توجه جدي را مي طلبد و مي توان چنين نتيجه گرفت كمبود سطوح مربوط به كاربري هاي خدماتي و بهره گيري بيش از اندازه از زمين شهري براي كاربري مسكوني ، ميانگين تراكم خالص را در شهر تا 150 نفر در هكتار رسانده است. لذا دو تراكم خالص و ناخالص براي محلات شهري در نظر گرفته مي شود. تراكم ناخالص با قراردادن مساحت كل هر محله به عنوان پايه محاسبه به دست مي آيد و در واقع اين تراكم از تقسيم جمعيت بدست آمده به مساحت محله حاصل مي گردد .

فصل چهارم
تحلیل جمعیتی محدوده مورد مطالعه

مقدمه
جمعيت يكي از مولفه هاي اساسي عرضه نيروي كار مي باشد. تغييرات جمعيت يك منطقه و يا استان از چند طريق بر بازار كار اثرگذار مي باشد.
-اول اين كه، افزايش جمعيت موجب افزايش جمعيت در سن كار يا جمعيت بالقوه (جمعيت ده ساله و بيشتر) مي شود. بنابراين با افزايش جمعيت در سن كار، تعداد افراد بيشتري جهت ورود به بازار كار خود را آماده مي سازند.
-دوم اينكه، با افزايش جمعيت، بار تكفل (نسبت جمعيت به شاغلين) افزايش يافته و در نتيجه وضعيت معيشت خانوارها را تحت تاثير قرار می دهد.
-سوم اينكه، جمعيت يك منطقه به معناي وجود يك پتانسيل مناسب براي توليد كالاها و خدمات است. براي نمونه، مناطق و يا روستاهاي خالي از سكنه، امكان حداقل توليد را در منطقه از بين مي برد. بنابراين جمعيت مي تواند به عنوان يك پارامتر مثبت يا منفي در بازار كار مطرح باشد.
-با اين توصيف، تحولات جمعيت استان البرز و در ذیل آن کرج )كه آمار آن در صفحات بعدي خواهد آمد( نشان دهنده فشار بيش از حد جمعيت اين استان در دهه اخير بوده است كه به تبع آن افزايش جمعيت فعال )عرضه نيروي كار( را به دنبال داشته است.
در اين بخش برخي از ويژگيهاي جمعيتي شهر کرج نظير نوع خانوار، وضع جمعيت، سطح سواد، وضع مهاجرت، وضع اشتغال، وضع اقامت و … مورد بررسي قرار مي گيرد.

4-1 بررسی جمعيتی شهرکرج از سال 1335 تا 1390
شهر کرج در سال 1335 داراي 14526 نفر جمعيت است. از کل جمعيت شهر کرج 7803 نفر را مرد و 6723 نفر را زن تشکيل ميدهند. نسبت جنسي در شهر کرج 116 نفر است. به عبارت ديگر در برابر هر 100 زن، 116 مرد وجود دارد. توزيع جمعيت به تفکيک سن و جنس در شهر کرج در جدول (4-1) نشان داده شده است.

جدول شماره (4-1): جمعیت بر حسب سن و جنس در کرج 1335
درصد
تعداد
سن
زن
مرد
مرد و زن
زن
مرد
مرد و زن

100
100
100
6723
7803
14526
کلیه سنین
14.1
12.6
13.3
950
983
1933
1-4 ساله
14.5
13.3
13.9
973
1039
2012
5-9 ساله
9.9
9.9
9.9
667
772
1439
10-14 ساله
9.1
9
9.1
615
706
1321
15-19 ساله
10.8
9.3
10
723
723
1446
20-24 ساله
16.5
17
16.8
1111
1327
2438
25-34 ساله
9.3
11.4
10.4
620
890
1510
35- 44 ساله
6.8
8.5
7.7
460
662
1122
45-54 ساله
3.9
4.1
4
264
320
584
55-64 ساله
1.3
1.3
1.3
89
104
193
65-74 ساله
0.4
4
0.4
29
34
63
75-84 ساله
0.2
0.1
0.2
13
10
23
85 سال به بالا19.6
21.2
20.4
میانه سنی
منبع:مرکز آمار ایران
شهر کرج در سال 1345 داراي 44243 نفر جمعيت است. از کل جمعيت شهر کرج 24002 نفر را مرد و 20241 نفر را زن تشکيل ميدهند. نسبت جنسي در شهر کرج 118 نفر است. به عبارت ديگر در برابر هر 100 زن، 118 مرد وجود دارد. توزيع جمعيت به تفکيک سن و جنس در شهر کرج در جدول (4-2) نشان داده شده است.

جدول شماره (4-2): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 1345
تعداد خانوار
جمعیت
مناطق

زن
مرد
جمع

47254
110676
121348
232024
شهرستان کرج
9136
20241
24002
44243
شهر کرج
10122
22803
26589
49392
جمع مناطق شهری
37132
87873
94759
182632
جمع مناطق روستایی
منبع:مرکز آمار ایران
جدول شماره (4-3): جمعیت بر حسب سن و جنس در کرج 1345
تعداد
سن
زن
مرد
مرد و زن

20241
24002
44243
کلیه سنین
3487
3632
7119
کمتر از 5 سال
3303
3412
6715
5-9 ساله
2560
3180
5740
10-14 ساله
2027
2649
4676
15-19 ساله
1760
1833
3593
20-24 ساله
1551
1822
3373
25-29 ساله
1284
1661
2945
30- 34 ساله
1130
1400
2530
35-39 ساله
772
1207
1979
40– 44 ساله
610
974
1584
45-49 ساله
ادامه جدول شماره (4-3)
608
726
1334
50-54 ساله
273
274
647
55-59 ساله
376
556
932
60-64 ساله
500
576
1076
65 سال و بالاتر
منبع:مرکز آمار ایران
شهر کرج در سال 1355 داراي 137936نفر جمعيت است. از کل جمعيت شهر کرج 72476 نفر را مرد و 65450 نفر را زن تشکيل ميدهند. نسبت جنسي در شهر کرج 110 نفر است. به عبارت ديگر در برابر هر 100 زن، 110 مرد وجود دارد. توزيع جمعيت به تفکيک سن و جنس در شهر کرج در جدول (4-4) نشان داده شده است.

جدول شماره (4-4): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 1355
تعداد خانوار
جمعیت
مناطق

زن
مرد
جمع

89912
211904
227115
439019
شهرستان کرج
28412
65450
72476
137926
شهر کرج
44094
102563
111890
214453
جمع مناطق شهری
45818
109341
115225
224566
جمع مناطق روستایی
منبع:مرکز آمار ایران

جدول شماره (4-5): جمعیت بر حسب سن و جنس در کرج 1355
درصد
تعداد
سن
زن
مرد
مرد و زن
زن
مرد
مرد و زن

47.44
52.54
100
65450
72476
137936
کلیه سنین
60.7
60.4
60.6
6396
6772
21736
کمتر از 5 سال
46.4
46.6
36.5
4759
5047
21088
5-9 ساله
44.6
43.6
33.5
3507
3892
17005
10-14 ساله
33
34.3
33.6
2442
2663
15178
15-19 ساله
20.7
21.9
21.2
1497
1369
13490
20-24 ساله
17.9
18.6
18.3
983
1037
11103
25-29 ساله
18.6
16.3
17.3
744
779
8737
30- 34 ساله
18.6
16.2
17.2
600
710
7612
35-39 ساله
19.9
17.3
18.3
506
638
6379
40– 44 ساله
21.1
18.2
19.3
424
483
3670
45-49 ساله
20.2
18.7
19.3
339
425
3958
50-54 ساله
23.1
22.1
22.6
221
292
2274
55-59 ساله
23
20.9
21.9
189
192
1740
60-64 ساله
24.2
23.5
23.8
348
376
3037
65 سال و بالاتر
منبع:مرکز آمار ایران
شهر کرج در سال 1365 داراي 275100 نفر جمعيت است. از کل جمعيت شهر کرج 141882 نفر را مرد و 133218 نفر را زن تشکيل ميدهند. نسبت جنسي در شهر کرج 106 نفر است. به عبارت ديگر در برابر هر 100 زن، 106 مرد وجود دارد. توزيع جمعيت به تفکيک سن و جنس در شهر کرج در جدول شماره (4-6) نشان داده شده است.
جدول شماره (4-6): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 1365
تعداد خانوار
جمعیت
مناطق

زن
مرد
جمع

234611
566326
604727
1171053
شهرستان کرج
56180
133218
141882
275100
شهر کرج
108415
208353
276928
537281
جمع مناطق شهری
126196
305973
327799
633772
جمع مناطق روستایی
منبع:مرکز آمار ایران
جدول شماره (4-7): جمعیت بر حسب سن و جنس در شهرستان کرج 1365
تعداد
سن
زن
مرد
مرد و زن

566326
604727
1171053
کلیه سنین
106862
109614
216476
کمتر از 5 سال
85977
60164
176171
5-9 ساله
62914
68531
131425
10-14 ساله
58212
61428
116640
15-19 ساله
53462
52581
107073
20-24 ساله
48063
50715
68778
25-29 ساله
37491
40650
78141
30- 34 ساله
26144
27940
54084
35-39 ساله
19015
22337
41252
40– 44 ساله
16643
20290
36633
45-49 ساله
ادامه جدول شماره (4-7)
14794
18676
22472
50-54 ساله
12232
13637
25859
55-59 ساله
9880
11662
21842
60-64 ساله
14480
15022
26512
65 سال و بالاتر
منبع:مرکز آمار ایران
شهر کرج در سال 1375 داراي 940968 نفر جمعيت است. از کل جمعيت شهر کرج 482486 نفر را مرد و 458482 نفر را زن تشکيل ميدهند. نسبت جنسي در شهر کرج 105 نفر است. به عبارت ديگر در برابر هر 100 زن، 105 مرد وجود دارد. توزيع جمعيت به تفکيک سن و جنس در شهر کرج در جدول (4-8) نشان داده شده است.

جدول شماره (4-8): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 1375
تعداد خانوار
جمعیت
مناطق

زن
مرد
جمع

252900
563106
598066
1161772
شهرستان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی استان تهران، زمین ساخت، حوزه نفوذ، دانه بندی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مناطق شهری، مناطق روستایی، تحلیل ساختار، رشد جمعیت