پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع، تخصیص منابع

دانلود پایان نامه ارشد

سیستم ترکیبی MTS/MTO اصلاح کرد. قلمرو این تحقیق برنامهریزی بلندمدت جزءبندی سفارشات در سیستم ترکیبی MTS/MTO میباشد.
کبریا و بردبار (1388) مولفههای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر بر زندگی کاری معلمان را مورد بررسی قرار دادند. مولفههای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر در این پژوهش عبارتنداز: چشماندازگرایی، توسعهی مشارکت، حذف موانع، فرآیندگرایی، خلاقیت، غرور و لذت از کار، راندن ترس و بیم و ایجاد تغییر. فرضیهی اصلی این پژوهش این است که بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با بهرهوری آنان در آموزش و پرورش همبستگی مثبت و رابطه معنی داری وجود دارد. با استفاده از تحلیل واریانس چندراهه و آزمون فریدمن نتایجی را بدست آوردند. طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص شد که کلیهی مؤلفههای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر بر کیفیت زندگی کاری معلمان تاثیر مثبت دارد و باعث بهبود کیفیت خدمات آموزشی آنان میگردد و مؤلفهی مشارکت معلمان و چشماندازگرایی بیشترین تاثیر را بر کیفیت زندگی کاری و راندن ترس و بیم و حذف موانع کمترین تاثیر را داشته است. این یافتهها نشان میدهد هرچه چشماندازگرایی در معلمان افزایش یابد، کیفیت زندگی کاری آنها هم افزایش میابد و هرچه توسعهی مشارکت معلمان افزایش یابد، کیفیت زندگی کاری آنها نیز افزایش میابد.
پاسوار و مشبکی (1384) مدلی برای برنامهریزی ملی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع ارائه دادند. هدف این مدل تأمین رضایت مشتریان برنامه میباشد که واجد ویژگیهایی است که درصورت تحقق آنها رضایت برآورده خواهد شد. جامع بودن، عدالت، انعطافپذیري، هماهنگی، سازگاري درونی و بیرونی، عقلانیت و اثر بخشی از خصوصیات هدف مدل میباشند که براساس نظرهاي صاحبنظران برنامهریزي بهدست میآید. این برنامهریزي در مرحله تدوین برنامه خلاصه نشده و شامل تدوین، اجرا بررسی و اصلاح برنامه است و زمانی هدف مدل، یعنی رضایت مشتریان برنامه محقق میشود که کلیه مبانی ذکر شده به طورمستمر بهبود پیدا کنند.
سؤالات این تحقیق عبارتنداز: نآ

هدف اصلی برنامهریزي ملی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع چیست؟، مبانی برنامهریزي ملی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع چیست؟، عامل اصلی تحقق هدف برنامهریزي ملی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع چیست؟
فرضیات این پژوهش شامل:
رضایت مشتریان برنامه، هدف برنامهریزي ملی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع است.
بهینهسازي فرایندهاي برنامهریزي، توانمندسازي دست اندرکاران برنامه و تمرکز بر نیازهاي مشتریان برنامه، مبانی برنامهریزي ملی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع را تشکیل میدهند.
بهبود مستمر در مبانی برنامهریزي، عامل اصلی تحقق هدف برنامهریزي ملی با رویکرد مدیریت جامع میباشد.
دیدگاه و رویکرد حاکم بر هر مدل برنامهریزي نقش بسزایی در چگونگی نظام برنامهریزي، عوامل و ابزار به کار گرفته در آن دارد. این مدل از مشتري واقعی برنامه، یعنی مردم شروع کرده و به مشتري یعنی مردم میرسد. تشخیص نیازها، خواستهها و مطالبههاي واقعی مردم، سنگ زیربناي این مدل است و هدف و خاستگاه آن نیز تأمین رضایت مردم میباشد.
جمع بندی
در این قسمت به جمعبندی مطالعات پیشین مرتبط با موضوع یا روش تحقیق پرداخته میشود. همانگونه که مشاهده میشود، پژوهشگران از روشها، استراتژیها و منابع مختلفی استفاده نمودهاند که در جدول 2-1 آمده است:
جدول‏21: خلاصه پیشینهی تحقیق
ردیف
نویسنده
سال انتشار
عنوان مقاله
استراتژیهای کیفیت/منابع مدیریت کیفیت
روش مورد استفاده
1
Aravindan & others
1996
یک مدل سیستمی متمرکز برای مدیریت کیفیت استراتژیک
استراتژیهای مدیریت مستمر سیستم کیفیت، چک کردن مداوم شکستها، رویکرد دائمی به سمت هدف، رسیدگی دورهای کیفیت توليدکننده و مشتری، انتقال مداوم بازخوردهای مشتریان، استفاده مستمر از دانش افراد، مدیریت مستمر اطلاعات کیفی، کنترل مستمر هزینههای کیفیت.

2
Nurazree & Hilmi
2013
مدیریت کیفیت فراگیر و شرکتهای کوچک و متوسط: نقش واسط یادگیری سازمانی
منابع سازمانی

3
Hisham & Sherif
2012
تخصیص منابع به استراتژیهای مدیریت کیفیت: رویکرد برنامهریزی آرمانی
منابع انسانی، سازمانی و تکنولوژیکی
فرآیند تحلیل شبکهای قطعی، برنامهریزی آرمانی
4
Radu & others
2013
تاثیر منابع انسانی و مدیریت کیفیت جامع بر سازمان
منابع انسانی

5
Dickenson & others
1999
اجرای مدیریت کیفیت جامع در روسیه
منابع سازمانی

6
Hu & Vincent
2014
رویکرد یکپارچهای برای تخصیص منابع در بخشهای تولیدی
منابع انسانی
برنامهریزی آرمانی لکزیکوگرافیک
7
Lee & others
2014
کاربرد مدیریت دادههای هوشمند در تخصیص منابع برای عملکرد اثربخش سیستمهای تولیدی
منابع اولیه، منابع انسانی، منابع سازمانی

8
خیرآبادی
1392
برسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد نوآوری بواسطه یادگیری سازمانی (موردمطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی شهرستان مشهد)
حمایت مدیریت ارشد، بهبود مستمر، مشارکت کارکنان و تمرکز بر مشتری
تحلیل مسیر
9
افشار
1391
بررسی نقش واسط مدیریت کیفیت جامع در تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان‌ها (موردمطالعه: شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان)


10
شفیعی و خاکی
1391
کاربرد اولویت بندی فرآیند تحلیل شبکهای در برنامهریزی آرمانی برای تخصیص منابع در حمل و نقل

فرآیند تحلیل شبکهای قطعی، برنامهریزی آرمانی
11
عابدی و دیگران
1386
ارائه مدل برنامهریزی آرمانی جهت تخصیص منابع در بخش آموزشی دانشگاهی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

برنامهریزی آرمانی
12
رفیعی و ربانی
2014
چهارچوب تقسیم بندی سیستمهای سفارشی ترکیبی MTS/MTO بر پایهی تحلیل سلسله مراتبی فازی
برنامهریزی استراتژیک
فرآیند تحلیل شبکهای فازی
13
کبریا و بردبار
1388
تاثیر مؤلفههای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر بر زندگی کاری معلمان
مؤلفههای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر

14
پاسوار و مشبکی
1384
برنامهریزی ملی با رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر
استراتژی تأمین رضایت مشتریان

در این تحقیق باید از استراتژیها و منابعی استفاده شود که از عوامل تاثیرگذار در این شرکت بوده و نیز مقتضی حال این سازمان باشد. نورازری و هیلمی (2013) تنها مشکلات مربوط به مدیریت کیفیت جامع را بررسی کردند اما در رابطه با بهبود و رفع این مشکلات بحثی نکردهاند. کبریا بردبار (1388) نیز مؤلفههای مدیریت کیفیت جامع را در جامعه ای غیر صنعتی به کار برده است اما در این میان آراویندان (1996) از استراتژیهای جامعی استفاده کرده که مقتضی حال سازمان مورد مطالعه در این تحقیق است.رادو و دیگران (2013) از بین منابع مربوط به مدیریت کیفیت تنها منابع انسانی را مد نظر قرار دادند در حالی که هدف این پژوهش تخصیص تمام منابع مدیریت کیفیت میباشد. هو (2014) نیز عوامل کمی و کیفی را اولویتبندی کرده و تخصیص منابع انجام داده است که روش اولویتبندی آن به صورت شبکهای نمیباشد اماروش تخصیص منابع آن نتایج مفیدی را در بر داشت لذا مورد مطالعه و مقایسه قرارگرفت. همچنین در تحقیق هشام و شریف (2012) منابع کامل مدیریت کیفیت مورد بررسی قرار گرفته که تحقیق حاضر با استفاده از این منابع به شکل جامعتری انجام میشود. اما در تحقیقهای فوق اولویتبندیها به صورت قطعی انجام شدهاند و عدم اطمینان موجود در نظر کارشناسان در نظر گرفته نشده است. لی و دیگران (2013) سیستم اطلاعاتی تخصیص منابع با منطق فازی را ارائه دادند که منابع سخت را در پژوهش خود لحاظ نکردند. عابدی و دیگران (1385) تخصیص بهینهی منابع را بدون اولویتبندی و با استفاده از برنامهریزی آرمانی قطعی انجام دادند. با توجه به تحقیقات هشام و شریف (2012) که از منابع جامع مدیریت کیفیت استفاده شده، در این پژوهش نیز سعی شده تخصیص تمام منابع مدیریت کیفیت شامل منابع انسانی، منابع سازمانی و منابع تکنولوژیکی مورد مطالعه قرار گیرد. استراتژیهای حاصل از تحقیقات آراویندان و دیگران (1996)، مجموعهای کامل از استراتژیهای کاربردی در مدیریت کیفیت را عنوان میکند. بنابراین استراتژیهای پژوهش حاضر عبارتنداز: استراتژی مدیریت مستمر سیستم کیفیت، استراتژی چک کردن مداوم شکستها، استراتژی رویکرد دائمی به سمت هدف، استراتژی رسیدگی دورهای کیفیت توليدکننده و مشتری، استراتژی انتقال مداوم بازخوردهای مشتریان، استراتژی استفاده مستمر از دانش افراد، استراتژی مدیریت مستمر اطلاعات کیفی، استراتژی کنترل مستمر هزینههای کیفیت. تجزیه تحلیل شبکهای با توجه به تحقیقات انجام شده توسط هشام و شریف (2012)، شفیعی و خاکی (1391) و رفیعی و ربانی (2014)، روش مناسبی برای اولویت بندی در زمینهی تصمیمگیریهای استراتژیک میباشد، بنابراین در این پژوهش نیز از روش تحلیل شبکهای فازی برای اولویت بندی استراتژیها و منابع استفاده شد.مجموعههای فازی سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضا مبهم انسانی دارند، بنابراین بهتر است با استفاده از مجموعههای فازی و به کارگیری اعداد فازی به پیش بینی بلند مدت و تصمیمگیری در دنیای واقعی پرداخت. به منظور تخصیص بهتر و دقیقتر ترکیبی از دو روش تجزیه تحلیل شبکهای فازی و برنامهریزی آرمانی استفاده شدهاست. زیرانتایج بدست آمده در تحقیقات هشام و شریف (2012) و شفیعی و خاکی (1391) ، نیز این را تائید کرده است.

فصل سوم
روش تحقیق

در این فصل پس از بررسی روش تحقیق مورد استفاده، به معرفی تیم تصمیم پرداخته میشود و مراحل تحقیق،شیوههای گردآوری دادهها، روایی و پایایی ابزار مورد استفاده و روشهای تجزیه و تحلیل دادهها توضیح داده میشود.
روش تحقیق
پژوهش را میتوان با توجه به دو ملاک هدف پژوهش و نحوه گردآوری دادهها تقسیم بندی نمود (سرمد، بازرگان و حجازی، 1390). پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است زیرا با هدف پاسخ دهی به یک نیاز صنعتی انجام میشود و هدف از انجام آن اولویتبندی استراتژیهای مدیریت کیفیت در شرکت شهدگستران نوین میباشد. بر حسب نحوهی گردآوری دادهها در زمرهی تحقیقات توصیفی از نوع مطالعه موردی قرار میگیرد، زیرا این پژوهش به دنبال این است که وضع موجود و ارتباط بین متغیرها را بررسی کند.
تیم تصمیم
تعداد تیم تصمیم چهار نفر می باشد. تیم تصمیم باید شامل افرادی باشد که با اصول مدیریت کیفیت جامع کاملا آشنا باشند که تعداد آنها در سازمان مذکور تنها به چهار نفر میرسد. این افراد شامل مدیر کارخانه، مدیر کنترل کیفیت، مدیر تولید و سرپرست تولید شرکت شهدگستران نوین هستند. این افراد مقایسات زوجی برای اجرای روش تجزیه و تحلیل شبکهای فازی را انجام میدهند.
مراحل تحقیق
با توجه به ارتباط موجود بین منابع و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر، مقایسات زوجی بین هر کدام از دو منبع بر مبنای منبع سوم به روش ANP، برای تعیین سهم هرکدام از دو منبع در قادر ساختن منبع سوم در حمایت از هشت استراتژی انجام شده است. نتایج این مرحله در گام 3 کاربرد دارد. سوال اول پرسشنامه که در ضمیمه آمده است، نشان دهنده مقایسات زوجی این مرحله است. این مرحله در شکل 3-1 نشان داده شده است.
با توجه به تاثیر دوسویه منابع بر استراتژیها و استراتژیها بر منابع، منابع مدیریت کیفیت جامع بر مبنای هر کدام از استراتژیها با روش ANP مقایسه زوجی شده و سهم هر کدام از منابع در اجرای موفق هر استراتژی مشخص شد. نتایج این مرحله، ضرایب محدودیتهای آرمانی را در روش برنامهریزی آرمانی تعیین میکنند که میزان منابع انسانی، سازمانی و تکنولوژیکی مورد نیاز هستند و همچنین در گام 3 کاربرد دارند. سؤالات دوم تا نهم پرسشنامه که در ضمیمه آمده است، نشان دهنده مقایسات زوجی این مرحله است.این مرحله نیز در شکل 3-1 نشان داده شده است.
با به توان رسیدن نتایج حاصل از دو گام اول در سوپر ماتریس، سهم کل منابع در دسترس برای افزایش کیفیت بدست میآید. نتایج این گام محدودیتهای سیستمی یا منابع در دسترس در مدل برنامهریزی آرمانی رامشخص میکند.
با توجه به تاثیر دوسویه منابع بر استراتژیها و استراتژیها بر منابع،استراتژیها بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، کیفیت جامع، بهبود مستمر Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت کیفیت، ناسازگاری، مقایسات زوجی، کیفیت جامع