پایان نامه با کلمات کلیدی منابع معتبر، منابع معتبر اسلامی، جرم انگاری

دانلود پایان نامه ارشد

سیاسی تشکیلات بهائیت نمی‌داند و در این ارتباط است که به کتمان عقیده نخست وزیر سابق ایران یعنی امیر عباس هویدا اشاره می‌کند و وفاداری و اطاعت از حکومت را که بارها در آثار بهاءالله و عبدالبهاء تأکید شده، شیوه‌ای مصلحتی می‌داند. فیچیکیا همچنین اشاره دارد به دولت‌های ملی جدید جهان سوم که در مرحله اثبات هویت خود هستند و در مواجهه با تشکیلات بهائیت و تمایل آن تشکیلات به ایجاد یک دولت جهانی متمرکز، باعث شده است که آن دولت‌ها مواضع سیاسی تشکیلات بهائیت را به نوعی استقرار استعمار جدید تلقی کنند.212

فصل سوم

ارتباط بهاییت با جرائم علیه دین و امنیت با تاکید بر نهاد تعدد جرم

براساس مبانی که در فصل دوم برای این فرقه بیان شد به این نتیجه رسیدم که بهائیت یک فرقه مجرمانه است و هر چند در قانون ما به طور مستقل جرم انگاری نشده است ولی با بسیاری از جرائم تعریف شده در قانون ما ارتباط پیدا میکند که ما این جرم را به دو دسته جرائم علیه دین و جرم علیه امنیت تقسیم میکنیم،و چون به صورت فرقه و تشکیلاتی ارتکاب می یابند در بسیاری از موارد مشمول تعدد جرم می شوند

مبحث اول : بهائیت و جرایم علیه دین

فرقهی بهاییت به نحو ملموس و غیرقابل انکاری اعتقادات اصیل ادیان الهی به خصوص دین اسلام را هدف و اماج قرار می دهد و از هبچ کوشش و فعالیتی در راه تضعیف این اعتقادات دریغ نمی کند . اگرچه دین رکن رکین حفظ امنیت در تمام سطوح در جوامع مذهبی است اما برخی جرایم مانند ارتداد ،بدعت ،افساد فی الارض و … صریحاً به دلیل مخالفت با ارکان و آموزه های دین اسلام در منابع معتبر فقهی وقوانین موضوعه موردجرم انگاری قرار گرفته اند که به لحاظ جنبه ی اعتقادی داشتن رفتارهای مجرمانه ی فرقه بهاییت لازم است ارتباط این رفتارها علاوه بر جرائم علیه امنیت وبا جرایم علیه دین نیز مورد بررسی قرار گیرد.
رفتارهای مجرمانه بهائیت معمولاً به صورت فرقه ایی و سازمان یافته صورت میگیرد و در اکثر موارد با تعدد همراه است و تشکیل و عضویت در این فرقه جرم است و در عین اینکه جرم علیه دین است ممکن است جرم علیه امنیت هم باشد.
جرائم علیه دین(ارتداد و بدعت) به صراحت در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است ، ولی در اصل چهارم قانون اساسی بیان می دارد :که کلیه قوانین و مقرراتی مدنی، جرایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. و همچنین براساس اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فناوای معتبر حکم قضیه را صادر کند وی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. راجع به این اصول از قانون اساسی و هم چنین اصل 37 که بیان می دارد. اصل برانت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اختلاف نظر زیاد است .
عده ایی این اصول را مربوط به دعاوی مدنی می دانند و بیان می دارند اصل اساسی الزام به رسیدگی صرفاً دعاوی مدنی را شامل می شود و براساس اصل سی و ششم حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در ادامه به قاعده قبح عقاب بلا بیان استناد می کند و اینکه احتمال تشتت آراء … شود213 ،دیدگاه دیگر این است که این اصل فقط در ارتباط با قوانین شکلی کاربرد دارد و قوانین ماهوی را شامل نمی شود214. براساس دیدگاهی دیگر دادگاه از منابع و فنارای معتبر فقهی فقط می تواند برای تکمیل قوانین استفاده نماید215.
و براساس دیدگاهی دیگر اصل 167 قانون اساسی شامل دعاوی کیفری نیز می شود و می توان براساس آن جرم انگاری نمود و طرفداران این دیدگاه معتقدند که خود قانون اساسی براساس اصل 167 قانون اساسی فتاوا و منابع معتبر اسلامی را در حکم قانون قرار داده است بنابراین منافاتی با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ندارد216. توجیه فقهی مساله به این صورت است که اصل 167 منابع و فناوای معتبر را در حکم قانون دانسته است ،این نظر به این صورت قابل توجیه و تبیین است که اصل 167 از دیدگاه اصولی حاکم بر اصل 36 است.
در جمع بین این نظرات میتوان گفت که کلیه قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شرع است و اصل چهارم قانون اساسی حاکم بر سایر اصول قانون اساسی و هم چنین سایر قوانین است. و قانون اعم از عادی و اساسی نمی توانند موازین اسلامی را نادیده بگیرند و این اصل تکمیل کننده اصول 167 و ماده 214 آیین دادرسی کیفری است و در نتیجه آنچه در منابع معتبر فقهی آمده و قابل مجازات دانسته شده است قابل رسیدگی و صدور حکم در دادگاه است اگر چه در قانون نیامده باشد .
بنابراین با توجه به این اصول قاضی باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر فقهی مراجعه کنند و حکم شرعی و قانونی را صادر نمایند و اصل اطلاق دارد بر تمام دعاوی مدنی و جزایی و هم چنین شکلی و ماهوی. ینابراین می توان رفتارهایی از قبیل ارتداد و بدعت را علی رغم عدم تصریح قانونگذار جرم تلقی کرد.
از جمله جرائم علیه دین که رفتارهای مجرمانه ایی که در فرقه بهائیت ارتکاب می یابد و می تواند مصداق آنها باشد ارتداد و بدعت است.علاوه بر این نظرات و دیدگاه در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که به تازگی به تصویب شورای نگهبان رسیده است به مجازات این جرائم اشاره شده است.
تعدد مقصود در اینجا، همان تعدد اعتباری یا معنوی است و تعدد مادی مقصود نیست ، بلکه مواردی مقصود است که با ارتکاب رفتارهای مجرمانه ی بهاییت برخی جرایم علیه دین و امنیت ارتکاب می یابد.

گفتار اول : بهائیت و ارتداد
ابتدا لازم است قبل از اینکه به بررسی، این جنبه از رفتارهای مجرمانه فرقه بهائیت پرداخته شود تعریف ارتداد بیان میشود و در ادامه رفتارهای بهائیت که جنبه ارتداد دارد مورد بررسی و مطابقت قرار می گیرد.
رفتارهای مجرمانه فرقه بهائیت عبارت است از : اخلال و تحریف در ارکان ادیان الهی به خصوص دین مبین اسلام به وسیله ی اعمالی چون تولید ، حفظ و رواج کتب ضاله ی خاص این فرقه ، تبلیغ علیه ادیان الهی و… با حمایت بیگانگان و دول متخاصم با هدف تضعیف باورهای عمیق مذهبی و براندازی نرم
ارتداد در لغت به معنای بازگشتن و روجوع آمده است.217 شهید اول در تعریف ارتداد می گوید “الا رتدادو هوالکفربعدالاسلام”218 یعنی ارتداد عبارت است از کفر بعد از اسلام . شهید ثانی در توضیح این عبارت می گوید :” کفر گاهی با نیت و گاهی با گفتار کفرآمیز و گاهی با کاری کفرآور محقق می شود و در صورت نخست عزم و تصمیم به کفر هرچند در زمان آینده باشد موجب کفر می گردد و در حکم عزم بر کفر تردد در اسلام می باشد یعنی اگر کسی در حقانیت دین خود شک نماید از اسلام خارج می گردد و در صورت دوم که کلامی کفرآمیز از او سر بزند نیز کافر می گردد.219 همانگونه که ملاحظه می شود تعریف لغوی و اصطلاحی ارتداد با هم هماهنگی دارد و مشهورترین تعریف بین فقهای امامیه ، تعریف ارتداد به کفر بعداز اسلام است . به عبارت دیگر مرتد مسلمانی است که توحید ورسالت (شهادتین ) را نپذیرد و از دین مبین اسلام برگردد و به آن کافر شود.220 در وسائل الشیعه آمده است :مرتد به مسلمانی گفته می شود که از اسلام برگردد و نبوت حضرت رسول را انکار و او را تکذیب نماید.221
از نظر فقیهان اسلامی ارتداد بر دو نوع است : 1) مرتد فطری 2) مرتد ملی
مرتد فطری کسی است که یکی از پدرو مادرش در حال انعقاد نطفه ی او مسلمان باشد و این شخص بعد از بلوغش اظهار اسلام نماید و سپس اسلام خارج شود . مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه ی او کافر باشند و این شخص بعداز بلوغش اظهار کفر نماید و بعداز اسلام بیاورد و سپس به دین مسیحی برگردد.222
بعضی از عوامل وجود دارد که می تواند موجب ارتداد شود که این عوامل عبارتنداز : 1) انکار یکی از اصول و پایه های اسلامی دین که یک مسلمان باید به آنها اعتقاد داشته باشد مثل توحید و معاد و نبوت و… در همین خصوص خداوند در قرآن کریم می فرماید : “کسانیکه به خدا و رسولش کافر شوند و بخواهند بین خدا و پیامبرانش تفرقه بیاندازند و بگویند به بعضی از آنها ایمان داریم ولی نسبت به بعضی از آنها کافر هستیم ، چنین کسانی کافران حقیقی هستند.223 2) انکار ضروری دین ؛ یعنی چیزی که جزء دین بوده و به اقامه ی دلیل و برهان نیاز ندارد . مثل وجوب نماز در دین اسلام یا حرمت خوردن شراب از نظر اسلام در همین خصوص نیز خداوند می فرماید :” وکسانی که به آنچه که خدا نازل کرده حکم نکنند کافرین هستند224.”
3) دشنام دادن و تمسخر کردن خدا ؛ کتابهای آسمانی ، ملائکه ، باهریک از ضروریات دین ، اگرچه مستلزم انکار هم نباشد 225.
برای حکم به به ارتداد شخص وجود شرایطی لازم است که عبارتند از : بلوغ ، عقل ، اختیار ، قصد.226با توضیحاتی که در خصوص این جرم بیان شد به مقایسه ی رفتارهای مجرمانه ی بهاییت و ارتداد می پردازیم .
رکن مادی جرم ارتداد عبارتنداز انکار یکی از اصول و پایه های اساسی دین که یک مسلمان باید به آنها اعتقاد داشته باشد ، انکار ضروری دین و دشنام دادن و مسخره کردن خدا یا هریک از ارکان دین است که بوسیله ی گفتار یا کردار صورت میگیرد . باید توجه داشت تا زمانی که این انکار یا دشنام یا تمسخر کردن و… به شکل گفتار یا کردار ظهور و بروز خارجی پیدا نکنند جرم ارتداد محقق نشده است و واکنش کیفری را در پی ندارد227 هر چند که ممکن است مجازات اوخروی سختی برآن مترتب باشد آنگونه که خداوند به مرتد وعدهی مجازاتی سخت را داده است . همچنین این جرم نیز مانند جرم اظهار کردن عقاید بهایی با فعل (رفتار و گفتار) به وقوع می پیوندد و با ترک فعل محقق نمی شود . ارتداد علاوه بر بلوغ و عقل و اختیار و قصد که قصد در رکن روانی قرار دارد به شرایط دیگری نیز نیاز دارد که یکی از این شرایط مسلمان بودن است که در مرتد فطری این شرایط از همان انعقاد نطفه باید وجود داشته باشد ولی در مرتد ملی بعد از بلوغ و اظهار کفر باید وجود داشته باشد ، لذا بجز رهبران بهایی از جمله رهبران بهایی محمدعلی باب و محمدعلی میرزا که هر دو مرتد فطری بودند چون براساس مدارکی که از این دو در دست است هردو مسلمان بوده اند و در عین حال منکر ضروریات اسلام شده اند، تنها امکان ارتداد ملی برای بهائیان وجود دارد.
امکان ارتداد فطری در خصوص بهائیت وجود ندارد زیرا فرد بهائی اصطلاحاً چون از پدر و مادر بهائی زاده می شود به او عنوان مسلمان اطلاق نمی شود فرد بهائی زاده که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه ی او کافر هستند بعداز بلوغش اظهار کفر نماید و بعد اسلام بیاورد و سپس بهائی شود و اظهار کفر نماید با سایر شرایط مرتد ملی محسوب میشود و حکم ارتداد نیز در خصوص او به اجرا گذاشته می شود .
بنابراین با توجه به اعتقادات بهائیان همانطور که در فصل اول بیان شد هر کسی از مسلمانان به این آیین در آید مرتد شده است اموری که سبب کفر می شود هرگاه از طرف یک مسلمان صورت پذیرد باعث تحقق ارتداد می شود
البته لازم نیست انکار دین یا شریعت اسلام228 حتماً با گفتار صریح و آشکار باشد. هر گفتار یا کرداری که سبب تکذیب ، انکار، تمسخر و استهزای دین اسلام یا اهانت به مقدسات و کوچک شمردن و دست برداشتن از آن گردد. موجب تحقق کفر و ارتداد می شود229.
جرم ارتداد از جرایم مطلقی است که برای تحقق رکن روانی آن تنها سوء نیت عام یعنی قصد فعل (ارتکاب رفتار یا گفتار کفرآمیز) کفایت می کند و نیازمند سوء نیت خاص نمی باشد .
با توجه به توضیحاتی که از ارکان بیان شد می توان گفت از انواع ارتداد فقط امکان ارتکاب ارتداد ملی برای فرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ولایت فقیه، امام خمینی، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی افساد فی الارض، تغییر عقیده، نظم و امنیت