پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، شاه نعمت الله ولی، آستان قدس رضوی

دانلود پایان نامه ارشد

زمان سرآمدن قوتهای آنها از تألیفات بدرالدّین محمد بن بهرام بن محمد قلانسی (قرن ۱۱ق). که به لحاظ این که اکثر کتب قرابادین را خالی از مطالب مذکور میدیده آنرا بر اساس ملتقطات خود از کتب قانون(برمز قاف) و حاوی(بعلامت حاء) و کامل الصناعه(برمزکاف) و المنصوری(بعلامت میم) و ذخیره خوارزمشاهی(برمز ذال) و فردوس الحکمة(بعلامت فا) در 49 باب بشرح ذیل تألیف نموده است:(فهرست جلد19آستان قدس رضوی)
آغاز: «بسمله حمدله(بعد از ده سطر) اما بعد فقددعانی الی جمع هذا المختصر انی رأیت جل القراباذینات».
انجام: «قد جرب هذا فصح و تقلیل السکر جدا و الله اعلم بالصواب».
نستعلیق، تاریخ تحریر اوائل قرن سیزدهم، عناوین بشنگرف، کاغذ حنائی، 35س، 350گ 5/20×5/31، جلد تیماج عطف پارچه، واقف عباسعلی صائبی، تاریخ وقف شهریور 1375.

قرابادین (19438) (فارسی)
مؤلف: محمد حسینی طالب محمد بن عمادالدین (قرن 10ق.)
مشتمل است بر مقدمه و 21 باب ، مقدمه در توضیح لغات ، باب اول درمفرحات ، باب دوم در جوارشات ، باب سوم در معاجین ، باب نهم در شرابها ، باب هفدهم در طلاها ، باب هجدهم در روغنها ، باب نوزدهم در مرمها ، باب بیستم در حقنهای وخاتمه در داروهای محلل و مقوی ومشتمل بر 4 فصل می باشد.
آغاز:«بسمله ، حمد بی نهایت سزاوار حکیمیست که ارکان مختلفه الطبایع را امتزاج بخشیده .»
انجام: «رطلی شکر طبرزد کوفته کنند نیز جایز باشد.»
نستعلیق 26سطری ، تاريخ تحرير :قرن 13ق.، كاغذ :حنایی آهارمهره ، 9گ38×17، عناوین به شنگرف ، نقش مهر با سجع : مهری مربعی با سجع : عبده اسماعیل الشریف ، حواشی اوراق وصالی شده ، جلد :تیماج مشکی فرسوده ، وقفی میرزا رضاخان نائینی ، مرداد 1311.

قرابادين شفائي = قرابادين مظفري = طب شفائي133 ( 36598) (فارسي)
مؤلف: مظفر بن محمد حسيني شفايي اصفهاني معروف به حكيم شفايي (ـ963ق.)
كتابي است در بيان داروها و داروسازي و تركيب ادوية مركبه (مركبات) به ترتيب حروف تهجي (هر حرف در يك «باب») و نيز موارد استعمال آنها.
اين كتاب يك بار به نام «شرف‌الدين حسن شفائي اصفهاني» (1037ق.) و دگربار به نام مظفر شفائي به چاپ رسيده است.
آغاز: «يشفي بلطفه السقيم و انه لعلي خلق عظيم و آله… و بعد پوشيده نماند كه فقير حقير مظفر بن محمد الحسيني … باب الالف نوشدارو اعضاي رئيسه را قوت دهد»
انجام: «بقدر احتياج بطريق معهود معجون سازند شربتي يكمثقال بعد از چهل تمام [چهل روز استعمال نمايند] تمت»
نستعليق 17 سطري، تاريخ تحرير: 1065ق.، كاغذ: نخودي آهارمهره و بعضاً وصالي شده، 135گ 23×11، عناوين و خطوط روي برخي عبارات به شنگرف، جلد: تيماج قهوه‌اي مستعمل، اهدايي مقام معظم رهبری در مهر 1386.

قرابادين الشفائي مع قرابادين التذكرة و قرابادينات اهل هند(35928) (فارسي و عربي)
مؤلفان: مظفر بن محمد حسيني شفائي اصفهاني معروف به حكيم شفائي (ـ963ق.) و داود بن عمر انطاكي (ـ 1008ق.) و جامع احتمالاً كاتب نسخه «محمد بن جعفر حسيني طهراني» (قرن 13ق.) است.
اين نسخه در اصل شامل تمام قرابادين حكيم شفائي است كه در لابه‌لاي آن اضافاتي از قرابادين تذكره (تذكرة اولي الالباب و الجامع للعجب) تأليف انطاكي ـ به زبان عربي ـ و نيز قرابادينات اهل هند آمده، ابواب اين نسخه همانند قرابادين شفائي است امّا تتمه هر حرفي (كه در يك باب آمده) از حرف الف تا شين در آخر نسخه (در 26 برگ) كتابت شده تا مطلب واضح و روشن باشد.
آغاز: «هذا الكتاب قرابادين الشفائي مع اضافة قرابادين التذكرة شيخ داود انطاكي و مع قرابادينات اهل هند و متفرقه بسمله. الحمد لله العلّي الحكيم … اما بعد پوشيده نماند كه فقير حقير مظفر بن محمد … باب الالف مع النون انوش دارو اعضاء … انوش دارو من تذكرة داود انطاكي و هو يذكر مشهور …»
انجام [برگ 208 نسخه]: «اگر با شيره پوست انار و كنار خورد پيچش ناف و خون شكم دفع شود و راحت يابد»
انجام تتمه كتاب [برگ 233]: «شراب انار عذب ديگر آب انار … هر روز ده مثقال با عرق بيد مشك بخورند تتمه الكتاب بعون الملك الوهاب»
نستعليق تحريري 22 سطري، كاتب: محمد بن جعفر حسيني طهراني، تاريخ تحرير: 22 جمادي‌الاولي 1244، كاغذ: نخودي آهارمهره، 159گ21×3/14، عناوين به سرخي، جلد: ميشن قهوه‌اي، اهدايي مقام معظم رهبری در مهر 1386.

قرابادين كبير = قرابادين علويخان = قرابادين مجمع الجوامع(31430) (فارسي و عربي)
مؤلف: سيد محمدهاشم بن محمدهادي (عبدالهادي) دهلوي شيرازي معروف به سيد علوي خان و حكيم معتمد الملوك (1080 ـ 1160 يا 1162ق.)
كتابي است مشتمل بر دو مقدمه علمي به زبان فارسي:
مقدمه اول في بيان وجه اضطرارنا الي تركيب الادوية؛ مقدمه دوم134 في قانون استخراج اوزان الادوية التي يحتاج اليه في المركب؛ مقدمه سوم كه بخش عمده كتاب است در ذكر ادويه مركبه به ترتيب حروف تهجي در 26 «مطلب» و هر مطلب در چند «فصل».
مؤلف با نقل از اطباي يونان، روم، فارس و توران و كسب تجربه و عقل استنباطي، همچنين با كمك پدر و استادش اين اثر را به رشته تحرير درآورده است.
اين كتاب يكي از بخش‌هاي مجمع‌الجوامع ـ مذكور در همين فهرست، ذيل «مخزن الادوية» ـ اوست كه به انجام نرسيده بود و خواهرزاده او؛ حكيم ميرمحمدحسين بن محمد هادي عقيلي شيرازي خراساني در سال 1185ق. آن را كامل كرد.135
آغاز: «بسمله. في بيان مقدمات يجب علينا ذكرها قبيل ذكر نسخ المقدمات التي تصير المتعلم عارفاً علي تركيب الادوية لكل مرض مرض العضو منه المقدمة الاولي في بيان وجه .. »
انجام: «شربتي از يكدرم تا دو درم بعد از چهل روز كه در جو گذاشته باشند بكار برند نافع باد»
نستعليق 25 سطري، تاريخ تحرير: قرن 12ق.، كاغذ: نخودي آهارمهره، 200گ 5/36×21، عناوين و خطوط برخي عبارات به شنگرف، اوراق وصالي شده، ظهر برگ اول و آخر مطالب پراكنده در علاج امراض، معلق به حاشيه، جلد: تيماج فرنگي قهوه‌اي با حاشيه منقش زركوب، اهدايي در بهمن 1383.

قرابادین کرامت الشفاء136 (47077) (فارسی)
مؤلف: سید محمد بخش نعمت اللهی ( قرن 13ق.)
مولف از اولاد شاه نعمت الله ولی است ، تالیف کتاب را بسال 1224 ق . در دیباچه می گوید که درخدمت حضرت شاه ید کرامت علی غریب نواز بن سید امانت علی غریب نواز که از اولاد سید جلال بخاری بوده شرفیاب شده و پنج سال پس از معالجه باطنی توسط آن بزرگان به بهانه ادویه درصدد ترتیب و تالیف قرابادین شده و مسمی بنام حضرتش نموده، کتاب حاضر ، از باب الالف ، تا باب الیاء در معرفی ادویه مرکبه و مفرده وخواص و صفت آنها با عناوین حرف الفباء و صفت – صفت و هر باب درچند فصل آمده ، دراین کتابی به اسامی فراوانی ازادویه مفرده ومرکبه و جزئیات آن ها پرداخته شده.
نسخه ناقص الآخر است (کتابت ناتمام رها شده است )
آغاز:«بسمله ،اقسام جواهر حمد بیحد واصناف لآلی ثنای بیعد تحفه جناب حضرت حکیم الاطلاق جل جلاله … اما بعد گوید ضعیف نحیف سید محمد بخش عفی عنه.»
انجام موجود : «ودراندلس مقشر از پوست اورا بجایی کندش استعمال مینمایند در.»
نستعلیق 23سطری، كاتب :نامعلوم ، تاريخ تحرير : 12جمادی الثانی 1251.، كاغذ :نخودی ، 211گ23×5/31 ، عناوین به شنگرف ، روی برخی عبارات به شنگرف خط کشیده شده ، معلق است به حواشی توضیحی وتصحیحی (باعلامت رمز ص ) ، اوراق وطوبتی و آسیب دیده از حشرات ، جلد :تیماج فرنگی زرکوب عنابی ، اهدایی مقام معظم رهبری ، 13/4/90.

قرابادين معصومي (37267) (فارسي)
مؤلف: محمدمعصوم بن كريم‌الدين شوشتري شيرازي (زنده در 1059ق.)
كتابي است مشتمل بر يك مقدمه در دوازده فايده، هفت مقاله و خاتمه137
اين كتاب در سال 1059ق. تأليف و چندين مرتبه به زبان اردو ترجمه و چاپ شده است.138
آغاز: «بسمله. تحميدي كه لسان اعتذار تذكار مسبحان صوامع افلاك… اما بعد بر رأي صواب نماي خردمندان خرده‌بين»
انجام: «مطلب و مقصود حاصل آيد و سعي و رنج ضايع نگردد و ان‌شاءالله تعالي و الله اعلم بالصّواب و اليه المرجع و المآب»
نستعليق 21 سطري، كاتب: حبيب‌الله، تاريخ تحرير: 23 محرم 1069، كاغذ: نخودي آهارمهره، 255گ 29×17، عناوين به شنگرف، معلق به حواشي و ذيل برگ آخر يادداشتي در طب و ممهور به شش مهر، جلد: تيماج مشكي با عطف عنابي، اهدايي در مهر 1386.

قسطاس الاطبا(7675)(فارسی)
کتابی است در بیان الفاظ و اسامی حکما و مصطلحات معمول در طب بترتیب حروف تهجی. تألیف نورالدّین محمد عبدالله عین الملک قرشی شیرازی متخلّص به بقی139 مؤلف کتاب «الفاظ الادویه» و رساله در طب که آنرا از کتابهای شفا و قانون و حاوی و موجز و منهاج و جامع ابن بیطار و منصوری محمد زکریا و نزهة الارواح و مجمل الحکمه و قاموس اللغه و ینابیع الحکمه و صحاح اللغه و فرهنگ جهانگیری و غیره فراهم آورده و بر بیست و هفت تعلیق هر تعلیق در چندین تلصیق و هر تلصیق در چندین تلحیق مرتّب نموده است(حرف نخستین لغت را تعلیق و حرف ثانی را تلصیق و حرف آخر را تلحیق نامیده).
آغاز: «بسمله زینت افتتاح فرهنگ حکمت طبیعی سپاس… که بمحض حکمت بالغه و عین قدرت کامله».
انجام: «یوسه بضم اول و ثانی مجهول و فتح سین مهمله بفارسی اره».
نستعلیق خوش، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر 17 ذی القعده 1065، عناوین بشنگرف، کاغذ نخودی، 19س، 272گ 16×5/26، جلد تیماج عنابی، واقف شیخ محمد نبی امینی، تاریخ وقف مرداد 1347.

قسطاس الاطباء خانزمانی140 (47325) (فارسی)
مؤلف: نورالدین محمد عبدالله عین الملک شیرازی(- قرن 11ق.)
آغاز:«بسمله. زینت افتتاح فرهنگ حکمت طبیعی سپاس بی قیاس و ستایش والاساس حکیم علی الاطلاقی است که بمحض حکمت بالغه وعین قدرت کامله.»
انجام: «چون الفاظ به منزله اشجارند ومعانی بجای تخم از ارشجار الفاظ تخم معانی برچیده تمت تمام شد.»
نستعلیق 11سطری، كاتب :نامعلوم ، تاريخ تحرير : 1282ق.، كاغذ : نخودی ، 278گ20×5/13، عناوین وکلمات خاص به شنگرف ، برگ اول دارای مهر کتابخانه راجه سید محمد مهدی 1335ق.، مذیل است به 2 بیت اشعار به زبان اردو ، جلد : تیماج فرنگی زرکوب بلوطی ، اهدایی مقام معظم رهبری ، 13/4/90.

القواعد فی الطب(5213)(عربی)
مؤلف آن به لحاظ نقص نسخه علی العجاله معلوم نشد ولی عصر او به‌قرینة این‌که این نسخه نیز به‌خط کاتب نسخه کتاب الفصول و اختصار المسائل فی الطب للمتعلمین است(هر دو مورخ سنه 730 و مذکور در این جا در موقع خود اولی تحت رقم 7205 و دومی تحت رقم 5156) و اصلاً هر سه نسخه سابق بر این منضم بهم بوده و بعدها از یکدیگر تفکیک شده قطعاً مؤخر از نیمه اوّل قرن 8ق نیست141
باری کتاب مشتمل است بر مباحث قسم نظری طب(قسم عملی آن از نسخه ساقط است) شامل چهار قاعده بتفصیل ذیل:
– فی الامور الطبیعیة.- فی الاحوال.- فی الاسباب.- فی الاغراض، در سه فصل و چهار مقاله باین شرح(نسخه از اواسط مقاله دوم ببعد را ندارد).الف) المقالة الاولی: فی النبض.ب) المقالة الثانیة: فی البول.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، جلال الدین محمد، زاد المسافر، غیاث الدین Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، مواد غذایی، آستان قدس رضوی، تشخیص بیماری