پایان نامه با کلمات کلیدی مدل پیشنهادی، رگرسیون خطی، مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

از افراد بدهيم، نتايج حاصل نزديك به هم باشد. در پژوهش حاضر پايايي پرسشنامه به وسيله آزمون آلفاي كرونباخ سنجيده میشود. هر قدر اين عدد به يك نزديكتر باشد پرسشنامه از پايايي بيشتري برخوردار مي‌باشد. در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با 872/0 است. حال برای هر متغیر به صورت جداگانه آلفای کرونباخ را محاسبه میکنیم.
جدول3-2) پایایی پرسشنامه
متغیر
آلفای کرونباخ
مشتری گرایی
900/0
تعهد سازمانی
712/0
کیفیت خدمات
718/0
رابطهگرایی
830/0
عملکرد
780/0

3-6) روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
با استفاده از آمار توصيفي به بررسي ويژگيهاي جامعه آماري و سپس به آزمون فرضيات و ترسيم دياگرام تحليل مسير ميپردازيم. به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته و بررسي فرضيههاي پژوهش از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن با استفاده از نرم افزارSPSS استفاده شد. همچنين به منظور آزمون مجموعه روابط علت و معلولي بين متغیرها و مؤلفههاي مورد بررسي با استفاده از نرم افزار آموس روابط بين متغيرها مدلسازي گردید.
يكي از قويترين و مناسبترين روشهاي تجزيه و تحليل در پژوهش های علوم رفتاري و اجتماعي تجزيه و تحليل چندمتغيره است، زيرا ماهيت اين گونه موضوعات چند متغيره است و نميتوان آنها را با شيوهي دو متغيري( كه هر بار تنها يك متغير مستقل با يك متغير وابسته در نظرگرفته ميشود) حل كرد. تجزيه و تحليل چندمتغيره به يك سري روشهاي تجزيه وتحليل اطلاق ميشود كه ويژگي اصلي آنها، تجزيه و تحليل همزمان، متغير مستقل و متغير وابسته است.
مدل معادلات ساختاری105
برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است یکی از روشهای نویدبخش در این زمینه مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری یا تحلیل چند متغیری یا متغیرهای مکنون است. بدون توجه به نام یا مفهوم بیشمار آن، این واژه به یک سری مدلهای عمومی اشاره میکند که شامل تحلیل عاملی تائیدی106، مدلهای ساختاری همزمان کلاسیک107، تجزیه و تحلیل مسیر108، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس109 و سایر روشهای آماری است(هیل110، 1995، 1).
جرقه ورود به بحث معادلات ساختاری با موضوع شاخصهای چندگانه شروع شد.

تعریف معادلات ساختاری
مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیههایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده111 و متغیرهای مکنون112 میباشد(هیل، 1995). از طریق این رویکرد میتوانیم قابل بودن مدلهای نظری را در جامعههای خاص با استفاده دادههای همبستگی، غیرآزمایشی، آزمایشی آزمون نمود.
حال به معرفی مدلهای و معیارهای مورد نیاز میپردازیم.
1) رگرسیون خطی
رگرسيون روش آماری است كه به بررسي ارتباط دو يا چند متغير ميپردازد که با استفاده از آن مي توان يك متغير را بر اساس يك يا چند متغير ديـگر پيش بـيني نمود. حال در صورتیکه یک متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون خطی ساده و در صورتیکه بیش از یک متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون چندگانه مواجه میشویم.
الف) رگرسیون ساده
فرض کنید X یک متغير مستقل، Y یک متغير وابسته وe متغير خطا باشد. معادله خط رگرسيون به صورت:

است که در آن پارامترنشان دهنده عرض از مبدا خط رگرسیونی و پارامتر نشان دهنده شیب خط است. در مدل رگرسیونی خطی ساده متغیر مستقل تحت کنترل است و تصادفی نیست در صورتی که متغیر وابسته تصادفی است. با استفاده از تحليل رگرسيون ميتوانيم فرض وجود ارتباط بين دو متغير مستقل و وابسته را آزمون كنيم. به منظور آزمون کردن فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار نیست”
در برابر فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار است”
از جدول تجزیه واریانس استفاده می کنیم که به صورت زیر میباشد
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
SSR
1
MSR=SSR/1
MSR/MSE
P-Value
خطا
SSE
n-2
MSE=SSE/n-2

مجموع
SST
n-1

که در آن
، و
است.
تصمیم گیری
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد میکنیم و در غیر اینصورت را میپذیریم.
ب) رگرسیون چندگانه
مدلهای رگرسیونی که شامل دو یا چند متغیر مستقل باشند به مدلهای رگرسیون چندگانه معروفند. فرض کنید ، k متغیر تصادفی مستقل باشند و یک متغیرتصادفی وابسته باشد. رگرسیون خطی چندگانه میان این متغیرها به صورت زیر تعریف میشود:

که در آن عرض از مبدا و ضرایب رگرسیونی میباشند.
حال به منظور آزمون فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار نیست”
در برابر فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار است”
از جدول تجزیه واریانس استفاده میکنیم که به صورت زیر میباشد
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
SSR
k
MSR=SSR/k
MSR/MSE
P-Value
خطا
SSE
n-k-1
MSE=SSE/n-k-1

مجموع
SST
n-1

تصمیم گیری
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد میکنیم و در غیر اینصورت را میپذیریم.

معیارهای برازش
NFI: این شاخص به مقایسه مدل مستقل (مدلی که در آن بین متغیرها هیچ رابطهای نیست به این مدل، مدل پایه نیز گفته میشود) با مدلی که توسط ما پیشنهاد داده میشود، می پردازد. این شاخص هرچه به عدد یک نزدیکتر باشد به این معناست که مدل پیشنهادی ما مناسب بوده است و به صورت زیر محاسبه میشود:

بطوریکه، A =مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B =مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند
RFI: شاخص برازش نسبی است و مناسبت مدل ارائه شده را میسنجد و به صورت زیر محاسبه میشود:

که در فرمول فوق ، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند. و به ترتیب نشان دهنده درجه آزادی مدل مستقل و درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هر چه مقدار RFI به یک نزدیک تر باشد ، مدل بهتر است.
IFI : این معیار شاخص برازش نموی است و به صورت زیر محاسبه میشود:

بطوریکه A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی و نشان دهنده درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار IFI به یک نزدیک تر باشد نتیجه میگیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
CFI: این معیار شاخص برازش مقایسهای است و به صورت زیر محاسبه میشود:

در این فرمول نیز مقادیر A ، B ، d و همانند قبل تعریف میشوند. هرچه مقدار CFI به یک نزدیک تر باشد نتیجه میگیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
3) ضریب همبستگی اسپیرمن:
در مباحث آماری نحوه همبستگي و ارتباط دو متغير از اهمیت بسیاری برخوردار است. براي سنجش همبستگي ضرائب گوناگونی وجود دارد. در بعضي از تحقيقات بدست آوردن داده هاي فاصله اي ممكن نيست يا اگر هم ممکن باشد فاقد ويژگيهاي لازم است. در اين گونه مواقع مي توان رتبه را جانشين عدد خام كرد. هرگاه داده ها بصورت رتبه اي جمع آوري شده باشند، مي توان از همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن استفاده كرد.
فرض کنید n داده های زوجی را داریم. تفاضل زوج ها را محاسبه نموده و با ، ، نشان مي‌دهیم. سپس با استفاده از فرمول زیر ضریب همبستگی اسپرمن را محاسبه میکنیم:

با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن می توان فرض زیر را آزمون کرد:
“: میان متغیرها همبستگی وجود ندارد.”
در برابر فرض
“: میان متغیرها همبستگی وجود دارد.”
براي آزمون فرض ، نیازي به فرض خاصي در مورد جامعه مورد نمونه گيري نيست. براي مقادير بزرگ نمونه توزيع را مي توان با توزيع نرمال تقريب زد كه در اين صورت آماره آزمون به كمك فرمول زير محاسبه مي شود.

تصمیم گیری
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد میکنیم و در غیر اینصورت را می پذیریم.

فصل چهارم:
تحلیل دادههای
پژوهش

4-1 ) مقدمه
در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از جامعه مورد مطالعه، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. به طوری که ابتدا دادههای مربوط به هر یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامههای استفاده شده منتج شده است، در قالب شاخصهای عددی آماری توصیف گردیده و شناخت کافی از پراکندگی و ویژگیهای جمعیت شناختی و توصیف پاسخ دهندگان در بخشهای مختلف پژوهش حاصل شده است. در ادامه به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند. گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روشهای تحلیل آماری مناسب و اطمینان از دقت و صحت این استنباط ها است، که در طی پژوهش با حساسیت بالایی، رعایت و بازنگری شدهاند.

4-2) آمار توصیفی
ويژگي‌هاي جمعيت شناختي پاسخدهندگان
اطلاعات توصیفی پاسخدهندگان به پرسشنامههای پژوهش، از نظر جنسیت، سن و تحصیلات در جداول زیر ارائه میگردد.
جنسیت
جدول 4-1) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها
جنسیت
فراوانی
درصد
زن
19
8/10
مرد
157
2/89
کل
176
100

نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان از آن دارد که از 176 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 19 نفر معادل 8/10 درصد از کل نمونه زن و 157 نفر معادل 2/89 درصد از کل نمونه مرد میباشند. به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق بصورت بصری نمودار دایرهای توزیع فراوانی آزمودنیها را بر حسب جنسیت آنها رسم مینمائیم.

شکل 4-1) درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها
سن
جدول 4-2) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن آنها
سن ( سال )
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
30 – 20
36
5/20
5/20
40 – 31
72
9/40
4/61
50 – 41
39
2/22
5/83
بالاتر از 50
29
5/16
100
کل
176
100

دومین متغیر از متغیرهای جمعیت شناختی سن میباشد، با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل دادهها مشاهده میگردد که از 176 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند سن 36 نفر بین 30 تا 20 سال، 72 بین 40 تا 31 سال، 39 نفر بین 50 تا 40 سال و 29 نفر بالاتر از 50 سال از کل نمونه میباشد. به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق بصورت بصری نمودار میلهای درصد فراوانی آزمودنیها را بر حسب سن آنها رسم مینمائیم.

شکل 4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ( سال ) آنها

تحصیلات
جدول 4-3 ) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات آنها
تحصیلات
فراوانی
درصد
کمتر از دیپلم
9
1/5
دیپلم
29
5/16
فوق دیپلم
22
5/12
لیسانس
67
1/38
فوق لیسانس و بالاتر
49
8/27
کل
176
100
توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل دادهها مشاهده میگردد که از 176 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 9 نفر دارای تحصیلات کمتر از دیپلم، 29 نفر دارای دیپلم، 22 نفر فوق دیپلم، 67 نفر لیسانس و 49 نفر معادل 8/27 درصد از کل نمونه دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر میباشند. به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق بصورت بصری نمودار میلهای درصد فراوانی آزمودنیها را بر حسب تحصیلات آنها رسم مینمائیم.

شکل 4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات (سال) آنها

4-3 ) آزمون نرمال بودن دادهها
قبل از بررسی فرضیات به بررسی نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی میپردازیم. برای این منظور از آزمون ناپارامتری کلمگروف – اسمیرنوف استفاده میکنیم. این آزمون فرضیهی زیر را مورد بررسی قرار میگیرد:
{█(H0:متغیر توزیع بودن نرمال@H1:متغیر توزیع بودن غیرنرمال)┤
جدول زیر نتیجه این آزمون را که خروجی spss است، نشان میدهد:

جدول4-4) آزمون كلموگروف – اسميرنوف
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار آماره z
سطح معنیداری
مشتری گرایی
176
42/14
825/3
405/2
000/0
تعهد سازمانی
176
80/14
397/3
167/2
000/0
کیفیت خدمات
176
30/17
279/2
413/2
000/0
رابطه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بازارگرایی، تعهد سازمانی، قابلیتهای بازاریابی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ضریب همبستگی، ضریب همبستگی اسپیرمن، مشتری گرایی