پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری اجتماعی، مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

اعتبار و خوشنامی برای سازمان
سازمان هایی که به مسئولیت پذیری اجتماعی توجه می کنند ، می تواند از نظر تقویت و شهرت و اعتبار سود کسب کنند . این اعتبار و شهرت در جامعه ، موجب افزایش توانایی شرکت برای جذب سرمایه و مشارکت شرکا می شود.
4) افزایش فروش و وفاداری مشتریان
از آنجایی که تجارت ، ابتدا باید شاخص های کلیدی خرید مصرف کنندگان را از قبیل قیمت ، کیفیت ، امنی ، در دسترس بودن و راحتی را برآورد کند ، مطالعات نشان می دهد که تمایل برای خرید(یا نخریدن) بر پایه شاخص های ارزش محور از قبیل پوشش آزادی کار کودکان ، کاهش اثرات زیست محیطی و آزادی در خرید افزایش می یابد.
5) افزایش بهره وری و کیفیت
تلاش سازمان ها بر بهبود شرایط کاری است ، کاهش اثرات محیطی یا افزایش به کارگیری نیروی انسانی در تصمیم گیری ، اغلب به افزایش بهره وری منجر می شود.
برای مثال، سازمان هایی که شرایط کاری را بهبود می دهند و کارکنان در تصمیم گیری مشارکت می کنند ، در میان سایر تولیدکنندگان ، اغلب تجربه کاهش در تولید کالای ناقص ، معیوب و فروخته نشده ندارند.
6) افزایش توانایی برای جذب و نگهداری کارکنان
سازمان های متعهد به مسئولیت پذیری اجتماعی بالا ، اغلب در حفظ و نگهداری کارکنان ، کاهش جابه جایی و تعهدات استخدام و هزینه های آموزش به نتایج موثری رسیده اند.
7) کاهش مقررات دست و پاگیر
یکی از مزایای مهم مسئولیت پذیری اجتماعی ، کاهش مقررات مکانی و محیطی و به جای آن ، تعیین برنامه های رسمی و شناخته شده ، ازجمله اختصاص پاداش به شرکت هایی است که فعالیت شان در راستای کاهش اثرات منفی زیست محیطی ، سلامت و امینی می باشد.
8) دست یابی به سرمایه
شرکت های دارای مسئولیت پذیری اجتماعی بالا به سرمایه هایی دست می یابند که دست یابی دیگران به آن سرمایه ها ممکن نیست(چاوش باشی ، 1389).
2-7- چارچوب های مطرح شده در پیشینه تحقیق
هنگام بررسی تعاریف مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها با عقاید گسترده و تعاریف متعددی در این زمینه روبرو می شویم . صرف نظر از تعاریف منفاوت و بی شمار ، برخی چارچوب ها به صورت وسیع تری به این موضوع نگاه کرده اند و حتی توانسته اند بسیاری از تعاریف دیگر را به صورت یکجا پوشش دهند .
2-7-1- چارچوب سه سطحی وود 28(1991)
وود در سال 1991 سه سطح آنالیز و بررسی را شرح می دهد که به وسیله آن تعریف مسئولیت پذیری سازمان را به سه سطح تقسیم می نماید و با این روش تحلیلی سبب ملموس تر شدن مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها می گردد.
سطح اول تعریف وود (1991) سطح مؤسسه است . در اینجا مسئولیت سازمان به طور عمومی ، بلند مدت و روابط آنها با کل جامعه مورد بحث قرار می گیرد . دراین سطح به قسمتی تئوری های مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها اشاره دارد که به قانونمند کردن مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها توسط جامعه می پردازد و لذا برای هر نوع سازمان باهر گونه ابعاد و اندازه ای قابل کاربرد است . دلیل قانون مندی سازمان ها را می توان اطمینان از کاربرد درست از قدرتی که از سوی جامعه به آنان تنفیذ گردیده است ، عنوان کرد.
سطح دوم سطح سازمانی می باشد . در این سطح روشن می شود که سازمان دقیقا در برابر چه کسانی مسئولیت پذیر است. ذینفعان عمده سازمان شناسایی می شوند . در این دیدگاه روش ارائه شده توسط فریدمن می تواند راهگشا باشد .
وود مسئولیت پذیری در این سطح را مسئولیت اجتماعی نامید. در مرور پیشینه تحقیق فیچ 29(1976) ، البرت و پارکت30 (1973) و اسمیت 31(2003)مسئولیت اجتماعی سازمان را در این سطح تعریف کرده اند و به عبارت دیگر مسئولیت اجتماعی سازمان را مسئولیت در قبال ذینفعان عمده یا گاهی در قبال سازمان ها و سهامداران و افرادی که تحت تاثیر فعالیت های سازمان قرار دارند ، تعریف نموده اند .
وود سومین لایه را سطح فردی تعریف می کند. در این سطح ، میزان و قدرت تشخیص و تصمیم گیری مدیریتی در قبال ذینفعان مورد بررسی قرار می گیرد . تصمیم گیری و تشخیص مدیران در این سطح به این نکته اشاره دارد که چقدر تک تک مدیران به ذینفعان اهمیت می دهند .
هی و گری (1974) عنوان کردند که هر مدیری دارای ارزش های مختص به خود می باشد که به سختی قابل تغییرند . همچنین آنها دقت کردند که بعضی از مدیران نسبت به مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمان خود دغدغه بیشتری دارند.
2-7-2- چارچوب کارول32
بدون شک چارچوب کارول به عنوان پر استفاده ترین چارجوب نقل قول شده است او مسئولیت پذیری اجتماعی را به چهار دسته تقسیم می کند که از پایین ترین سطح به بالاترین سطح عبارتند از
1) بعد اقتصادی
2) بعد قانونی
3) بعد اخلاقی
4) بعد عمومی و ملی (انسان دوستی )

شکل : (2–1) هرم مسئولیت های اجتماعی سازمان
منبع: کارول ،(1991)

بعد اقتصادی : مهم ترین بعد مسیولیت اجتماعی سازمان ها بعد اقتصادی است که در آنها فعالیت ها و اقدامات اقتصادی مد نظر است به عبارت دیگر مسئولیت اولیه هر سازمان اقتصادی کسب سود است .وقتی سازمان سود لازم را به دست آورد،می تواند به مسئولیت های دیگرش بپردازد.در واقع دراین بعد هدف اولیه مهم است.جدول شماره (1 – 2) اهم خصوصیات مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها از نظر اقتصادی را طبقه بندی کرده است ( کارول،1991).
بعد قانونی : دومین بعد مسئولیت اجتماعی بعد قانونی(حقوقی)است وسازمان ها ملزم می شوند که در چهارچوب قانون ومقررات عمومی عمل کنند.جامعه این قوانین را مشخص می کند و شهروندان وسازمان ها موظف به انجام آن هستند.به این بعد التزام اجتماعی نیز می گویند.این نوع از مسئولیت پذیری اجتماعی را در اصل می توان لایه دوم از هرم مسئولیت پذیری اجتماعی بنگاه برشمرد ، ولی همچون مسئولیت اقتصادی از نوع پایه ای و اجباری می باشد که در صورت عدم پرداختن به آنها ، موجب زوال بنگاه می گردد که در جدول شماره (1 – 2) به مهم ترین خصوصیات این نوع مسئولیت اجتماعی اشاره شده است .
جدول2-1: مسئولیت اقتصادی و مسئولیت قانونی
اجزای مسئولیت اقتصادی
اجزای مسئولیت قانونی
1. این مهم است تا بنگاه به صورتی عمل کند تا بیشترین سود به ازای هر سهم را کسب کند.

1. بنگاه باید در راستای انتظارات دولت و قانون رفتار کند.
2. بنگاه متعهد مسئول است که در صورت امکان سوده باشد.
2. این اهمیت دارد که بنگاه مطابق با قوانین و مقررات حقوقی در سطح کشور ، استان و جامعه محلی رفتار کند .
3. حفظ موقعیت رقابتی بنگاه مهم می باشد .
3. این اهمیت دارد که شرکت مطیع قانون باشد .
4. راندمان بالای تولید برای بنگاه الزامی است
4. این مهم است که یک شرکت در صورتی که مطابق قانون رفتار کند ، موفق نامیده می شود.
5. بنگاه باید طوری پی ریزی شده باشد که همیشه سوده ده باشد.
5. این مهم است که کالا و خدمات تولید شده از حداقل نیاز های قانونی و حقوقی برخوردار باشد .
منبع: کارول ،(1991)

بعد اخلاقی :دراین بعد از سازمان ها انتظار می رود که همچون سایر اعضای جامعه به ارزش ها ،هنجار ها و اعتقادات مردم احترام گذاشته وشئونات اخلاقی را در کارها و فعالیت های خود مورد توجه قرار دهند.بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی را پاسخگویی اجتماعی نیز می گویند.مسئولیت اخلاقی به عنوان لایه سوم از هرم مسئولیت پذیری اجتماعی مطرح شده است و باید توجه داشت که این لایه با لایه حقوقی تعاملی پویا و دینامیک دارد . جدول شماره ( 2 – 2 ) خصوصیاتی که به شناسایی فعالیت های اخلاقی کمک می کند را شرح می دهد .
بعد عمومی وملی( انسان دوستی ) : چهارمین بعد مسئولیت اجتماعی بعد ملی است که شامل انتظارات ،خواسته ها و سیاست های مدیران عالی در سطح کلان است که انتظار می رود مدیران و کارگزاران سازمان ها با نگرش همه جانبه و رعایت و حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور،تصمیمات و استراتژی های کلی سرلوحه امور خود قرار داده و بادید بلند مدت تصمیم گیری کنند(به نقل از مشبکی و شجاعی ، 1389). در واقع کارول(1991) آن را به عنوان فعالیت های سازمان در جهت پاسخ به انتظارات جامعه برای شناسایی سازمان به عنوان شهروند خوب یاد می کند . تفاوت بین فعالیت های ناشی از مسئولیت اخلاقی و فعالیت های ناشی از انسان دوستی را می توان درگیر نبودن وجدان و شعور اخلاق افراد جامعه در رابطه با مسئولیت نوع انسان دوستانه دانست . جامعه علاقه مند است که سازمان ها قسمتی از پول و دارایی خود را در فعالیت های بشر دوستانه مصرف کنند. اما اگر سازمانی این کار را نکند ، در نزد آنها محکوم نمی شود. نکته ای که وجود دارد این است که هر چند فعالیت های بشر دوستانه به عنوان بالاترین و کامل ترین نوع مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان محسوب می شود اما در هرم مسئولیت پذیری اجتماعی به و ضوح کم اهمیت ترین می باشد . در جدول شماره ( 2- 2) خصوصیات و قسمت هایی برای این نوع مسئولیت پذیری اجتماعی ذکر شده است .

جدول 2-2 :مسئولیت های انسان دوستی و مسئولیت های اخلاقی
اجزای مسئولیت های انسان دوستی
اجزای مسئولیت های اخلاقی
1. این مهم است که سازمان به نحوی عمل کند که سازگار با بشر دوستی و در جهت انتظارات خیر خواهانه جامعه باشد .
1. سازمان باید در راستای انتظارات جامعه و اصول اخلاقی مورد پذیرش مورد پذیرش جامعه رفتار کند.
2. این برای سازمان مهم است که در پیشرفت هنر مشارکت داشته باشد.
2. برای سازمان این اهمیت دارد که به هنجار های اخلاقی جدید و در حال شکل گیری در جامعه توجه کرده و به آنها احترام بگذارد .
3. این مهم است که مدیران و کارکنان شرکت در فعالیت های خیر خواهانه به صورت داوطلب شرکت داشته باشند.
3. برای سازمان اهمیت دارد که در راستای رسیدن به اهداف از طرف اخلاقیات جامعه به خطر نیفتد.
4. برای سازمان مهم است که به مؤسسات آموزشی دولتی و خصوصی کمک
کند.
4. باید ملاک شهروندی سازمان رعایت اخلاقیات باشد .
5. برای سازمان مهم است که در پروژه هایی که به بهبود کیفیت زندگی در جامعه کمک می کند مشارکت داشته باشد.
5. مهم است که رفتار های اخلاقی فراتر از احترام به قوانین و مقررات باشد.
منبع: کارول ،(1991)
همچنین لوسیر و کیمبل 33(1949) در کتاب مدیریت ورزشی ابعاد مسئولیت اجتماعی را از پایین ترین سطح به بالاترین سطح به ترتیب به صورت ذیل تقسیم بندی کرده اند:
منع اجتماعی34:در این سطح مدیران تعمدا انجام می دهند یا از کارمندان درخواست می کنند که کارهای غیر قانونی یا غیر اخلاقی را انجام دهند
وظیفه اجتماعی35: در این سطح، مدیران حداقل نیاز های قانونی را می بینند.برآوردن نیاز ها روشی است که شرکت ها روی راحلهای آسان تکیه می کنند و داوطلبانه روی شروع برنامه های مسئولیت اجتماعی پایداری می کنند.

واکنش اجتماعی 36:مدیران به درخواست مناسب مربوط به اجتماع واکنش نشان می دهند.رایج ترین نوع و اکنش اجتماعی که رخ می دهد زمانی است که گروه های اجتماعی از شرکت ها برای اهداء هدایا به جشنواره های هنری،بورسیه دانشکده یا نامه های ضد دارویی، حامیان مالی تیم های ورزشی یا استفاده از تسهیلات شرکت درخواست هایی می کنند.
درگیری اجتماعی37 : در این سطح،مدیران به طور داوطلبانه اعمال مسئولیت اجتماعی راآغاز می کنند. (ترجمه رضوی، برومند، و یوسفی، 1391).
2-7-3- چارچوب ذینفعان
سومین چارچوب مورد بررسی در رابطه با مسئولیت اجتماعی سازمان ها را می توان ناشی از کتاب معروف « مدیریت استراتژیک : روش ذینفعان » دانست ( کوچیس38 ، 2006). هرچند کارول(1991 ،) و وود( 1991)هر دو به مسئولیت اجتماعی سازمان در قبال جامعه اشاره داشته اند اما پیشروی واقعی در زمینه مسئولیت اجتماعی در قبال ذینفعان بدون شک فریمن می باشد (کوچیس ، 2006). تئوری ذینفعان که توسط فریمن در سال 1985 مطرح شد به طور کلی به تعامل سازمان و جامعه تاکید دارد. سال هاست که تئوری ذینعان به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی سازمان توسط محققان مختلفی همچون هریسون و فریمن39 (1999)، کلونوسکی40 ، کلارکسون41 (1995) مورد تاکید می باشد و این موضوع مطرح است که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیت پذیری Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، مسئولیت پذیری، مسئولیت اجتماعی شرکت