پایان نامه با کلمات کلیدی معنادار بودن، عدم تقارن، اندازه شرکت، تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

ضريب تعيين
مهمترين معياري است كه با آن مي‌توان رابطه بين دو متغير x و y را توضيح داد و ميزان انحراف مشاهدات y را با برآورد خط رگرسيون اندازه‌گيري مي‌كند. اين ضريب بين صفر تا يك در نوسان بوده به طوري كه مقدار صفر بيانگر آناست كه خط رگرسيون هرگز نتوانسته تغييرات y را به متغير مستقل x نسبت دهد. مقدار يك نيز بيانگر آن است كه خط رگرسيون به طور دقيق توانسته است تغييرات y را به متغير مستقل x نسبت دهد. در رگرسيون چند متغيره در صورتي كه نمونه كوچك باشد، ضريب تعيين تعديل شده به جاي ضريب تعيين استفاده مي‌شود و با بزرگتر شدن حجم نمونه اين دو ضريب به همديگر نزديك مي‌شوند(مؤمني و قيومي، 1386، 122).

3-7-9 مدل‌هاي رگرسيون
مدل‌هاي رگرسيون انواع مختلفي دارد كه متداول‌ترين آنها رگرسيون ساده و مركب مي‌باشند. رگرسيون ساده شامل ارتباط بين دو متغير و رگرسيون چندمتغيره، ارتباط يك متغير را با دو يا چند متغير بيشتر نشان مي‌دهد. رگرسيون چندمتغيره رابطه بين متغير وابسته را با يكي از متغيرهاي مستقل، در شرايط ثابت بودن ديگر متغيرهاي مستقل نشان مي‌دهد.
در رگرسيون ساده (يك متغير)، معادله معرف خط رگرسيون جامعه مي‌باشد كه با برآورد مي‌شود. در رگرسيون خطي چندمتغيره معادله معرف رگرسيون جامعه به شرح زير مي‌باشد:

كه براي برآورد معادله فوق از معادله زير استفاده مي‌شود:

كه در آن

Y= متغير وابسته
x= متغير مستقل
b= ضريب رگرسيون
r= ضريب همبستگي بين x و y
Sy= انحراف استاندارد متغير وابسته
Sx= انحراف استاندارد متغير مستقل
= ضريب‌هاي رگرسيون
= ميانگين مشاهدات x و y مي‌باشند.

3-7-10 فرض‌هاي اساسي رگرسيون
در صورتي محققي مي‌تواند از رگرسيون استفاده نمايد كه شرايط زير محقق شده باشد:
1- ميانگين جمله خطاها مساوي صفر است. : معني اين فرض آن است كه عوامل تشكيل‌دهنده خطاها، اثرات مثبت و منفي خود را طوري بر جاي مي‌گذارند كه متوسط مقادير جمله خطاها برابر صفر شود.
2- متغير وابسته داراي توزيع نرمال است: فرض بر آن است كه توزيع متغير به نحوي است كه پراكندگي آن در مجاورت ميانگين حداكثر بوده و هر چه از ميانگين دورتر شويم در سمت راست و چپ آن به يك نسبت كاهش مي‌يابد؛ در نتيجه توزيع رنگي شكل است.
3- جمله خطاها در مشاهدات مختلف ناهمبسته مي‌باشد. : اگر اين فرض نقض شود با مسأله‌اي موسوم به خودهمبستگي مواجه خواهيم بود. بطور كلي هرگاه جمله خطاها از نظم خاصي پيروي كنند فرض ناهمبسته بودن جمله خطاها نقض شده، خودهمبستگي مثبت، منفي يا تلفيقي از خود همبستگي مثبت و منفي را خواهيم داشت.
4- واريانس جمله خطاها همگي برابر عدد ثابتي مانند هستند: هرگاه فرض اخير نقض شود با مسأله‌اي موسوم به نابرابري واريانس‌ها مواجه خواهيم بود.
5- جمله خطاها مستقل از متغير مستقل مي‌باشد: در صورت نقض اين فرض، مطالعه دقيق اثرات x بر روي y امكان‌پذير نخواهد بود.
فرض ديگر كه فقط مختص مدل رگرسيون چندمتغيره است، آن است كه بايد تعداد مشاهدهها بر تعداد پارامترها فزوني داشته باشد و بين متغيرهاي مستقل رابطه خطي كامل وجود نداشته باشد. اين فرض شرط لازم براي حصول جواب معادلات نرمال و برآورد ضرايب رگرسيون چند متغيره است.

3-7-11 آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون
در رگرسيون چندگانه، دو يا چند متغير مستقل وجود دارد و لازم است كه براي مشخص شدن معنادار بودن آنها دو آزمون انجام گيرد. ابتدا آزمون معنا‌دار بودن معادله رگرسيون و در مرحله بعد آزمون معنادار بودن هر كدام از ضرايب متغيرهاي مستقل صورت مي‌گيرد؛ كه به اختصار در زير شرح داده مي‌شود(مؤمني، 1386، 120).

3-7-12 آزمون معنادار براي معادله رگرسيون
در يك معادله رگرسيون چندگانه، چنانچه هيچ‌گونه رابطه‌اي ميان متغير وابسته و متغيرهاي مستقل وجود نداشته باشد، بايد تمامي ضرايب متغيرهاي مستقل در معادله، مساوي صفر باشند. بدين ترتيب، مي‌توان معنادار بودن معادله رگرسيون را آزمون كنيم. اين كار با استفاده از آماره F صورت مي‌گيرد. چنانچه در سطح اطمينان 95% آماره F محاسبه شده از معادله رگرسيون كوچكتر از مقدار F به دست آمده از جدول باشد در اين صورت معادله رگرسيون معنادار خواهد بود.
3-7-13 آزمون معنادار بودن ضرايب
هدف از انجام آزمون معنادار بودن رگرسيون آن است كه مشخص شود آيا در سطح اطمينان مورد نظر ضرايب محاسبه شده مخالف صفر مي‌باشد يا خير. براي آزمون اين فرضيه‌ها از آماره t استفاده مي‌شود. اگر در سطح اطمينان 95% آماره به دست آمده از آزمون، كوچكتر از t به دست آمده از جدول با همان درجه آزادي باشد، در اين صورت ضرايب مدل رگرسيون مخالف صفر مي‌باشد.

3-7-14 آزمون خود همبستگي جملات خطا
همان‌گونه كه در مفروضات رگرسيون گفته شد در مدل‌هاي رگرسيون فرض بر آن است كه جملات خطا از دوره‌اي به دوره‌اي مستقل مي‌باشد، اما در بسياري از كاربردها، جملات خطا در دوره‌هاي مختلف همبسته‌اند. در چنين مواردي جملات خطا، اصطلاحاً داراي خود همبستگي يا همبستگي متوالي مي‌باشند. براي بررسي آنكه در يك مدل رگرسيون جملات خطا خودهمبسته مي‌باشند يا خير، آزمون‌هايي طراحي گرديده است. در اين ميان آزموني كه بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد آزمون دوربين ـ واتسون است.

3-7-15 مفهوم سطح معناداری
مفهوم سطح معناداری، که به اختصار آن را با sig نشان میدهیم، میزان خطایی است که در رد فرضیه صفر H_0 مرتکب میشویم. sig به P-value نیز معروف است. هر چه مقدار sig کمتر باشد، رد فرضیه صفر سادهتر میشود. آلفا ((α سطح خطایی است که محقق در نظر میگیرد (که معمولاً 5 درصد است). به طور کلی میتوان گفت: اگر sig αباشد، آنگاه فرض H_0 رد میگردد و ادعای پژوهش (فرض H_1) پذیرفته میشود و اگر sig ≥α باشد فرض H_0 پذیرفته شده و فرضH_1 رد میشود.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

4-1 مقدمه
دادههای جمعآوری شده اعداد و ارقام بدون معنا میباشند که؛ از آمار برای معنادار کردن آنها به منظور تحقیق اهداف پژوهشها کمک گرفته میشود، تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند یک پژوهش علمی، یکی از پایههای اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار میرود، که به وسیله آن کلیه فعالیتهای پژوهش تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت میشوند. به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسائل تدوین شده و یا تصمیمگیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیههایی که برای پژوهش در نظر گرفته است؛ باید تجزیه و تحلیلهای لازم را انجام دهد. تجزیه و تحلیل به عنوان علمی از پایههای اساسی هر تحقیق بهشمار میرود که به وسیله آن کلیه فعالیتهای پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت میشوند، در فصل چهارم نحوه جمعآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیهها به طور کامل مورد بررسی قرار داده شده است.
جدول (4-1) نامگذاری متغیرهای پژوهش
کد
نام متغیر
Abnormal Returns (A)
بازده غیرعادی
Operating Lease (OL)
اجاره عملیاتی
SPREAD
عدم تقارن اطلاعاتی
Return On Assets (ROA)
بازده داراییها
Leverage (Lev)
اهرم مالی
Size
اندازه شرکت
Error Earning Forecast (EEF)
خطای پیشبینی سود

4-2 آمار توصیفی
تعداد مشاهدههای پژوهش حاضر 1482 شرکت است. این مشاهدهها حاصل از ترکیب داده‌های 247 شرکت پذیرفته شده در بورس به عنوان دادههای مقطعی، در طول 6 سال (1387 تا 1392) به عنوان دوره مورد مطالعه میباشد.
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل دادههای آماری، لازم است این دادهها توصیف شود. آمار توصیفی به تلخیص، توصیف و توضیح ویژگیهای مهم دادهها گفته میشود. توصیف آماری دادهها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آنها و پایهای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار میرود. بر این اساس، قبل از این که به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شود، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول شماره (1-4) مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول (4-2) یافتههای توصیفی مطالعه
علامت اختصاری
میانگین
میانه
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
اجاره عملیاتی
748844
108494
3468601
0
66179400
عدم تقارن اطلاعاتی
297/1
893/0
093/8
608/53-
125/256
بازده مجموع داراییها
104/0
130/0
283/0
023/3-
742/0
بازده غیر عادی سهام
374422
54247
1734301
0
33089700
اهرم مالی
626/0
620/0
306/0
0048/0
760/3
اندازه شرکت
499490
115837
181082
0
33466933
خطای پیشبینی سود
39/9
281/0
63/124
0017/0
3797
این جدول حاوی شاخصهایی برای توصیف متغیرهای پژوهش میباشد. اصلیترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مركزیت دادههاست. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر(خطای پیشبینی سود) برابر با 39/ 9 میباشد؛ که نشان میدهد بیشتر دادهها حول این نقطه تمركز یافتهاند. میانه یكی دیگر از شاخصهای مركزی میباشد كه وضعیت جامعه را نشان میدهد. همانطور كه مشاهده میشود، میانه متغیر خطای پیشبینی سود نیز 281/0 میباشد که نشان میدهد كه نیمی از دادهها كمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند. بهطور کلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از مهمترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر خطای پیشبینی سود برابر با 63/124 است.
جدول (4-3) بررسی نرمال بودن دادهها در مطالعه
علامت اختصاری
آزمون جاک- برا
معناداری
چولگی
کشیدگی
اجاره عملیاتی
1603742
0000/0
044/11
1266/154
عدم تقارن اطلاعاتی
33394617
0000/0
143/24
27/698
بازده داراییها
69208
0000/0
078/4-
661/33
بازده غیرعادی سهام
1603742
0000/0
044/11
1266/145
اهرم مالی
17717
0000/0
375/2
345/18
اندازه شرکت
868377
0000/0
205/9
203/83
خطای پیشبینی سود
2974097
0000/0
128/24
41/660

جدول 4-3 خروجیهای کشیدگی و نرمال بودن دادههای مطالعه را نشان میدهد. برای بررسی نرمال بودن از آزمون جرکو برا استفاده شد. همچنین معناداری آزمون فوق و چولگی و کشیدگی هر یک از متغیرها مشخص شده است. نرمال بودن، یکی از مهمترین توزیع‌های احتمالی پیوسته در نظریه احتمالات است. علت نام‌گذاری و همچنین اهمیت این توزیع، هم‌خوانی بسیاری از مقادیر حاصل شده، هنگام نوسان‌های طبیعی و فیزیکی پیرامون یک مقدار ثابت با مقادیر حاصل از این توزیع است. دلیل اصلی این پدیده، نقش توزیع طبیعی در قضیه حد مرکزی است. به زبان ساده، در قضیه حد مرکزی نشان داده میشود که تحت شرایطی، مجموع مقادیر حاصل از متغیرهای مختلف که هر کدام میانگین و پراکندگی متناهی دارند، با افزایش تعداد متغیرها، دارای توزیعی بسیار نزدیک به توزیع طبیعی است. این قانون که تحت شرایط و مفروضات طبیعی نیز برقرار است؛ سبب شده که برایند نوسان‌های مختلفِ تعداد زیادی از متغیرهای ناشناخته، در طبیعت به صورت توزیع طبیعی آشکار شود. برای بررسی نرمال بودن دادهها در این مطالعه از آزمون جرکو برا استفاده شد. فرض صفر این آزمون عدم نرمال بودن دادههای مطالعه است.
همانطور که جدول 4-3 نشان میدهد، فرض صفر مبنی بر نرمال نبودن دادهها رد شده و لذا دادههای تمامی متغیرها نرمال است. همچنین این جدول میزان چولگی دادهها را نیز بیان میکند. در آمار و نظریه احتمالات چولگی نشاندهنده میزان عدم تقارن توزیع احتمالی است. اگر داده‌ها نسبت به میانگین متقارن باشند، چولگی برابر صفر خواهد بود.

4-3 تحلیل فرضیههای پژوهش
دادههای مورد استفاده در این پژوهش از نوع ترکیبی میباشد که ترکیب دادههای مقطعی و سری زمانی است. ماهیت دادههای ترکیبی به گونهای است که حاوی نکات و مفاهیم بیشتری هسند که میتوان با استفاده از آنها تحلیلهای بیشتری استخراج نمود.
دادههای ترکیبی از یک طرف تغییرات زمانی را نشان میدهد و از طرف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اثرات ثابت، رگرسیون، انحراف معیار، آزمون فرضیه Next Entries منابع تحقیق درمورد فن آوری اطلاعات، تحقیق و توسعه، جمع آوری اطلاعات، کپی رایت