پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی، فتحعلی شاه قاجار، کریم خان زند

دانلود پایان نامه ارشد

دیگر بار مختصر نموده وفواید عجیبه ای را بر آن افزوده و آن را التلویح الی اسرار التنقیح نام گزارد، مباحث کتاب در 5 فن : اول درتعریف طب و موضوع آن و امور طبیعی ، دوم در امراض و اسباب ، سوم در حفظ صحت ، چهارم در وجوه معالجات ، پنجم درحمیات و بحارین
نسخه ناقص الآخر است و از کتاب بشکل جداو است
آغاز: «الی التحقیق مع زواید … مباحث مهمه لخلوا عنها اکثر المختصرات.»
آغاز نسخه «امابعد حمدالله واهب العقل و مفیض الخیر والعدل»
انجام: «ومما یدل علی الموت من غیر بحران عجز الطبیعه المرض … فی الاعمال وجدیر بان یرزق … والیه امعاد والحال تم .»
نستعلیق 9 سطری، كاتب:نامعلوم،تاريخ تحرير : قرن 12ق.، كاغذ :نخودی ،…گ5/11×22،عناوین وبرخی علائم برفراز سطوربه شنگرف، حواشی دارای معانی برخی کلمات متن است و برخی کلمات تصحیحی که با شماره اعداد مشخص شده

جامع التجارب51 (9174) (فارسی)

مؤلف: ابوطالب بن محمد علی بن میرزا کوچک بن داوود اصفهانی(متطبب) (-1216ق.)
این کتاب حاصل تجارب طبی مولف است و به ترتیب حروف الفبا در اسامی امراض مشتمل بر یک مقدمه و28 فصل و خاتمه ، مولف در ایام جوانی در ایران شخصیتهایی نظیر کریم خان زند و آقا محمد حاکم اصفهان و … را معالجه کرده ولی بعدها درهند مقیم شده است .
از آغاز نسخه یک الی دو صفحه افتاده است.
آغازموجود: «خلق دست باشد حکایت کرد مرحوم میرزا رحیم شیخ الاسلام نواده ملا محمد باقر خراسانی.»
انجام: «ولیکن آنچه بکار آید در طب اینست بتفصیل عرض شد هرکه فایده بیند مصنف را بفاتحه یاد نماید .»
طریقه روغن که فرنگی میگیرد (2ص) و قصیده معروف شبلی (6ص) ونسخه معجون مفتاح السرور(یک ص ) ضمیمه است.
نستعلیق 20سطری، كاتب:نامعلوم،تاريخ تحرير : قرن 13ق.، كاغذ :شکری فرنگی آهارمهره،147گ20×14،روی برخی عبارات به مشکی و شنگرف خط کشیده شده و برخی عناوین به قلم جلی وشنگرف،حواشی برخی اوراق دارای حاشیه ،حواشی برخی اوراق وصالی شده ورطوبت رسیده، جلد:مقوا باعطف ولو، وقفی حاج شیخ محمود واعظ حلبی ،آذر 1341.

جامع الفوائد(13164)(فارسی)
شرح یوسف بن محمد بن یوسف هروی متخلص به یوسفی است(متولد در سنه 950 در هند) بر منظومه طبی مفصّل خودش موسوم به علاج الامراض که به لحاظ این که وصف یک نسخه از این شرح را بانضمام مختصری این شرح را یوسفی درسنه 937 به اتمام رسانیده است.
آغاز: «بسمله حمد نامحدود حکیمی را که بقانون حکمت و کامل الصناعه رحمت رافع انواع امراض و دافع اصناف اعراض است».
انجام: «تاریخ سال تا که شود روشنت بگیر/ قاروره و چهارصد و سی فزا بر آن»
نستعلیق، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر قرن یازدهم، کاغذ حنائی، 12س، 145گ 11×5/17، جلد تیماج مشکی ساده، واقف عبدالباقی آیت اللهی، تاریخ وقف اسفند 1374.

جنين (رساله در ـ ) (32208) (فارسي)

مؤلف: حكيم اصغر حسين بن غلام غوث فرخ‌آبادي (زنده در 1273ق.) صاحب رساله «مابال»، «هيضه»، «قوانين الشفائيه»، «معادن الرضا» و غيره.
اين رساله در هند (1283ق.) به چاپ رسيده است.52
رساله‌اي است مشتمل بر دو مقدمه، سه باب و يك خاتمه: مقدمه 1- تشريح رحم و كيفيت استقرار نطفه
2- در علامات حمل؛ باب 1- تدبير حبالي و زايمان 2- تدبير زن بعد از زايمان 3- تدبير مولود بعد از وضع.
در خاتمه آمده است: «اين رساله در جنين و زايمان بود و معالجات را در رساله‌اي ديگر به نام «علاج‌الصبيان» مي‌آورم»
نستعليق تحريري 14 سطري، كاتب (به قرينه ضمائم) گوهر علي، تاريخ تجرير: 1276ق.، كتابت شده به نام فرزندان كاتب (صادق علي و اكبر علي)، كاغذ: فستقي، 14گ 5/22×5/16، جلد: تيماج فرنگي بنفش با جدول زنجيره‌اي زركوب، اهدايي مقام معظم رهبری در بهمن 1383.

جوامع كتاب جالينوس في البول و دلائله (ترجمه ـ)53= البول (ترجمه رسالة ـ ) (فارسي)(42007)
مؤلف متن: جالينوس54 (59-147م. و به قولي بين 129 تا 199م.). تعريب از حنين بن اسحاق (- 260ق.) يا پسرش اسحاق بن حنين عبادي (- 298ق.).ترجمه فارسي از ناشناس.
ترجمه‌اي است به فارسي روان از رساله جالينوس در بول.
وي در اين رساله ضمن تصاوير و اشكال، بول و اقسام رنگها و علامات و طبيعت و علل آن را بررسي كرده؛ رساله بول يكي از مقالات «جوامع الاسكندرانيين» يا «جوامع جالينوس» است كه آن (جوامع) توسط حنين بن اسحاق و پسرش اسحاق بن حنين و حبيش بن اعسم نصاري و ثابت بن قره به عربي برگردانده شده و تعريب رساله بول از حنين يا اسحاق عبادي است.55
نسخه‌اي از تفسير اين رساله در 11 مقاله از مؤلفي نامعلوم در آستان قدس و نسخه‌اي ديگر در مكتبه زاويه حمزاويه مغرب است.56
نسخه حاضر (با يك برگ افتادگي) ناقص‌الآخر است.
آغاز: «بسمله. ترجمه رساله جالينوس كه در بول گفته‌اند بنياد انسان كه سه چيز است جميع حار است من (مني) و روح [و] دم اين هر سه چيز كه تفصيل آن بالا گذشت بقول بقراط در صبيان زياده است و شبان و كهول معتدل»
انجام موجود: «بول صبيان … بول النساء رقيق مايل به صفا و قوام آن … و بالاي آن كف مستدير يعني گرد [شكل] يد، كف گرد، سفيد و صاف و رقيق سفل ته‌نشين، بول زن حامله و غيره»
نستعليق 17 سطري، كاتب [به ضبط برگ 64 نسخه]: سيد ذوالفقار علي بن سيد عصمت‌الله، تاريخ تحرير: 1268ق.، كاغذ: حنائي فرنگي، 4گ 5/30×18، جلد: تيماج عنابي فرنگي با جداول و حاشيه زركوب، اهدايي مقام معظم رهبری در ارديبهشت 1386

جواهر الفواید النفیسیۀ(12743)(فارسی)
اصل کتاب به زبان عربی و موسوم است به جامع الجواهر النفیسیۀ تألیف ضیاء الدّین ابوالقاسم محمد حسین بن محمد قاسم بن محمد هادی طبیب اصفهانی متخلص به اوحدی از فضلا و اطبای ملازم دربار فتحعلی شاه قاجار و ترجمه فارسی آن که مسمّی است به جواهر الفواید النفیسیۀ المنثورۀ علی الحضرة الخاقانیۀ از همو و مرتب است بر چند مقاله(شش فصل در بیان سته ضروریه و یک فصل در ادّله نبض و فصل دیگر در ادلّه قاروره) و خاتمهای و موشّح بنام پادشاه مذکور است.
آغاز: «بسمله، الحمدلله الذی جعل شفاء الاسقام فی طبایع العقاقیر کما جعل للاسقام فیها لو تجاوزت عن المقادیر».
انجام: «و پوشیدن کتان پاک نرم ازاله نماید» (ناقص).
نستعلیق شکسته، کاتب: نامعلوم، تاریخ تحریر اواسط قرن سیزدهم، جای عناوین بیاض، کاغذ شکری آهار مهره، جلد مقوا، 16س، 69گ(با رساله ضمیمه آن که عبارت باشد از رساله فی ما لابد من معرفۀ التقویم تألیف احمد بن مهدی شریف اصفهانی) 5/14×21، وقفی حسین کی استوان در آبان 1348.

چشمه زندگی =چشمه زندگانی(27305) (فارسی)
مؤلف:میرزا محمد هادی بن محمد صالح شیرازی(قرن 12ق.)
نویسنده می گوید برآن شدم تا امور باعث ازدیاد عمر و طول حیات را از اقوال و افعال و ادعیه و ادویه و اطعمه و اشربه از قول اطباء و احادیث اهل بیت و دیگران جمع کنم .مشتمل است بر یک منبع وهفت جدول و ساقیه بدین تفصیل ،ساقیه در ذکر امور مناسبه و به‌شاه سلطان‌حسین صفوی اهدا نموده است و درسال 1122ق. تألیف گردیده است.
نسخه حاضر ناقص الاول و از نیمه مقدمه به بعد را شامل است.
آغازموجود: «القاهره الی یوم المعاد واحی بعین عدالته العباد والبلاد امید که .»
انجام: « که هرگاه برسد مرد بهشتاد سال آمرزیده شده است گناهان گذشته و آینده او.»
نسخ 12سطری، كاتب:محمد علی مشهدی،تاريخ تحرير :سه شنبه 5 جمادی الاول 1157.،محل کتابت : تفلیس ، کتابت شده بنام : حسب الخواهش کلبعلی بیک خوافی ، كاغذ :نخودی فرنگی آهارمهره،60گ19×15، عناوین به سرخی ، روی برخی عبارات به سرخی خط کشیده شده است ،حاشیه اوراق شامل نسخه ش 27306 (خرقه بخیه است ) و از گ ش 48به بعد که0 دنباله نسخه ش 27306 است ،درحاشیه گ 48 بعد از اتمام خرقه بخیه از برگ 48-50 شامل فصل ششم درجنس استفراغ و احتباس از کتاب سته ضروریه = حفظ صحت ،پ گ 50تا پ ک 52 نقل از ذخیره الملوک فگ 53 تا 56 ادعیه ای از صحیفه سجادیه با ترجمه ،گ 56-57 حاوی جدول اختلاجات اعضاء ،گ57-60 رساله ای فقهی که تحت عنوان باب وقاعده –قاعده آمده است ، ظهر ورق آخر حاوی دعایی است ،حواشی برخی اوراق وصالی شده،جلد:تیماج مشکی با ترنج و دو سرترنج با عطف تیماج قهوه ای ،خریداری آستان قدس رضوی ،1380.

چوب چینی= خواص چوب چینی و قهوه و چای57 (33797) (فارسی)
مؤلف:قاضی بن کاشف الدین محمد رشید یزدی ارکانی(-1075ق.رساله کوتاهی در طب ودستورات پزشکی که درسه باب تنظیم شده است و به شاه عباس دوم (1052-1077ق.) تقدیم کرده است : 1- درخواص چوب چینی 2- درخواص قهوه 3- درخواص چای
آغاز: «بسمله،حمدله صلوه اما بعد چون متوجه خاطر آفتاب مآثر اشرف قدس مروج مذهب حق ائمه اثنی عشر … این ذره بیمقدار قاضی بن کاشف الدین محمد رسید… واین رساله مشتملست بر سه باب.»
انجام: « وبعضی حکایات نقل کردم که هیچ مناسبتی باین چای خطایی ندارد والله عند الله انشاء الله تعالی منافع ومصار باقی ادویه که از تجربه و قیاس … وثواب آن بروزگار فیض آثار نواب همیون عاید شود تمت.»
نستعلیق 25سطری، تاريخ تحرير :1064ق.،كاغذ :نخودی آهارمهره،12گ30×9/16، عناوین به شنگرف، ، مهر و یادداشت برگ 3 ،حاشیه برگ 287پ حاوی قول مولف درمورد آتشک است ،حاشیه برگ 294پ نقل قولی از شیخ داوود انطاکی ،حاشیه برگ 295 ر حاوی فی حکایه کیفیت وجدان چای ، فی حقیقه الجای و حاشیه برگ 295 پ نیز درمورد چای ، جلد: تیماج قهوه ای ضربی باترنج و دو سرترنج با عطف میشن قهوه ای ،وقفی مکتبه الامام امیر المومنین ، اردیبهشت 1365.

الحاوی فی علم التداوی58 26295) (عربی)
مؤلف: نجم الدین محمودبن الیاس شیرازی( -730ق.)
مؤلف آن فقیه نجم الدین محمود بن الیاس شیرازی از رجال علمی قرن هشتم است59 که در فنون و علوم مختلف نظیر فقه و شعر بخصوص طب دست داشته و صاحب تألیفاتی در این موضوعات بوده است مانند شرح فصول بقراط و کتاب التشریح و الرسالۀ الثلجیۀ و کتاب الاغذیۀ و الاشربۀ و رشیدیه(لطائف رشیدیه) که موشّح است بنام خواجه رشیدالدّین فضل الله همدانی وزیر فاضل و بارع غازان خان و اسرار النکاح که بموجب قول معین الدّین ابوالقاسم جنید شیرازی در شدّ الازار دیباچهای در عشق داشته و کاشف از آنست که نجم الدّین از عشق الهی مجرّد از هوای در عشق داشته و کاشف از آنست که نجم الدّین از عشق الهی مجرّد از هوای نفس بینصیب نبوده است.
موضوعات مقالات کتاب و تعداد ابواب هرمقاله به شرح مذکور درذیل است : مقاله اول درعلل حادثه از سرتاقدم در 125 باب ،مقاله دوم در حمیات (انواع تب) در 25 باب ، مقاله سوم در علل ظاهری بدن در 108 باب ، مقاله چهارم درذکر ادویه مفرده SIMPLE DRUGبه ترتیب حروف تهجی، مقاله پنجم در بیان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نادرشاه افشار، مقام معظم رهبری، امیرالمومنین، زبان عربی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی آستان قدس رضوی، مقام معظم رهبری، حاج محمد کریم خان، معانی و بیان