پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت کیفیت، ناسازگاری، مقایسات زوجی، کیفیت جامع

دانلود پایان نامه ارشد

مبنای هر کدام از منابع مدیریت کیفیت با روش ANPمقایسه زوجی میشوند، بنابراین سهم هر کدام از استراتژی ها از هر کدام از منابع در شرایط واقعی مشخص میشود. نتایج این گام در گام ششم کاربرد دارد.سؤالات دهم، یازدهم و دوازدهم پرسشنامه که در ضمیمه آمده است، نشان دهنده مقایسات زوجی این مرحله است.این مرحله در شکل 3-1 نشان داده شده است.
استراتژیها بر مبنای سهمی که در افزایش کیفیت دارند، مقایسه زوجی میشوند. با روش ANPدر ماتریس مقایسه زوجی جداگانه، نتیجهی این گام که استراتژیهای اولویتبندی شده بر مبنای میزان تاثیر آنها در افزایش کیفیت است، در گام ششم کاربرد دارد. سوال سیزدهم پرسشنامه که در ضمیمه آمده است، نشان دهنده مقایسات زوجی این مرحله است. این مرحله در شکل 3-1 نشان داده شده است.
با به توان رسیدن نتایج حاصل از دو مرحله ی قبل در سوپر ماتریس، سهم کل منابع مدیریت کیفیت جامع که میبایست به هراستراتژی تخصیص داده شود بدست میآید. نتایج این گام محدودیتهای آرمانی را که میزان مطلوب منابع برای اجرای موفق هرکدام از استراتژیها در مدل برنامهریزی آرمانی هستند، مشخص میکند.
با استفاده از روش برنامهریزی آرمانی مشخص میشود که منابع (با توجه به سهم هر کدام از استراتژیها در افزایش کیفیت) چطور به هر استراتژی تخصیص داده شود تا نیاز دقیق آن ها پاسخ داده شده و یا حداقل اضافه یا کمبود منابع کمینه شود.
شکل‏31شبکه ارتباط بین استراتژیهای کیفیت، منابع مدیریت کیفیت و توانایی ارتقاء کیفیت

روش و ابزار گردآوری داده ها
دادهها را از چهار روش کلی میتوان از جامعه یا نمومه آماری استخراج کرد. این ابزارها عبارتنداز: پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک (خاکی، 1382). برای گردآوری دادهها از پرسشنامهای شامل متغیرهای هشام و شریف (2012) استفاده شده که روابط دودویی درون خوشهی منابع مدیریت کیفیت جامع و بین سه خوشهی منابع مدیریت کیفیت جامع (هشام و شریف، 2012)، استراتژیهای مدیریت کیفیت جامع (آراویندان و دیگران، 1996) و توانایی افزایش کیفیت را با پاسخگویی تیم تصمیم شرکت شهدگستران نوین به آن میسنجد. در این پرسشنامه که در ضمیمه آمده است از طیف فازی مثلثی چانگ (1996) (رفیعی و ربانی، 2014) استفاده شده است که در جدول 3-1 آمده است. در اعداد ذوزنقهای طیف بیشتری از اعداد دارای درجه عضویت یک هستند در صورتی که در اعداد مثلثی فقط یک عدد دارای درجه عضویت یک است. علت استفاده از اعداد مثلثی در این پژوهش این است که در این تحقیق از نظر افراد استفاده میشود و حد بالا و پایین وجود ندارد همچنین عملیات روی اعداد مثلثی بیشتر انجام شده و عملگرهای ریاضی روی اعداد مثلثی بیشتر توسعه داشته است و در منابع معتبر بسیار زیادی یافت میشود.
جدول‏31: اعداد فازی و معادل کلامی آنها
عدد فازی
عبارات کلامی
کد
(1,1,1)
مطلقا برابر
1
(1,2,4)
اهمیت مساوی
2
(2,4,6)
کمی مهمتر
3
(3,5,7)
مهمتر
4
(4,6,8)
خیلی مهمتر
5
(5,7,9)
خیلی خیلی مهمتر
6
این پرسشنامه شامل چهار قسمت اولویتبندی منابع بر مبنای منبع سوم (مربوط به مرحله اول تحقیق)، اولویتبندی منابع بر مبنای استراتژیها (مربوط به مرحله دوم تحقیق)، اولویت بندی استراتژی ها بر مبنای منابع (مربوط به مرحله چهارم تحقیق) و اولویتبندی استراتژیها بر مبنای میزان تاثیر آنها در افزایش کیفیت (مربوط به مرحله پنجم تحقیق) میباشد. متغیرها شامل هشت استراتژی و سه منبع مدیریت کیفیت هستند که استراتژیها عبارتنداز کنترل مستمر هزینه های کیفیت، چک کردن مداوم شکست ها، رویکرد دائمی به سمت هدف، رسیدگی دوره ای کیفیت، انتقال مداوم نظرات مشتریان، استفاده مستمر از دانش افراد، مدیریت مستمر اطلاعات کیفی، مدیریت مستمر سیستم کیفیت (آراویندان و دیگران، 1996) و منابع عبارتنداز منابع سازمانی، تکنولوژیکی و انسانی (هشام و شریف، 2012). نام استراتژیها و علامت اختصاری آنها در جدول 3-2 آورده شده است.

جدول3-2: نام استراتژیها و علامت اختصاری آنها
نامگزینه
علامتاختصاری
مدیریت مستمر سیستم کیفیت
MQS
چک کردن مداوم شکستها
CHF
رویکرد دائمی به سمت هدف
ATT
رسیدگی دورهای کیفیت
PQA
انتقال مداوم بازخورد مشتریان
TCF
استفاده مستمر از دانش افراد
UHK
مدیریت مستمر اطلاعات کیفی
QIM
کنترل مستمر هزینههای کیفیت
CQC
اعتبار یا روایی پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازهگیری میتواند خصیصه و ویژگیای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازهگیری کند یا خیر. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد (خاکی، 1382). روایی ابزار به کار گرفته شده از یک جهت، نوعی اعتبار محتوایی است که در این پژوهش به دلیل اقتباس از منبع معتبر تائید شده میباشد که به تائید خبرگان نیز رسیده است. از جهتی دیگر، روی تعاریف علمی مربوط به هر کدام از متغیرها درپژوهش آراویندان و دیگران (1996) کار زیادی انجام شده، با توجه به شرایط سازمان مورد مطالعه تعاریف ملموس و واضح تر شده و به تائید رسیده است.
پایایی پرسشنامه
مقصود آن است که اگر ابزار اندازهگیری را در یک فاصلهی زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد (خاکی، 1382). روش سنجش پایایی ابزار تحقیق با نرخ ناسازگاری که توسط ساعتی ارائه شد اندازهگیری میشود بطوری که ابتدا بیشترین مقدار ویژه (ƛ_max ) از ماتریس زوجی نهایی محاسبه شده و پس از آن به ازای بعد ماتریس، مقدار ثابتی تحت عنوان مقادیر شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی پیشنهاد میشود. مقدار نهایی نرخ ناسازگاری که همان مقدار پایایی است از خارج قسمت مقدار شاخص ناسازگاری بر شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی حاصل میشود. اگر حاصل کمتر از 1/0 باشد میگوییم سازگاری پذیرفته شده است و پایایی لازم وجود دارد. در این تحقیق نرخ ناسازگاری برای تمامی جداول مقایسه زوجی تحلیل شبکهای فازی کمتر از 1/0 (حداقل 006/0 و حداکثر 08/0) میباشد.
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
بعد از جمعآوری دادهها، مقایسات زوجی بین منابع مدیریت کیفیت بر مبنای منبع سوم و بر مبنای هر کدام از استراتژیها، مقایسات زوجی استراتژیهای مورد استفاده در مدیریت کیفیت بر مبنای منابع مدیریت کیفیت و بر مبنای نقش هرکدام در افزایش کیفیت محصولات با استفاده از تجزیه تحلیل شبکهای که توسط ساعتی (1996) ارائه شد، با استفاده از نرم افزار تحت وب FANP (پایگاه مدیر پلاس، 1392) انجام شد و نتایج برحسب درصد، نوع رابطه میان متغیرهای مختلف را مشخص میکند. نتایج به دست آمده از روش تجزیه تحلیل شبکهای به عنوان محدودیتهای سیستمی، ضرایب محدودیتهای آرمانی و محدودیتهای آرمانی وارد روش برنامهریزی آرمانی میشود. برنامهریزی آرمانی خطی با استفاده از نرم افزار Excel انجام شده و میزان انحرافات در تخصیص منابع به حداقل میرسد.
روش تجزیه تحلیل شبکهای فازی
جمعآوری نظر خبرگان
جهت جمعآوری نظرات خبرگان از پرسشنامه مقایسات زوجی فازی استفاده میشود.
معرفی نمادها و محاسبه نرخ ناسازگاری
= m عدد فازی میانی
= l عدد فازی پایینی
= u عدد فازی بالایی
=A^m ماتریس اعداد میانی قضاوتهای مثلثی
=A^g ماتریس اعداد میانگین هندسی حدود بالا و پایین قضاوتهای مثلثی
=W_i^m بردار وزن ماتریس اعداد میانی گزینه iام
=W_i^g بردار وزن ماتریس اعداد میانگین هندسی حدود بالا و پایین گزینه i ام
=λ_max^m بزرگترین مقدار ویژه برای ماتریس اعداد میانی قضاوتهای مثلثی
=λ_max^g بزرگترین مقدار ویژه برای ماتریس اعداد میانگین هندسی حدود بالا و پایین قضاوتهای مثلثی
=a_ijmعدد میانی قضاوتهای مثلثی گزینهiام بر مبنای معیار jام
=a_iju عدد بالایی قضاوتهای مثلثی گزینه iام بر مبنای معیار j ام
=a_ijl عدد پایینی قضاوتهای مثلثی گزینه iام بر مبنای معیارjام
=w_j^mبردار وزن ماتریس اعداد میانی معیار j ام
=w_j^g بردار وزن ماتریس اعداد میانگین هندسی حدود بالا و پایینمعیار j ام
=〖CI〗^mشاخص سازگاری ماتریس اعداد میانی قضاوتهای مثلثی
=〖CI〗^g شاخص سازگاری ماتریس اعدادمیانگین هندسی حدود بالا و پایین قضاوتهای مثلثی
=〖CR〗^mنرخ ناسازگاری ماتریس اعداد میانی قضاوتهای مثلثی
=〖CR〗^gنرخ سازگاری ماتریس اعدادمیانگین هندسی حدود بالا و پایین قضاوتهای مثلثی
امkگزینهی بالایی یا میانی پایینی ، ویژه بردار=W_k^s
امkگزینهی بالایی یا پایینی میانی، مثلثی عدد=a_kj^sمعیارj ام
=a_ij^mمجموع حاصلضرب اعداد مثلثی میانیiگزینه بر مبنای معیار jام
=W ̃_k بردار ویژهی گزینهی kام
=nتعداد گزینهها
=W_i^* وزن نهایی مؤلفهی هر سطح
Crisp ()= عدد قطعی وزن فازی نهایی
به منظور محاسبه سازگاری از روش گوگوس و بوچر استفاده شده است. گوگوس و بوچر (1998) پیشنهاد دادند براي بررسی سازگاری، دو ماتريس (عدد مياني و حدود عدد فازي) از هر ماتريس فازي مشتق و سپس سازگاري هر ماتريس بر اساس روش ساعتي محاسبه شود. مراحل محاسبه نرخ سازگاري ماتريسهاي فازي مقايسات زوجي به قرار زير است:
مرحله 1: در مرحله اول اعداد مثلثي فازي به دو ماتريس تقسيم میشود. ماتريس اول از اعداد مياني قضاوتهاي مثلثي تشکيل ميشود و ماتريس دوم شامل ميانگين هندسي حدود بالا و پايين اعداد مثلثي ميشود.
مرحله 2: بردار وزن هر ماتريس با استفاده از روش ساعتي به ترتيب زير محاسبه میشود:
که در آن رابطه 3-1: که در آن رابطه 3-2:مرحله 3: بزرگترين مقدار ويژه براي هر ماتريس با استفاده از روابط زير محاسبه میشود.
رابطه3-3: رابطه 3-4:
مرحله 4: شاخص سازگاري را با استفاده از راوبط زير محاسبه کنيد:
رابطه 3-5: رابطه 3-6:
مرحله 5: براي محاسبه نرخ ناسازگاري (CR)، شاخصCI را بر مقدار شاخص تصادفي (RI) تقسيم کنيد. در صورتي که مقدار حاصل کمتر از 1/0 باشد، ماتريس سازگار و قابل استفاده تشخيص داده ميشود. ساعتي براي به‌دست آوردن مقادير شاخصهاي تصادفي (RI)، 100 ماتريس را با اعداد تصادفي و با شرط متقابل بودن ماتريسها تشکيل داده و مقادير ناسازگاري و ميانگين آنها را محاسبه نمود. اما از آنجا که مقادير عددي مقايسات فازي همواره عدد صحيح نيستند و حتي در اين صورت هم ميانگين هندسي، آنها را عموماً به اعداد غيرصحيح تبديل ميکند، حتي در صورت استفاده از مقياس (9-1) ساعتي نيز نميتوان از جدول شاخصهاي تصادفي(RI) ساعتي استفاده کرد. بنابراين گوگوس و بوچر با توليد 400 ماتريس تصادفي مجدداً جدول شاخصهاي تصادفي(RI) را براي ماتريسهاي مقايسات زوجي فازي توليد کردندکه در جدول 3-3 آمده است.

جدول‏33: شاخصهای تصادفی (RI)
اندازه ماتریس

1
0
0
2
0
0
3
4890/0
1796/0
4
7937/0
2627/0
5
0720/1
3597/0
6
1996/1
3818/0
7
2874/1
4090/0
8
3410/1
4164/0
9
3793/1
4348/0
10
4095/1
4455/0
11
4181/1
4536/0
12
4462/1
4776/0
13
4555/1
4691/0
14
4913/1
4804/0
15
4986/1
4880/0

با محاسبه نرخ ناسازگاري بر اي دو ماتريس بر اساس روابط زير آنها را با آستانه 1/0 مقايسه ميکنيم:
رابطه 3-7:
رابطه 3-8:
در صورتي که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع، تخصیص منابع Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تابع تقاضا، تابع تولید، تابع تقاضای آب، شهرک های صنعتی