پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، مواد غذایی، آستان قدس رضوی، تشخیص بیماری

دانلود پایان نامه ارشد

آغاز: «بسمله الطب علم یحفظ به الصحة و ترد و ینقسم الی نظری و هو معرفة الامور الطبیعیة و الاحوال و الاسباب و الاعراض و عملی و هو معرفة کیفیة حفظ الصحة وردها».
انجام موجود: «و یدلک قبل الحمام الی ان یحمر فیطلی بطلاء الزفت ثم یرتاض ثم یستحم و بعد».
نسخ، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر بشرح مذکور در سطور فوق سنه 730، محل تحریر شیراز، صفحه اول دارای دو کتیبه مستطیلی یکی در صدر و یکی در ذیل بسفیداب محرر و بقلم ثلث محرر وسفیداب که آنرا محو نمودهاند ولی از آثار باقی مانده معلوم میشود که چنین بوده: «مالکها ابواسحق محمدبن محمدبن احمد المتطبب»، جداول اوراق بشنگرف و لاجورد، عناوین بشنگرف، جلد مقوا رویه پارچه، 13 س، 25گ 5/11×22، واقف میرزا رضا نائینی، تاریخ وقف مرداد1311

کفایة مجاهدیه= کفایه منصوری(5134)(فارسی)
این کتاب که بنام سلطان مجاهد الدّین زین العابدین پسر شاه شجاع مظفری تسمیه و موشّح شده، تألیف منصور بن محمدبن جلال الدّین احمدبن یوسف بن الیاس شیرازی(قرن9ق.)نوه زاده برادر نجم الدّین محمود بن الیاس صاحب کتاب «الحاوی فی علم التداوی» است که سابق بر این نام او را ذیل وصف یک نسخه از اختیارات بدیعی بشماره 5035 بردیم و گفتیم که کتاب «تشریح البدن= تشریح منصوری» نیز که بجهت نوه تیمور، میرزا ضیاءالدین پیر محمد بهادر(مقتول در 809) تألیف شده از اوست و همان است که در سنه 1164 در لکنهو بنام تشریح منصوری بطبع رسیده.
کتاب منقسم است بر دو فن در بیان دو قسم نظری و عملی علم طب142
آغاز: «بسمله حمد و سپاس مر خالقی را که در خلقت انسان دقائق حکمت او بیپایان است.
انجام: «همین عمل کند والله اعلم بحقائق الامور».
نستعلیق، کاتب شیخ محمد حسن، تاریخ کتابت 19 صفر 1156،143 کاغذ نخودی، عناوین مقالات و ابواب به شنگرف، جداول اوراق به شنگرف و لاجورد، جلد تیماج عنابی، 23س، 110گ 18×29، اندازه جدول 2/12×23، واقف میرسیدعلی خان طبیب، تاریخ وقف ربیع الثانی 1273.

کیفیت مواد غذایی(رساله در-)(47334) (فارسی)
مؤلف: خواجه عبدالله تمکین(سید عبدالفتاح)(قرن 12ق.)
کتابی است درکیفیت وخواص مواد غذائی در5 فصل ، مواد غذایی چون گوشتها پرندگان ، دانه های خوردنی ، بقولات ،میوه ها وشیرها ، این کتاب به فرمایش عارفی کامل بنام راجه لیکهی ازکتابهای معروف دوران عصر مولف جمع آوری شده ودرپنج فصل مرتب شده است ،فصل اول درخواص گوشت ها ، فصل دوم در خواص وکیفیات حبوب (دانه ها) ، فصل سوم دربقولات وسبزیجات ، فصل چهارم درمیوه ها و فصل پنجم درلبن (شیرها ) می باشد .
آغاز:«بسمله،حمد وسپاس خدای را که ناطقه انسانی به حکمت خودگشاد وهر مخلوق را به واسطه فصل او فغنی از آن داده… اما بعد بدانند که بعضی ازاحوال وکیفیات وخواص خورشتهای چرنده وپرنده ودانهای خوردنی وبقولات ومیوه ها.»
انجام موجود: «شیر آن یا انسان مثل ماده گاو وشیر آن معتدل است … ومنتهی و مقتضی رنگ مایل است به سردی .»
نستعلیق13سطری،كاتب:نامعلوم،تاريخ تحرير: قرن 13ق.، كاغذ :نخودی ، 5گ21×14، عناوین به شنگرف ، معلق است به حواشی تصحیحی با رمز ص ، مذیل است به نسخه دیگری با عنوان اسباب علامات درموضوع طب در24 برگ نستعلیق 13سطری باآغاز : بسمله ، حمد له والعاقبه للمتقین … اما بعد این رساله ایست در عقیق و تفصیل اسباب وعلامات ومعانی امراض سرتا قدم ،اوراق رطوبت رسیده و آسیبدیده ولمینه شده ، جلد :تیماج فرنگی عنابی زرکوب ، اهدایی مقام معظم رهبری ، 13/4/90.

کتاب الکُمّی144(22706)(عربی)
نسخه کهنی است مشتمل بر عدّهای از نوادر و نفائس کتب طبّی است از جمله شامل کتاب الکُمّی در بیان امراض مختلف و طرق علاج آنها در چند فصول145
آغاز: «بسمله حمدله… الفصل الاول فی الصداع من الحرارة ینفع منه بتبرید الدماغ بدهن الورد».
انجام: «مما ذکرنا لتلک العلل اولا و تمزح العلاجات و اذ قد اتینا علی غرضنا فی هذا الکتاب فلنختمه بحمد الله و عونه».
(17-1)
پس از آن کتب و رسالات مذکور در ذیل است:
4. ایضاح محجة العلاج
بلافاصله بعد از آن این کتاب است(از تصانیف ابوالحسین طاهر بن ابراهیم بن محمد السّجزی (در حرف عین، علاج الاطفال شماره 16766)
آغاز: «بسمله حمدله هذه قوانین و نکت لا یستغنی عنها من اراد علاج المرضی و مسالک و طرق الابدان یسلکها من قصده الخ».
انجام: «ان یهتدی الی ارشد الطرق فیما هذا سبیله و الله الموفق و الهادی».
(62-46)
5. شرح فصول
شرح ابوالقاسم عبدالرحمن بن ابی صادق است بر فصول بقراط که قول مصّنف را شارح«قال ابقراط» و توضیحات خود را تحت عنوان«التفسیر» آوره و به لحاظ این که یک نسخه از آنرا در موقع خود سابقاً تحت عنوان«شرح فصول» معرفی نمودهایم(تحت رقم 11351) در اینجا در جزئیات ان وارد نمیشویم.
آغاز: «بسمله… اما بعد حمدالله بجمیع محامده و الثنا علیه بما هو له اهل و الصّلوة علی نبیه ان العنایة التی تبعث الخلق علی اقتناء باب من ابواب العلوم».
انجام: «فترکنا ذکرها شفقة علی فوت الزمان بما لا یجدی به نفعا و الله اعلم بالصواب».
(117-62)
6. اسباب الامراض
قسمتی است از کتاب تقاسیم العلل در بیان امراض مختلف از سر تا پا.
آغاز: «بسمله حمد له الصداع سبب الصداع اما سوء مزاج مختلف ساذج».
انجام: «سبب جمیع ذلک یبس و مزاج سوداوی و الله اعلم».
(130-118)
7. اختصارات علامات العلل
قسمت دیگری است از همان کتاب تقاسیم العلل بقلم همان مختصر(بکسر چهارم) اسباب الامراض بلافاصله مذکور در سطور سابق در بیان علامات و طرق تشخیص بیماریهای مختلف.
آغاز: «بسمله حمدله و بعد فاناکنا قبل هذا اختصرنا تقاسیم العلل مع رسم ما راینا الحاجة الی ذکره(پس از چهار سطر) و اعلم ان جمیع الکتب الطبیه سوی کتاب القانون الذی صنفه الشیخ الرئیس حجة الحق افضل المتاخرین ابوعلی سینا نورالله ضریحه لم یستوف منها اقسام العلل و اعراضها و علاجاتها علی الوجه الخ».
انجام: «و یسهل الاستدلال علی اقسامها ما ذکرناه ههنا و بالقوانین المعلومة فی الاصول ان شاءالله».
(146-131)
نسخ، کاتب عبدالعزیز الحکیم، تاریخ تحریر 17 رجب و 7 رمضان سنه 687، عناوین به شنگرف، کاغذ حنائی، 31س، 146گ 18×7/26، جلد میشن، واقف حاج سید عبدالباقی آیة اللهی شیرازی، تاریخ وقف اسفند 1374.

مفردات و مركبات(فارسي)(18858)
مؤلف شناخته نشد، اما طبق نسخه حاضر كه كهن‌ترين نسخه است مؤلف بايد از اعلام قرن 9ق. يا قبل از آن باشد؛ با توجه به اينكه اين رساله با «زبدة قوانين العلاج» ـ مذكور در همين فهرست ـ در يك مجموعه است بعيد نيست مؤلف اين رساله نيز غياث‌الدين محمد سبزواري (زنده در 896 ق.) باشد.
نستعليق 15 سطري، كاتب (به قرينه رساله ضميمه): شمس‌الدين بن حسن بن شمس‌الدين عاشق، تاريخ تحرير: 888ق.، كاغذ: نخودي آهارمهره، 8گ 17×12، عناوين به شنگرف، جلد: مقوا با عطف و گوشه تيماج قهوه‌اي، اهدايي مقام معظم رهبری در فروردين 1372.

کحالی (رساله در-)= ضیاء العیون = عینیه146 (2/44297) (فارسی)
مؤلف: محمد باقر بن عمادالدین محمود طبیب شیرازی
رساله ای درمورد درمان درد چشم ، چنانچه مولف گوید درسفری همراه شاه عباس صفوی بوده است درحین به افرادی که دردچشم داشته برخورد کرده است ، پس رساله ای نگاشت که درآن ادویه مفرده را جمع کرد و به ترتیب حروف تهجی قرارداد و نیز بیان فایده هرکدام .
آغاز:«بسمله،حمدله ، و صلوه اما بعد چنین گوید حقیر غریب محمد باقر بن عمادالدین محمود الطبیب که درسفر آذربایجان و بعضی قلاع همراه … شاه عباس الحسینی … جماعتی را که کوفت چشم و جراحات چند به هم رسیده بود.»
انجام موجود: «طبع وی گرمست ومحرق وگویند سرد و تراست دردوم کشته وی از برای حرف .»
نسخ 14سطری، كاتب :نامعلوم ، تاريخ تحرير : قرن 13ق.، كاغذ :نخودی فرنگی آهارمهره ، 32گ5/14×10، اوراق رطوبت رسیده ، آسیب دیده و شیرازه بهم ریخته ، جلد : ندارد ، خریداری آستان قدس رضوی از سید ناصرحسینی ،17/1/1390.

ما لایسع الطبیب جهله147= جامع بغدادی (32448) (عربی)
این کتاب فی الواقع همان مفردات(جامع) ابن البیطار است با اسقاط مکرّرات و اسامی علما و حذف زوائد و ادویه نامعروف و مطالب فرعی و ثانوی و اختصار موضوعات و مباحث مطوّل بعلاوه شرح بعضی مطالب و ذکر ابدال و ایراد مقدّمهای در خصوص معرفت قوانین و احکام طبی در ابتدای هر یک از این دو قسم کتاب(مفردات و مرّکبات) از حکیم ابوالمحاسن نصیرالدّین یوسف بن اسمعیل بن الیاس بن محمد خوئی شافعی بغدادی معروف به ابن الکتبی، متوفی در رجب سنه 754 بموجب قول ابن قاضی شهبه نقلاً عن ابن رجب یا جمادی الاخره سنه 755 بنا بقول ابن رافع که در روز دوشنبه 15 جمادی الاخر سنه 711 از جمع و تألیف آن فراغت یافته است. نسخه دیگر آستان قدس شماره 5216 تاریخ تحریر:1067ق.
آغاز:«بسمله، الحمد لله الذی لا تکتنه حقیقه معرفه العلوم والافهام ولا تحیط .»
انجام: «فقط فلی فی ذلک اختیار مع اعتمادنا علی کثیر من مصنفات الکبار فانهم اعتصموا ذلک وکان الفراغ … .»
نسخ و نستعلیق 23سطری ،كاتب:نامعلوم،تاريخ تحرير:4شنبه 7محرم 911.، ،كاغذ :نخودی فرنگی آهارمهره ، 317گ5/25×5/16، گوی به شنگر ف، عناوین به شنگر ف، روی برخی عبارات به سیاهی خط کشیده شده است ، مهر مربعی با سجع (یامحسن ) ، اوراق معلق به حواشی ،جلد:تیماج قهوه ای ضربی باترنج و سجاف تیماج قهوه ای ،وقفی آیه الله سید احمد زنجانی توسط آیه الله سید موسی شبیری زنجانی ، آبان 1384.

مجرب الشفاء (31777) (فارسي)
مؤلف متن: احمد بن محمد (محمود) ملتاني گجراتي (قرن 11ق.) مترجم شناخته نشد.
ترجمه‌اي است به فارسي از تأليف احمد ملتاني كه در 1046 يا 1064ق. به زبان هندي نوشته شده است.
اين كتاب در درمان انواع بيماريها مشتمل بر چهل و دو باب است: باب اول شناختن زحمت از بول 2- رفع درد سرما 3- سرسام و برسام يعني كپال حوري 21- دفع غلوله شكم 41- تركيبات كشتن آهن و سيماب؛ چهل و دوم در منافع متفرقات.148
نسخه حاضر ناقص‌الآخر و موجودي آن از ابتدا تا اواخر باب 42 است و از اواخر باب 41 و اوايل باب 42 نيز افتادگي دارد.
آغاز: «بسمله. حمد بي‌حد و ثناء بي‌عد مر خالقي را كه داروي دفع همه دردها را بيافريد… اما بدانكه اين طب از تأليف ضعيف نحيف احمد بن محمود ملتاني ساكن گجرات»
انجام موجود: «دوازده روز روزه بدارد و عدد اسم يا لطيف صد و بيست‌ و نه است حزب صد و بيست و نه در صد بيست نه شانزده هزار … و دوازده روز حزب يك»
نستعليق 15 سطري در متن و ادامه آن به نستعليق مورب 22 سطري در حاشيه، تاريخ تحرير: قرن 13ق.، كاغذ: حنايي آهارمهره و بعضاً وصالي شده، 38گ 5/21×2/13، معلق به حواشي، يادداشت مالكيت در ظهر برگ اول، جلد: تيماج فرنگي بنفشي با حاشيه زركوب، اهدايي در بهمن 1383.

مجربات149 (19196) (فارسی)
مؤلف: عمادالدین محمود بن مسعود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، شاه نعمت الله ولی، آستان قدس رضوی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی آستان قدس رضوی، مقام معظم رهبری، شاه سلطان حسین، نادرشاه افشار