پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی، زین العابدین، واجب الوجود

دانلود پایان نامه ارشد

،اسفند 1367.

خلاصة الحکمه در کلیات مجمع الجوامع (فارسی)(48681)
مؤلف: محمد حسین بن محمد هادی عقیلی علوی شیرازی(زنده در1185و بعد از آن)
کتابی است مفصل درطب که درمقدمه آن نام مولف وعنوان کتاب ذکر شده ، مولف درمقدمه گوید که قبل از این تاریخ (منظور تاریخ کتاب حاضر) درسنه 1185ق. به فرمان پیر و مرشد خویش میر محمد علی حسینی متوجه تألیف قرابادین گردیده است وسپس به تالیف ادویه مفرده گردیده و آن قرابادین را مسمی به مجمع الجوامع و ذخایر الترکیب و ادویه مفرده را به مخزن الادویه و تذکره اولی النهی گردانیده و کتاب حاضر را بعد از اینها بنام خلاصة الحکمه درکلیات مجمع الجوامع بر مقدمه دربیان تعریف علم طب وعنایت و موضوع و مشرف و بیان وصایا درآداب طبیب ومریض در4 فصل ،ودو مقاله وخاتمه ترتیب داده است ودر هریک فصولی چند وپآورده است
آغاز: «بسمله، … فی احسن تقویم وشرفت بتشریف الروح والعقل … بید النفس السلیم والذهن المستقیم متم رده الی انتقل السافلین … اما بعد می گوید بنده خاطی محمد حسین بن محمد هادی .»
انجام موجود: « مقصد نهم دربیان نبض هریک ازصاحبان امراض.»
نستعلیق 15سطری، كاتب:نامعلوم ، تاريخ تحرير : قرن 12ق.، كاغذ:نخودی ،…گ16×21،برخی اوراق آسیب انسانی دیده و نیمه برگ اول پاره شده است ، جلد: ندارد،خریداری آستان قدس رضوی از علی پیرانی ،7/3/91.

خلاصه شفائی= خلاصه الشفاء67(فارسی)(48735)
مؤلف: میرمظفر بن محمد شفائی کاشانی(قرن 11ق.)
میر مظفربن محمد حسینی از پزشکان روزگار شاه عباس یکم (995-1037ق.) نگارنده قرابادین شفائی که نام کتاب و نگارنده وفهرست مطالب در دیباچه آمده است : در دو کتاب : کتاب یکم درسه مطلب ، 1- حفظ صحت 2- علاج امراض بطورکلی 3- ادویه مفرده وکتاب دوم در سه فن 1- امراض مختص به یک عضو 2- امراض غیر مختصه 3- ادویه مرکبه ، بنابر گفته منزوی 1/553 برخی از نسخه ها تنها کتاب دوم را دارا می باشد و کتاب حاضر هردو را دارا می باشد.
آغاز: «بسمله،حمد بی نهایت وثنای بی غایت حکیمی راکه از حکمت کامله او کیفیه مزاج را از او امتزاج جواهر عناصر مختلفه.»
انجام: « تسکین وجع اولا به مخدرات از واجبات است بعد از آن معالجه سده واقعه در اسماء والله اعلم بالصواب والیه مرجع والمآب .»
نستعلیق 18سطری، كاتب:موسی بن نجف‌علی طبیب قزوینی، تاريخ تحرير :1271ق.، كاغذ:نخودی ،184گ5/25×16، عناوین به سرخی وبر فراز برخی کلمات خاص خطی به سرخی ،آسیب رسیدگی اوراق ، جلد: تیماج قهوه ای ضربی ، خریداری آستان قدس رضوی از کمال صادقی فیروز آبادی ، 12/3/91.

خلاصة العلاج (35360) (فارسي)
مؤلف: علي بن محمد معروف به عوض متطبب. احتمالاً وي علي بن محمد مطبب (زنده در 812 ق.) و صاحب «خيل نامه» است.
انواع بيماريها و علاج آنها را در يك مقدمه و يك خاتمه و بيست و دو باب (هر يك در چند فصل) به طور مفصل آورده است: مقدمه در بيان قانون علاج معالجات به طريق كلي؛ الباب الاول في امراض الرأس (21 فصل)؛ الباب الثاني في امراض العين (35 فصل) 10- في امراض الرية (9 فصل) 15- في امراض الطحال (5 فصل) 20- في اورام البثور (49 فصل) 22- في تدبير السموم؛ الخاتمة في امراض الصبيان و معالجاتهم.
آغاز: «بسمله. الحمدلله الواجب الوجود و الصلاة والسلام علي خير خلقه… اما بعد چنين گويد بنده خاطي علي…»
انجام: «و از شيشه آتشي بطريق معجون روغن كند»
نستعليق خوش 13 سطري، تاريخ تحرير: قرن 13ق.، كاغذ: نخودي، 449 گ 33×5/20، عناوين به شنگرف، جلد: تيماج فرنگي سوخت با حاشيه و جدول زركوب، اهدايي مقام معظم رهبری در ارديبهشت 1386.

خواص الاشیاء(رساله در-) (27656) (فارسی)
مؤلف: شناخته نشد(اما قبل از 723زنده بوده است)68
رساله مختصری است درصفات وخواص طبیعی وطبی برخی از اشیاء که درچهار باب مرتب شده: باب اول [افتاده ] ، باب دوم درصفات و خواص حشرات وطیور وغیره (…صفت کرباسه ، صفت عطابه ، صفت کژدم ، عنکبوت ، زنبور ، مگس ، مورچه ، پشه ، کبک ، حمار ، خراطین ، دد لعله ، صفت مار علف ، باب سوم در خواص اشجار و اثمار (صفت خرما ، انگور ، سیب ، انار ، به ، امرود ، شفتالو ، زرآلو ، انجیر ، توت ، جوز ، نارگیل … بذر قطونا ، کل الجواهر ، باب چهارم درفلزات (خواص طلا ، نقره ، مس ، آهن ، سرب ، ارزیز(قلع) و روی )
نسخه حاضر ناقص الاول و موجودی از اواسط باب دوم (ازصفت کرباسه و عطابه و کژدم به بعد )است.
آغازموجود: «که کرباسه را سام ابرص خوانند و او مجامعت به دهان کند … صفت عطابه .»
انجام: «خواص روی … سپس آن روغن صاف نموده برموی مالند سیاه شود والله اعلم بالصواب .»
ذیلا یک ورق حاوی تاریخ تولد افراد مختلفی می باشد .
نستعلیق 14سطری، تاريخ تحرير : قرن 13ق.، كاغذ:نخودی آهارمهره ،12گ17×10، عناوین به شنگرف ، جلد:تیماج قهوه ای یک‌لا،وقفی رحیم دادخواه ،15فروردین 1381.

خواص الاشياء(فارسي)(40051)
مؤلف: ميرزا محمد علي [بن عبدالكريم طباطبائي] طبيب اصفهاني از اعلام قرن 11 يا قبل از آن و مؤلف «راحة الانسان».69
كتابي است در منافع و مضارّ اشياء مشتمل بر هفت باب [يا هشت فصل طبق نسخه بعدي: 20700] دو قسمتي (جمعاً 16 قسم) كه به ضبط مقدمه نسخه بعدي (20700) و منزوي، هشت فصل (از مجموع 16 فصل) آن را اختيار كرده و ساير آن را به لحاظ عدم تجربه رها كرده است.
ابواب [فصول] اصلي عبارتند از: 1- منافع انسان و بهايم 2- طيور و حشرات 3- اشجار و اثمار 4- جواهرات و احجار 5- اجناس و اوراق 6- صموغ 7- داروها [و فصل 8 به ضبط نسخه 20700 در خواص روغنها70].
در نسخه حاضر از ميان ابواب فوق‌الذكر، بابهاي اول [در چهار فصل: مرد و زن، زنان، كودك و بهايم و حيوانات]، دوم [دو فصل: طيور، هوام و حشرات]، سوم، ششم و سپس باب پنجم انتخاب شده است. در ادامه باب ششم در صموغ، فصل [هفتم و هشتم و نهم71] و مقاله هفتم به چشم مي‌خورد كه به ترتيب عبارتند از: فصل 7- منافع رياحين 8- منافع و مضار بادروح و گندنا و كاهو و سراب و كاسني و كرفس و فرفخ و گشنيز و نعناع و اسفناج و نانخواه و سپندان و سماروغ و طرخون و ريواس و سغرا 9- غلات؛ مقاله هفتم در حبوبات.
آغاز: «خواص الاشياء ميرزا محمد علي طبيب اصفهاني بسمله. حمدله. صلات. اما بعد بدانكه اين كتاب را خواص الاشياء خوانند و اين بر هفت فصل [باب] است و بغايت معتبر است باب 1 در منافع انسان و …»
انجام: «صاف نموده با شكر سفيد بقوام آورده لعوق شود»
ضميمه: مذيل است به رساله «راحة الانسان» از همين مؤلف، كه ناتمام رها شده و موجودي آن 20 سطر (از آغاز تا علاج زكام) است.
نستعليق 35 سطري، تاريخ تحرير: قرن 13ق.، كاغذ: نخودي آهارمهره، 13گ 35×21، عناوين به سرخي، جلد: تيماج قهوه‌اي ضربي با عطف ميشن عنابي، اهدايي مقام معظم رهبری در مهر 1386.

خواص الحيوان = ترجمة حياة الحيوان (40505) (فارسي)
مترجم: محمد تقي بن خواجه محمد تبريزي (ـ قرن 11ق.)
ترجمه‌اي است روان از كتاب معروف «حياة الحيوان» تأليف كمال‌الدين محمد بن موسي دميري (ـ 808 ق.) ـ مذكور در همين فهرست، ذيل «سرّ الحياة» ـ همراه با حذف زوايد. اين ترجمه در 28 «باب» به تعداد حروف هجا و هر باب بنابراين كه مفاتيح اسماء حيوانات مفتوح يا مكسور يا مضموم باشد در سه «فصل» مرتب و اسامي حيوانات به ترتيب به عربي، فارسي و تركي بيان شده است.
اين كتاب به درخواست نواب «ميرزا محمد ابراهيم بن صدرالدين محمد»72 در عصر شاه عباس دوم صفوي (1052-1078ق.) نگاشته شده و چندين مرتبه از جمله در تبريز (1275) چاپ شده است. 73
نسخه حاضر ناقص‌الطرفين و موجودي آن از فصل دوم از باب اول (خرگوش ـ اتان ـ افال و اخيل) تا اول باب بيست و هفتم است.
آغاز كتاب: «بسمله. حمد بيحدّ و ثناي بيعدّ خداوندي را سزد كه مشكوة بنيان حيوانرا به چراغ جان برافروخت»
آغاز موجود: «ماده‌اش را دختر زايد و اگر زني خون او را بياشامد هرگز بار نگيرد … اتان خر ماده»
انجام موجود: «باب بيست و هفتم در واو مشتمل بر يك فصل … وَحش بحاء مهمله … ممن يكيدني استترت»
نسخ 14 سطري، تاريخ تحرير: قرن 13ق.، كاغذ: نباتي فرنگي، 241گ 18×12، عناوين به شنگرف، 9 برگ اول نسخه به خط نسخ مغاير و كاغذ نخودي، جلد: مقوا با عطف و گوشه گالينگور سرمه‌اي، اهدايي در دي 1388.

خواص و منافع چوب چینی و قهوه و چای خطائی (رساله-) (ضمیمه15085)
از تألیفات قاضی بن کاشف الدّین محمّد که آنرا بنام شاه عباس صفوی موشّح و بر سه باب(1. در منافع بیخ چینی، 2. در خواص قهوه، 3. در منفعت چای) مرتّب نموده و در تضاعیف آن ایراداتی نیز به عماد الدّین محمود طبیب مؤلف رساله افیونیه و کتب دیگر گرفته است.
آغاز: «بسمله حمدله اما بعد چون توجه خاطر آفتاب مآثر اشرف اقدس مروج مذهب حقة ائمه اثنی عشر».
انجام: «و ثواب آن بروزگار فیض آثار نواب همیون عاید شود».
نستعلیق خوش، کاتب هر دو کتاب بهرام الظهیری، تاریخ تحریر سه شنبه 8 شعبان 1064، عناوین بشنگرف، کاغذ نخودی، صفحه اوّل از کتاب اوّل نونویس، 25س، 12گ 9/16×30، جلد تیماج ضربی، دورو، وقفی مکتبة الامام امیر المؤمنین در اردیبهشت 1365

الدّرۀ المنتخبۀ فی الادویۀ المجربۀ(5082)(عربی)
کتابی است در بیان منافع نباتات و معادن و حیوانات و ذکر خواص و مجربات طلسمات و اسماء اوفاق بجهت معالجه امراض مختلف(از سر تا پا) و دفع سموم گزندگان و طرد آنها که در دوازده باب بشرح مذکور در ذیل مرتب و بنام الملک المؤید هژبرالدین داود74 بن یوسف بن عمر از ملوک سلسله رسولی یمن(متوفی در سنه 721) توشیح شده است.
آغاز: «بسمله… الحمدلله الذی فضّل نوع الانسان بطلق اللسان و ایده بفهم المقصود و جعله طلسما ظاهرا تأثیره فی هذا العالم و الوجود».
انجام موجود: «و یعجن بما الورد عجنا جیدا و یوخذ من المسک لکل مثقال».
نسخ، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر قرن هشتم، عناوین ابواب و اسامی ادویه و طلسمات و جداول اوفاق به شنگرف، کاغذ حنائی ضخیم، 13س، 101گ 13×5/17، جلد تیماج ضربی دو رویه، واقف زین العابدین خادم اصفهانی، تاریخ وقف رجب 1166.

‏‎
درر کنز الحکماء = کنز الحکماء و مطلب الاطباء و العلماء (منتخب ـ) عربي، طب
(۲۶۴۲۹)
مؤلف: طبيب شيرازي، رکن‌الدين مسعود بن حسين (زنده در 931ق.)75
منتخبي است از کتاب “کنز الحکماء” تاليف ابوسعيد بن ابراهيم (يا ابراهيم بن ابوسعيد بن ابراهيم) متطبب مغربي علائي76 (قرن ‎۷ق.) که خود آن (کنز الحکماء) نيز از کتاب “تذکرة السويدي” موسوم به “التذکرة الهادية و الذخيرة الکافية” تاليف عزالدين ابواسحاق ابراهيم بن محمد بن طرخان سويدي انصاري شافعي (۶۰۰-‎۶۹۰ق.) استخراج و منتخب شده است. در اين منتخب معالجه با امراض با ادويه مفرده و مرکبه بيان شده و مطالبي ديگر از کتب معتبر طبي به آن افزوده شده. اين کتاب که عنوان آن (درر کنز الحکماء) در اواخر مقدمه دوم (برگ ‎۱۰ پ) آمده همانند تذکره السويدي و کنز الحکماء و بر خلاف تاليف ديگر رکن‌الدين (مقاصد الاطباء77) بر حسب امراض در دو مقدمه و ‎۳۰ باب (و هر باب در چند “قول”) مرتب شده است. مولف در مواضع متعدد از جمله در آغاز فصل دوم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی، فتحعلی شاه قاجار، کریم خان زند Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سلطان محمد، زین العابدین، رحمه للعالمین، ناصرالدین شاه