پایان نامه با کلمات کلیدی معرفت شناسی، علم حضوری، مبناگرایی، شیخ اشراق

دانلود پایان نامه ارشد

ه ……………………………………………………………………………………………………………………………..130
7ـ سیر از بدیهیات به غیر بدیهیات ……………………………………………………………………………………………………………………….133
7ـ1ـ نقش خیال در انتزاع مفاهیم فلسفی ……………………………………………………………………………………………………………….136
7ـ1ـ1ـ سخن علامه در اصول فلسفه و رئالیسم …………………………………………………………………………………………………..136
7ـ1ـ2ـ سخن علامه در نهایه الحکمه …………………………………………………………………………………………………………………137
7ـ1ـ2ـ1ـ راه دیگر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..139
فصل پنجم(تمایزات و تشابهات در آراء شیخ اشراق و علامه طباطبائی)…………………………………………………………….142
1ـ معرفت شناسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………143
1ـ1ـ معرفت شناسی شیخ اشراق ………………………………………………………………………………………………………………………….143
1ـ1ـ1 واقع گرائی درمعرفت ………………………………………………………………………………………………………………………………..143
1ـ1ـ2ـ وجود معارف بدیهی ………………………………………………………………………………………………………………………………..144
1ـ1ـ3ـ حضور و شهود ……………………………………………………………………………………………………………………………………….144
1ـ1ـ4ـ نقش ادراک حسی در معرفت شناسی شیخ ………………………………………………………………………………………………….144
1ـ2ـ معرفت شناسی علامه ………………………………………………………………………………………………………………………………….145
1ـ2ـ1ـ رویکرد وجود شناختی …………………………………………………………………………………………………………………………….145
1ـ2ـ 2ـ واقع گرائی در معرفت …………………………………………………………………………………………………………………………….145
1ـ2ـ3ـ ابتناء معرفت شناسی علامه برهستی شناسی او …………………………………………………………………………………………….145
1ـ2ـ 4ـ نقش حس در معرفت شناسی علامه …………………………………………………………………………………………………………146
1ـ3ـ تمایزات و تشابهات …………………………………………………………………………………………………………………………………….146
1ـ3ـ 1ـ تمایز دیدگاه معرفت شناسانه شیخ و علامه ……………………………………………………………………………………………….146
1ـ3ـ2ـ تشابهات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..146
2ـ مبناگرائی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………147
2ــ 1ـ تمایزات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….147
2ـ2ـ تشابهات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………147
3ـ بدیهیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..148
3ـ1ـ بدیهیات از منظر شیخ ………………………………………………………………………………………………………………………………….149
3ـ2ـ اقسام بدیهیات از منظرشیخ …………………………………………………………………………………………………………………………..149
3ـ3ـ بدیهیات ازمنظر علامه…………………………………………………………………………………………………………………………………..149
3ـ 4ـ ویژگی بدیهیات از منظر علامه …………………………………………………………………………………………………………………….149
3ـ5ـ اقسام بدیهیات از منظر علامه ……………………………………………………………………………………………………………………….150
3ـ6ـ تمایزات آرا ء شیخ و علامه ………………………………………………………………………………………………………………………….150
3ـ7ـ تشابهات آراءشیخ و علامه ……………………………………………………………………………………………………………………………150
4ـ علم حضوری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..151
4ـ 1ـ علم حضوری ازمنظر شیخ……………………………………………………………………………………………………………………………151
4ـ2ـ علم حضوری از منظر علامه …………………………………………………………………………………………………………………………152
4ـ 3ـ تمایزات و تشابهات …………………………………………………………………………………………………………………………………..153
4ـ3ـ 1ـ تمایزات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..153
4ـ3ـ2ـ تشابهات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..153
5ـ سیر از بدیهیات به غیر بدیهیات…………………………………………………………………………………………………………………………154
5ـ1ـ منظر شیخ اشراق ـ سیر از بدیهیات ………………………………………………………………………………………………………………155
5ـ2ـ منظر علامه ـ سیر از بدیهیات ……………………………………………………………………………………………………………………….155
5ـ3ـ تمایزات و تشابهات …………………………………………………………………………………………………………………………………….155
5ـ3ـ1ـ تمایز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..155
5ـ3ـ2ـ تشابه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………156
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..157
منابع پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………160
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….165

فصل اول
کلیات

کلیات

1- بیان مساله

مبناگرایی کهن ترین وفراگیرترین نظریه درمباحث معرفت شناختی و ویژگی اکثرنگرش های معرفت شناسانه درطول تاریخ بوده است . هرچندامروزه توافقی وجوددارد که رهیافت مبناگرایانه بانقدهای جدی مواجه است.اینکه آیا واقعا ممکن است براساس مبنای مشخص شده ازسوی یک موضع مبناگرایانه خاص ، توجیهی مناسب برای باورهایی که آنها راموجه می دانیم به دست آوریم ، همچنین سوال است که خودباورهایی که مبنا فرض شده اند، چگونه توجیه می شوند.
گرایش فلاسفه اسلامی درتوجیه صدق باورها ، مبنا گرایی است . برخلاف مبنا گرایی برخی از آمپریست ها1 که جمیع معارف بشری را بر حقایق تحلیلی و داده های مستقیم و بدون واسطه حسی، مبتنی می دانند، آنها معتقدند که مجموعه معارف بشری بر مفاهیم و گزاره های بدیهی یعنی گزاره های یقینی بی نیاز از اثبات و استدلال مبتنی است .
مبناگرایی و ارجاع نظریات و کسبیات به بدیهیات به مواد و محتویات گزاره ها اختصاص ندارد بلکه شامل هیئت ها و شکل های استدلال نیز می شود، همان گونه که محتویات استدلال ها باید به موادی منتهی شوند که ضروری و بی نیاز از استدلال باشند وگرنه تسلسل لازم می آید و حصول علم و یقین و دسترسی به معرفت قطعی غیرممکن خواهد بود . در عین حال تصریح کرده اند که اگر کسی بدیهیات را نپذیرد نمی توان نقطه شروعی در بحث با او داشت و استدلال هایی که آن ها برای اثبات مواضع خود اقامه می کنند شبهاتی در مقابل بدیهی است که باید طرد گردد و استدلال هایی که حامیان اصول بدیهی و یقینی برای دیدگاه خود دارند منبهاتی بیش نیست .
شیخ اشراق ، هرچند مباحث معرفت شناختی منسجمی رامطرح نکرده است با اینحال درآراء ونظرات او می توان مبناگرایی رابه وضوح درک کرد.اعتقادبه بدیهیات وبازگشت علوم حصولی به علم حضوری درنگاه شیخ ، مبناگرایی رابه نمایش گذاشته واورادردسته مبناگرایان قرار می دهد.وی تلاش نمود تاپایه ای مستحکم وخطاناپذیردرمعارف ایجادکندوبنای معارف بشری رابرآن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی معرفت شناسی، مبناگرایی، شیخ اشراق، علامه طباطبایی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مبناگرایی، معرفت شناسی، شیخ اشراق، علامه طباطبایی