پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، لیگ برتر فوتبال، رضایتمندی

دانلود پایان نامه ارشد

ها، می توان انگیزه های متنوعی را پیدا کرد. تماشاگران با حضور گسترده خود به حمایت مادی و معنوی از تیم خود می پردازند. آنها با خرید بلیت بخشی از هزینه های تیم را تامین می کنند.
به علاوه با حمایت آنها ارزش معنوی باشگاه ها افزایش می یابد و شرکت ها برای بدست گرفتن حامیان تیم با هم رقابت کرده و منابع مادی زیادی را برای استفاده ی تبلیغاتی سرمایه گذاری می کنند (ندایی و علوی). حال باشگاه ها نیز به عنوان یکی از سازمان های ورزشی در قبال این تماشاگران و جامعه مسئولیت هایی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی دارند بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که چه رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال و رضایتمندی تماشاگران وجود دارد .
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
موفقیت چشم گیر دهه های اخیر سازمان هایی با حداقل امکانات مادی از یک سو و شکست سازمان هایی با بهترین توانایی هایی مادی از سوی دیگر بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیر مادی و معنوی در بالندگی سازمان ها می باشد (روحی عزیزی و مهدوی، 1382).
موضوع مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت های مختلف در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمان های غیر دولتی، جنبش های اعتراضی علیه قدرت سازمان ها، افزایش آگاهی اجتماعی،توسعه بازارهای سرمایه، گسترش شرکت های سهامی عام و رسوایی های مالی و اخلاقی سازمان های بزرگ، تبدیل به پارادایم مسلط و غالب در فضای اداره سازمان ها شده است. افکار عمومی، به ویژه در جوامعی که دیدگاه های برنده – برنده جانیفتاده سازمان های اقتصادی و سرمایه داران را کسانی می پندارند که برای سود بیشتر به ضرر جامعه و مصرف کنندگان عمل می کنند (امیدوار، 1387).
بنابراین در شرایط فعلی، رعایت مسائل اخلاقی، اجتماعی و زیست محیطی برای سازمان های مختلف از حد یک شعار و توصیه فراتر رفته و متمایل به عملیاتی نمودن پیدا کرده است. امروزه مدیری در کار خود می تواند موفق باشد که علاوه بر داشتن مهارت فنی، به دانش سیاسی و بینش اجتماعی نیز مجهز باشد.
ارج نهادن به منافع عامه و توجه به خواست های اجتماعی از زمره مسائلی است که مدیران در کنار اهداف سازمان باید بدان بهای فراوان دهند در عصر ما مدیر موفق کسی نیست که صرفا اهداف اقتصادی و فنی را فرا روی خود قرار دهد بلکه کسی است که اهداف سازمان را در کنار منافع عامیانه و سیاست های کلی ارزیابی و ارزشگذاری کند(احمدی، الوانی و معمار زاده طهران، 1390).
ورزش و در کنار آن باشگاههای ورزشی به عنوان یک سازمان این قابلیت را دارند تا در اکثر مقوله های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی ایفای نقش کنند و به راستی در جهان کنونی کمتر پدیده ای را می توان یافت که از چنین ویژگی و قابلیتی برخوردار باشد، این پدیده جهانی امروزه با چالشی جدی روبروست. چالشی که ارزش های فرهنگی و اجتماعی را هدف قرار داده و به راحتی نمی توان از کنار آن گذشت. این موضوع همان از دست رفتن روح ورزش و اخلاق و ارزش ها و هنجار های ورزشی در میان کل جامعه عظیم ورزش است که شامل ورزشکاران، مربیان، داوران، تماشاگران و رسانه های گروهی و مدیران باشگاه ها می باشد (ندایی و علوی، 1386). بنابراین جامعه از باشگاه ها به عنوان متولیان ورزش انتظار دارد ارزش های جامعه را به اهداف و نتایج کوتاه مدت ترجیح داده و آن را سرلوحه کار خود قرار دهند.
همچنین قسمتی از ورزش را تماشاگران تشکیل میدهند، تماشاگران به عنوان یکی از ذینفیان باشگاه ها و عامل کلیدی برای جذب حامیان مالی هستند. تماشاچیانی که برای تماشای مسابقات ورزشی در ورزشگاه حضور می یابند اهمیت خاصی برای هر لیگ ورزشی دارند و مهم ترین سرمایه باشگاه های حرفه ای به شمار می آیند ؛ زیرا علاوه بر اینکه به لیگ های ورزشی هویت می بخشند، باخرید بیلت مسابقات نقش برجسته ای در کسب درآمد برای لیگ های ورزشی دارند . از طرف دیگر حضور بیشتر تماشاگران در مسابقات باعث افزایش جذابیت در فضای ورزشگاه می شود و حتی بخشی از جذابیت فوتبال در رسانه ها به دلیل فضایی است که حضور تماشاچیان در ورزشگاه ایجاد می کند که این مهم باعث افزایش تمایل اسپانسر ها برای حمایت از باشگاه ها می شود (نعمتی، تجاری، زارعی، و اشرف گنجویی، 1391).
بنابراین توجه به دیدگاه ها و خواسته های تماشاگران می تواند باعث رضایتمندی آنها و در نتیجه حضور آنها و افزایش جذابیت بازی ها شود. . اما در راستای تحقق این هدف موانع و مشکلاتی وجود دارد که نیازمند تحقیق در این زمینه است. با توجه به مباحثی که در بخش های قبلی بدان ها اشاره گردید و از طرفی نظر به افزایش گرایش به ورزش چه به صورت فعال و چه به صورت غیر فعال ( تماشاگری ) و وجود خلأ پژوهشی در این زمینه، در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال و رضایتمندی تماشاگران هستیم.

چارچوب نظری تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی تحقیق
تعیین رابطه بین مسئولیت های اجتماعی باشگاه ها با رضایت مندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال
1-4-2- اهداف اختصاصی
1. تعیین رابطه وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران از دیدگاه تماشاگران و کارشناسان
2. تعیین رابطه نگرش کارشناسان نسبت به انجام مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال و رضایتمندی و حضور آنان در ورزشگاه
3. تعیین رابطه نگرش تماشاگران نسبت به انجام مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال و رضایتمندی و حضور آنان در ورزشگاه
4. تعیین وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال از دیدگاه کارشناسان و تماشاگران
5. تعیین دیدگاه کارشناسان و تماشاگران نسبت به انجام مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال

1-5 – فرضیات تحقیق
1. بین وضعیت مسئولیت های اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال بارضایت مندی تماشاگران و کارشناسان رابطه وجود دارد.
2. بین نگرش کارشناسان نسبت به انجام مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال و رضایتمندی و حضور در ورزشگاه رابطه وجود دارد.
3. بین نگرش تماشاگران نسبت به مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال و رضایتمندی و حضور در ورزشگاه رابطه وجود دارد.
4. باشگاه های لیگ برتر از نظر مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارشناسان و تماشاگران در وضعیت خوبی قرار دارند.
5. نگرش کارشناسان و تماشاگران نسبت به مسئولیت اجتماعی باشگاههای لیگ برتر مثبت است.

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق:
1-6-1) مسئولیت اجتماعی
تعریف نظری : مسئولیت های اجتماعی مدیران / مؤسسات عبارتند از الزام به پاسخگویی و ارضای توقعات گروه های ذینفع خارجی اعم از مشتریان، تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، پاسداران محیط زیست و اهالی محل تولیدی / خدماتی، با حفظ منافع گروه های ذینفع داخلی اعم از مالکان یا سهامداران و کارکنان واحد(گودرزی، 1391).
تعریف عملیاتی : در تحقیق حاضر، مسئولیت اجتماعی اداراک شده عبارتست از میانگین دیدگاه افراد نسبت به انجام مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال که شامل 10 پرسشنامه مربوط به نگرش سنجی افراد نسبت به مسئولیت اجتماعی است همچنین در این تحقیق هدف دیگر از مسئولیت اجتماعی عبارتست از میانگین چهار بعد اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه که شامل 12 سوال از پرسشنامه تحقیق می باشد.

تعریف نظری ابعاد مسئولیت اجتماعی :
• بعد اقتصادی : آنچه سازمان باید برای حداکثرسازی سود انجام دهد ؛
• بعد قانونی : آنچه سازمان مجبور و ملزم است انجام دهد ؛
• بعد اخلاقی : آنچه سازمان بهتر است انجام دهد ؛
• بعد عمومی وملی(بشر دوستانه) : آنچه سازمان مایل است انجام دهد (به نقل از مشبکی و شجاعی،1389) ؛
1-6-2- رضایتمندی
تعریف نظری: اولیور 12(1997) رضایتمندی مشتری را اینگونه بیان می کند: « قضاوتی است در مورد ویژگی محصول یا خدمات یا خود محصول یا خدمات که سطوح لذت بخشی از عملیات مربوط به مصرف را فراهم می کند». با توجه به شواهد تجربی و تئوری، برای مشتریان ورزشی (تماشاگران و هواداران) نیز به کار می رود.
تعریف عملیاتی: در این تحقیق ،رضایتمندی تماشاگران و کارشناسان میانگین امتیازی است که از تکمیل پرسشنامه توسعه یافته رضایتمندی که شامل 3 سوال است به دست می آید. (تهیه شده بر اساس پرسشنامه اولیور، 1997 )
1-6-3- حضور در ورزشگاه
تعریف عملیاتی : در این تحقیق منظور از حضور در ورزشگاه ، تعداد حضور تماشاگران و کارشناسان در یک فصل در ورزشگاه بر اساس دیدگاه خودشان است .
1-6-4- تماشاگران
تعریف نظری: آن دسته از افرادی هستند که علاقه مند به تماشای رویداد های ورزشی از قبیل مسابقات المپیک، جام جهانی و سایر مسابقات هستند(هیل، مادورا، زوبر13، 1999).
تعریف عملیاتی : منظور از تماشاگران در این تحقیق کلیه تماشاگران تیم های استان تهران حاضر در لیگ برتر فوتبال (استقلال، پرسپولیس، راه آهن، نفت) که برای دیدن مسابقات و تماشای بازی ها در ورزشگاه حضور می یابند.

1-6-5-کارشناسان
تعریف عملیاتی : منظور از کارشناسان در این تحقیق اساتید دانشگاه با گرایش مدیریت ورزشی می باشد.

1-6-7- لیگ
تعریف نظری : مجموعه مسابقاتی که در طی یک سال (فصل) به صورت رفت و برگشت (دوره ای) بین تیم های باشگاهی حاضر در لیگ انجام می شود(بختیاری، 1388).

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
در این فصل به بیان مبانی نظری تحقیق، تاریخچه، تعاریف ارائه شده در ادبیات تحقیق، دیدگاه ها و نظریه های مرتبط با تحقیق و سپس با بررسی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور می پردازیم.
در آغاز قرن بیست و یکم مردم با چالش های قابل توجهی روبه رو شدند ، که عمده ترین آنها در سطوح اجتماعی و زیست محیطی ، تغییرات آب و هوا و عمیق بودن نابرابری های اقتصادی ، در سراسر جهان است ،این امر باعث شده تا جوامع و مصرف کننده گان خواستار آن باشند که شرکت ها و سازمان های مختلف به عنوان یک عامل تغییر در جامعه فعالانه در راه حل مشکلات اجتماعی که جوامع با آنها روبرو هستند مشارکت کنند. تحقیقات نشان داده اند که یک رابطه مثبت بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (CSR)14 و واکنش مصرف کنندگان به آن شرکت و محصولات آنها و جود دارد( باتاچاریا و سن 2004)15 . در سال 2009 در یک نظر سنجی گسترده توسط مؤسسه معتبر « مک کنزی »16 ، از میان 2245 مدیر ارشد شرکت های موفق سراسر جهان ، حدود 75 درصد آنها معتقد بودند که سرمایه گذاری برای اجرای برنامه های قوی و موفق در حوزه های مختلف اجتماعی و خیریه ، می تواند در بلند مدت از طریق ایجاد خوشنامی و اعتبار فراگیر برای شرکت های اجرا کننده ، ارزش سهام شرکت را بالا ببرد (به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ). ما در این پژوهش تلاش می کنیم ، تا مفاهیم اساسی اقدامات مسئولیت پذیری اجتماعی باشگا های لیگ برتر فوتبال را مورد مطالعه قرار داده و رابطه آن را با رضایتمندی تماشاگران فوتبال، مورد بررسی قرار دهیم .

2-2- تاریخچه و تعاریف مسئولیت اجتماعی
هرچند که عبارت «مسئولیت اجتماعی سازمان ها» در قرن بیستم خلق شده سازمان های مشخصی نیز در گذشته درگیر اقداماتی برای منافع کارگران، جامعه و محیط زیست بوده اند برای مثال در دهه 1870 متعاقب با تحریم مصرف کنندگان انگلیسی در ارتباط با شرکتی که در جریان تولیدش از کارگران برده استفاده می کرد، کمپانی هند شرقی مجبور شد رویه و پرداخت خود را تغییر بدهد و در تولید شکر از کارگران غیر برده در بنگال استفاده کند . در دهه 1800 ،سازمان لید کواکر17 در انگلستان شهرک هایی برای کارگرانش ساخت، مدارس و کتابخانه هایی برای خانواده هایشان ایجاد کرد (ایزو18،2004).
تا پیش از دهه 1960 بحثی پیرامون مسئولیت اجتماعی مدیران و سازمان هایشان مورد تاکید نبود و از آن سال ها ست که بحث ، پیرامون این موضوع و اهمیت آن در سازمان ها شکل گرفته است . بنیان اولیه این بحث از زمانی آغاز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، همبستگی پیرسون، رضایتمندی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیت پذیری