پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی، عبدالفتاح، دارالفنون

دانلود پایان نامه ارشد

اسماء مترادف در دو زبان با حرف اختصاری م آمده است. مؤلف رساله از خود نام نبرده اما از آنجا که دو نسخه بعدی 41921و41922 نیز نسخه 2/3دانشکده پزشکی تهران در صدر اختیارات بدیعی کتابت شده و مؤلف در آغاز این رساله باعبارت «فهرست اختیارات» و «و در این کتاب » به آن اختیارات بدیعی اشاره کرده به ظن قوی مؤلف حاج زین عطار است واین رساله فهرست اسامی ادویه مذکور در «اختیارات بدیعی» و احتمالا جزئی از آنست اما همه نسخه های اختیارات (بجز چند نسخه فوق الذکر ) فاقد این رساله است.

آغاز: «بسمله، فهرست اختیارات ،چنین گوید مؤلف این کتاب که چون درین دیار زبان عجم متداول است و در این کتاب ادویه وغیره به لغت عربی نوشته شده بود این فهرست نهادیم و نام چیزها به فارسی وعربی ایراد کردیم… باب الالف اطریلال : م ، آب : ماء ، آب کمه : ماء الجمه ، آبکامه رقیق … آب نمک : ماءالملح.»
انجام : «باب الیاء … یشب : حجر الیشب ، یقطین: م ،ینبوت : یاسمون[خر نوب صحیح است]،ینقون: ثمافیا [ثافسیا یا ثافثیا صحیح است] ،[ یمام ، م ، یرنا: م ] تمت الفهرست روز چهارشنبه شهر ربیع الآخر سنه 38 جلوس… .»

نستعلیق 16سطری،كاتب:نامعلوم، تاريخ تحرير:سنه 38جلوس اورنگ زیب برابر با 1107ق.، كاغذ:نخودی آهارمهره،16گ6/22×12، عناوین و معادل عربی اسامی ادویه به شنگرف،نقش سجع بامهر: برگ آخر رساله دارای مهر بیضوی یانقش محمد حسن ، 1111[ق .برابربا] 44[جلوس اورنگ زیب ]،جلد :ندارد،خریداری آستان قدس رضوی، اسفند 1374.

اسرار النكاح = العشق (كتاب ـ ) (39757) (عربي)
مؤلف: نجم‌الدين محمود بن الياس شيرازي ( ـ 730ق.)8 صاحب «الحاوي في علم التداوي»
رساله مختصري است در بيان ادويه و صفات آن در سي باب. به گفته معين‌الدين جنيد شيرازي در «شدّ الازار» رساله حاضر ديباچه‌اي در عشق داشته كه دلالت بر بهره‌مندي نجم‌الدين از عشق الهي مجرّد از هوای
نفس بوده.9 در نسخه حاضر باب اول و دوم و باب 11 تا 16 و باب 23 تا آخر نانويس مانده است. برخي از ابواب موجود به اين شرح است: الثالث في الادوية المفردة الباهية؛ الثامن في‌الادوية التي يبغّض الي الرجال شهوة الجماع و ان كانت المرية ذات جمال؛ الثاني و العشرون في ذكر الادوية التي يبغضّ الرجال الي النساء و النساء الي الرجال.
آغاز: «بسمله. قال الامام الحكيم سيدالعلماء سندالفضلاء شفاءالارواح مداوي الاشباح نجم الملّة والدين … الحمد لله الواحد الفتاح و خالق الارواح و الاشباح»
انجام: «بماء القلّة الحمقاء و يصبّ منه قدر مثقال في الماء الذي يستنجي تمت»
نسخ 29 سطري، تاريخ تحرير: شعبان 1294، محل كتابت: يزد، كاغذ: نخودي آهارمهره، 7 گ 18×11، عناوين و خطوط روي برخي عبارات به سرخي، اثر مهري بيضوي با سجع «محمد بن محمدعلي الحسيني العريضي»، جلد: تيماج مشكي ضربي با ترنج و دو سر ترنج و حواشي منقش ضربي، اهدايي مقام معظم در مهر 1386.

اصحاح الادویه (5042)(فارسی)
مؤلف: حسین بن حاج زین الدّین علی بن جمال الدّین حسین انصاری(حاج زین العطّار، متولد در سنه 730 به شیراز و متوفی در 806) در اعراب اسامی ادویه مذکور در کتاب پدرش موسوم به اختیارات بدیعی
آغاز: «بسمله، حمد و سپاس غفاری را جل جلاله و عم نواله که کرمش صحرای سینه مؤمنانرا بنور هدایت برافروخت».
انجام: «با مفتوح و بنون زده، میم مفتوح و بها زده و الله تعالی اعلم بالصواب».
نسخ کم نقطه، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر اواسط قرن دهم، عناوین بشنگرف، کاغذ نخودی، جلد تیماج مشکی ساده، 15س، 169گ 13×22، واقف ابن خاتون، تاریخ وقف 1067 هجری قمری.

افیونیه=افیون=خواص افیون10(5039)(فارسی)
مؤلف: عمادالدین محمودبن مسعودبن محمود شیرازی(زنده در979ق.)
مختصری دربیان خواص ومنافع و مضار افیون در یک مقدمه و 15باب وخاتمه : 1- درتهیه و طبیعت و خواص افیون و دارای سه مسئله، 2- درصفات خالص و طرق امتحان آن ،3- درمنافع ومضار افیون 4- درعلاج آنکه افیون مقدار قاتل خورده باشد،5- دربیان سبب نشاط و کیفیت آن ومنشاء اعتیاد 6- درمنافع افیون 7- درمضار افیون 8- دردفع مضرتها بقدر امکان، 9-دردفع عادت ،10- دربیان حالاتی که بعداز ترک معتاد حاصل می شود، 11- درعلاج حالات مذکوره ، 12- درطریق خوردن افیون در وقت بیماری ، 13- درخوردن افیون مقدم برطعام یا مؤخر و غیر آن ، 14- دراحتمال (کذا ، صحیح ، استعمال ، افیون در شبهای رمضان ، 15- اصل درتراکیبی که در آن افیون داخل است و دارای 10 فصل ، شماره بندی و بخش‌بندی نسخه ها یکسان نمی باشد.
آغاز: «بسمله، الحمدلله المحمود فی کل فعاله و الصلوۀ و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله».
انجام: «در هیچکدام جهارت(کذا، صحیح: مهارت) حاصل نمیکند».
تاریخ کتابت:قرن12ق.

أُمّ العلاج = اسهاليّه(42002) (فارسي)
مؤلف: حكيم امان‌الله خان بن مهابت خان بهادر سپهسالار بن غيور جنگ حسيني كابلي متخلص به اماني و ملقب به خان زمان بهادرخان زاد فيروز جنگ(ـ 1046ق.) از اميران جهانگير پادشاه (1014-1037ق.) و شاهجهان (1037-1068ق.) و مؤلف «دستور الاطباء» و «دستور الهنود: شماره 40022 آستان قدس »
رساله‌اي است بسيار مفيد در علاج اسهال و استفراغ مشتمل بر يك مقدمه، 6 باب و هر باب در چند فصل (جمعاً 63 فصل):
نسخه حاضر ناقص‌الطرفين و موجودي آن از اوايل خطبه كتاب تا فصل اول از باب پنجم است.
آغاز كتاب: «بسمله. جان داروئي كه مزاج بخردي را از فساد نقصان و ازدياد مواد اربعه سكوت و تكلم
آغاز موجود: «كه بيان و تفصيل آن كرده مي‌شود و بايد كه اين طريقه و بلكه اين كتاب را از هر نااهل و زرپرستي پوشيده بايد داشت … مقدمه در بيان استفراغ و»
انجام موجود: «باشد نشايد و او مسهل لطيف كه تن را گرم كند و شهوت را…»
نستعليق آميخته به شكسته 17 سطري، تاريخ تحرير: قرن 13ق.، كاغذ: حنائي فرنگي آهارمهره لمينه شده، 40گ 5/23×18، عناوين به شنگرف، جلد: تيماج مشكي، اهدايي مقام معظم رهبری در بهمن 1383.

امراض الصبیان = ام الصبیان فی معالجه الصبیان11 (فارسی)
(15809)
مؤلف:دکتر شلیمر فلمنگی
شامل 7 باب و هرکدام دارای فصل و هر فصلی دارای چندین فقره ، باب اول در بیان عمل طبیعی اصفال ، باب دوم دربیان حفظ صحت اطفال ، باب سوم دربیان حالات غیر طبیعیه ، باب چهارم در بیان آثار روزه که درحین وضع حمل به جنین وارد می آیند ، باب پنجم درامراض اطفال از روز تولد … ، باب ششم در امراض اطفال … ، باب هفتم در امراض اطفال مابین روییدن اسنان… .
آغاز: «بسمله ،حمدله ، اما بعد این نسخه از شلیمر فرنگی است و مشتمل است بر … باب اول در بیان عمل طبیعی اطفال .»
انجام : «واجتناب از اغذیه حیوانیه باعث علاج شود تمام شد کتاب ام الصبیان … .»
نستعلیق کتابتی 15سطری،كاتب:نامعلوم، تاريخ تحرير: 4 شنبه ذی قعده 1294.، كاغذ:نخودی آهارمهره،114گ21×2/17،روی برخی عناوین به مشکی خط کشیده شده،صدرا 4 گ فهرست مطالب ضمیمه است، جلد :میشن عنابی،خریداری آستان قدس 28/3/67.

الايضاح في اسرار النكاح = كفاية الايضاح في اسرار النكاح12 (21523) (عربي)
مؤلف: قاضي عبدالرحمن بن نصر بن عبدالله شيرازي (شيزري) طبري عدوي ( ـ 774 ق.)13
مختصري است در بيان ادويه‌اي كه موجب تقويت قواي جنسي مي‌شود، مشتمل بر دو جزء و هر يك در ده باب:
جزء اول في اسرار الرجال التي تزيد الباه … من الادوية و الاغذية شامل 10 باب: باب الاول في ذكر مقدمة يلزم معرفتها لمن اراد تركيب ادوية الباه؛ باب الخامس في معرفة المسوحات و الضمادات الحقن و الحمولات؛ باب العاشر في‌الاشياء المقتضية للباه …؛
جزء دوم في اسرار النساء … شامل 10 باب: باب الاول في معرفة ما يستحب ان يكون في النساء؛ باب الخامس فيما يحلو الاسنان و يزيل النحر و يطيب الفم؛ الباب العاشر في مجموع الاسرار و الخواص المجربّة.
ترجمه فارسي اين كتاب با عنوان «گنج الاسرار» از نظام منشي است كه براي «مجيرالدين ابوالمعالي محمد بن معتز بن طاهر» نگاشته است.14
آغاز: «بسمله. الحمدلله الذي خلق الانسان من طين ثمّ جعل نسله من الماء المهين ثم سواه و نفخ فيه من روحه»
انجام: «و يستحق بماء و يحبب و تشرب المرءة من ذلك مثقالاً والله اعلم بالصواب»رهبری

تعلیم الصبیان (5068)(فارسی)
مختصری است در بیان ترکیب ادویه و قرصها از خواجه عبدالله تمکین مشهور به سید عبدالفتاح حکیم.کتاب دیگری دارد به‌نام «نافع الخلق» به شماره 19191آستان قدس
آغاز: «بسمله، حمدله(بعد از دو سطر) بدان که علامات گرمی و تشنگی است و گرمی بدن و نفع یافتن از چیزهای سرد».
انجام: «و ضماد تا شش روز نگشایند».
نستعلیق، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر قرن سیزدهم، کاغذ نخودی، عناوین بسیاهی، مختلف السطور، 20گ 13×21، جلد مقوا با رویه پارچه، واقف میرزا محمود عاملی، تاریخ وقف فروردین 1308.15

ایجاز الطراز و طراز الایجاز16 (عربی)(10276)
مؤلف:محمد ولی بن محمد جعفر
شامل دو شقه، الشقه الاولی فی الکلیات و الشقه الثانیه فی الامراض الجزئیه و هر شقه در چند طراز و هر طراز منقسم به چند نحط و هر نحط در چند وظیفه بنام اعتضاد السلطنه تألیف شده و در طب جدید می باشد.
آغاز: «بسمله ،الحمد لله المحصل اصول الاکون بعد ان لم تکن شیئا مذکورا والمقوم وصول الارکان.»
انجام : «وهو المتفق علی الاکثر کان البزار کثیرا دقیقا رطبا و یعالج باملینات و المسهلات الخفیفه.»
نستعلیق 20سطری،كاتب:نامعلوم، تاريخ تحرير:قرن 13ق.، كاغذ:نخودی آهارمهره،173گ21×14، سرلوح تاجی کتیبه مذهب مرصع ، جداول اوراق به زروتحریر و سرخی و کمند به زر و تحریر مشکی ، عناوین وخطوط روی برخی کلمات به سرخی ،حواشی اوراق با رمز ص ، جلد :تیماج مشکی یک‌لا، خریداری آستان قدس، مرداد 1349.

بدايع الحكمة ناصري (فارسي)(38327)
مؤلف متن: دكتر تلوزان [تولوزان] نمساوي فرانسوي (1820- 1897م.) حكيم‌باشي ناصرالدين شاه قاجار و مدرس دارالفنون و مؤلف «دوارش دم».
اين رساله تقريرات درس موسيو تولوزان فرانسوي است كه شاگردش ميرزا مصطفي بن ميرزا عقيل علوي اصفهاني تحرير و به «ناصرالدين شاه قاجار (1264-1313ق.) تقديم كرده است. كتاب مشتمل بر يك مقدمه و سه جزء (و هر جزء در چند گفتار و باب و مبحث و فصل) در تشخيص و علاج امراض هر عضو از اعضاي بدن انسان و اصول به كارگيري برخي وسائل پزشكي است.
اين كتاب در تهران به سال 1285 و 1287 چاپ سنگي شده است.17
آغاز: «بسمله. چون به روزگار دولت ابد مدت اعلي حضرت سلطان حكمت‌گستر خاقان دانش پرور»
انجام: «هنگاميكه از اين حد تجاوز نموده عظيم‌تر شود حركت موجي از لمس بر آنها يابند و او زمانيست كه رطوبت جوف او رقيق القوام باشد»
نستعليق آميخته به شكسته 12 سطري، احتمالاً به خط مؤلف، تاريخ تحرير: 1285ق.، كاغذ: نخودي صنعتي، 114گ 5/16×5/10، عناوين به قلم جلي، جلد: ميشن قهوه‌اي روشن، اهدايي مقام معظم رهبری در مهر 1386.

بُرءُ الساعة (ترجمه ـ) = ترجمه برء الساعة (40184) (فارسي)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دانشگاه علوم پزشکی، انقلاب اسلامی، زاد المسافر، علوم پزشکی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی