پایان نامه با کلمات کلیدی مطالبه خسارت، جبران خسارات، دادگاه صالح، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

وB وA ‌مي‌گردد.
الف- در مورد حمل هوايي،۳۰ روز پس از تخليه كامل هر قسمت از كالاي مورد بيمه از هواپيماي حامل در فرودگاه كشور مقصد.
ب- در مورد حمل زميني،۶۰ روز پس از تحويل كالاي مورد بيمه به انبار گمرك كشور مقصد.
 مدت‌هاي ياد‌شده در اين ماده با درخواست ‌بيمه‌گذار و موافقت ‌بيمه‌گر و پرداخت ‌حق‌بيمه اضافي قابل تمديد ‌است.
ب ) شرايط
ماده ۳- حمل كالا با كشتي طبقه‌بندي‌شده: حمل دريايي كالاي مورد بيمه بايد به وسيله كشتي طبقه‌بندي‌شده انجام شود در غير اين صورت ‌بيمه‌گذار موظف است مشخصات كشتي و يا شناورهاي مورد نظر را قبل از شروع حمل به ‌بيمه‌گر اعلام و موافقت ‌او را اخذ نمايد. چنانچه حمل كالاي مورد بيمه با كشتي طبقه‌بندي‌نشده بدون اطلاع ‌بيمه‌گذار انجام شده باشد ‌بيمه‌گذار موظف است بلافاصله پس از اطلاع، مراتب را به ‌بيمه‌گر اعلام و شرايط و اضافه نرخ مربوط به حمل كالاي مورد بيمه با كشتي طبقه‌بندي‌نشده را قبول كند.
ماده ۴- وظيفه ‌بيمه‌گذار در ارائه اطلاعات به ‌بيمه‌گر: بيمه گذار موظف است كليه اطلاعات راجع به حمل كالا و دفعات آن از جمله مشخصات وسيله يا وسايل حمل، حداكثر ارزش كالا در هر حمل، تاريخ حركت آنها و همچنين بهاي هر قسمت از محمولات بيمه شده را قبل يا بلافاصله بعد از حمل و به هرحال قبل از ورود وسيله حمل به مقصد به بيمه گر اعلام نمايد. در غير اينصورت بيمه‌گر حسب مورد بر اساس مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بيمه عمل خواهد نمود.
ماده ۵- ارزش كالاي مورد بيمه: چنانچه بين ‌بيمه‌گذار و ‌بيمه‌گر توافق خاصي نشده باشد قيمت كالاي مورد بيمه، معادل مجموع قيمت خريد كالا، هزينه حمل و ساير هزينه‌هاي متعارف ‌خواهد بود.
تبصره- بيمه‌گر مي‌تواند در صورت تقاضاي بيمه‌گذار، با دريافت حق‌بيمه متعلقه خسارت عدم‌النفع مربوط به اين بيمه‌نامه را به مقدار مورد توافق (حداكثر به ميزان ده درصد قيمت كالاي مورد بيمه مندرج در اين ماده)، بيمه ‌نمايد.
ماده ۶- كالاهايي كه به صورت جفت يا دست عرضه ‌مي‌شوند: در مورد كالاهايي كه به صورت جفت يا دست عرضه ‌مي‌شوند مسؤوليت ‌بيمه‌گر بدون توجه به ارزش جفت يا دست بودن آن، بيش از نسبت قيمت بيمه‌شده قسمت خسارت‌ديده به مبلغ بيمه‌شده جفت يا دست نخواهد بود مگر آن كه بطور صريح توافق ديگري شده باشد.
ماده ۷- حمل مواد مخدر تحت پوشش اين ‌بيمه‌نامه نيست مگر آن كه:
۱- نام ماده مخدر و كشورهاي صادركننده و واردكننده آن بطور صريح در ‌بيمه‌نامه درج شده باشد.
۲- پروانه يا گواهي اجازه ورود محموله از مرجع صلاحيت‌دار كشوري كه ماده مخدر به آنجا وارد مي‌شود يا پروانه يا گواهي مرجع صلاحيت‌دار كشوري كه ماده مخدر از آنجا صادر شده است مبين اينكه كشور گيرنده ماده مخدر، صدور آن محموله به مقصد مندرج در ‌بيمه‌نامه را تأييد كرده است جزو مدارك خسارت به ‌بيمه‌گر تسليم شود.
۳- مسير حمل ماده مخدر، مسير معمولي و عادي براي حمل آن نوع مواد تلقي شود.
ماده ۸- وظايف ‌بيمه‌گذار در صورت وقوع خسارت: ‌بيمه‌گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:
۱- براي هر بسته‌اي كه مفقود شده است بلافاصله از متصديان حمل و يا مقام‌هاي بندر يا متصرفان ديگر كالاي مورد بيمه بطور كتبي درخواست خسارت نمايند.
۲- در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحويل گرفتن كالاي مورد بيمه از متصديان حمل و يا ساير متصرفان كالا بطور كتبي تقاضاي بازديد كنند و براي خساراتي كه هنگام بازديد مشخص ‌مي‌گردد گواهي مربوطه را كه به امضاي آنها رسيده باشد دريافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمايند.
۳- در مواردي كه از سالم بودن كامل كالاي مورد بيمه مطمئن نباشند رسيد بدون قيد و شرط به متصديان حمل ندهند و با درج موضوع در بارنامه يا رسيدي كه به متصديان حمل مي‌دهند حق خود را براي مطالبه خسارت محفوظ نگهدارند.
۴- هرگاه موقع تحويل‌گرفتن كالاي مورد بيمه، زيان يا آسيبي مشهود نباشد ‌بيمه‌گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ تحويل‌گرفتن كالا و اطلاع از خسارت، مراتب را بطور كتبي با پست سفارشي يا اظهارنامه به متصديان حمل اعلام نمايند.
۵- در مواردي كه مؤسسه حمل تمام يا قسمتي از كالاي مورد بيمه را به ‌بيمه‌گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي تحويل ندهد نامبردگان موظفند كه پس از تنظيم صورت‌مجلس كسر تخليه، گواهي كتبي عدم‌تحويل را از مؤسسه مزبور بخواهند. در صورتي كه گواهي عدم‌تحويل در موعد‌هاي زير صادر نشود ‌بيمه‌گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي بايد حداكثر طي يك هفته با اظهارنامه رسمي از مؤسسه حمل درخواست خسارت بنمايند و مراتب را به ‌بيمه‌گر اطلاع دهند:
– در صورت حمل با كشتي، حداكثر هفت ماه پس از تخليه كالاي مورد بيمه از كشتي.
– در صورت حمل با كاميون و قطار، حداكثر هفت ماه پس از ورود وسيله حمل به مرز كشور مقصد.
– در صورت حمل با هواپيما، حداكثر سه ماه پس از تخليه كالاي مورد بيمه از هواپيما.
۶- ‌بيمه‌گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي موظفند در مورد خسارت مشهود كه به موجب اين بيمه‌نامه بيمه‌گر تعهد جبران آن را دارد، چنانچه مورد بيمه در يد متصديان حمل و نقل است قبل و يا بلافاصله پس از تحويل گرفتن كالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرك مشاهده شود، قبل از تحويل گرفتن از انبار ضمن تنظيم صورت مجلس گمركي مراتب را به بيمه گر اعلام نموده و درخواست بازديد از كالا را بنمايد.
ماده ۹- اختيارات ‌بيمه‌گر در كالاي خسارت ديده مورد بيمه: ‌بيمه‌گر در صورت توافق با ‌بيمه‌گذار ‌مي‌تواند كالاي خسارت‌ديده و نجات داده شده مورد بيمه را تعمير، تعويض و يا تصاحب نمايد. در صورتي كه ‌بيمه‌گر در مقابل پرداخت خسارت كامل (حسب مورد با يا بدون كسر فرانشيز) قسمت آسيب‌ديده كالاي مورد بيمه را تصاحب كند ‌بيمه‌گذار موظف است مالكيت قسمت مربوط را به ‌بيمه‌گر منتقل نمايد. ‌همچنين، بيمه‌گر بايد تعمير و يا تعويض كالاي مورد بيمه خسارت‌ديده را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن ميسر نيست انجام دهد.
ماده ۱۰- مدارك درخواست خسارت: براي درخواست خسارت، ‌بيمه‌گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي موظفند در اسرع وقت اسناد و مدارك لازم از جمله موارد زير را حسب نوع خسارت به ‌بيمه‌گر تسليم نمايند:
۱- اصل ‌بيمه‌نامه يا گواهي بيمه.
۲- اصل سياهه (فاكتور) كالاي مورد بيمه با مشخصات كامل و صورت توزين و بسته‌بندي .
۳- اصل بارنامه‌ها و يا قرارداد حمل.
۴- صورت وضعيت كالاي مورد بيمه در موقع تحويل‌گرفتن و صورت وضعيت ميزان توزين كالا در آخرين مقصد مندرج در ‌بيمه‌نامه.
۵- مكاتبات متبادله با متصديان حمل و اشخاص مندرج در ماده ۸.
۶- در صورت عدم تحويل كالاي مورد بيمه علاوه بر اسناد و مدارك فوق، برگ رسمي گواهي عدم تحويل كه مؤسسه حمل صادر كرده است هم بايد با توجه به مقررات مندرج در بند ۵ از ماده ۸ به ‌بيمه‌گر تسليم گردد.
۷- پروانه گمركي (برگ سبز) و صورت مجلس كشف اختلاف در صورت صدور.
۸- گواهي مبدا.
۹- قبض انبار گمرك.
۱۰- گزارش بازديد خسارت كه بايستي توسط يكي از اشخاص يا موسسات مجازي كه توسط بيمه مركزي ايران معرفي گرديده‌اند تهيه شده باشد.
چنانچه ‌بيمه‌گر علاوه بر اسناد مذكور به مدارك ديگري نياز داشته باشد ‌‌بايد بلافاصله از ‌بيمه‌گذار مطالبه نمايد و ‌بيمه‌گذار موظف است مدارك مورد نياز را در اختيار او قرار دهد.
ماده ۱۱- مهلت پرداخت خسارت: ‌بيمه‌گر مكلف است حداكثر طي چهار هفته پس از دريافت اسناد و مدارك لازم كه به استناد آنها بتواند حدود تعهد خود را احراز و مقدار خسارت وارده را تعيين كند، خسارت را پرداخت نمايد.
ماده ۱۲- اصل جانشيني: ‌بيمه‌گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسؤول وقوع حادثه يا خسارت هستند جانشين ‌بيمه‌گذار خواهد بود و اگر ‌بيمه‌گذار اقدامي كند كه منافي با اين اصل باشد بيمه‌گر مي‌تواند به نسبت تأثير بيمه‌گذار تمام يا قسمتي از خسارت را پرداخت نكند.
ماده ۱۳- بازديدكنندگان: بازديد نمايندگان ‌بيمه‌گر يا مؤسسات مجاز بازديدكننده از خسارت و ارائه گزارش بازديد از سوي آنها به منزله قبول تعهد از طرف ‌بيمه‌گر نيست.
ماده ۱۴- كتبي بودن اظهارات: هرگونه پيشنهاد و اظهار ‌بيمه‌گذار و ‌بيمه‌گر بايد به صورت كتبي به آخرين نشاني اعلام شدة طرف مقابل ارسال گردد.
ماده ۱۵- مهلت حمل كالاي مورد بيمه: ‌بيمه‌گذار موظف است كالاي مورد بيمه را حداكثر تا دو سال بعد از تاريخ صدور ‌بيمه‌نامه حمل نمايد. در غير اين صورت، بيمه‌نامه فاقد اعتبار است و ‌بيمه‌گر تعهدي براي جبران خسارات مربوط به كالاهايي كه بعد از مهلت مقرر حمل ‌مي‌شود ندارد. ‌حق‌بيمه مربوط به كالاهاي حمل‌نشده با ارايه مستندات لازم توسط بيمه‌گذار قابل استرداد خواهد بود. بيمه‌گر و بيمه‌گذار مي‌توانند قبل از پايان مهلت حمل، دربارة تمديد آن توافق نمايند.
ماده ۱۶- ارجاع به داوري: طرفين قرارداد بايد اختلاف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصل نمايند. اگر اختلاف از طريق مذاكره حل و فصل نشد ‌مي‌توانند از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند. در صورت انتخاب روش داوري، طرفين قرارداد ‌مي‌توانند يك نفر داور مرضي‌الطرفين را انتخاب كنند. در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي‌الطرفين، هر يك از طرفين داور انتخابي خود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي ‌مي‌كند. داوران منتخب، داور سومي را انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف، با اكثريت آرا رأي داوري را صادر ‌مي‌كنند. در صورتي كه داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر يك از طرفين قرارداد ‌مي‌تواند تعيين داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر يك از طرفين، حق‌الزحمه داور انتخابي خود را ‌مي‌پردازد و حق‌الزحمه داور سوم به تساوي تقسيم مي‌شود.
ماده ۱۷- مهلت اقامه دعوا: هرگونه ادعاي ناشي از اين ‌بيمه‌نامه بايد حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان، فسخ و يا انقضاي مدت ‌بيمه‌نامه و در صورت وقوع حوادث منجر به خسارت، از تاريخ وقوع آن اقامه شود و پس از دو سال مذكور ادعاي ناشي از اين ‌بيمه‌نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان ‌مي‌تواند يك نوبت توسط هر يك از طرفين با اظهارنامه رسمي قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقي‌مانده مرور زمان، يك سال اضافه خواهد شد.

ج ) استثنائات
ماده ۱۸- خسارات غير قابل پرداخت: علاوه بر موارد ذكر شده در شرايط پيوست، خسارات ناشي از تحقق خطرات زير نيز تحت پوشش اين بيمه نخواهد بود.
۱- اشعه يون‌ساز و آلودگي به مواد راديو‌اكتيو ناشي از هرگونه سوخت يا فضولات هسته‌اي.
۲- عدم قبول بيمه‌گذار براي ورود كالاي مورد بيمه و يا ممانعت مقامات كشور واردكننده از ورود كالا.
۳- كسر از مبدا و يا ارسال كالايي مغاير با اسناد حمل و يا خريد.
ماده ۱۹- اين آيين‌نامه از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود و جايگزين آيين نامه شماره ۳۶ (شرايط عمومي‌بيمه باربري و مجموعه شرايط AوBوC) مصوب شوراي عالي بيمه و مكمل‌هاي بعدي آن خواهد شد.
2-3-2 مجموعه شرايط A و B و C ( شرایط پیوست )
این شرایط جزء شرایط استاندارد بین المللی حمل کالا می باشند و عمدتا پیوست بیمه نامه می شوند از این جهت به نام شرایط پیوست نیز شناخته می شوند .
2-3-2-1 شرايط بيمه‌گران كالا مجموعه شرايط (A)
خطرات مشمول بيمه( خطرات تحت پوشش )
۱- اين بيمه همه ‌خطرهايي را كه منجر به تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه مي شود به جز موارد استثنا شده در بندهاي ۴، ۵، ۶، ۷ راپوشش مي‌دهد.
خسارت همگاني
۲-  اين بيمه‌نامه خسارات همگاني و هزينه هاي نجات راكه به ‌منظور پيشگيري از خسارت يا در ارتباط با آن به جز موارد مندرج در بندهاي۴، ۵، ۶ ،۷ به‌‌وجود آمده و طبق قرارداد حمل و يا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعيين شده باشد، پوشش مي‌دهد.
 مسئوليت مشترك در تصادم
۳- به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئوليت مشترك دو كشتي در تصادم ، بيمه گر جبران اين زيان را در قبال خطرات مورد تعهد در اين بيمه به‌عهده مي گيرد .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی شرکتهای بیمه، بیمه ایران، شرکت بیمه ایران، شرکت سهامی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی جبران خسارت، توسل به زور، حمل و نقل، شخص ثالث