پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، باشگاه های فوتبال، سازمان های ورزشی

دانلود پایان نامه ارشد

تحت تأثیر ارزش های مکاتب مادی گرایی و ماتریالیستی قرار داشته و هدف تمامی فعالیت های کسب و کار را حداکثرسازی سود دانسته و مسئولیت اجتماعی مدیران را در قبال جامعه کم رنگ و تا حدودی نادیده می انگارد(نیکومرام، فیض آبادی، 1389).
2-10-2- دیدگاه عمومی
این دیدگاه دارای دامنه ای گسترده تر از دیدگاه کلاسیک بوده و سازمان های کسب و کار را به عنوان شرکای جامعه و نهادهای عمومی تعریف کرده و معتقد است؛ بر اساس این دیدگاه سازمان ها باید برای خدمت به جامعه با حکومت مشارکت کنند (سازمان های دولتی و غیر دولتی)، در امر تحقیق و تربیت سهیم باشند و همچنین در حل مسائل اجتماعی و بهبود زندگی هر فرد تلاش کنند. بر اساس دیدگاه مزبور به علت اینکه جامعه به مؤسسات بازرگانی اجازه فعالیت و رشد داده است و سازمان های مزبور از منابع کمیاب همین مردم استفاده می کنند، لذا سازمان ها باید خدمتگذار عموم باشند و جامعه حق دارد که به خاطر رفاه عموم آنها را کنترل کند(ایران نژاد پاریزی، 1371).

2-10-3- دیدگاه اسلامی
احکام دینی و الهی در خصوص مسئولیت اجتماعی، سازمان ها (حکومتی و غیر حکومتی) و مدیران آن را از زاویه ای دیگر و با دیدگاهی گسترده تر و عمیق تر نگاه کرده و مورد بررسی قرار داده است. هرچند بر اساس موازین الهی و سیره پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) توجه به امورات جامعه و مردم در سرلوحه کارها قرار گرفته اند، اما چنین فعالیت هایی را نه به عنوان هدف بلکه به عنوان وسیله ای برای رضای خداوند و تقرب انسان به ذات اقدس الهی دانسته است. به عبارت دیگر این دیدگاه به ارزش هایی چون آزادی و عدالت، برابرس اجتماعی و منزلت انسان، آن گونه که در شریعت مطرح شده، تأکید دارد. در دیدگاه اسلامی علاوه بر آنچه در دیدگاه عمومی مورد توجه قرار گرفته است، به عرصه زندگی و معنویت، توسعه و بالندگی و سلامتی معنوی جامعه نیز توجه شده است. توجه به این ارزش ها بر خلاف دیدگاه عمومی که به گونه ای زاییده شرایط امروز است، در دیدگاه اسلامی در بطن ایدئولوژی اسلامی قرار دارد.(نیکومرام، ساروی، 1389).
2-11- رابطه مسئولیت اجتماعی با تعهد و پاسخگویی اجتماعی
همان طور که از تعاریف می توان استنباط کرد، سازمان ها با توجه به مناسبات و تعاملاتی که با محیط خودشان دارند، باید علاوه بر قبول تعهدات اجتماعی، در نهایت پاسخگویی اجتماعی نیز داشته باشند. برای درک بهتر موضوع، مسیر تکامل مشارکت اجتماعی سازمان ها در شکل زیر آورده شده است.

شکل 2 – 2 : رابطه مسئولیت اجتماعی با پاسخگویی اجتماعی

یک سازمان، زمانی که تنها به مسئولیت های قانونی و اقتصادی خود عمل کند، به تعهدات اجتماعی اش عمل کرده است. بعد از تعهد اجتماعی، سازمان ها وارد مرحله بعدی خواهند شد؛ در این مرحله آنها برای فعالیت های خود یک چارچوب اخلاقی در نظر می گیرند.

در این حالت، سازمان ها اقدام به فعالیت هایی می کنند که سعی در بهتر نمودن وضع جامعه دارند و از کارهای ضد اخلاقی به شدت پرهیز دارند. نهایتا بعد از مسئولیت اجتماعی، وارد عرصه پاسخگویی اجتماعی می شوند که در این شرایط با توجه به توان و ظرفیت شان عمل می کنند و بر اساس برنامه ها و اقدامات عملی طبق چارچوب های اخلاقی، در جهت بهبود وضع جامعه تلاش می کنند(قاهری، 1389).
2-12- اصول مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی، کل طیف اصول بنیادی را که از سازمان ها انتظار می رود آنها را بپذیرند و در اقدامات خود منعکس کنند، در بر می گیرد. اصول مزبور، در میان بقیه موارد شامل کرامت انسانی، اخلاق و رفتار منصفانه نیروی انسانی، جامعه (مشتریان، تامین کنندگان و سهامداران)، محیط و حفاظت از زیست، می شوند. این اصول نه تنها از لحاظ اخلاقی اهداف مطلوب و پسندیده ای هستند، عوامل کلیدی مهمی نیز در حصول اطمینان از این نکته اند که جامعه امکان بقای سازمان را در درازمدت فراهم می آورد، زیرا از این فعالیت ها و رفتار سازمان بهره می برد. اصول مسئولیت اجتماعی که توسط مؤسسه ISM مورد بررسی قرار گرفت، ارائه می شود. البته این اصول برای مدیران زنجیره تولید تدوین شد که قابل تقسیم به دیگر سازمان ها نیز می باشد. این اصول عبارتند از:
1) جامعه : تعهدش در راستای ایجاد مزیت برای جامعه و همچنین تحریک و تشویق سازمان های مرتبط برای حرکت در راستای منافع جامعه
2) محیط : تشویق و تحریک سازمان ها برای ایجاد سازوکار پاسخگویی محیط خود، به طوری که ابهام و نارضایتی محیط رفع شود و همچنین مواضع سازمان ها و اثرات سیاست های سازمان بر روی نرخ های تورم، بیکاری و فقر روشن شود.
3) اخلاق : ایجاد منشور اخلاقی برای سازمان ها و کوشش در جهت عمل به اصول و مبانی اخلاقی
4) مسئولیت مالی : مسئولیت در برابر اموال افرادی که در سازمان سرمایه گذاری کرده اند؛ همچنین در سازمان های بزرگ دولتی، مسئولیت در برابر اموال مردم و ثروت ملی.
5) کرامت انسان ها (حقوق بشر) : برخورد با افراد داخل و خارج از سازمان به طور محرمانه و با رعایت شأن افراد، احترام و پشتیبانی از حقوق بین الملی تا جایی که در حیطه سازمان است و ایجاد تحرک در دیگر سازمان ها مرتبط برای احترام گذاشتن به دیگران.

6) امنیت : ایجاد فضایی امن برای افراد درون سازمان و افراد بیرون که با سازمان در ارتباط هستند و عدم ایجاد ناامنی برای دیگر افراد(به نقل از شیخیان عزیزی، باقری، 1389).
2-13- ورزش و مسئولیت اجتماعی
در برررسی ادبیات مسئولیت اجتماعی مطالعانت انجام شده به سه دسته تقسیم می شوند : دسته اول به تعریف و مفهوم مسئولیت اجتماعی پرداخته اند، دسته دوم به بررسی انگیزه های مدیریت و شرکت از انجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی می پردازند و دسته سوم از تحقیقات به پیامدهای مسئولیت اجتماعی متمرکز شده اند(واکر، پرنت61، 2010).
اگر چه مسئولیت اجتماعی به طور فزاینده در مدیریت و رفتار سازمانی مرسوم شده است، این مفهوم اخیرا وارد مباحثات مدیریت ورزشی شده است(بابیک، ولف62، 2006). به هر حال در زمینه مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزشی، توجه کمی به مسئولیت اجتماعی شده است. از آنجا که شاهد حرفه ای شدن بسیاری از ورزش ها هستیم، بدون شک ورزش نیز تبدیل به یک صنعت شده است. بنابراین مدیران ورزشی مانند مدیران دیگر صنایع باید از پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیطی جهان اطراف خود آگاه باشند(کلین، دووار63،2004). اسمیت و وستربیک64 (2007) نیز بیان کردند که سازمان های ورزشی با دیگر سازمان ها در حیطه مسئولیت اجتماعی تفاوت ندارند. اسلک و پرنت65 (2005) نیز بیان کرده اند «مطالعه پدیده های سازمانی در ورزش تحقیق های برتری را نسبت به دیگر حیطه ها به دست میدهد»
واکر و کنت (2009) ضمن بیان دیدگاه های متناقض فوق، بیان کرده اند: «مسئولیت اجتماعی در حیطه ورزش از دیگر حیطه ها متفاوت است زیرا این صنعت ویژگی هایی دارد که آن را از دیگر سازمان ها در بخش های تجاری متمایز می کند، به طور مثال قدرت ستاره ای ورزشکاران، ارتباطاتی که تیم های ورزشی با جوامع خاص دارند و سطوح اثرگذاری که با مصرف کنندگان زیاد صنعت ورزش حاصل می شود، ورزش را از دیگر حیطه ها متمایز می سازد(به نقل از واکر، پرنت، 2010 ).
2-14- زمینه های مسئولیت اجتماعی در ورزش
فاکتور های متنوعی منجر به افزایش اهمیت مسئولیت اجتماعی برای سازمان های ورزشی می شود(لاوو،ماخانیا، ترنگروس66، 2004). اول اینکه فراگیر بودن ورزش که منجر به ارتقای سازمان های ورزشی به عنوان اعضای اثرگذار بر جامعه از یک سو و تبدیل شدن به یک تجارت بزرگ از سوی دیگر می شود.
دوم اینکه سازمان های ورزشی با مصرف کنندگان زیادی روبه رو هستند که کاملا از جنبه های اجتماعی سیاست های سازمان اگاه هستند(اسلک، پرنت، 2005). در حالی که تاکید ابتدایی مسئولیت اجتماعی در رابطه با معضلاتی از جمله شفافیت، حسابرسی، و کارمندان خوب بود، اکنون بیشتر توجه بر نقش سازمان ورزشی در اجتماع متمرکز شده است(لاوو،ماخانیا، ترنگروس، 2004) .تیم های ورزشی در فعالیت های مسئولیت اجتماعی متفاوتی مشارکت می کنند، این فعالیت ها شامل این موارد است، اما به آنها محدود نمی شود : فعالیت های داوطلبانه ورزشکار، طرح های آموزشی، کمک های انسان دوستانه، پیشرفت جامعه، طرح های اجتماعی، قدردانی از طرفداران، طرح های مربوط به سلامتی و رعایت اصول زیست محیطی(واکر، پرنت، 2010) .
2-15- فوتبال و مسئولیت اجتماعی
باشگاه های فوتبال فقط به دنبال بردن بازی به هر قیمتی نیستند، بلکه همانطور که نایک هورنبای می نویسد یک حس محبوبیت را هم مدیون طرفداران شان هستند(باشگاه آرسنال67 2010). باشگاه های فوتبال به عنوان نهاد هایی که به راحتی و درستی می توانند اجتماعی را که به آن تعلق دارند نمایش دهند، از جایگاه ویژه ای در جامعه برخوردار هستند. یک باشگاه فوتبال سفیر جامعه ای است که به آن تعلق دارد و به وسیله فعالیت هایش در خارج از زمین بازی آن اجتماع را نمایش می دهد؛ مسئله دیگری که از اهمیت بیشتری برخوردار است این است که باشگاه وسیله ای برای هویت بخشیدن به شهروندان است(روسکا68 2014). الکساندر کولین وین69 (2007) در رابطه با فوتبال می نویسد: «باشگاه هایی از شهرها و نواحی مختلف بر قلب ها و ذهن طرفداران شان حکمرانی می کنند. هر باشگاه همانطور که طرفدارانش باور دارند، دربرگیرنده شخصیت ملی، سنت ها و روحی است که جامعه ی آن باشگاه تعریف می کند. باشگاه های فوتبال می توانند به شکلی ساخته شوند که بازتابی از ایدئولوژی قومی و محلی، خصوصیات، روحیات، باورها، اعمال و سنبل هایی باشند که فرهنگ ها را تشکیل می دهند . اما نتیجه ورزشی باشگاه در فعالیت هایش آن ها را ترویج می دهد. اگر باشگاه فوتبالی به غیر از ارائه مسابقه به طرفداران درگیر مسائل اجتماعی یا جامعه مدنی شود، از جایگاه ویژه ای برخوردار می شود که نوعی قدرت برای معتمد کردن افراد است(روسکا 2014). به علت جایگاه ویژه باشگاه های فوتبال، یک پیوند قوی میان باشگاه های فوتبال و اجتماع آن باشگاه به وجود آمده است. به دلیل حمایت طرفداران باشگاه تصمیم می گیرد که به طرفدارانش چیزی بیشتر از یک بازی فوتبال ارائه دهد. باشگاه مکم های مختلفی در غالب برنامه های آموزشی و تحصیلی، سلامت اجتماعی و انسان دوستی (خیریه) به جامعه ارائه می دهد. وقتی باشگاه فوتبال عملکرد این چنینی دارد، شهروندان سپاس گذار می شوند و به خاطر ارتباط قویی که بین جامعه و باشگاه فوتبال به وجود می آید، شهروندان حمایت بیشتری از خود نشان می دهند.
باشگاه فوتبال هم مثل شهروندان عضو و نیروی با نفوذی از جامعه است. باشگاه های فوتبال نه تنها در زمین بازی بلکه در فعالیت های خارجی اش مثل مسئولیت اجتماعی باعث پیشرفت جامعه می شود(روسکا 2014) . رسانه های سراسری مثل روزنامه ها و تلوزیون اطلاعاتی اندکی و با جزئیات مختصر در رابطه با فعالیت های مسئولیت اجتماعی ارائه می دهند، از این رو بهترین منبع گرداوری اطلاعات داخلی باشگاه ها که به طور وسیع اطلاعات تخصصی باشگاه را به جامعه منتقل می کند، وب سایت های رسمی باشگاه ها هستند. اگر چه سایت های باشگاه ها اطلاعات جامعی از فعالیت های باشگاه در اختیار کسانی می گذارد که علاقه مند به پیگیری فعالیت های باشگاه هستند(وان، میلنیک، راسل، پیس70، 2001). فعالیت های باشگاه های فوتبال در جامعه با یکدیگر مشابه هستند و فقط درجه مشارکت باشگاه ها بسته به قدرت مالی و امکانات باشگاه متفاوت است(روسکا 2014) . واکر و پرنت (2010) مشارکت اجتماعی ورزشی باشگاه ها را بر حسب عنوان های متفاوت برنامه ها ططبقه بندی کرده اند: برنامه های آموزشی، برنامه های ورزشی، برنامه های اجتماعی، برنامه های فرهنگی، برنامه های خانوادگی، برنامه های سلامتی و برنامه های خیریه .
2-16- تاریخچه مسئولیت اجتماعی در فوتبال
جالب است بدانیم که از نخستین روزهایی که فوتبال سازمان دهی شد یعنی از قرن نوزدهم، ردپای مسئولیت اجتماعی نیز در فوتبال مشاهده می شود. بیش از صد و پنجاه سال پیش مردم بدون فکر کردن به مسئولیت اجتماعی تصمیمات اخلاقی می گرفتند. آندروکارنگی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی سازمان، مشارکت اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، باشگاه های فوتبال، رضایتمندی