پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، زین العابدین

دانلود پایان نامه ارشد

تدبير سمومات و دفع هوام و حشرات والله الموفق و المستعان و في شافي‌الانعام»
نستعليق 17 سطري، كاتب: ابوالقاسم بن اسماعيل، تاريخ تحرير: شنبه 6 ذي‌الحجة 1258، كاغذ: نخودي فرنگي، 169 گ 5/21×15، عناوين و حاشيه و خطوط روي برخي عبارات به شنگرف، يادداشت مالكيت مصطفي حسيني خوانساري به تاريخ 1358ق.، جلد: تيماج قهوه‌اي با حاشيه زنجيره‌اي، اهدايي در خرداد 1373.

مفرح القلوب = قانونچه (ترجمه ـ ) = شرح قانونچه (35379)171 (فارسي)

مؤلف: محمد اكبر بن محمد شاه ارزاني دهلوي (ـ 1134ق.)
ترجمه و شرحي است بر كتاب «قانونچه» محمود بن محمد چغميني (ـ745ق.)172
نستعلیق محرر 1167ق. اهدایی مقام معظم رهبری در اردیبهشت1386.

مفردات نامی= مفردات معصومی 173 (48530) (فارسی)
مؤلف: نظام الدین میر محمد معصوم بن سید صفاهی حسینی ترمذی بهگری متخلص به نامی. مولف سراینده نگارنده تاریخ سند و از نزدیکان اکبر پادشاه (963-1014ق.) می باشد وی جز محمد معصوم نگارنده قرابادین معصومی می باشد وی این کتاب را با بهره برداری از کتاب اختیارات بدیعی و جز آن در 26باب به انجام رسانده است.
آغاز:«بسمله، حمد خداوند کوکش بدرکبریا – هست برابر همه حشمت شاه گدا… اما بعد بر رأی عافیت آرای ارباب نظر.»
انجام موجود : «دردهای فرمین کهنه شده را نافع بود دیگر خوردن … .»
نستعلیق 19سطری،کاتب: نامعلوم ، تاریخ کتابت :قرن 12ق.، کاغذ: نخودی ، 72گ14*25، عناوین به شنگرف ، مصدراست به چند برگ درفهرست مطالب وچند دستور نسخه جهت قولنج و قوه باه ودیگر بیماریها ، قسمت بالایی برگ اول نسخه دیگری درده سطر بصورت چلیپایی نوشته شده است ، جلد: تیماج زرشکی ضربی لچک وترنج (هردوطرف جلد)، ارسالی از اداره کل ارشاد اسلامی ، اردیبهشت 91.

مقاصد الاحباء فی اسرارالاطباء(7249) (فارسی)
مؤلف: محمد هاشم بن محمد طاهر طهرانی طبیب(صاحب کتاب مفتاح الشفاء مذکور)
کتابی است در امر مباشرت وجماع که مؤلف درمقدمه به فضائل دنیوی و اخروی آن اشاره می کند ، کتاب مرتب است بر مقدمه و چهارمقاله و خاتمه ، مقدمه در بیان سبب منی واختلاف انزال 2- مقاله اول در تشریح صنعت اعضای تناسل و کیفیت تولد جنین 3-مقاله دوم در بیان منافع و مضار جماع 4- مقاله سوم در بیان ادویه و اغذیه مفرده باهیه مولود مقلله منی 5- دربیان مرکبات (درکتاب آمده باب دوم که ظاهرا اشتباه است )
آغاز:«بسمله، الحمد لله الذی خلق الانسان من طنین ثم جعله نسله من … اما بعد چنین گوید فقیر حقیر جانی غریب … .»
انجام: «ساعتی صبر نمایند تا احساس بلوغ و سوزش کنند موجب نعوظ قوی می شود واگر سوزش زیادتی نمود باقی چند قطره روغن بچکاند .»
نسخ تحریری 22سطری ،کاتب: مهدی بن ملازین العابدین نجف آبادی ، تاریخ کتابت : 20جمادی الثانی 1282.، کاغذ: نخودی آهارمهره ، 64گ5/25*5/14، ابواب وفصلها وذیل بعضی کلمات به شنگرف ، ممهور است به مهر با سجع : رئیس الحکماء عبدالباقی ، جلد: مقوا با پوشش پارچه ، خریداری آستان قدس ، مهر 1328.

مفتاح الحکمه 174 (45189) (فارسی)
مؤلف: درویش محمد حکیم امنا آبادی(امین آبادی)
مولف مرید حضرت شیخ فرید شکر گنج (-665ق.) است که دردیباچه منثور آمده است و موضوع کتاب درشناختن امراض ودرمان بیماری های مالت که مشروح آمده است :شناختن اخلاط ، علامات بلغم، علامات درد، علامات نبض ، علاج صداع ، علاج دوار ، علاج صرع ، علاج … این کتاب درامر تسر به سال 1309 ق. چاپ شده است اما درفهرست مشار نامی ازاین کتاب نیامده است.
آغاز:«بسلمه ، حمد نامحدود و منت نامعدود مرحکیمی را که بقانون حکمه بالغه وصفت کامله طبیبی خردمند روشن ضمیر- اگردرطبابت بود بی نظیر.»
انجام: «هر ادویه مفرد ومرکب را بجای خود و محل مخصوص در عمل آورد.»
نستعلیق 15سطری،کاتب: نامعلوم ، تاریخ کتابت : 1054ق.، کاغذ: حنایی ، 17گ 19*5/12، عناوین به شنگرف ، اوراق معلق به حواشی توضیحی ، اوراق آسیب دیده و رطوبت رسیده شدید و وصالی شده ، جلد: تیماج مشکی ، خریداری آستان قدس از میرداد محمد اسلام ، 31/2/90.

منافع افضلیه175(7521)(فارسی)
کتابی است مشتمل بر فاتحه و سی منفعت و خاتمه176 از علی افضل بن محمد امین قزوینی مشتهر به قاطع که آن را در سنه 1051(مطابق با لفظ غنا) بجهت یکی از دوستان خود موسوم به غیاث الدّین علی تألیف نموده است.
نستعلیق مخلوط به شکسته، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر قرن دوازدهم، کاغذ نخودی، 28-30س، 50گ 19×28، جلد تیماج فرنگی، خریداری آستان قدس در مهرماه 1329.

المنجح في التداوي من صنوف الامراض و الشكاوي (منتخب ـ)= الفتح في التداوي = ذخيرة العطار من مفردات ابن بيطار (منتخب ـ ) (38105) (عربي)
مؤلف متن: ابوسعيد بن ابراهيم (يا ابراهيم بن ابوسعيد بن ابراهيم) متطبب مغربي علائي، صاحب تصنيفاتي چون «كنزالحكماء و مطلب الاطباء و العلماء»، «الالواح في الادوية للامراض» (منتخب كنزالحكماء) و «المقاصد».
عصر وي دقيقاً معلوم نيست. حيات مغربي در قرن 7 و 8 ق. مقرون به صواب است.
نسخ 12 سطري، كاتب: محمد علي، تاريخ تحرير: 1250ق.، كاغذ: شكري آهارمهره فرنگي، 17گ 15×8/8، عناوين به سرخي، جداول اوراق به سرخي و لاجورد و سيلو، جلد: ميشن يك‌لاي قهوه‌اي، اهدايي مقام معظم رهبری در مهر 1386.

مَنحَة الشفاء = مجربات حكيم‌الملك اردستاني (27818) (عربي)
مؤلف: ميرمحمدمهدي مشهور به حكيم‌الملك اردستاني (قرن 11ق.)، وي از طرف اورنگ زيب عالمگير (1069-1118ق.) لقب حكيم‌الملك گرفته است. رساله‌اي است در بيان انواع بيماريها و مجربات مؤلف با استناد بر اقوال اطبائي چون ابوعلي سينا، جالينوس، عمادالدين محمود و غيره.
نسخه‌هاي خطي كتاب بسيار كمياب است.
آغاز: «بسمله. نسخة شريفة من مجربات السيد ميرمحمدمهدي المخاطب بحكيم الملك اردستاني و سميتها بمنحة الشفاء في كتاب الرحمة ليس للطبيب ان يبرء المريض عليه لكن»
انجام: « يدق و يتحلل و … الحمص بماء قراح و يسلخ و يشرب عليه ماء قاترا (كذا) مرة بعد اخري تمت»
ديواني 15 سطري، كاتب: محمداكبر مخاطب بن حكيم عليخان، تاريخ تحرير: قرن 12ق.، كاغذ: نخودي فرنگي وصالي شده، 14گ 32×12، عناوين به سرخي، ظهر برگ اول مطالبي در طب و ادعيه نوشته شده، جلد: تيماج عنابي فرنگي با حاشيه زنجيره‌اي ضربي، اهدايي مقام معظم رهبری در دي 1380.

موجز القانون(8980)(عربی)
مختصر فوق العاده مشهوری است از تألیفات علاءالدّین علی بن ابی الحزم القرشی معروف به ابن النفیس(متوفی در ذیقعده سنه 687) که بر آن اثر کثرت اشتهار شروح چندی نوشته شده از جمله شرح برهان الدّین نفیس بن عوض کرمانی مذکور در صفحات قبل(ذیل حرف شین)، و مشتمل است بر چهار فن(هر فن منقسم بر دو سه جمله و هر جمله منقسم بر چند جزء یا باب) باین شرح:
– فی قواعد جزئی الطب(علمیة و علمیة) بقول کلی.- فی الادویة و الاغذیة المفردة و المرکبة.- فی الامراض المختصة بعضو عضو و اسبابها و علاماتها و معالجاتها.- فی الامراض التی لا تختص بعضو دون عضو و اسبابها و علاماتها و معالجاتها.
آغاز:«بسمله، حمد له ، فقد رتبت هذاالکتاب علی اربعه فنون الاول فی قواعد جزئی الطب اعنی .»
انجام: «وکان تدبیر هم واحدا واستعملوا دواء جالینوس وغیره من العلاج المذکورتم … .»
صدرا اوراق حاوی مطالب طبی و ذیلا 2ورق حاوی مطالب پزشکی ضمیمه است.
نسخ و نستعلیق 13سطری ،کاتب: محمد رضا بن محمد مقیم ، تاریخ کتابت : 15شعبان 1092.، کاغذ: نخودی آهارمهره فرنگی ، 208گ19*13، عناوین به شنگرف، روی برخی عبارات به شنگرف وسرخی خط کشیده شده ، نقش سجع بامهر: مهر با سجع « عبده حسین الموسوی» ، اوراق معلق به حواشی ، ظهر ورق آخر حاوی مطالب پزشکی است ، جلد: گالینگور با عطف و گوشه تیماج قهو ه ای، اهدایی بنیاد شهید تهران ، فروردین 1378.

مؤكّد المحبّة بين المحبّ (المرء) و من أحبّه = الباه (رسالة في ـ ) (22210) (عربي)
مؤلف: (احتمالاً) جلال‌الدين عبدالرحمن بن ابوبكر سيوطي شافعي (ـ911ق.) صاحب «المقامة الفستقية»177.
رساله مختصري است در بيان داروهاي مناسب جهت تقويت قوه باه در يك فرع و دو اصل و يك باب.
ظاهراً نسخه چاپ نشده و با جستجوي زياد، نشاني از اين رساله در منابع ديده نشد.
آغاز: «بسمله. الحمدلله و كفي و سلام علي عباده الذين اصطفي … و بعد فقد رغب اليّ بعض الاخوات و تردد الي زماناً بعد زمان في وضع مختصر جامع للادوية المقوية … و سمّيته مؤكد المحبة بين المحبّ و من أحبّه و رتّبته»
انجام: «فهو اكل من هذا جاح [الدجاج] و ادمن عليه سمن حتي يكاد تعجز [يعجز] عن الحركة و الله تعالي اعلم بالصّواب و اليه المرجع و المآب»
نسخ 23 سطري، كاتب: زكريا بن محمد محلّي شافعي، تاريخ تحرير [به قرينه مجموعه]: 1060 يا 1061ق.، كاغذ: حنايي آهارمهره، 3 گ 25×16، عناوين به شنگرف، جداول به شنگرف و لاجورد، كمندها به لاجورد، جلد: مقوا با عطف و گوشه پارچه، اهدايي مقام معظم رهبری در فروردين 1374.

النزهة المبهجه فی تشحیذ الاذهان وتعدیل الامزجه (15717) (عربی)
مؤلف: شیخ داوود بن‌ عمر اَنْطاکی‌ (د مکه‌، ۱۰۰۷ یا ۱۰۰۸ق‌/۱۵۹۸ یا ۱۵۹۹م‌)، پزشک‌ نامدار، ادیب‌، فیلسوف‌ و متکلم‌ نابینای انطاکی‌، مشهور به‌ ضریر و بصیر صاحب کتاب تذکرة اولی الالباب که آنرا در مقدمه و هشت باب و خاتمه بشرح زیر تألیف و بنام مولانا درویش چلبی بن مصطفی موشح نموده.
خلاصه دستورهای پزشکی است مشتمل بر بعضی نقلها از بزرگان اطباء وتجربه های خود مولف و پس ازکتاب معروف خود نگاشته است تا آخرین تالیفات وی باشد ، این کتاب دارای 8 باب و یک خاتمه است. نسخه حاضر از باب اول تا نیمه باب الثامن را شامل است و ناقص الآخرمی باشد .
آغاز:«بسمله ، سبحان من سجدت له جیاه الاجرام صاغره وامتزجت بحکمته لانتاج الاخلاط.»
انجام موجود: «والقی فی النار بقیت الکتابه … بما ندمع.»
نسخه دیگر شماره 14406 آستان قدس تحریر 1262ق
نسخ 15سطری ، تاریخ کتابت :قرن 12ق.،کاغذ:نخودی فرنگی آهارمهره، 323گ19*2/14،عناوین به شنگرف ، روی برخی عبارات به شنگرف ، اوراق وصالی شده و رطوبت رسیده ، جلد: مقوا باعطف وگوشه میشن قهوه ای سوخته ،خریداری آستان قدس ، اردیبهشت 1367.

نفائس الطب= رساله درعلم طب= رساله اویس178 (43892) (فارسی)
مؤلف:قاضی جلال الدین شیخ اویس بن محمد لطیفی(-930ق.)
رساله ای در طب در درمان با اغذیه وادویه در 4 مقاله : 1- دربیان بعضی قواعد حفظ صحت 2- دربیان ادویه مفرده 3- دربیان اغذیه مرضی ف با سربندهای درخور ، 4- دربیان مرکبات مجربه مستعمله از مفرحات و معاجین وغیرها در 20 فصل: 1- مفرحات 2- معاجین ، تریاق ها 3- جوارشات 4- اطریفلات 5- اشربه و مربیات 15- سفوفات 20- در ادویه عین. نسخه حاضر ناقص الطرفین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی، زین العابدین، شاه طهماسب Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی زین العابدین، قطب الدین شیرازی، آستان قدس رضوی، مقام معظم رهبری