پایان نامه با کلمات کلیدی معلمان مدارس، رضایت شغلی، عزت نفس، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

شغل گروهی از معلمان که تعلیم و تربیت کودکان استثنایی را به عهده دارند به سبب ویژگیها و ناتواناییهای خاص این کودکان می بایست مورد توجه جدی قرار بگیرد .
در هرجامع بیش از ده درصد کودکان با ویژگیهای متفاوتی نسبت به دیگرکودکان متولد می شوند و از نظر جسمی با کودکان عادی تفاوت دارند . این گروه از کودکان تحت عنوان کودکان استثنایی مورد توجه خاص مسئولان تعلیم و تربیت همه کشورها هستند و تاکنون برای آموزش و پرورش آنان برنامه های خاصی تدوین گردیده است . مفهوم آموزش و پرورش استثنایی به نحوی که هرکودک به اندازه توانایی وظرفیت خود آموزش ببیند . آموزش و پرورش استثنایی محصول پیشرفت در امر توجه و نگرش به تفاوتهای فردی است .
بنابراين انجام پژوهشهايي در ارتباط با اين موضوع و تاييد وجود رابطه معناداري بين شادماني و رضايت شغلي باعث مي شود كه آموزش و پرورش بيشتر به اين اصل مهم يعني رفاه و رضايت جسمي و رواني كاركنان خود پرداخته و دربرآورده كردن نيازهاي مادي و معنوي آنها سخت بكوشد و نتايج اين امر را در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و به وجود آمدن كلاسهاي درس شاد و معلمان و مربيان با انگيزه و مستعد شكوفا سازي استعدادهاي نهفته در سرمايه هاي انساني (فراگيران) مشاهده كند .

اهداف پژوهش
هدف كلي
هدف كلي از اين پژوهش مقايسه ميزان شادماني و رضايت شغلي معلمان مدارس استثنائي و عادي شيراز است .
اهداف اختصاصی
1- مقایسه میزان شادمانی معلمان مدارس استثنایی و عادی
2- مقایسه میزان رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی
3- مقایسه میزان شادمانی معلمان زن و مرد مدارس استثنایی و عادی
4- مقایسه میزان رضایت شغلی معلمان زن و مرد مدارس استثنایی
5- مقایسه شادمانی معلمان مدارس استثنایی با توجه به سابقه شغلی آنها
فرضیه های پژوهش
1- بین میزان شادمانی و ابعاد آن در معلمان مدارس استثنایی و عادی تفاوت معنا دار وجود دارد .
2- بین میزان رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی تفاوت معنا دار وجود دارد .
3- بين ميزان شادماني و ابعاد آن در معلمان مدارس استثنائي و عادي بر حسب جنسیت تفاوت معنادار وجود دارد .
4- بین میزان رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی بر حسب جنسیت تفاوت معنا دار وجود دارد .
5- بین شادمانی و ابعاد آن در معلمان مدارس استثنایی با توجه به سابقه شغلی آنها تفاوت معنا دار وجود دارد .
6- بین رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی با توجه به سابقه شغلی آنها تفاوت معنا دار وجود دارد .
تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهش
تعريف مفهومي شادماني
شادي ،‌ عبارت است از احساس خوشبختي پايدار در زندگي شخصي ،‌ مفيد بودن براي خود و جامعه و تحقق آرزو و رفع نيازهاي عمومي، يعني انساني شاد است كه از زنده بودن خود احساس رضايت و خوشبختي كند،‌ديگران از زندگ او سود ببرند، آرزوها و نيازهاي فرديش نيز تا حدود نسبتاً زيادي تحقق يافته باشد و خوشبختي و شادماني اش مستدام باشد نه مقطعي و موقتي ( حسيني ، 1384) .
تعريف عملياتي شادماني
در پژوهش حاضر منظور از شادماني نمره اي است كه آزمودني از مقياس شادماني آكسفورد10 بدست مي آورد ،‌ حداكثر نمره در اين مقياس 87 و حداقل صفر مي باشد . نمره بهنجار این آزمون بین 40تا 42 می باشد . نسخه اوليه اين پرسشنامه در سال 1989 توسط آرگايل ، مارتين و كراسلند به عنوان ابزاري براي اندازه گيري شادي شخصي طرح ريزي شد ( هيلز و آرگايل11 ، 2002) .
تعريف مفهومي رضايت شغلي
به نظر هاپاك (1935) رضايت شغلي مفهومي پيچيده و چند بعدي است و با عوامل رواني، جسماني و اجتماعي ارتباط دارد. تنها يك عامل موجب رضايت شغلي نمي شود بلكه ترتيب معيني از مجموعه عوامل گوناگون سبب مي گردد كه فرد شاغل در لحظه اي معين از زمان شغل احساس رضايت نمايد و به خود بگويد از شغلش راضي است و از آن لذت مي برد (شفيع آبادي ، 1382) .
تعريف عملياتي رضايت شغلي
نمره اي كه آزمودني از مقياس رضايت شغلي مقيمي براساس مقياس ليكرت تهيه شده بدست مي آورد. این پرسشنامه در سال 1385 ساخته شده است . حداكثر نمره اين مقياس 185، حد فاصل 135 تا 87 متوسط و حداقل 37 مي باشد .
تعریف معلمین مدارس استثنائی
به گروهی از معلمان که تعلیم و تربیت کودکان با نیازهای ویژه ( کودکان استثنائی ) را بر عهده دارند معلمان مدارس استثنائی گفته می شود .

فصل دوم
پیشینه نظری و پژوهشی

مقدمه
امروزه،‌توجه به موضوع شادماني و انجام تحقيقات در اين زمينه افزايش يافته است. با اين وجود در ميان تحقيقات انجام شده در باب اين موضوع تعداد كمي از آنها به بررسي رابطه بين شادماني و رضايت شغلي پرداخته اند. اما تحقيقات زياد ديگري وجود دارد كه يكي از متغيرهاي آن را شادماني به خود اختصاص داده است. در مجموع اين فصل به سه بخش تقسيم مي شود. بخش اول را مباني نظري مربوط به شادماني و رضايت شغلي كه شامل تعاريف متغيرها،‌عوامل موثر بر شادماني و رضايت شغلي و نظريه هاي ارائه شده در مورد دو متغير شادماني و رضايت شغلي را تشكيل مي دهد. بخش دوم شامل تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از كشور مي باشد و در بخش سوم به نتيجه گيري اجمالي در مورد موضوع مورد پژوهش و تحقيقات انجام شده وابسته به آن پرداخته مي شود .
پيشينه نظري
الف : شادمانی
تعريف شادماني
شادماني در روان شناسي به عنوان يك هيجان منظور مي شود. روان شناسان بر شادي و شادكامي به عنوان يكي از مولفه هاي اساسي هيجان هاي مثبت تأكيد دارند. براساس آنچه بيان شد،‌شادماني را مي توان احساس خوش بودن و خوشي دانست. اين احساس در اثر ارزيابي مثبت تجارب يا ارزيابي هيجان هاي مثبت حاصل مي شود (معتكف،1384) .
آرگايل (2001) معتقد است پژوهشهايي كه در مورد شادماني انجام شده است به هيچ نظريه اي ختم نشده است. در عين حال با توجه به داده هاي متفاوت به نظر مي رسد بيش از يك نظريه براي توضيح شادماني وجود دارد، نظريه هايي كه به عنوان شروع نظريه پردازي در مورد شادي مي توانند تلقي شوند عبارتند از :
1-نظريه فيزيولوژيك
طبق اين نظريه خلق مثبت به وسيله انتقال دهنده هاي عصبي همانند دوپامين12 و سرتونين13 ايجاد مي شود، پس اين حالت مي تواند توسط دارو ايجاد شود، تمرينات ورزشي و تحرك منجر به فعاليت هاي آندرفين ها و در نتيجه ايجاد خلق مثبت14 مي شود.به جز شادي ديگر احساسات مثبت نيز به وسيله داروها ايجاد مي شود (عبدي، 1383) .
2-نظريه ارتباطات و فعاليت اجتماعي
عشق منبع اصلي احساس خوشي است و همه ارتباطات اجتماعي شادي را تحت تأثير قرار مي دهد. برون گرايان شاد هستند چرا كه ارتباط اجتماعي شان بيشتر است و فعاليت اجتماعي بيشتري دارند. لذت ناشي از ارتباطات اجتماعي يكي از مهمترين دلايل رضايت بخشي اوقات فراغت است. علت ارتباط نزديك بين شادماني و مردم آميزي چيست؟ اين امر مي تواند به دلايل ارضاي نيازهاي اجتماعي، نيازهاي مربوط به عزت نفس15 باشد ( بهزادی آقایی ، 1388 ) .
3-نظريه ارضاي نيازهاي عيني
شواهدي وجود دارد كه تا حدي از اين نظريه حمايت مي كند. پول مردم را شادمان مي سازد،‌مشروط بر اينكه خيلي فقير باشند و يا در كشورهاي خيلي فقير زندگي كنند، همچنين داشتن خانه،‌شغل و سلامتي منبع ديگر شادماني است. با اين وجود اثرات اين متغيرها براي بيشتر مردم بسيار كم است. علت اينكه با اين عوامل رضايت كمي بدست مي آوريم به عوامل شناختي مختلفي مانند مقايسه با گذشته يا با ديگران بستگي دارد (عبدي، 1383) .
طبق نظريه كولتا 16(2006) براي اكثر افراد زندگي خوب،‌زندگي شاد است. علاوه بر اين گفته ادعاي اين نكته مناسب است كه كيفيت زندگي بستگي به چگونگي شادي فرد دارد. گفته مي شود كه شادي نقش مهمي در كيفيت زندگي ايفا مي كند. از نظر اين ديدگاه شادي مهمترين ارزش است . اما به معني تحقيق ارزشهاي نهايي ديگري مثل دوستي، خوددانشي،‌پيشرفت انسان يا كار با معني اضافه مي شود. بنابراين سوالاتي مطرح مي شود: نقش شادي دقيقاً در زندگي خوب چيست و آيا ارزشهاي نهايي ديگري علاوه بر شادي وجود دارد؟ فيلسوف ها رسماً مفهوم زندگي خوب (رفاه يا كيفيت زندگي) را بر حسب آنچه ارزش نهايي براي يك شخص است تعريف كرده اند. اين تعريف سه جنبه را در برمي گيرد: اگر يك سئوال صرفاً ارزشيابي باشد،‌اگر ارزشمند باشد يا اگر ارزشهاي مربوطه، ارزشهاي نهايي يا ساختاري از ديدگاه هر فرد باشد( *) .
طبق نظر ليكن17( 2000) چهار مفهوم اصلي در شادي ممكن است. 1-ديدگاه شناختي يا نگرشي: طبق اين ديدگاه شادي به عنوان يك حالت شناختي يا به عنوان يك نگرش مثبت براي زندگي فرد تلقي مي شود در اين وضع، زندگي خوب يك نوع تئوري حالت ذهني و روحي است كه ارزشهاي نهايي براي حالات ذهني ديگر علاوه بر شادي را نشان مي دهد. كافي است كه زندگي شخص به همان راهي ادامه يابد كه فرد مي خواهد برود .
2- ديد خوشگذراني (شادي بيشتر به عنوان تعادل مناسب و دلخواه و رضايت در مقابل عدم رضايت تلقي مي شود.) اين ديدگاه خوشگذراني است .
3- ديدگاه مزاجي و خلق و خو يا تئوري حالت احساسي (براي اين تئوري شادي يك نوع خاص از حالت احساسي مثبت در مورد هر چيز خاص است. نوع خاص تجارب خوشايند براي شادي نسبت به چيزهاي ديگر رساناتر است .
4- ديد تركيبي (شادي به عنوان حالت رواني پيچيده تا حدي شناختي و تا حدي نفساني تلقي مي شود. بنابراين شادي فردي تابع چگونگي ارزيابي شناختي از زندگي به طور كلي در يك روش مثبت و احساس خوب فرد است. اين مفهوم گاهي ديد و نگرش رضايت از زندگي ناميده مي شود. طبق اين نگرش سطح خوشبختي فرد مستقيماً بستگي به چگونگي رضايت وي از زندگي اش دارد. شادي يك حالت رواني و ذهني پيچيده است كه شامل هر دو جزء شناختي و نفساني مي شود .
مك گيل18 (نقل از آيزنك، 1990) معتقد است شادي حالتي پايدار است كه فرد ميان اميال ارضا شده خود مطلوب ترين نسبت را مي يابد، به شرط آنكه اميال ارضا شده به طور غير منتظره اتفاق افتاده باشد، يعني ما از مصاحبت با فردي كه انتظار ديدن وي را نداشته ايم شاد مي شويم (عبدي،‌ 1383) .
برنبر19( 1981) شادكامي را متغيري مي داند كه پايه اي زيست شناختي دارد و حالتي نيست كه در اثر عوامل موقعيتي و محيطي ايجاد شده باشد. وي در مطالعات ميان محيط فرهنگي خود به اين نتيجه رسيد كه در ملتها و فرهنگ هاي گوناگون، در محيط ها و موقعيت هاي اجتماعي مختلف مردم در زمينه شادكامي با هم متفاوتند و اين تفاوت پايدار است. اين پايداري تفاوتها ميان افراد، شادكامي را به ويژگي شخصيتي و نه حالت ساده متأثر از رخدادها پيوند مي دهد. بنابراين شادكامي متغيري شخصيتي است كه براساس نظريه آيزنگ مي توان براي آن پايه اي زيست شناختي نيز در نظر گرفت (عليپور وهمكاران،‌1378).

عوامل موثر در شادمانی
شادي يكي از ابعاد اصلي تجربه انسان از جمله خلق مثبت، رضايت از زندگي و شناخت هايي از قبيل خوش بيني و عزت نفس به شمار مي رود. در مورد علل شادي پژوهشهاي وسيعي صورت گرفته است. اين پژوهش ها تا حدودي، شامل زمينه هاي اجتماعي بزرگ مي شود. گاهي كشورهاي زيادي را در بر مي گيرد، همچنين در بردارنده مطالعات طولي شبه تجربي است كه مي تواند جهت عليت را نشان مي دهد. شادي تا حدودي به واسطه خصوصيات عيني زندگي از قبيل شغل و ازدواج ايجاد مي شود. عوامل ذهني نظير چگونگيي تصورات ما از آن شرايط، مثلاً مقايسه با ديگران و انطباق نيز در ايجاد شادي نقش دارند .
1- عزت نفس
عزت ‌نفس يکي از عواملي است که برميزان شادماني افراد تأثير زيادي دارد. وارت20 (2001) عزت نفس را اساسي‌ترين عامل شادماني مي‌داند و ويلسون21 (1967) گزارش کرده است که عزت نفس درايجاد شادماني به حدي است که برخي از صاحب‌نظران و پژوهشگران روان‌شناسي شادي، از جمله آرگایل (2001) آن را جزء جدايي‌ناپذير شادماني مي‌دانند. شباهت زياد پرسش‌نامه‌هاي سنجش شادي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رضایت شغلی، رضایت شغل، معلمان مدارس، سلامت روانی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی عاطفه مثبت، بهداشت روان