پایان نامه با کلمات کلیدی منابع انسانی، منابع سازمان، منابع سازمانی، مدیریت کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

هر دوي اين شاخصها کمتر از 1/0 بودند، ماتريس فازي سازگار است. در صورتي که هر دو بیشتر از 1/0 بودند، از تصميمگيرنده تقاضا ميشود تا در اولويتهاي ارائه شده تجديد‌نظر نمايد و در صورتي که تنها بيشتر از 1/0 بود، تصميمگيرنده تجديد نظر در مقادير مياني (حدود) قضاوت‌هاي فازي را انجام ميدهد.
محاسبه اوزان
براساس سوپرماتریس، مراحل محاسبه وزن مؤلفه‌ها عبارتند از:
محاسبه بردار ویژه: پس از گرفتن میانگین هندسی نظرات خبرگان، برای محاسبه بردار ویژه هر یک از جداول مقایسات زوجی تجمیع شده، طبق رابطه 3-9 از روش لگاریتمی حداقل مجذورات، استفاده میشود.
( (2009,Semih, Selin& Elif
رابطه 3-9:
بهطوری‌که:

به عنوان مثال اگر مقصود محاسبهی عدد پایینی بردار ویژه گزینه k ام 〖(W〗_k^l) باشد، میبایست درصورت کسر، اعداد پایینی سطر k ام در هم ضرب شود و به توان یک بر روی تعداد گزینهها (1/n) برسد. در مخرج کسر نیز اعداد میانی هر سطر در هم ضرب شده و به توان 1/n برسد و با حاصلضرب اعداد میانی سطرهای دیگر که به همین شکل بدست آمده جمع شود. حاصل تقسیم این کسر، عدد پایینی بردار ویژه 〖(W〗_k^l) را تشکیل میدهد. این مرحله به صورت مثال عددی در فصل چهارم آمده است.
تشکیل سوپرماتریس‌ بردار ویژه (): این سوپرماتریس‌ شامل بردارهای ویژهای هستند که از حل مقایسات زوجیِ مرحله دوم بهدست آمدهاند.
به طور کلی میتوان این ماتریسها را به دو دسته تقسیم کرد:
ماتریسهایی که شامل بردارهای ویژهای هستند که روابط بین سطحی(عمودی) یا بین خوشهای را نشان میدهند. اگر بین دو مؤلفه رابطهی بین سطحی وجود نداشته باشد در محل تلاقی آن دو مؤلفه در ماتریس مقدار (0, 0,0) قرار میگیرد. در سایر درایهها هم با توجه به رابطه عمودی مؤلفهها، مقادیر بردار ویژهی بهدست آمده از مرحله دوم قرار میگیرد. به عنوان مثال رابطهی بین خوشههای منابع و استراتژیها (جدول 4-20) یک رابطهی بین سطحی است که در صورت نبود رابطه بین دو مؤلفهی آن، در محل تلاقی عدد (0, 0,0) قرار میگیرد.
ماتریسهایی که شامل بردارهای ویژهای هستند که روابط افقی(درون سطحی) یا درون خوشهای را نشان میدهد. این ماتریسها مربعی بوده و قطر اصلی آن (1,1,1) است. اگر بین دو مؤلفه رابطهی درون سطحی وجود نداشته باشد در محل تلاقی آن دو مؤلفه در ماتریس مقدار (0, 0,0) قرار میگیرد. به عنوان مثال رابطهی درون خوشهای منابع با منابع (جدول 4-18) قطر اصلی آن قبل از نرمالسازی (1,1,1) است. در سایر درایهها هم با توجه به رابطه افقی مؤلفهها، مقادیر بردار ویژه بهدست آمده از مرحله دوم قرار میگیرد.
اگر در ماتریس بردار ویژه درون سطحی، یک یا چند درایه در قطر اصلی (1,1,1) نشود بدین دلیل است که در آن ستون نرمالسازی صورت گرفته است، مانند جدول 4-18. اگر جمع اعداد فازی میانی بیش از یک باشد نرمالسازی انجام میشود. نرمالسازی بدین صورت است که تمامی اعداد فازی آن ستون بر جمع مقادیر میانی اعداد فازی آن ستون تقسیم میشوند.نمونهی حل شده برای نرمالسازی جدول 4-18 در فصل چهارم آمده است.
محاسبه اوزان نهایی سطوح: برای محاسبه وزن نهایی مؤلفه‌های هر سطح() می‌بایست حاصلضرب ماتریس بردار ویژه روابط درونی در بردار ویژه همان سطح در وزن نهایی سطح بالاتر ضرب شود.
( (2009,Semih, Selin, Elif

رابطه 3-10:
در صورتیکه برای یک سطح ماتریس وجود نداشت، لازم است یک ماتریس یکه هم درجه جایگزین آن گردد. به عبارت دیگر می‌بایست از فرمول زیر استفاده شود.
رابطه 3-11:
مرحله پنجم: تبدیل اعداد فازی به اعداد قطعی: دی فازی کردن با استفاده از فرمول زیر صورت گرفته است (اپریکویک، 2011).
Crisp () = (2m+l+u)/4 رابطه 3-12:
برنامه ریزی آرمانی
برنامهریزی آرمانی راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف را نشان میدهد. در برنامه ریزی آرمانی مجموع انحرافهای هر هدف نسبت به آرمانی که به ازای همان هدف تعیین شده حداقل میشود. یکی از برترین مزایای برنامهریزی آرمانی این است که امکان رسیدن به چندین هدف که واحد اندازه گیری متفاوتی دارند و در تضاد هستند را فراهم میکند.
معرفی نمادها
اندیسها:
=i شماره استراتژی
پارامترها:
=h_iمقادیر مورد نیاز منابع انسانی برای اجرای اثربخش استراتژی iام
=o_iمقادیر مورد نیاز منابع سازمانی برای اجرای اثربخش استراتژی iام
=t_iمقادیر مورد نیاز منابع تکنولوژیکی برای اجرای اثربخش استراتژی iام
=H میزان منابع انسانی در دسترس سازمان
O= میزان منابع سازمانی در دسترس سازمان
T= میزان منابع تکنولوژیکی در دسترس سازمان
=s_i مقدار آرمانی کل منابع استراتژی i ام (میزان کل منابعی که برای اجرای موفق هر استراتژی باید تخصیص داده شود)
〖=A〗_i مقدار منابع تخصیص یافته به استراتژی iام در واقعیت
〖=f〗_i ضریب اصلاح منابع برای استراتژی i ام
=n تعداد هدفهای مسئله
متغیرهای تصمیم:
〖=d〗_i^- کمبود منابع در استراتژی i ام
〖=d〗_i^+ اضافه منابع در استراتژی i ام
مقدار منابع انسانی برای پشتیبانی از استراتژیهای کیفیت=HR
=ORمقدار منابع سازمانی برای پشتیبانی از استراتژیهای کیفیت
مقدار منابع تکنولوژیگی برای پشتیبانی از استراتژیهای کیفیت=TR
=h_i^, مقدار بهینه منابع انسانی برای استراتژی iام
=o_i^, مقدار بهینه منابع سازمانی برای استراتژی iام
=t_i^, مقدار بهینه منابع تکنولوژیکی برای استراتژی iام
مراحل انجام روش برنامهریزی آرمانی
در این پژوهش، هدف به شکل یک تابع ارائه میشود که میبایست حداقل شود. این توابع هدف، انحرافات نامطلوب بین منابع مدیریت کیفیت تخصیص یافته به استراتژیهای کیفیت و میزان مطلوب این منابع برای تخصیص به منظور اجرای موفق هر استراتژی هستند که سعی میشود با استفاده از مدل سازی برنامهریزی آرمانی این انحرافات به صفر برسد.در این برنامهریزی آرمانی، تابع هدف به صورت زیر تعریف میشود:
رابطه 3-13: Minimise∑_(i=1)^n▒〖p_i [d_i^-+d_i^+]〗
برای بدست آوردن کمبود و اضافه منابع، محدودیتهای آرمانی به صورت زیر تعریف میشوند که در شکل 3-2 نشان داده شده است:
s_i [h_i×HR]+[o_i×OR]+[t_i×TR]+d_i^–d_i^+=

و محدودیتهای سیستمی به صورت زیر تعریف میشوند و در شکل 3-2 نشان داده شده است:
HR=H
OR=O
TR=T

Minimise∑_(i=1)^n▒〖p_i [d_i^-+d_i^+]〗
SUBJECT TO:
[h_i×HR]+[o_i×OR]+[t_i×TR]+d_i^–d_i^+=s_i
HR=H
OR=O
TR=T
مقادیر h_i,o_i,t_i مقادیر مورد نیاز منابع مدیریت کیفیت برای استراتژی iام هستند که بخشی از خروجیهای تحلیل شبکهای فازی میباشند. این اعداد از مقایسه زوجی منابع نسبت به استراتژیها در مرحله دوم تحقیق بدست آمدهاند که در شکل 3-2 نیز مشخص شدهاند. اعداد قطعی شدهی حاصل از مقایسه زوجی منابع بر مبنای استراتژیها (جدول 4-24) بر مبنای منابع در دسترس نرمالایز شده (جداول 4-25، 4-26 و 4-27) و ضرایب متغیرهای تصمیم در مدل برنامهریزی آرمانی را تشکیل میدهند.
مقادیرH, O, T بخشی دیگر از خروجیهای تحلیل شبکهای فازی میباشند که میزان منابع انسانی، سازمانی و تکنولوژیکی در دسترس سازمان را نشان میدهند. این اعداد اوزان نهایی منابع انسانی، سازمانی و تکنولوژیکی بدست آمده (جدول 4-22) در مرحله سوم تحقیق هستند.
〖 s〗_iها نیز بخشی دیگر از خروجی تحلیل شبکهای فازی میباشند. این مقادیر، اوزان نهایی استراتژیها ( جدول 4-23) هستند که در مرحله ششم تحقیق بدست میآیند. این اعداد میزان مطلوب کل منابع مدیریت کیفیت برای اجرای موفق هر استراتژی را نشان میدهند که آرمانهای مدل برنامهریزی آرمانی را تشکیل میدهند.
با جایگزاری مقدار منابع در دسترس (H, O, T) در محدودیتهای آرمانی، مقدار کمبود و اضافه منابع بدست میآید. در این پژوهش سعی شده با استفاده از مدلسازی برنامهریزی آرمانی، این محدودیتها شناسایی و حداقل شوند. اگر مقدار کمبودها (d_i^-) را از مقادیر آرمانها (s_i) کم کنیم و اضافه منابع (d_i^+) را به آرمانها (s_i) اضافه کنیم، مقدار منابع تخصیص یافته در واقعیت (A_i) بدست میآید:
s_i-d_i^-=A_i
s_i+d_i^+=A_i

با تقسیم کردن مقدار منابع تخصیص یافته در واقعیت (A_i) بر مقادیر آرمانی (s_i)، ضریبی بدست میآید که برای استراتژیهایی که دچار کمبود منابع هستند باید بزرگتر از یک باشد تا کمبود منابع را جبران کند و برای استراتژیهای که دارای اضافه منابع هستند، کوچکتر از 1 است به این منظور که اضافه منابع را از بین ببرد و میزان مورد نیاز منابع برای اجرای موفق هر استراتژی بدست آید. با ضرب ضرایب متغیرهای تصمیم (h_i,o_i,t_i) در این ضریب برای هرکدام از استراتژیها، میزان انحراف به صفر میرسد. این مراحل به طور کامل در فصل چهارم توضیح داده شده و در جدول 4-29 نشان داده شده است.
s_i÷A_i=f_i
〖[h〗_i×f_i]+[o_i×f_i ]+[t_i×f_i ]+d_i^–d_i^+=s_i

مقادیر بدست آمده برای ضرایب متغیرهای تصمیم (h_i^,,o_i^,,t_i^,) پس از عملیات بالا، نشان دهندهی میزان مطلوب و بهینه هر کدام از منابع انسانی، سازمانی و تکنولوژیکی برای اجرای اثربخش هرکدام از استراتژیهای کیفیت است. پس از حل مجدد مدل برنامهریزی آرمانی مشاهده میشود که انحرافات (کمبود و اضافه منابع)،به صفر میرسند.

فصل چهارم
یافتههای تحقیق

این فصل به بیان یافتههای حاصل از مراحل مختلف تحقیق میپردازد که رویهی اجرای آن در فصل گذشته به طور مفصل بیان شد. در ابتدا از پرسشنامهی فازی به منظور جمعآوری دادهها و سپس از روش تحلیل شبکهای فازی استفاده شده است. پس از آن تخصیص منابع به این استراتژیها با استفاده از روش برنامهریزی آرمانی انجام شده است.
سیمای تصمیم گیرندگان
به منظور دستیابی به هدف تحقیق پرسشنامه‌های مقایسات زوجی طراحی و بین خبرگان توزیع شد. تیم تصمیم در این تحقیق چهار نفر از افراد کاملا آشنا به مدیریت کیفیت در شرکت مورد مطالعه، شامل مدیر کارخانه، مدیر واحد کنترل کیفیت، مدیر تولید و سرپرست تولید شرکت شهدگستران نوین میباشند. مدیر کارخانه، مدیر واحد کنترل کیفیتو سرپرست تولید دارای مدرک کارشناسی صنایع غذایی و مدیر تولید دارای مدرک کارشناسی ارشد صنایع غذایی هستند.
مراحل بهدست آوردن وزن مؤلفهها با تحلیل شبکهای فازی
جمعآوری نظرات خبرگان
پرسشنامه(ضمیمه) توسط خبرگان شرکت شهدگستران نوین تکمیل و جمع آوری میشود.
محاسبه بردار ویژه
محاسبه بردار ویژه منابع مدیریت کیفیت نسبت به منابع
جدول 4-2 نشان دهندهی بردار ویژه منابع سازمانی و تکنولوژیکی نسبت به منابع انسانی است. در این قسمت مقایسه زوجی طبق طیف فازی مثلثی چانگ (1996) (جدول 3-1) انجام شد. این جدول بازگو کنندهی میزان اهمیت هرکدام از منابع سازمانی و تکنولوژیکی نسبت به منابع انسانی میباشد. این بردارهای ویژه با استفاده از رابطهی 3-9 که در فصل قبل توضیح داده شد محاسبه میشود. به عنوان مثال اگر جدول 4-1میانگین مقایسات زوجی تیم تصمیم برای منابع سازمانی و تکنولوژیکی نسبت به منابع انسانی باشد، برای محاسبه بردارویژه (جدول 4-2) آن داریم:
W_1^L=〖(1×3)〗^(1/2)/(〖(1×5)〗^(1/2)+〖(0/2×1)〗^(1/2) )=(1/732)/(2/68)=0/645
W_1^m=〖(1×5)〗^(1/2)/(〖(1×5)〗^(1/2)+〖(0/2×1)〗^(1/2) )=(2/236)/(2/68)=0/833
W_1^u=〖(1×7)〗^(1/2)/(〖(1×5)〗^(1/2)+〖(0/2×1)〗^(1/2) )=(2/645)/(2/68)=0/986
بقیه جداول بردارهای ویژه (4-3و 4-4) نیز به همین ترتیب محاسبه میشوند.
جدول‏41: میانگین مقایسات زوجی منابع نسبت به منابع انسانی
منابع انسانی
منابع سازمانی
منابع تکنولوژیکی
منابع سازمانی
(1,1,1)
(3,5,7)
منابع تکنولوژیکی
(0.143,0.2,0.333)
(1,1,1)

جدول‏42: بردار ویژه منابع نسبت به منابع انسانی
منابع انسانی
بردار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع، تخصیص منابع Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تابع تقاضا، تابع تولید، تابع تقاضای آب، شهرک های صنعتی