پایان نامه با کلمات کلیدی منابع سازمانی، منابع سازمان، منابع انسانی، ارتقاء کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

ویژه
منابع سازمانی
(0.645,0.833,0.986)
منابع تکنولوژیکی
(0.141,0.167,0.215)

جدول‏43: بردار ویژه منابع نسبت به منابع سازمانی
منابع سازمانی
بردار ویژه
منابع انسانی
(0.74,0.875,0.992)
منابع تکنولوژیکی
(0.11,0.125,0.148)

جدول‏44: بردار ویژه منابع نسبت به منابع تکنولوژیکی
منابع تکنولوژیکی
بردارویژه
منابع سازمانی
(0.163,0.2,0.283)
منابع انسانی
(0.566,0.8,0.98)

محاسبه بردارهای ویژه استراتژیها نسبت به منابع و توانایی ارتقاء کیفیت
جداول 4-5 تا 4-8 نشان دهندهی بردار ویژه استراتژیها نسبت به منابع انسانی، سازمانی، تکنولوژیکی و توانایی ارتقاء کیفیت است. در این قسمت نیز مقایسه زوجی طبق طیف فازی مثلثی چانگ (1996) (جدول 3-1) انجام شد. این جدول بازگو کنندهی میزان اهمیت هرکدام از استراتژیها نسبت به منابع مدیریت کیفیت و توانایی ارتقاء کیفیت میباشد. این بردارهای ویژه نیز طبق نمونه محاسبات توضیح داده شده برای بردارهای ویژه منابع نسبت به منابع محاسبه میشوند.

جدول‏45: بردار ویژه استراتژیها نسبت به منابع انسانی
منابع انسانی
بردار ویژه
MQS
(0.213,0.336,0.466)
CHF
(0.028,0.039,0.062)
ATT
(0.072,0.113,0.171)
PQA
(0.025,0.036,0.057)
TCF
(0.026,0.036,0.057)
UHK
(0.177,0.278,0.387)
QIM
(0.065,0.101,0.154)
CQC
(0.04,0.061,0.092)

جدول‏46: بردار ویژه استراتژیها نسبت به منابع سازمانی
منابع سازمانی
بردار ویژه
MQS
(0.17,0.217,0.264)
CHF
(0.063,0.097,0.147)
ATT
(0.166,0.241,0.314)
PQA
(0.033,0.047,0.075)
TCF
(0.034,0.05,0.079)
UHK
(0.026,0.043,0.079)
QIM
(0.094,0.132,0.181)
CQC
(0.102,0.172,0.269)

جدول‏47:بردار ویژه استراتژیها نسبت به منابع تکنولوژیکی
منابع تکنولوژیکی
بردار ویژه
MQS
(0.202,0.334,0.492)
CHF
(0.059,0.092,0.146)
ATT
(0.061,0.097,0.151)
PQA
(0.027,0.038,0.061)
TCF
(0.038,0.062,0.102)
UHK
(0.053,0.092,0.159)
QIM
(0.091,0.15,0.233)
CQC
(0.087,0.134,0.207)

جدول‏48:بردار ویژه استراتژیها نسبت به توانایی ارتقاء کیفیت
توانایی ارتقاءکیفیت
بردار ویژه
MQS
(0.185,0.325,0.455)
CHF
(0.031,0.05,0.091)
ATT
(0.105,0.165,0.24)
PQA
(0.027,0.041,0.067)
TCF
(0.031,0.042,0.061)
UHK
(0.15,0.243,0.347)
QIM
(0.05,0.081,0.141)
CQC
(0.036,0.053,0.082)

محاسبه بردارهای ویژه منابع مدیریت کیفیت نسبت استراتژیهای کیفیت
جداول 4-9 تا 4-16نشان دهندهی بردار ویژه استراتژیها نسبت به منابع انسانی، سازمانی، تکنولوژیکی و توانایی ارتقاء کیفیت است که اهمیت منابع مدیریت کیفیت را نسبت به هر کدام از استراتژیها را نشان میدهد. محسبات این قسمت نیز طبق نمونه انجام شده برای بردارهای ویژهی منابع نسبت به منابع انجام میشود.
جدول‏49: بردار ویژه منابع نسبت به استراتژی مدیریت مستمر سیستم کیفیت
MQS
بردار ویژه
منابع انسانی
(0.445,0.665,0.851)
منابع سازمانی
(0.17,0.245,0.353)
منابع تکنولوژیکی
(0.07,0.09,0.135)

جدول‏410: بردار ویژه منابع نسبت به استراتژی چک کردن مداوم شکست ها
CHF
بردار ویژه
منابع انسانی
(0.368,0.584,0.843)
منابع سازمانی
(0.161,0.232,0.368)
منابع تکنولوژیکی
(0.116,0.184,0.292)

جدول‏411: بردار ویژه منابع نسبت بهاستراتژی رویکرد دائمی به سمت هدف
ATT
بردار ویژه
منابع انسانی
(0.45,0.672,0.86)
منابع سازمانی
(0.163,0.23,0.312)
منابع تکنولوژیکی
(0.075,0.098,0.156)

جدول‏412: بردار ویژه منابع نسبت بهاستراتژی رسیدگی دوره ای کیفیت
PQA
بردار ویژه
منابع انسانی
(0.416,0.661,0.866)
منابع سازمانی
(0.144,0.208,0.33)
منابع تکنولوژیکی
(0.091,0.131,0.208)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع، تخصیص منابع Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تابع تقاضا، تابع تولید، تابع تقاضای آب، شهرک های صنعتی