پایان نامه با کلمات کلیدی معلمان مدارس، رضایت شغلی، رضایت شغل، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

کار، وضعیت تأهل و مرتبه علمی رابطه معنا دار وجود ندارد .
– عابدي (1385) رابطه بين رضايت شغلي و شادماني و سرزندگي در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان را مورد بررسي قرار داده و به نتايج زير دست يافت: بين ميزان شادماني و سرزندگي اعضاي هيئت علمي با ويژگي هاي سن، جنس، سابقه كار،‌وضعيت تأهل ومرتبه علمي رابطه معنادار وجود ندارد، فقط ميزان سرزندگي اعضاي هيئت علمي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي از همه دانشكده ها جز اقتصاد بيشتر است. و سرزندگي اعضاي هيئت علمي دانشكده زبانهاي خارجي در پايين تر حد قرار دارد .
– زندی پور و همکاران ( 1385 ) در تحقیقی که با عنوان رابطه ی منبع مهار شغلی و گذشت با رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه الزهرا (س) انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که رابطه متغیرهای دموگرافیک از قبیل سن ، جنسیت ، میزان تحصیلات و سابقه شغلی با رضایت شغلی معنا دار نیست .
– نشاط دوست و همكاران (1385) در تحقيق خود با عنوان تعيين عوامل موثر در شادكامي همسران كاركنان شركت فولاد مباركه به اين نتيجه رسيدند كه عوامل موثر در شادكامي همسران كاركنان شركت فولاد مباركه عبارتند از: توجه به اهميت خانواده و افزايش رضايت زناشويي، خوش بيني،‌ارائه خدمات روان شناختي، گسترش فضاي معنوي و تسهيلات تفريحي مي دانند. نتايج ديگر اين تحقيق نشان مي دهد كه بين شادي مردان و زنان تفاوت معناداري وجود ندارد .
– در جريان يك بررسي آماري كه در اصل مي توان گفت نتايج 146 بررسي ديگر را جمع بندي كرده است مشخص گرديد كه كمتر از 1/0 شادماني هاي زندگي به جنسيت اشخاص بستگي دارد و نتايج يك بررسي مشابه به اين نتيجه رسيد كه زنها به طور كلي كمي شادتر از مردها هستند و به استناد يك بررسي ديگر كه در 16 كشور مختلف انجام گرفت، بررسي ديگري كه ازسوي 68 پژوهشگر در 39 كشور واقع در نقاط مختلف جهان، روي 18032 دانشجو انجام گرفت نيزبه نتايج مشابهي دست يافته است (باقري، 1387) .
– ميركمالي و نارنجي ثاني (1387) رابطه بين كيفيت زندگي كار و رضايت شغلي بين اعضاي هيئت هاي علمي دانشگاه هاي تهران و صنعتي شريف را مورد بررسي قرار دادند. با استفاده از روش تحقيقق همبستگي 144 عضو هيئت علمي با توجه به مرتبه علمي به صورت طبقه اي يا نسبي انتخاب شوند. داده هاي تحقيق پس از جمع آوري براساس سئوالات تحقيق و با استفاده از روش همبستگي پيرسون،‌آزمون T براي گرو ه هاي مستقل و رگرسيون گام به گام تحليل شدند. نتايج بدست آمده گوياي آن است كه :
1- استادان دانشگاههاي تهران و صنعتي شرف از نظر كيفيت زندگي كاري در سطح نسبتاً نامطلوب و از نظر شغلي در سطح بالايي قرار دارند. 2-بين مولفه هاي كيفيت زندگي كاري و رضايت شغلي رابطه مثبتي وجود دارد. 3-بين ميزان كيفيت كاري و رضايت شغلي استادان دانشگاه هاي مذكور تفاوت معني داري وجود ندارد و تنها از بعد يكپارچگي و انسجام اجتماعي كه از ابعاد كيفيت زندگي كاري محسوب مي شود،‌تفاوت اندكي وجود دارد .
– پهلوان يلي ( 1387) در پژوهشي به مقايسه ميزان افسردگي و رضايت شغلي كارگران مرد ورزشكار و غير ورزشكار كارخانجات بزرگ شهر رشت پرداخت. به اين منظور تعداد 150 نفر از كارگران ورزشكار و 150 نفر از كارگران غير ورزشكار شهر رشت از تقريباً 6000 نفر كار شاغل در 25 كارخانه بزرگ شهر رشت كه بالاي 200 نفر جمعيت دارند،‌15 شركت از مناطق پنجگانه (شمال،‌جنوب،‌مركز،‌شرق و غرب) به صورت تصادفي انتخاب شدند كه به صور داوطلبانه در اين تحقيق شركت كردند. در اين تحقيق از دو پرسشنامه استاندارد شده افسردگي بك92 و رضايت شغلي ويسكوكي و كروم استفاده شده است .
برخي از نتايج كه از اين تحقيق حاصل شده به شرح ذيل مي باشد :
1- رضايت شغلي پاسخگويان با متغيرهايي چون سن و وضعيت تأهل آنها ارتباط معناداري داشته،‌به اين معني كه افراد جوان تر و متأهل با سطح تحصيلات پايين تر رضايت بشتري از شغلشان نشان دادند .
2- ارتباط معني داري بين رضايت شغلي پاسخ گويان و ميزان سابقه خدمت و نوع استخدام آنها ديده نشده است .
3- ارتباط معني داري بين رضايت شغلي و ميزان تحصيلات پاسخ گويان زير ديپلم رضايت كامل تري از شغلشان بيان داشته اند .
– کاووسی و سر لک ( 1388 ) در تحقیقی که با عنوان رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان مدارس شهرستان اهواز با بهره وری آنان انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که رضایت شغلی معلمان زن به طور معنا داری از رضایت شغلی معلمان مرد بیشتر بوده است .
– میر فخرایی ( 1991 ) همبستگی های رضایت شغلی کتابداران دانشگاهی در ایالات متحده را مورد مطالعه قرار داد و نتیجه گرفت که رابطه معنا داری بین جنسیت کتابداران و رضایت کلی آنان از شغلشان وجود نداشت .
– كوشا و همكاران (2000) پژوهشي تحت عنوان آيا ايرانيان مردماني شاد هستند،‌در ايالت مينه سوتا انجام دادند. اين تحقيق كه مقايسه اي بين مردم ايران و ايالات متحده آمريكا بوده راجع به اين است 1-ايرانيان تا چه اندازه خرسند و شادند. 2-چه عواملي شادي و خوشحالي آنها را مشخص مي كند. 3-آيا اين عوامل تعيين كننده شادماني مردم آمريكا و مشابه است. اين تحقيق براساس بررسيهاي انجام شده در سال 1995 بر روي 544 نفر (متوسط سن 8/32 سال) و در سال 1997 بر روي 1055 نفر (متوس سن 9/32 سال) درايران (تهران) مي باشد . در اين بررسي ميزان شادي مردم ايران با در نظر گرفتن جنس،‌سن،‌درآمد و درجه تحصيلات مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت. اين تحقيق علاوه بر نشان دادن ارتباط رضايت و خرسندي با ديگر ابعاد زندگي، لازم و ملزومات شادي و خوشحالي را نيز به دقت بررسي كرده و نتايج حاصله را با نتايج بدست آمده از تحقيق كلي اجتماعي (1994) كه بر روي آمريكاييها ( متوسط سن 5/45 سال) انجام شده مقايسه مي كند. اطلاعات بدست آمده نشان مي دهد كه در مقياس وسيع ايرانيان،‌مردماني شاد نيستند. علاوه بر آن سطح شادماني آنها نيز منعكس كننده جايگاه اجتماعي و وضعيت اقتصادي بيشتر جوامع در حال پيشرفت است. تغييرات جمعيتي نيز تأثير چنداني بر شادماني فرد ندارند. به نظر مي رسد عواملي كه بر شادماني تأثيرگذار هستند در هر دو جامعه يكسانند اما درجه اهميت اين عوامل تفاوت زيادي در دو جامعه دارد .

جمع بندی
امروزه آموزش و پرورش همگاني به عنوان يكي از اركان توسعه پايدار شناخته شده است و هر كشوري در جهان بخش بزرگي از درآمد ملي خود را برا گسترش،‌بهبود و كارآيي آن اختصاص مي دهد. اغلب صاحبنظران و متفكران مسايل تربیتي بر اين نظرند كه معلمان ، ‌بزرگترين و مهمترين عامل موثر در جريان تعليم و تربيت هستند. بنابراين بي راه نيست اگر گفته شود شالوده و اساس يك سيستم آموزشي موفق را معلمين تشكيل مي دهند . با توجه به اين اصل مهم در تحقيقات انجام شده اي كه در اين پژوهش آورده شده كمتر به اين موضوع پرداخته شده است و به خصوص در زمينه ارتباط شادماني با رضايت شغلي آمار پژوهش ها بسيار ناچيز مي باشد. اما در زمينه رضايت شغلي كوشش بيشتري مشاهده مي شود. بنابراين با توجه به اهميت شغل معلمان در پژوهش نيروهاي انساني كه آينده سازان جامعه تلقي مي شوند ،‌ محقق درصدد است به مقایسه میزان شادمانی و رضایت شغلی معلمان مدارس استثنائی و عادی بپردازد .

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

مقدمه
در اين فصل به توصيف طرح پژوهش، جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري، ابراز اندازه گيري،‌روش اجراي پژوهش و روش تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته مي شود .
طرح پژوهش
پژوهش حاضر، توصيفي از نوع علی- مقایسه ای است .
جامعه آماري
جامعه آماري اين پژوهش را تمام معلمان مدارس استثنائي و عادي شاغل در آموزش و پرورش دولتي شيراز كه در سال تحصيلي 90-89 اشتغال داشته اند ، تشكيل مي دهد .
روش نمونه گیری
برای انتخاب نمونه از جامعه آماری فوق ، از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد . به این منظور از بین چهار ناحیه شیراز دو ناحیه بصورت تصادفی انتخاب شدند ( نواحی دو و چهار ) . نمونه مورد نظر ما شامل 16 مدرسه است که شامل 4 مدرسه دخترانه و 4 مدرسه پسرانه در هر دو گروه استثنایی و عادی می باشد . در مجموع تعداد نمونه ها ( معلمین ) در این تحقیق 185 نفر می باشند که از این تعداد 94 نفر از معلمین استثنائی ( 53 مرد و 41 زن ) و 91 نفر از معلمین عادی ( 61 مرد و 30 زن ) می باشند .

جدول 3-1 : فراواني و درصد گروه بندي رضايت شغلي معلمان مدارس اسثتنائي و عادي
گروه بندي
اسثتنائي
عادی

فراواني
درصد
فراواني
درصد
پايين
8
5/8
7
7/7
متوسط
62
66
55
4/60
بهينه
24
5/25
29
9/31
كل
94
100
91
100

جدول 3-2: فراواني و درصد گروه بندي سن معلمان مدارس اسثتنائي و عادي
گروه بندي
اسثتنائي
عادي

فراواني
درصد
فراواني
درصد
زير 34 سال
28
8/29
20
22
بين 34تا 40سال
35
2/37
44
4/48
بيش از 40سال
31
33
27
7/29
كل
94
100
91
100

جدول 3-3 : فراواني و درصد توزيع جنس معلمان مدارس اسثتنائي و عادي
جنسيت
اسثتنائي
عادی

فراواني
درصد
فراواني
درصد
مرد
53
4/56
61
67
زن
41
6/43
30
33
كل
94
100
91
100

جدول 3-4 : فراواني و درصد گروه بندي سابقه شغلي معلمان مدارس اسثتنائي و عادي
گروه بندي
سابقه شغلي
اسثتنائي
عادی

فراواني
درصد
فراواني
درصد
زير 10سال
28
8/29
30
33
بين 10 تا15 سال
32
34
22
2/24
بين 15 تا 20سال
17
1/18
24
4/26
بيش از 20سال
17
1/18
15
5/16
كل
94
100
91
100

جدول 3-5 : فراواني و درصد توزيع وضعيت تاهل معلمان مدارس اسثتنائي و عادي
تاهل
اسثتنائي
نرمال

فراواني
درصد
فراواني
درصد
مجرد
18
1/19
10
11
متاهل
76
9/80
81
89
كل
94
100
91
100

ابزار اندازه گيري
وسيله جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش دو نوع پرسشنامه مي باشد .
1-پرسشنامه شادماني آكسفورد
2-پرسشنامه رضايت شغلي مقيمي

پرسشنامه شادماني آكسفورد
از اولين تحقيقات در جهت تهيه آزمونهايي براي ارز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بازنشستگی، معلمان مدارس، پست های سازمانی، شهرستان مشهد Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع نگرش به ازدواج، مدارس متوسطه، نگرش به طلاق، تحلیل واریانس