پایان نامه با کلمات کلیدی متغیر مستقل، اثرات ثابت، رگرسیون خطی، مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

ساله در بازه زمانی بین1392-1388و به عبارتی 5 نمونه تصادفی وابسته مقادیر متغیرهای مستقل X_۳, X_۴, X_۵,X_۲ X_۱, و متغیر وابسته Yتعیین‌شده با استفاده از روش تحلیل داده‌های تابلویی یا Data Panelپارامترهای α وβ_۱ تا β_۵بهره گرفته شده است.
نرم‌افزارها
با عنایت به استفاده ازسری‌های زمانی داده‌ها و به عبارتی 5 نمونه وابسته در گردآوری داده‌ها و لزوم به‌کارگیری تحلیل‌های تابلویی جهت انجام محاسبات و تحلیل‌های آماری از نرم‌افزار SpssوEviews استفاده شده است. پیش از آن از نرم‌افزار Eexcel جهت پردازش اولیه داده‌ها و آماده‌سازی آن‌ها به‌عنوان متغیرهای تحقیق بهره گرفته شده است. بعلاوه از نرم‌افزار ره‌آورد نوین نیز برای استفاده از اطلاعات و داده‌های بورس مورداستفاده قرارگرفته است.
روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات
در این پژوهش براي آزمون فرضيه‌ها از مدل رگرسیون خطی مرکب استفاده‌شده است. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش روش ديتا پانل می‌باشد، زيرا به‌منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل و متغیر وابسته از دو جنبه متفاوت موضوع موردبررسی قرار مي‌گيرد. از يك سو، اين متغيرها در ميان شرکت‌های مختلف و از سوي ديگر، در دوره زماني 1388-1392 آزمون مي‌شوند. در ادامه نخست روش ديتا پانل و آزمون‌های مربوط به آن تشریح می‌گردد. سپس آزمون‌های مربوط به معنی‌دار بودن کل مدل و معنی‌دار بودن متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. در هر آماره، نحوه تصمیم‌گیری و داوري در مورد رد یا پذیرش آزمون موردنظر نيز بیان می‌گردد. در این مطالعه برای آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار 7 Eviews بهره گرفته‌شده است.
روش Panel data
مدل‌ها ازلحاظ استفاده از اطلاعات آماری به سه گروه تقسیم می‌شوند. برخی از مدل‌ها با استفاده از «اطلاعات سری زمانی27» یا به عبارتی طی دوره نسبتاً طولانی چندساله برآورد می‌شوند. بعضی دیگر از مدل‌ها بر اساس «داده‌های مقطعی28» برآورد می‌شوند یعنی متغیرها در یک دوره زمانی معین برای مثال یک هفته، یک ماه یا یک سال در واحدهای مختلف بررسی می‌شوند.
روش سوم برآورد مدل که در این پژوهش نیز مورداستفاده قرارگرفته است، برآورد بر اساس « ديتا پانل 29» است. در این روش یک سری واحدهای مقطعی (برای مثال شرکت‌ها) در طی چند سال موردتوجه قرار می‌گیرند. با کمک این روش که در مطالعات سال‌های اخیر نیز زیاد استفاده‌شده است تعداد مشاهدات تا حد مطلوب افزایش می‌یابد. مهم‌ترین مزيت استفاده از ديتا پانل ، كنترل نمودن ويژگي‌هاي ناهمگن و در نظر گرفتن تک‌تک افراد، شرکت‌ها، ايالات و كشورها مي‌باشد. درحالی‌که در مطالعات مقطعي و سري زماني اين ناهمگني كنترل نمي‌گردد و با تخمين مدل با استفاده ازاین‌روش‌ها احتمال اريب بودن نتايج، مي‌باشد. بنابراين با توجه به این‌که مشاهده‌های ادغام‌شده باعث تغییرپذیری بالاتر، هم خطی چندگانه کمتر میان متغیرهای توضیحی، درجه آزادی بیشتر و کارایی بالاتر تخمین کننده‌ها می‌شود، مطالعات ديتا پانل نسبت به مطالعات مقطعی و سری زمانی دارای مزیت است (مومنی و قیومی،1386).
در حالت کلی مدل زیر نشان‌دهنده یک مدل با ديتا پانل می‌باشد:

که در آن نشان‌گر واحدهای مقطعی (برای مثال شرکت‌ها) و نشان‌گر زمان است. متغیر وابسته را برای امین واحد مقطعی در سال نشان می‌دهد و نیز امین متغیر مستقل غیر تصادفی برای امین واحد مقطعی در سال ام است. جمله اخلال بوده که فرض می‌شود دارای میانگین صفر () و واریانس ثابت () است.
پارامترهای مدل می‌باشد که واکنش متغیر مستقل نسبت به تغییرات امین متغیر مستقل در امین مقطع و امین زمان را اندازه‌گیری می‌کند. برای برآورد مدل بر اساس ديتا پانل روش‌های مختلفی همچون روش اثرات ثابت30 و روش اثرات تصادفی31 وجود دارد که برحسب مورد، کاربرد خواهند داشت.
روش اثرات ثابت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قیمت سهام، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، رگرسیون Next Entries منبع پایان نامه درمورد محافظه کاری، حافظه کاری، تحلیل های آماری، محافظه کاری حسابداری